+ iMeds.pl

Topigen 100 mgUlotka Topigen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Topigen, 25 mg tabletki powlekane Topigen, 50 mg tabletki powlekane Topigen, 100 mg tabletki powlekane Topigen, 200 mg tabletki powlekane

(Topiramatum)

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki.

Ulotkę należy zachować, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Topigen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topigen

3.    Jak stosować lek Topigen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Topigen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TOPIGEN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Topigen jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki.

Lek ten jest stosowany:

w monoterapii lekiem Topigen u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat z nowo rozpoznaną padaczką lub w przypadku zmiany leczenia na monoterapię; w ramach leczenia uzupełniającego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat z

-    napadami, które zaczynają się w ściśle ograniczonym regionie mózgu i mogą rozszerzać się na cały mózg (napadami drgawkowymi odogniskowymi, z wtórnym uogólnieniem lub bez),

-    napadami obejmującymi od samego początku cały mózg (pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi),

-    napadami drgawkowymi w przebiegu zespołu Lennoxa-Gastauta.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TOPIGEN Kiedy nie stosować leku Topigen

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na topiramat lub którykolwiek z pozostałych składników leku Topigen.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Topigen

w przypadku zaburzeń czynności nerek.

Czynność nerek może być również zaburzona u pacjentów w podeszłym wieku. W takich przypadkach topiramat i jego metabolity są wydalane przez nerki jedynie w ograniczonym zakresie. Zaleca się rozpoczynanie leczenia od niskiej dawki leku Topigen i prowadzenie obserwacji pod kątem występowania działań niepożądanych.

w przypadku skłonności do tworzenia się kamieni nerkowych.

Czynnikami ryzyka tworzenia się kamieni nerkowych są predyspozycja rodzinna, wcześniejsze występowanie kamieni nerkowych i zwiększenie wydalania wapnia z moczem (hipercalciuria).

Ryzyko jest również zwiększone w przypadku przyjmowania innych leków, które mogą sprzyjać powstawaniu kamieni nerkowych (patrz punkt Stosowanie leku Topigen z innymi lekami). Jednak przyjmowanie leku Topigen nie musi bezwzględnie prowadzić do tworzenia się kamieni nerkowych. Wśród możliwych objawów tego powikłania należy' wymienić: ból kolkowy, ból nerek lub ból w bokach. W przypadku wystąpienia tych objawów należy poinformować o nich lekarza.

w osób z zaburzeniami czynności wątroby,

ponieważ mogą one prowadzić do zmniejszenia wydalania topiramatu z organizmu. u osób z niepożądanym zmniejszeniem masy ciała.

W przypadku wystąpienia niepożądanego zmniejszenia masy ciała w trakcie leczenia należy zwiększyć ilość przyjmowanego pożywienia lub zastosować inne odpowiednie metody skompensowania redukcji masy ciała.

U innych pacjentów przyjmujących lek Topigen obserwowano występowanie następujących zjawisk: Ostra krótkowzroczność i zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego

W trakcie stosowania leku Topigen stwierdzano występowanie ostrej krótkowzroczności i zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. W takich przypadkach dochodziło do nagłego obniżenia ostrości wzroku i (lub) pojawiały się ból oczu, zaczerwienienie oczu lub zwężenie źrenic. Objawy występowały zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, na ogół w trakcie pierwszego miesiąca stosowania leku Topigen. W przypadku pojawienia się tego typu dolegliwości należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza, odstawić lek Topigen i podjąć właściwe działania mające na celu szybkie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Kwasica metaboliczna (nagromadzenie kwasów we krwi)

W trakcie leczenia topiramatem może dojść do zakwaszenia krwi (kwasicy metabolicznej ze zmniejszeniem stężenia dwuwęglanów w surowicy). Czynnikami ryzyka sprzyjającymi rozwojowi kwasicy są między innymi: choroba nerek,

ciężkie choroby układu oddechowego,

stan padaczkowy,

biegunka,

zabiegi chirurgiczne,

dieta ketogenna (z dużą zawartością tłuszczów i niską zawartością węglowodanów) niektóre leki.

Utrzymująca się kwasica powoduje zwiększenie ryzyka powstawania kamieni nerkowych oraz może prowadzić do zmniejszenia ilości tkanki kostnej (osteopenii) i tempa wzrastania u dzieci.

U pacjentów otrzymujących Topigen należy regularnie wykonywać badania kontrolne pod kątem kwasicy metabolicznej (oznaczenia dwuwęglanów w surowicy, monitorowanie wartości stężenia chlorków w surowicy lub gazometrię krwi). W przypadku rozwinięcia się lub utrzymywania kwasicy metabolicznej, należy rozważyć zredukowanie dawki lub odstawienie topiramatu (ze stopniowym obniżaniem dawkowania).

Zaburzenia psychiczne

W trakcie stosowania leku Topigen obserwowano zwiększenie częstości pojawiania się wahań nastroju i depresji. Donoszono również o występowaniu myśli samobójczych, prób samobójczych i samobójstw.

Podczas stosowania leku Topigen należy przestrzegać następujących zaleceń:

Przyjmowanie wystarczającej ilości płynów

W trakcie stosowania leku Topigen bardzo istotne jest picie wystarczającej ilości płynów, gdyż może to zmniejszyć ryzyko powstania kamieni nerkowych (patrz powyżej). Przyjmowanie wystarczającej ilości płynów przed rozpoczęciem i w trakcie treningu sportowego lub przebywania w wysokiej temperaturze może doprowadzić do zmniejszenia ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z podwyższeniem temperatury (patrz punkt 4).

