+ iMeds.pl

Tonasen 5 mgUlotka Tonasen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

TONASEN 5 mg, tabletki

Melatoninum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Tonasen ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Tonasen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonasen

3.    Jak stosować lek Tonasen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tonasen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TONASEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Tonasen 5 mg, tabletki zawiera jako substancję czynną hormon melatoninę. Hormon ten występuje naturalnie w organizmie człowieka. Wytwarzany jest przez gruczoł szyszynkę, zlokalizowany w ośrodkowym układzie nerwowym. Odgrywa on ważną rolę w regulacji biologicznego rytmu okołodobowego. Reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby.

Tonasen jest wskazana jako środek pomocniczy w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową oraz ułatwiający regulację rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TONASEN Kiedy nie stosować leku Tonasen

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tonasen

-    w okresie ciąży i karmienia piersią;

-    po spożyciu alkoholu;

-    gdy występują schorzenia wątroby;

-    u pacjentów z depresją.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tonasen

-    u osób z zaburzeniami czynności układu immunologicznego (odpornościowego);

-    u osób z zaburzeniami hormonalnymi lub padaczką.

Stosowanie leku Tonasen z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie obserwowano interakcji (oddziaływania) melatoniny z innymi lekami.

Stosowanie leku Tonasen z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Tonasen nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Po zastosowaniu leku, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń będących w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TONASEN

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Tonasen to: w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych:

-    2 dni przed wylotem na wschód, stosować 'A tabletki (2,5 mg) wieczorem 30 minut przed snem. Po przylocie przyjmować przez 4 dni: A tabletki 30 minut przed snem.

-    W przypadku lotów na zachód po przylocie przyjmować przez 4 dni:

A tabletki 30 minut przed snem.

w zaburzeniach snu w związku z pracą zmianową:

-    1 tabletka (5 mg) dziennie na 1 godzinę przed snem. w zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych:

-    Przyjmować A tabletki 30 minut przed snem.

Tabletkę należy połykać popijając wodą.

Skutki działania melatoniny obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie dwóch tygodni zażywania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tonasen

Nie opisano przypadku przedawkowania melatoniny. Nie ma odtrutki w przypadku przedawkowania melatoniny.

Pominięcie zastosowania leku Tonasen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Tonasen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczasowe doniesienia o działaniach niepożądanych melatoniny są skąpe i nie pozwalają na dokładną ocenę. Wydaje się, że melatonina rzadko wywołuje objawy niepożądane. W trakcie terapii mogą wystąpić bóle głowy, senność, uczucie dezorientacji; może też dojść do obniżenia temperatury ciała.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TONASEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Tonasen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tonasen

-    Substancją czynną leku jest melatonina. 1 tabletka zawiera 5 mg melatoniny.

-    Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.

Jak wygląda lek Tonasen i co zawiera opakowanie

Tabletki są okrągłe, białe, dwuwypukłe, niepowlekane.

Pakowane są po 3 blistry Al/PVC/PVDC zawierające po 10 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medicplast Polska Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 232 01-919 Warszawa (22) 835 63 02

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medicplast Polska Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 232 01-919 Warszawa tel: (22) 835 63 02

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Tonasen

Charakterystyka Tonasen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

TONASEN 5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 5 mg melatoniny (Melatoninum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Okrągłe, białe, dwuwypukłe, tabletki niepowlekane, średnicy 6 mm, wysokości 2,9 - 3,1 mm. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tonasen jest wskazana jako środek pomocniczy w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową oraz ułatwiający regulację rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych:

•    2 dni przed wylotem na wschód, podać 14 tabletki (2,5 mg) wieczorem

pół godziny przed snem. Po przylocie podawać przez 4 dni: 14 tabletki pół godziny przed snem.

•    W przypadku lotów na zachód po przylocie podawać przez 4 dni: 'A tabletki pół godziny przed snem.

W zaburzeniach snu w związku z praca zmianową: 1 tabletka (5 mg) dziennie na 1 godzinę przed snem.

W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych: podawać 14 tabletki pół godziny przed snem.

Skutki działania leku obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie dwóch tygodni stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Tonasenu są: ciąża i okres karmienia, nadwrażliwość na składniki produktu, spożycie alkoholu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu w schorzeniach wątroby oraz u pacjentów z depresją, ostrożnie stosować u osób z zaburzeniami czynności układu immunologicznego, z zaburzeniami hormonalnymi lub padaczką.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie obserwowano interakcji.

4.6    Ciąża lub laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania melatoniny u kobiet w ciąży. Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Tonasenu nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Po zastosowaniu preparatu nie prowadzić pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń będących w ruchu.

4.S Działania niepożądane

Dotychczasowe doniesienia o działaniach niepożądanych melatoniny są skąpe i nie pozwalają na dokładną ocenę. Wydaje się, że melatonina rzadko wywołuje objawy niepożądane. Jeśli już występują to w rzadkich przypadkach, w trakcie terapii mogą wystąpić bóle głowy, senność, uczucie dezorientacji; może też dojść do obniżenia temperatury ciała.

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano przypadku przedawkowania melatoniny. Nie ma odtrutki w przypadku przedawkowania melatoniny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Agoniści receptora melatoniny, kod ATC: N05CH01

Melatonina jest hormonem występującym naturalnie w organizmie człowieka. Wytwarzana jest przez gruczoł - szyszynkę, zlokalizowany w ośrodkowym układzie nerwowym.

Hormon ten odgrywa ważną rolę w regulacji biologicznego rytmu okołodobowego.

Reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Biodostępność melatoniny wynosi od 3% do 76%. Melatonina podlega efektowi pierwszego przejścia (do 60%). Posiłek zwiększa wchłanianie leku. Melatonina jest metabolizowana do 6-hydroksymelatoniny i N-acetyloserotoniny, a następnie w postaci glukuronianu lub siarczanu obu związków wydalana z moczem. Melatonina szybko przenika do różnych płynów ustrojowych takich jak ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn omoczniowy. Po doustnym podaniu maksymalne stężenie we krwi osiągane jest od 0,5 do 2 godzin.

Okres półtrwania melatoniny po podaniu doustnym wynosi od 30 do 50 minut.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczność, potencjalnego działania rakotwórczego i.toJiąypznęgo wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mikrokrystaliczna celuloza Stearynian magnezu Krzemionka koloidalna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister AI/PVC/PVDC zawierający 10 tabletek

30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek w tekturowym pudełku).

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Tabletkę połykać, popijając wodą.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medicplast Polska Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 232, 01-919 Warszawa.

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ Nr 9942

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05.08.2003/02.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Tonasen