Imeds.pl

Tolperis Vp 50 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tolperis VP, 50 mg, tabletki powlekane

Tolperisoni hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Tolperis VP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tolperis VP

3.    Jak stosować Tolperis VP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tolperis VP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tolperis VP i w jakim celu się go stosuje

Tolperyzon jest lekiem działającym na ośrodkowy układ nerwowy. Wskazany jest w leczeniu patologicznie zwiększonego napięcia mięśni szkieletowych po udarze u pacjentów dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tolperis VP Kiedy nie stosować leku Tolperis VP

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (tolperyzonu chlorowodorek) lub leki zawierające eperyzon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje miastenia (schorzenie immunologiczne charakteryzujące się nadmierną męczliwością mięśni);

-    w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tolperis VP należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Reakcje nadwrażliwości:

W okresie po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych zawierających tolperyzon (substancję czynną leku Tolperis VP) najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje nadwrażliwości. Reakcje nadwrażliwości miały nasilenie od łagodnych reakcji skórnych do ciężkich reakcji ogólnoustrojowych (np. wstrząs uczuleniowy).

Wydaje się, że zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości występuje u kobiet, pacjentów w podeszłym wieku lub stosujących jednocześnie inne leki (głównie leki z grupy NLPZ). Ponadto, wydaje się, że zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości na ten lek może występować u pacjentów z alergią na leki lub u pacjentów z chorobami lub stanami alergicznymi występującymi w przeszłości (takimi jak atopia: gorączka sienna, astma, atopowe zapalenie skóry z wysokim stężeniem IgE w surowicy, pokrzywka) lub u których występuje jednocześnie zakażenie wirusowe.

Wczesnymi objawami nadwrażliwości na lek są: uderzenia gorąca, wysypka, silne swędzenie skóry (z wypukłymi grudkami), świszczący oddech, trudności w oddychaniu z lub bez obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, trudności z połykaniem, przyśpieszony rytm serca, niskie ciśnienie krwi, szybki spadek ciśnienia krwi.

Jeżeli pacjent czuje, że występują u niego te objawy, powinien natychmiast przerwać stosowanie tego leku i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na tolperyzon, nie wolno stosować tego leku.


Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię na lidokainę, to występuje u niego większe ryzyko alergii na tolperyzon. W takim przypadku należy przed rozpoczęciem leczenia porozmawiać z lekarzem.


Jeśli lek stosowany jest przez pacjenta w wieku podeszłym, w trakcie leczenia może wystąpić senność i osłabienie częściej niż u osób młodszych, jednak objawy te przemijają po zmniejszeniu dawki.

W przypadku zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie leku Tolperis VP i skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność tolperyzonu u dzieci nie zostały ustalone.

Inne leki i Tolperis VP

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Tolperyzon nasila działanie:

- kwasu niflumowego.

W przypadku jednoczesnego stosowania powyższych leków oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych z lekiem Tolperis VP lekarz może zmniejszyć ich dawkę.

Tolperis VP z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tolperis VP można stosować niezależnie od posiłków. Dotychczas nie zaobserwowano by pokarm wpływał na działanie tolperyzonu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Tolperis VP nie należy stosować w okresie ciąży (szczególnie w I trymestrze) chyba, że lekarz podejmie decyzję na podstawie bilansu spodziewanych korzyści wobec potencjalnego ryzyka dla płodu.

Tolperis VP jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tolperis VP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jeśli u pacjenta podczas przyjmowania leku Tolperis VP wystąpią zawroty głowy, senność, zaburzenia koncentracji, padaczka, zaburzenia widzenia lub osłabienie mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.

Tolperis VP zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Tolperis VP

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka, to 150 - 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (3 razy na dobę po 1 do 3 tabletek powlekanych).

Lek można zastosować, jeśli obliczona dawka nie powoduje konieczności dzielenia tabletki.

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając szklanką wody.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność tolperyzonu u dzieci nie zostały ustalone.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących tolperyzon obserwuje się zwiększoną częstość występowania senności i osłabienia fizycznego, dlatego leczenie rozpoczyna się u nich od małych dawek, które następnie w zależności od tolerancji leku oraz skuteczności mogą być zwiększane przez lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W czasie przyjmowania leku Tolperis VP należy regularnie przeprowadzać badania kontrolne, w tym częste monitorowanie czynności nerek i stanu ogólnego, ponieważ zaobserwowano większą częstość występowania działań niepożądanych w tej grupie pacjentów. Jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, nie powinien on przyjmować tego leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W czasie stosowania leku Tolperis VP należy regularnie przeprowadzać badania kontrolne, w tym częste monitorowanie czynności wątroby i stanu ogólnego, ponieważ zaobserwowano większą częstość występowania działań niepożądanych w tej grupie pacjentów. Jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby, nie powinien on przyjmować tego leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tolperis VP

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Tolperis VP należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, bądź najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Po przyjęciu dawki większej od zalecanej dawki dobowej mogą wystąpić nudności, wymioty, zwiększenie ciśnienia tętniczego, spłycenie oddechu, śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Tolperis VP

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tolperis VP

Nie należy przerywać stosowania leku nawet, jeżeli ma się wrażenie, że jego działanie jest zbyt silne lub zbyt słabe. W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Przedstawione poniżej działania niepożądane sklasyfikowano według częstości ich występowania w następujący sposób:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować u 1 do 10 pacjentów na 1000)

-    brak łaknienia;

-    bezsenność, zaburzenia snu;

-    ból głowy, zawroty głowy, senność;

-    obniżenie ciśnienia krwi;

-    uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, biegunka, uczucie suchości w jamie ustnej, dyspepsja (niestrawność), nudności;

-    osłabienie mięśniowe, ból mięśni, bóle kończyn;

-    osłabienie, uczucie dyskomfortu, zmęczenie.

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

- reakcja nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna (reakcja alergiczna);

- zmniejszona aktywność, depresja;

-    zaburzenia uwagi, drżenie, padaczka, zmniejszenie reakcji na bodźce, mrowienie, letarg;

-    nieostre widzenie;

-    szumy uszne, zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego);

-    dławica piersiowa, przyśpieszenie akcji serca, kołatanie serca;

-    wypieki;

-    duszność, krwawienie z nosa, przyśpieszony oddech;

-    ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, wymioty;

-    łagodne uszkodzenie wątroby;

-    alergiczne reakcje skórne, nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, wysypka;

-    niezdolność kontrolowania oddawania moczu i moczenie mimowolne, białko w moczu;

- uczucie dyskomfortu w kończynach;

- uczucie gorąca, pobudliwość, pragnienie;

-    zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, zmiany aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszona liczba płytek krwi, zwiększona liczba białych krwinek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować u mniej niż u 1 pacjenta na 10 000)

-    anemia, powiększenie węzłów chłonnych;

-    splątanie, ciężka reakcja alergiczna (wstrząs uczuleniowy);

-    zwiększone pragnienie;

-    zwolnienie bicia serca;

-    rozrzedzenie kości;

-    uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej;

-    zwiększone stężenie kreatyniny we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Tolperis VP

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Tolperis VP

-    Substancją czynną leku jest tolperyzonu chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg tolperyzonu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, maltodekstryna, fumarowy kwas, talk (E 553b), magnezu stearynian;

otoczka: eudragit E 100, fumarowy kwas, talk (E 553b).

Jak wygląda Tolperis VP i co zawiera opakowanie

Tolperis VP ma postać białych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Wielkość opakowania:

30 lub 90 tabletek powlekanych w pojemniku PE z wieczkiem z pierścieniem gwarancyjnym wraz z ulotką informacyjną, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 25.04.2013 r.