Leczenie należy kończyć metodą stopniowej redukcji dawek

Wszystkie leki przeciwpadaczkowe, w tym Topigen, należy odstawiać stopniowo, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych lub zwiększenia częstości ich występowania. W sytuacjach, kiedy konieczne jest szybkie odstawienie leku ze względów medycznych, zaleca się właściwe monitorowanie pacjenta przez lekarza.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak wystarczających informacji na temat jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Stosowania leku Topigen z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które wydawane są bez recepty.

Inne substancje aktywne stosowane w leczeniu padaczki (leki przeciwpadaczkowe):

Dotychczas nie zaobserwowano istotnych interakcji podczas jednoczesnego podawania leku Topigen z następującymi substancjami czynnymi stosowanymi w leczeniu padaczki: fenobarbital, prymidon lub Iamotrygina.

W trakcie jednoczesnego podawania leku Topigen z innymi lekami stosowanymi w leczeniu padaczki stwierdzano następujące interakcje:

Fenytoina: niezbyt często obserwowano zwiększenie stężenia fenytoiny we krwi lub obniżenie stężenia leku Topigen we krwi.

Karbamazepina: może zmniejszać stężenie leku Topigen we krwi.

Stosowanie kwasu walproinowego wiązało się z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi, czemu towarzyszyły zaburzenia czynności mózgu.

Sultiam lub zonisamid: mogą nasilać działania niepożądane leku.

U osób przyjmujących równocześnie kilka leków stosowanych w leczeniu padaczki lekarz powinien regularnie sprawdzać wartości stężenia tych leków we krwi i w razie potrzeby odpowiednio korygować ich dawkowanie.

Leki stosowane w leczeniu niewydolności serca/zaburzeń rytmu serca, których substancją czynną jest digoksyna:

Lek Topigen może obniżać stężenie digoksyny we krwi.

Hormonalne leki antykoncepcyjne (pigułki antykoncepcyjne):

W badaniach klinicznych obserwowano wpływ hormonalnych leków antykoncepcyjnych na komponent estrogenowy począwszy od dawek 200 mg topiramatu, jeżeli stosowano go w skojarzeniu z kwasem walproinowym (w leczeniu padaczki). Należy wziąć pod uwagę możliwość obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej i (lub) zwiększenia częstości krwawień w trakcie cyklu.

Kobiety przyjmujące leki antykoncepcyjne zawierające estrogen powinny informować lekarza o wszelkich zmianach lytmu i nasilenia krwawień miesiączkowych.

Lit stosowany w leczeniu depresji:

U pacjentów poddawanych leczeniu litem, przyjmujących jednocześnie topiramat, należy monitorować stężenie litu.

Leki moczopędne, których substancją czynnąjest hydrochłorotiazyd, stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, niewydolności serca i kumulacji wody w organizmie:

W przeprowadzonym badaniu podawanie hydrochlorotiazydu prowadziło do zwiększenia stężenia topiramatu w osoczu, w związku z czym wskazane może być zredukowanie dawki Topigen . Istnieją również dane wskazujące na to, że podawanie hydrochlorotiazydu w skojarzeniu z topiramatem może doprowadzić do większej redukcji stężenia potasu.

Substancje aktywne stosowane w leczeniu cukrzycy, np. metformina, pioglitazon lub glibenklamid:

W przypadku rozpoczynania stosowania leku Topigen lub jego odstawiania u pacjentów poddawanych leczeniu cukrzycy należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

Inne substancje aktywne

Aktywne substancje, które mogą spowodować zwiększenie ryzyka powstania kamieni nerkowych W przypadku jednoczesnego stosowania z innymi lekami sprzyjającymi powstawaniu kamieni nerkowych lek Topigen może zwiększać ryzyko pojawienia się takich kamieni, W związku z tym należy unikać jednoczesnego podawania tych leków, a w szczególności acetazolamidu (stosowanego w leczeniu jaskry), triamterenu (podawanego w celu zwiększenia diurezy), zonisamidu (leku przeciwdrgawkowego) i witaminy C w dawkach przekraczających 2 g/dobę.

Nie można wykluczyć interakcji pomiędzy topiramatem a następującymi substancjami czynnymi: leki o działaniu depresyjnym na OUN (np. przeciwdrgawkowe, napotne, uspokajające) alkohol

flunaryzyna (stosowana w zapobieganiu migrenie) diltiazem (stosowana w leczeniu chorób układu krążenia) propranolol (stosowana w leczeniu chorób układu krążenia) amitryptylina (stosowana w leczeniu depresji), haloperydol (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych nie można wykluczyć zwiększenia ryzyka powstania wad rozwojowych u płodu w wyniku stosowania leku Topigen w trakcie ciąży, zwłaszcza w przypadku połączenia kilku leków przeciwpadaczkowych. W związku z tym zaleca się podejmowanie właściwych środków przed porodem (wykonywanie badań ultrasonograficznych) w celu umożliwienia wczesnego wykrycia niekorzystnych zmian.

Kobiety w ciąży mogą przyjmować topiramat, substancję czynną leku Topigen, wyłącznie wówczas, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i jeżeli zastosowanie żadnego alternatywnego leczenia nie będzie możliwe. W trakcie ciąży lek Topigen powinien być stosowany wyłącznie w monoterapii, w najmniejszej skutecznej dawce.

