Imeds.pl

Tolzurin 2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tolzurin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Tolzurin, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tolterodini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tolzurin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Tolzurin

3.    Jak przyjmować lek Tolzurin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tolzurin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tolzurin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Tolzurin jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy leków zwanych lekami przeciwmuskarynowymi.

Lek Tolzurin stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy występowaniu zespołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta mogą wystąpić:

-    brak możliwości kontrolowania oddawania moczu,

-    nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania i/lub częste korzystanie z toalety.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tolzurin

Kiedy nie przyjmować leku Tolzurin

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tolterodynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent nie jest w stanie oddać moczu (zatrzymanie moczu);

•    jeśli u pacjenta występuje niewyrównana jaskra z wąskim kątem przesączania (wysokie ciśnienie w oczach z utratą widzenia, które nie są poddane odpowiedniemu leczeniu);

•    jeśli u pacjenta występuje miastenia (znaczne osłabienie mięśni);

•    jeśli u pacjenta występuje ostre wrzodziejące zapalenie okrężnicy (owrzodzenie i zapalenie okrężnicy);

•    jeśli u pacjenta występuje toksyczne rozszerzenie okrężnicy (ostre rozszerzenie okrężnicy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

jeśli pacjent ma trudności w oddaniu moczu i (lub) oddaje mocz słabym strumieniem;

•    jeśli u pacjenta występują choroby przewodu pokarmowego, które wpływają na pasaż i (lub) trawienie pokarmu;

•    jeśli pacjent ma problemy z nerkami (niewydolność nerek);

•    jeśli u pacjenta występują stany chorobowe wątroby;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia neurologiczne, które wpływają na ciśnienie krwi, jelita lub funkcje seksualne (jakakolwiek neuropatia autonomicznego układu nerwowego);

•    j eśli u pacj enta występuj e przepuklina rozworu przełyku (przepuklina narządu j amy brzusznej);

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie ruchów jelit lub ciężka postać zaparcia (obniżona motoryka przewodu pokarmowego);

•    jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek choroba serca z wymienionych:

-    nieprawidłowy zapis pracy serca (EKG),

-    wolny rytm bicia serca (bradykardia),

-    istotne, wcześniej zdiagnozowane choroby serca takie jak: kardiomiopatia (osłabienie mięśnia sercowego), niedokrwienie mięśnia sercowego (zmniejszony przepływ krwi przez serce), niemiarowość rytmu serca (nieregularne bicie serca) i niewydolność serca;

•    j eśli u pacjenta występuje nieprawidłowe niskie stężenie potasu (hipokaliemia), wapnia (hipokalcemia) lub magnezu (hipomagnezemia) we krwi.

Lek zawiera około 67,2 mg laktozy (33,6 mg glukozy i 33,6 mg galaktozy) w jednej dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek zawiera 0,00404 mmol (lub 0,092988 mg) sodu w jednej dawce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

Jeśli pacjent uważa, że któryś z powyższych stanów może go dotyczyć, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem leczenia lekiem Tolzurin.

Inne leki i Tolzurin

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje stosować.

Tolterodyna - substancja czynna leku Tolzurin może wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Nie zaleca się stosowania leku Tolzurin łącznie z:

•    niektórymi antybiotykami (zawierającymi np. erytromycynę, klarytromycynę);

•    lekami stosowanymi do leczenia zakażeń grzybiczych (zawierających np. ketokonazol, itrakonazol);

•    lekami stosowanymi w leczeniu HIV.

Należy zachować ostrożność stosująć lek Tolzurin łącznie z:

•    lekami, które wpływają na pasaż pokarmu (zawierającymi np. metoklopramid i cyzapryd)

•    lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnego bicia serca (zawierającymi np. amiodaron, sotalol, chinidynę, prokainamid i innymi lekami działającymi w podobny sposób jak lek Tolzurin (właściwości przeciwmuskarynowe) lub lekami działającymi w sposób przeciwny do leku Tolzurin (właściwości cholinergiczne). Zmniejszenie motoryki żołądka wywoływane przez leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych może wpływać na wchłanianie innych leków. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Tolzurin z jedzeniem i piciem

Lek Tolzurin może być stosowany przed, po lub w trakcie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie należy stosować leku Tolzurin w okresie ciąży. Należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli kobieta jest lub podejrzewa, że jest w ciąży lub gdy planuje ciążę.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy tolterodyna, substancja czynna leku Tolzurin jest wydzielana do mleka matki. Nie zaleca się przyjmowania leku Tolzurin w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tolzurin może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia i wpływać na widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów.

3. Jak przyjmować lek Tolzurin Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde przeznaczone są do stosowania doustnego i powinny być połknięte w całości.

Nie należy rozgryzać kapsułek.

Dorośli

Zalecana zwykle dawka to jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda 4 mg na dobę.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek:

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku Tolzurin do 2 mg na dobę u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Tolzurin u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tolzurin

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania obejmują: halucynacje, silne pobudzenie, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źrenic, trudności z oddawaniem moczu i oddychaniem.