Jeśli kobieta zamierza zajść lub zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Topigen, albo jeżeli stosowanie leku Topigen jest niezbędne w trakcie ciąży, lekarz musi rozważyć stopień konieczności opanowania napadów w zależności od potencjalnego ryzyka u dziecka. Nie wolno przerywać leczenia bez porady lekarza, ponieważ napady padaczkowe mogą zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Ponieważ topiramat, substancja czynna leku Topigen, przenika do mleka matki i nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u niemowlęcia, lekarz musi podjąć decyzję, czy należy zaprzestać stosowania leku Topigen (uwzględniając stopień konieczności przeciwpadaczkowego stosowania leku Topigen u matki) lub czy może konieczne jest odstawienie dziecka od piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nawet jeśli lek Topigen jest stosowany zgodnie z zaleceniami, może wywoływać zawroty głowy, senność i podobne objawy, zwłaszcza na początku leczenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na zdolność prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w przypadku interakcji leku z alkoholem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Topigen

Lek zawiera laktozę. Jeśli pacjent poinformowany był przez lekarza o nietolerancji pewnych cukrów powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Topigen.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TOPIGEN

Lek Topigen należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skonsultować się lekarzem lub farmaceutą.

Należy porozmawiać z lekarzem na temat wielkości dawek. O ile lekarz nie przepisze inaczej, leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, którą następnie zwiększa się do skutecznej dawki docelowej. Do tego celu dostępne są leki Topigen o różnych mocach (25 mg, 50 mg, 100 mg, i 200 mg). Na początku leczenia nie zaleca się zażywania leku w dawkach 100 mg i 200 mg, ponieważ początkowo stosuje się mniejsze dawkowanie. W przypadku przyjmowania leku w zalecanych dawkach należy bezwzględnie sprawdzić wielkość dawki jednostkowej zaleconej przez lekarza.

Jeżeli lekarz nie przepisze inaczej, zwykle stosuje się dawki wymienione poniżej:

Monoterapia (leczenie padaczki wyłącznie lekiem Tonięen)

Dorośli

Dawka początkowa:    Leczenie topiramatem rozpocząć od dawki 25 mg na dobę,

przyjmowanej codziennie wieczorem przez pierwszy tydzień. Stopniowe zwiększanie dawki: Zwiększanie dawki o 25 mg do 50 mg/dobę w odstępach od jednego

do dwóch tygodni, w podziale na dwie pojedyncze dawki podawane rano i wieczorem.

Zalecana dawka docelowa:    Topiramat w dawce 100 mg na dobę, w podziale na dwie pojedyncze

dawki (rano i wieczorem).

Jeżeli lekarz uzna to za konieczne, dawkowanie można zwiększyć maksymalnie do 500 mg topiramatu na dobę.

Młodzież i dzieci w wieku > 2 lat

Dawka początkowa:    Leczenie topiramatem rozpocząć od dawki 0,5 do 1 mg/kg masy ciała

na dobę, przyjmowanej codziennie wieczorem przez pierwszy tydzień. Stopniowe zwiększanie dawki: Zwiększanie dawki o 0,5 mg to 1 mg/kg masy ciała/dobę w odstępach

od jednego do dwóch tygodni, w podziale na dwie pojedyncze dawki podawane rano i wieczorem.

Zalecana dawka docelowa:    Topiramat w dawce od 3 do 6 mg/kg masy ciała/dobę.

Leczenie uzupełniające (stosowanie leku Topisen jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu padaczki)

Dorośli

Dawka początkowa:    Leczenie topiramatem rozpocząć od dawki od 25 do 50 mg na dobę,

przyjmowanej codziennie wieczorem przez pierwszy tydzień. Stopniowe zwiększanie dawki: Zwiększanie dawki o 25 mg do 50 mg/dobę w odstępach od jednego

do dwóch tygodni, w podziale na dwie pojedyncze dawki podawane rano i wieczorem.

Zalecana dawka docelowa:    Zakresy od 200 do 400 mg topiramatu na dobę.

Młodzież i dzieci w wieku > 2 lat

Dawka początkowa:    Leczenie topiramatem rozpocząć od dawki 25 mg na dobę (lub

mniejszej, dawkowanie w zakresie od 0,5 do 1 mg/kg masy ciała na dobę, w zależności od masa ciała) przez pierwszy tydzień.

Stopniowe zwiększanie dawki: Zwiększanie dawki o około 1 mg/kg masy ciała/dobę w odstępach od

jednego do dwóch tygodni, w podziale na dwie pojedyncze dawki (podawane rano i wieczorem).

Zalecana dawka docelowa:    Topiramat w dawce od 5 do 9 mg/kg masy ciała/dobę.

Badano stosowanie dawek dobowych do 30 mg/kg masy ciała/dobę. Na ogół były one dobrze tolerowane.

Sposób podania:

Lek Topigen należy przyjmować w całości, nie żuć, popijając wystarczającą ilością płynu. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. Lek Topigen należy przyjmować w dwóch pojedynczych dawkach podzielonych (rano i wieczorem). U niektórych pacjentów możliwe jest podawanie niepodzielonej dawki dobowej.

Informacje dodatkowe

Pacjenci poddawani hemodializom

Poniewąż podczas hemodializy topiramat jest usuwany z osocza krwi, u pacjentów hemodializowanych konieczne jest zwiększenie dawki leku w dniu dializy o ok, połowę. Dodatkową dawkę należy podać w postaci dwóch dawek podzielonych: bezpośrednio przed i po zakończeniu zabiegu dializy. Wielkość dawki dodatkowej może się różnić w zależności od metody lub aparatury stosowanej w celu wykonania dializy.

Dostosowanie dawek

Oznaczanie stężenia leku Topigen we krwi nie jest konieczne, ponieważ nie stwierdzono bezpośredniego związku pomiędzy skutecznością tego leku a jego stężeniem we krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Topigen

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Topigen należy zawsze zasięgać porady lekarza.

Oznakami i objawami przedawkowania leku mogą być:

Bóle głowy, drgawki, senność, zaburzenia mowy, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, nieprawidłowe myślenie, senność, zaburzenia koordynacji, osłupienie, niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie), bóle brzucha, pobudzenie, zawroty głowy, depresja, W większości przypadków nie stwierdzono ciężkich konsekwencji klinicznych tych objawów, jednak obserwowano zgony po równoczesnym przedawkowaniu kilku różnych substancji, w tym topiramatu. Przedawkowanie leku Topigen może prowadzić do nadmiernego zakwaszenia krwi (kwasicy metabolicznej) i obniżenia stężenia potasu we krwi (hipokaliemii) (patrz punkt 2).

Uwagi dla lekarza prowadzącego dotyczące przedawkowania

W przypadku ostrego przedawkowania topiramatu, jeżeli lek został przyjęty niedawno, należy natychmiast opróżnić żołądek poprzez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów,

W badaniach in vitro wykazano, że topiramat jest adsorbowany przez aktywowany węgiel drzewny. Wskazane jest zastosowanie działań i środków ostrożności o charakterze ogólnie wspomagającym. Topiramat może być bardzo skutecznie usunięty z krwi metodą hemodializy. "Należy zwracać szczególną uwagę na konieczność przyjmowania przez pacjenta wystarczającej ilości płynów.

Pominięcie zastosowania leku Topigen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Leczenie należy kontynuować, przyjmując zalecaną dawkę w chwili kolejnego zaplanowanego przyjęcia leku.

Przerwanie stosowania leku Topigen

Nie wolno przerywać stosowania leku Topigen bez konsultacji z lekarzem. Zaprzestanie terapii lekiem Topigen powinno odbywać się poprzez stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia drgawek.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku wrażenia, iż działanie leku Topigen jest zbyt mocne lub zbyt słabe.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Topigen może powodować działania niepożądane, które nie muszą jednak wystąpić u każdego pacjenta.

Działania niepożądane mogą zwłaszcza występować na początku leczenia i w trakcie początkowego ustalania dawkowania. Szybsze zwiększanie dawek leku do docelowego poziomu i stosowanie większych dawek początkowych wiązało się z częstszym występowaniem działań niepożądanych, które prowadziły do przerwania leczenia.

Działania niepożądane uporządkowano według następującej częstości występowania:

bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko:

bardzo rzadko:


więcej niż 1 na 10 pacjentów od 1 do 10 na 100 pacjentów od ł do 10 na 1 000 pacjentów od 1 do 10 na 10 000 pacjentów mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Bardzo często:    Zmęczenie, senność, zawroty głowy, brak koordynacji, zaburzenia mowy,

parestezje (np. uczucie mrowienia i drętwienia), oscylacyjne ruchy gałek ocznych (oczopląs), zawroty głowy, nerwowość, spowolnienie myślenia i poruszania się, zaburzenia pamięci, stany splątania, utrata łaknienia, lęk, obniżenie koncentracji/ trudności ze skupieniem uwagi, depresja*, nudności, zmniejszenie masy ciała, bóle głowy, podwójne widzenie i inne zaburzenia widzenia.

Często:    Psychozy, objawy podobne do psychotycznych i zachowania agresywne,

zaburzenia smaku, pobudzenie ruchowe iub psychiczne, zmiany nastroju, słabość (Iabilność) emocjonalna, brak koordynacji, nieprawidłowy chód, apatia, dolegliwości jelitowe, osłabienie, problemy z nastrojem, zmniejszenie liczby krwinek białych, pojawienie się kamieni nerkowych*, drżenia.

Niezbyt często:    W badaniach klinicznych rzadko donoszono o myślach i próbach samobójcach.

Rzadko:    Mogą wystąpić pobudzenie, drgawki, utrata włosów i zmniejszenie potliwości,

zwłaszcza u dzieci.

Bardzo rzadko:    Incydenty zakrzepowo-zatorowe (nagłe zatkanie naczynia krwionośnego przez

zakrzep krwi). Nie potwierdzono ich związku przyczynowego ze stosowaniem leku Topigen.

Zmniejszenie liczby płytek krwi, kwasica metaboliczna*, zwiększona zawartość amoniaku we krwi**, senność, zaburzenie psychotyczne, omamy, samobójstwo*, utrata pamięci (amnezja), drgawki z powodu wycofania, ostra krótkowzroczność i zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego*, ból oka, biegunka, bóle brzucha, wymioty, wysypka, gorączka, zaburzenia czucia, nieprawidłowe poczucie smaku.

U pacjentów stosujących lek Topigen, pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami, stwierdzano podwyższenie parametrów czynności wątroby. Istnieją pojedyncze doniesienia o występowaniu zapalenia wątroby i niewydolności wątroby u pacjentów leczonych szeregiem różnych leków jednocześnie z lekiem Topigen.

Istnieją również pojedyncze zgłoszenia pęcherzowych odczynów ze strony skóry i błon śluzowych (w tym następujących chorób skóry: rumienia wielopostaciowego, pęcherzycy, zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórkowej). Większość z tych przypadków stwierdzano u pacjentów przyjmujących inne leki, również wiązane z pęcherzowymi odczynami ze strony skóry i błon śluzowych.

* (patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Topigen)

**(patrz punkt 2 Stosowanie leku Topigen z innymi lekami)

Dzieci w wieku od 2 łat

Poza wymienionymi powyżej działaniami niepożądanymi u dzieci w wieku 2 i więcej lat obserwowano w badaniach klinicznych następujące działania niepożądane: nadmierną aktywność mięśniową (hiperkineza), omamy, nieprawidłowe zachowanie, zwiększone wydzielanie śliny.

Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

nri.cy.i

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TOPIGEN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Topigen po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu i na blistrze. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia wymienionego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Topigen

Substancją czynną leku jest topiramat.

Topigen, 25 mg tabletki powlekane: każda tabletka zawiera 25 mg topiramatu.

Topigen, 50 mg tabletki powlekane: każda tabletka zawiera 50 mg topiramatu.

Topigen, 100 mg tabletki powlekane: każda tabletka zawiera 100 mg topiramatu.

Topigen, 200 mg tabletki powlekane: każda tabletka zawiera 200 mg topiramatu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

laktoza jedno wodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krospowidon, bezwodna krzemionka koloidalna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, tytanu dwutlenek (E 171), magnezu stearynian, talk, kwas stearynowy, sodu laurylosiarczan,

tlenek żelaza żółty (E 172) (tylko w leku Topigen, 50 mg tabletki powlekane i Topigen, 100 mg tabletki powlekane)

tlenek żelaza czerwony (E 172) (tylko w leku Topigen, 200 mg tabletki powlekane)

Jak wygląda lek Topigen i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, tj. Topigen występują w formie rdzenia tabletki pokrytego przez otoczkę.

Tabletki leku Topigen, 25 mg tabletki powlekane są okrągłe i mają kolor biały.

Tabletki leku Topigen, 50 mg tabletki powlekane są okrągłe i mają kolor jasnożółty.

Tabletki leku Topigen, 100 mg tabletki powlekane są okrągłe i mają kolor żółty.

Tabletki leku Topigen, 200 mg tabletki powlekane są okrągłe i mają kolor czerwony.

Lek Topigen jest dostępny w opakowaniach po 28, 30, lub 56 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biogened S.A.

ul. Pojezierska 99

91-342 Łódź

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:    v>n;■/;; ■;

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Topiramat Biogened 25 mg Filmtabletten

Topiramat Biogened 50 mg Filmtabletten Topiramat Biogened 100 mg Filmtabletten Topiramat Biogened 200 mg Filmtabletten

Polska:    Topigen


Data zatwierdzenia ulotki

Topigen

Charakterystyka Topigen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Topigen, 25 mg tabletki powlekane Topigen, 50 mg tabletki powlekane Topigen, 100 mg tabletki powlekane Topigen, 200 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Topigen, 25 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 17,04 mg laktozy.

Topigen, 50 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 34,08 mg laktozy.

Topigen, 100 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 68,17 mg laktozy.

Topigen, 200 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna. Każda tabletka zawiera 136,34 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Topigen, 25 mg tabletki powlekane to białe, okrągłe tabletki. Topigen, 50 mg tabletki powlekane to jasnożółte, okrągłe tabletki. Topigen, 100 mg tabletki powlekane to żółte, okrągłe tabletki. Topigen, 200 mg tabletki powlekane to czerwone, okrągłe tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Do stosowania w monoterapii u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia, z nowo rozpoznaną padaczką lub ramach zmiany leczenia na monoterapię.

Leczenie uzupełniające u dorosłych, młodzieży i dzieci od 2 roku życia z

napadami drgawkowymi odogniskowymi, z wtórnym uogólnieniem lub bez, pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi, napadami drgawkowymi związanymi z zespołem Lennoxa-Gastauta.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dobierając dawkę należy kierować się obrazem klinicznym. Produkt leczniczy dostępny jest w tabletkach o różnej mocy, aby możliwe byio dobranie odpowiedniej dawki.

Dawkowanie w monoterapii

W przypadku zmiany leczenia na monoterapię topiramatem zaleca się stopniowe odstawianie wcześniej stosowanej substancji przeciwpadaczkowej. Po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych indukujących enzymy dochodzi do zwiększenia stężenia topiramatu w osoczu. Dlatego jeśli są wskazania kliniczne, może być konieczne stosowanie mniejszej dawki topiramatu.

Dorośli:

Ustalanie dawkowania należy rozpoczynać od podawania 25 mg topiramatu na dobę wieczorem przez 1 tydzień. Dawkę należy następnie zwiększać w odstępach jedno- lub dwutygodniowych o 25-50 mg topiramatu/dobę, podawanego w dwóch dawkach podzielonych.

Zalecana początkowa dawka docelowa w przypadku monoterapii topiramatem u dorosłych wynosi 100 mg/dobę, a maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 500 mg.

Młodzież i dzieci w wieku > 2 lat:

Ustalanie dawkowania należy rozpoczynać od dawki 0,5-1 mg/kg masy ciała na dobę podawanej wieczorem przez 1 tydzień. Dawkę należy następnie zwiększać w odstępach co 1 lub 2 tygodnie o 0,5-

1    mg/kg masy ciała leku na dobę, podawanego w dwóch dawkach podzielonych.

Zalecana początkowa dawka docelowa w przypadku monoterapii topiramatem u dzieci w wieku

2    i więcej lat wynosi 3-6 mg/kg mc./dobę.

Dawkowanie w leczeniu uzupełniającym

Dorośli:

Ustalanie dawkowania należy rozpoczynać od podawania 25-50 mg topiramatu na dobę wieczorem przez 1 tydzień. Dawkę należy następnie zwiększać w odstępach co I lub 2 tygodnie o 25-50 mg topiramatu/dobę, podawanego w dwóch dawkach podzielonych. U niektórych pacjentów możliwe jest podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Zakres podtrzymujących dawek dobowych w leczeniu uzupełniającym u dorosłych wynosi od 200 mg do 400 mg topiramatu/dobę, podawanego w dwóch dawkach podzielonych.