Pominięcie przyjęcia leku Tolzurin

W przypadku nieprzyjęcia dawki o zwykłej porze należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować przyjmowanie leku według normalnego schematu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Tolzurin

Lekarz powinien uprzedzić pacjenta jak długo trwa leczenie lekiem Tolzurin. Nie należy przerywać leczenia wcześniej, z powodu braku natychmiastowego efektu. Potrzebny jest czas na przystosowanie się pęcherza. Należy dokończyć stosowanie kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli do tego czasu nie wystąpił żaden efekt.

Efekty leczenia powinny być ocenione po 2-3 miesiącach. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent rozważa przerwanie leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zwrócić się do lekarza lub zgłosić do izby przyjęć, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub krtani;

•    trudności w przełykaniu;

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Należy zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (np. wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu). Reakcja ta występuje niezbyt często (u mniej niż 1 pacjenta na 100).

Należy zwrócić się do lekarza lub zgłosić do izby przyjęć w przypadku wystąpienia:

•    bólu w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, łatwego męczenia się (nawet w trakcie odpoczynku), trudności w oddychaniu nocą, obrzęku nóg. Mogą to być objawy niewydolności serca. Zdarza się to niezbyt często (u mniej niż 1 pacjenta na 100).

W trakcie leczenia lekiem Tolzurin zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    suchość w jamie ustnej .

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

•    zapalenie zatok;

•    senność;

•    suchość oczu;

•    trudności z trawieniem (niestrawność);

•    ból brzucha;

•    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu;

•    nadmiar płynu w organizmie powodujący powstawanie obrzęków (np. w kostkach);

•    zawroty głowy;

•    ból głowy;

•    niewyraźne widzenie;

•    zaparcie;

•    nadmierna ilość powietrza lub gazu w żołądku lub jelitach;

•    biegunka;

•    zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

•    reakcje nadwrażliwości (alergiczne);

•    nerwowość;

•    kołatanie serca;

•    niemożność opróżnienia pęcherza moczowego;

•    uczucie wirowania;

•    niewydolność serca;

•    nieregularne bicie serca;

•    ból w klatce piersiowej;

•    uczucie mrowienia w palcach dłoni i stóp;

•    zaburzenia pamięci.

Dodatkowe zgłoszone reakcje obejmują ciężkie reakcje alergiczne, splątanie, halucynacje, przyspieszony rytm serca, zaczerwienienie skóry, zgagę, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, suchość skóry i dezorientację. Zgłaszano również zaostrzenie objawów otępienia u pacjentów leczonych z jego powodu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Tolzurin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „Termin ważności (EXP)” i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tolzurin

Substancją czynną leku Tolzurin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest 2 mg winianu tolterodyny, co odpowiada 1,37 mg tolterodyny.

Substancją czynną leku Tolzurin, 4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest 4 mg winianiu tolterodyny, co odpowiada 2,74 mg tolterodyny.

Pozostałe składniki to:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylowy octan, powidon, krzemionka koloidalna, bezwodna, sodu laurylosiarczan, sodu dokuzynian, magnezu stearynian, hydroksypropylometyloceluloza.

Skład kapsułki: indygokarmin (E 132), żółcień chinolinowa (tylko w kapsułkach 2 mg) (E 104), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Skład otoczki wewnętrznej tabletki: etyloceluloza, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, dyspersja 30%, glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Tolzurin i co zawiera opakowanie

Lek Tolzurin występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, twardych, przeznaczonych do stosowania raz na dobę.

Lek Tolzurin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde to kapsułki nieprzezroczyste -zielone.

Lek Tolzurin 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde to kapsułki nieprzezroczyste - jasno niebieskie .

Lek Tolzurin, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest dostępny w następujących wielkościach opakowań:

Opakowania blistrów PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające: 28, 56, 84 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

Lek Tolzurin, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest dostępny w następujących wielkościach opakowań:

Opakowania blistrów PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające: 28, 56, 84, 98 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

Wytwórca/Importer Pharmathen S.A

6, Dervenakion St., 15351 Pallini , Attiki, Grecja

Pharmathen International S.A.

Sapes Industrial Park Block 5, 69300 Rodopi, Grecja

Portfarma ehf.

Borgartuni 26, 105 Reykjavik, Islandia

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000, Malta

Pharmacare Premium Ltd.

HHF 003, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia BBG3000, Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Cypr

Niemcy

Hiszpania

Islandia

Luksemburg

Polska

Grecja


Neditol XL 2 mg, 4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Tolterana 2 mg, 4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Tolterodin-Actavis 2 mg, 4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tolterodina Edigen 2 mg, 4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Tolterodine Portfarma 2 mg, 4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Tolterodine Portfarma 2 mg, 4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Tolzurin

Toldesor 2 mg, 4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2014

8