Młodzież i dzieci w wieku >2 lat:

Zalecany zakres dawkowania w leczeniu uzupełniającym u dzieci od 2 r.ż. wynosi 5-9 mg topiramatu/kg masy ciała/dobę, podawanych w dwóch dawkach podzielonych. Ustalanie dawkowania należy rozpoczynać od podawania 25 mg topiramatu/dobę (lub mniejszej dawki, zgodnie z zakresem dawkowania od 0,5 do 1 mg/kg masy ciała/dobę) wieczorem przez 1 tydzień. Dawkę należy następnie zwiększać w odstępach co 1 lub 2 tygodnie o około 1 mg/kg masy ciała/dobę, w dwóch dawkach podzielonych.

Badano podawanie dawek dobowych do 30 mg/kg masy ciała/dobę, które były na ogół dobrze tolerowane.

Dodatkowe informacje na temat dawkowania

Dostosowanie dawek:

W razie potrzeby można zwiększać dawki o mniejszą ilość leku lub stosować dłuższe przerwy między kolejnymi korektami dawkowania.

Nie ma konieczności monitorowania stężenia topiramatu w osoczu, aby zoptymalizować leczenie, ponieważ nie stwierdza się bezpośredniej zależności między tym stężeniem a skutecznością terapii.

Przerywanie leczenia:

Patrz punkt 4.4,

Pacjenci poddawani hemodializom:

Topiramat jest usuwany z osocza podczas hemodializy, dlatego w dniach jej wykonywania należy podać pacjentowi dodatkową dawkę w wysokości około połowy stosowanej dawki dobowej. Dodatkową dawkę należy podać w postaci dwóch dawek podzielonych: bezpośrednio przed rozpoczęciem i z chwilą zakończenia zabiegu hemodializy. Wielkość dawki dodatkowej zależy od metody dializy lub stosowanego sprzętu.

Sposób podawania

Topigen można przyjmować niezależnie od posiłków.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować leczenia produktem Topigen pacjentów z nadwrażliwością na jego substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przerwanie leczenia:

U pacjentów z napadami drgawkowymi lub padaczką w wywiadzie, jak i bez takiej historii choroby, leki przeciwpadaczkowe, w tym topiramat, powinny być odstawiane stopniowo, aby ograniczyć do minimum możliwość napadów i wzrost częstości ich występowania. W badaniach klinicznych u dorosłych z padaczką dawki dobowe zmniejszano co tydzień o 50-100 mg, W badaniach klinicznych u dzieci topiramat wycofywano stopniowo w okresie od 2 do 8 tygodni. W razie konieczności szybkiego odstawienia ze względów medycznych leku zawierającego topiramat zaleca się właściwe monitorowanie pacjenta.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat:

Produktu leczniczego Topigen nie należy stosować u dzieci poniżej 2 r.ż., ponieważ brak wystarczających doświadczeń ze stosowaniem topiramatu w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek:

Główna droga eliminacji topiramatu i jego metabolitów prowadzi przez nerki. Dlatego lek należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min). Taką ewentualność nerek należy brać pod uwagę w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się rozpoczynanie leczenia u tych pacjentów od niskiej dawki topiramatu i monitorowanie pacjenta pod kątem wystąpienia niekorzystnych reakcji. Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek uzyskują stężenie równowagi w osoczu po 10 do 15 dniach stosowania leku, w porównaniu do 4-8 dni u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Kamica nerkowa:

Niektórzy pacjenci, zwłaszcza ci ze skłonnością do kamicy nerkowej, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych i związanych z nimi objawów podmiotowych i przedmiotowych, takich jak kolka nerkowa, ból w okolicy nerek lub ból w boku. Do czynników ryzyka kamicy nerkowa należą: powstawanie kamieni w przeszłości, kamica nerkowa w wywiadzie rodzinnym i hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem). Jednak żaden z tych czynników ryzyka nie pozwala na niezawodne przewidzenie powstawania kamieni nerkowych w trakcie leczenia topiramatem. Ponadto zwiększone ryzyko dotyczy także pacjentów przyjmujących inny lek związany z kamicą nerkową (patrz punkt 4.5),

Zaburzona czynność wątroby:

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby topiramat należy podawać ostrożnie, ponieważ klirens topiramatu może być u nich zmniejszony.

Ostra krótkowzroczność i wtórna jaskra wąskiego kąta:

Podczas leczenia topiramatem stwierdzano ostrą krótkowzroczność z wtórną jaskrą wąskiego kąta przesączania, czemu może towarzyszyć wysięk nadrzęskowy, prowadzący do przemieszczenia soczewki i tęczówki do przodu. Do objawów należały nagłe pogorszenie ostrości wzroku i/lub ból oczu. W badaniach okulistycznych stwierdzano spłycenie komory przedniej, przekrwienie (zaczerwienienie) oczu i zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, ze zwężeniem źrenicy lub bez. Objawy te występowały zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, na ogół w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia leczenia topiramatem, W takiej sytuacji leczenie topiramatem należy natychmiast przerwać i podjąć postępowanie mające na celu szybkie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Kwasica metaboliczna:

Podczas leczenia topiramatem może się rozwinąć hiperchloremiczna kwasica metaboliczna bez luki anionowej (tj. obniżenie stężenia dwuwęglanów w surowicy poniżej normy u pacjenta bez zasadowicy oddechowej) z powodu zahamowania przez lek anhydrazy węglanowej w nerkach. Najczęściej do obniżenia stężenia dwuwęglanów dochodzi wcześnie w trakcie leczenia topiramatem, chociaż może ono wystąpić w dowolnym jego momencie. Efekt ten ma na ogół charakter łagodny do umiarkowanego (średnie obniżenie o 4 mmol/1 w przypadku stosowania dawek dobowych 100 mg i powyżej u dorosłych i o około 6 mg/kg/dobę u dzieci). Rzadko obserwowano obniżenie stężenia dwuwęglanów do wartości poniżej 10 mmol/1. Stany lub rodzaje leczenia, które predysponują do rozwoju kwasicy (takie jak choroba nerek, ciężkie zaburzenia oddychania, stan drgawkowy, biegunka, zabieg chirurgiczny, dieta ketogenna lub niektóre leki), mogą działać addycyjne na efekt obniżenia stężenia dwuwęglanów wywierany przez topiramat.

Przewlekła kwasica metaboliczna u dzieci może prowadzić do obniżenia tempa wzrastania. Nie prowadzono systematycznych badań nad wpływem topiramatu na wzrost i kości w populacji dzieci ani u dorosłych.

Przewlekła kwasica metaboliczna zwiększa ryzyko powstawania kamieni nerkowych i może prowadzić do osteopenii.

W trakcie leczenia topiramatem u pacjentów należy wykonywać badania kontrolne pod kątem kwasicy metabolicznej. Zależnie od stanu klinicznego monitorowanie może obejmować oznaczenia stężenia dwuwęglanów w surowicy, przebieg zmian stężenia chlorków w surowicy lub wykonywanie gazometrii. Jeżeli rozwinie się i będzie się utrzymywać kwasica metaboliczna, należy rozważyć zredukowanie dawki lub odstawienie topiramatu (ze stopniowym obniżaniem dawkowania).

Zmiany nastroju /depresja:

U pacjentów leczonych topiramatem stwierdzano zwiększoną częstość depresji i zmian nastroju.


Próby samobójcze:

W podwójnie ślepej fazie badań klinicznych obejmujących stosowanie leku w zatwierdzonych i badanych klinicznie wskazaniach próby samobójcze występowały z częstością 0,003 (13 przypadków/3999 osobolat) podczas stosowania topiramatu w porównaniu do 0 (0 przypadków/1430 osobolat) podczas stosowania placebo.

Suplementacja kaloryczna:

U pacjentów z redukcją masy ciała w trakcie leczenia topiramatem należy rozważyć zastosowanie środków dietetycznych lub zwiększenie ilości przyjmowanych pokarmów.

Właściwe nawodnienie:

Właściwe nawodnienie odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ może zmniejszyć ryzyko powstania kamieni nerkowych. Ponadto może zmniejszyć ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych ze podwyższeniem temperatury przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz w przypadku przebywania w szczególnie ciepłym środowisku (patrz punkt 4.8).

Ten lek zawiera laktozę. Leku nie powinni przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi chorobami typu nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy typu Lapp czy zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ topiramatu na inne leki przeciwpadaczkowe:

Topiramat nie wpływa na stężenie w osoczu innych leków przeciwpadaczkowych, takich jak karbamazepina, fenobarbital, prymidon, kwas walproinowy i lamotrygina. Jednoczesne leczenie fenytoiną może sporadycznie prowadzić do zwiększenia stężenia fenytoiny w osoczu, co prawdopodobnie wynika z zahamowania enzymów (CYP2C19). U każdego pacjenta otrzymującego fenytoinę, u którego wystąpią objawy przedawkowania, należy monitorować stężenie tego leku.

Wpływ innych leków przeciwpadaczkowych na topiramat:

Fenytoiną i karbamazepina prowadzą do obniżenia stężenia topiramatu w osoczu. Po dodaniu lub odstawieniu fenytoiny lub karbamazepiny u pacjentów leczonych topiramatem może być konieczna korekta dawkowania tego ostatniego. Kwas walproinowy i lamotrygina nie wpływają na topiramat.

Digoksyna:

W badaniu klinicznym po podaniu pojedynczej dawki topiramatu doszło do obniżenia stężenia digoksyny w surowicy (AUC) o 12%. Nie ustalono znaczenia klinicznego tej obserwacji. Po dodaniu lub odstawieniu topiramatu u pacjentów leczonych digoksyną należy monitorować stężenie tej ostatniej w osoczu.

Doustne leki antykoncepcyjne:

W badaniu interakcji farmakokinetycznych zdrowym ochotniczkom podawano topiramat w zakresie dawek 50-200 mg na dobę łącznie ze skojarzonym doustnym lekiem antykoncepcyjnym zawierającym 1 mg noretysteronu i 35 pg etynyloestradiolu. Badane osoby nie stosowały równocześnie jakichkolwiek innych leków. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian przeciętnej wartości AUC (pola pod krzywą zmian stężenia w czasie) substancji czynnych skojarzonego doustnego leku antykoncepcyjnego. W innym badaniu doszło do istotnego statystycznie obniżenia wartości AUC etynyloestradiolu po podaniu dawek 200 mg, 400 mg i 800 mg topiramatu na dobę u pacjentek otrzymujących równocześnie kwas walproinowy (odpowiednio o 18%, 21% i 30%).

Chociaż podczas stosowania topiramatu w zakresie dawek 200-800 mg na dobę obserwowano zależne od tych dawek zmniejszenie AUC etynyloestradiolu, nie stwierdzono istotnej, zależnej od dawki zmiany tego parametru po stosowaniu topiramatu w zakresie dawek od 50 do 200 mg na dobę. W obu badaniach topiramat (podawany w dawkach 50-800 mg na dobę) nie wywierał istotnego wpływu na AUC noretysteronu.

Nie ustalono znaczenia klinicznego tej obserwacji. U pacjentek przyjmujących skojarzony doustny lek antykoncepcyjny jednocześnie z topiramatem należy wziąć pod uwagę możliwość obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej i zwiększenia częstości krwawień w trakcie cyklu. Może również dojść do obniżenia skuteczności antykoncepcyjnej u kobiet bez krwawienia w trakcie cyklu.

Pacjentki przyjmujące doustne leki antykoncepcyjne zawierające estrogen należy poprosić o zgłaszanie lekarzowi wszelkich zmian rytmu i nasilenia krwawień.

Lii:

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie 200 mg topiramatu/dobę prowadziło do zmniejszenia dostępności ogólnoustrojowej litu (o 18% AUC). U pacjentów z chorobą dwubiegunową podawanie topiramatu w dawce 200 mg/dobę nie wpływało na farmakokinetykę litu, natomiast dawki topiramatu do 600 mg/dobę prowadziły do zwiększenia dostępności ogólnoustrojowej (o 26% AUC). W trakcie jednoczesnego podawania topiramatu należy monitorować stężenie litu.

Rysperydon:

Badania interakcji w trakcie jednorazowego i wielokrotnego podawania leku u zdrowych ochotników i pacjentów z chorobą dwubiegunową prowadziły do podobnych wyników. Jednoczesne podawanie rosnących dawek topiramatu 100 mg, 250 mg i 400 mg/dobę prowadziło do obniżenia dostępności ogólnoustrojowej rysperydonu (podawanego w dawkach 1-6 mg/dobę; stopień obniżenia wynosił odpowiednio 16% i 33% po dawkach 250 mg i 400 mg/dobę). Z powodu interakcji farmakokinetycznej topiramat obniża dostępność rysperydonu i jego czynnego metabolitu 9-hydroksy-rysperydonu. Można w związku z tym założyć, że jednoczesne podawanie rysperydonu i topiramatu nie prowadzi do istotnych klinicznie zmian dostępności ogólnoustrojowej czynnej frakcji rysperydonu lub topiramatu, jeżeli chodzi o efekt netto. Dlatego omawiana interakcja nie powinna mieć znaczenia klinicznego.

Hydrochlorotiazyd (HCTZ):

W badaniu kinetycznym podawanie HCTZ prowadziło do zwiększenia stężenia topiramatu w osoczu o około 30%. Może być wskazane zredukowanie dawki. Istnieją również dane wskazujące na to, że podawanie HCTZ powoduje większą redukcję stężenia potasu, gdy lek ten stosuje się w skojarzeniu z topiramatem.

Metformina:

W badaniu, podczas którego zdrowym ochotnikom podawano metforminę w monoterapii bądź jednocześnie z topiramatem, stwierdzono zwiększenie średniego maksymalnego stężenia w osoczu (Cma*) i średniego wskaźnika AUC<>-i2h metforminy odpowiednio o 18% i 25%, ze zmniejszeniem średniego CL/F o 20%, gdy metformina była podawana jednocześnie z topiramatem. Topiramat nie wpływa na W metforminy. Może dochodzić do zmniejszenia klirensu topiramatu w osoczu po podaniu doustnym, gdy podaje się go jednocześnie z metforminą. Nie jest znany zakres zmian klirensu.

Nie ustalono w pełni znaczenia klinicznego wpływu metforminy na farmakokinetykę topiramatu i odwrotnie. Podczas dodawania lub odstawiania topiramatu u pacjentów leczonych metforminą należy szczególnie starannie prowadzić rutynowe kontrole cukrzycy.

Piogłitazon:

W badaniu kinetycznym podawanie topiramatu prowadziło do obniżenia stężenia osoczowego pioglitazonu i jego czynnych metabolitów. Nie ustalono znaczenia klinicznego tych obserwacji.

W przypadku łączenia tych dwóch substancji, należy szczególnie starannie prowadzić rutynowe kontrole cukrzycy.

Glibenklamid:

Badania interakcji u pacjentów z cukrzycą z typu II otrzymujących glibenklamid (w dawce 5 mg/dobę) w monoterapii i w skojarzeniu z topiramatem (150 mg/dobę) wykazały obniżenie podczas jednoczesnego podawania topiramatu wskaźnika AUC24 glibenklamidu o 25%. Doszło również do obniżenia o odpowiednio 13% i 15% dostępności ogólnoustrojowej czynnych metabolitów: 4-trans-hydroksy-glibenklamidu (Ml) i 3-cis-hydroksy-głibenklamidu (M2). Glibenklamid nie wpływał na farmakokinetykę topiramatu w stanie równowagi. Dodając topiramat pacjentom leczonym glibenklamidem lub dodając glibenklamid pacjentom leczonym topiramatem, należy ze szczególną uwagą przeprowadzać rutynowe monitorowanie kontroli występującej u nich cukrzycy.

Inne interakcje

Leki sprzyjające występowaniu kamicy nerkowej:

Stosowanie topiramatu jednocześnie z innymi lekami sprzyjającymi powstawaniu kamicy nerkowej może dodatkowo zwiększać ryzyko jej wystąpienia. Należy unikać jednoczesnego przyjmowania takich leków, w tym w szczególności acetazolamidu, triamterenu, zonisamidu i witaminy C (w dawkach >2 g/dobę).

Kwas walproinowy:

Jednoczesne podawanie topiramatu i kwasu walproinowego wiązało się z hiperamonemią z encefalopatią (lub bez encefalopatii) u pacjentów, którzy jeden z tych leków podawany w monoterapii tolerowali. W większości przypadków objawy podmiotowe i przedmiotowe ustępowały po przerwaniu stosowania jednego z tych leków. To zdarzenie niepożądane nie wynika z interakcji farmakokinetycznej. Nie wykazano związku między hiperamonemią a monoterapią topiramatem ani z jednoczesnym podawaniem innych leków przeciwpadaczkowych.

W badaniach klinicznych nie oceniano jednoczesnego przyjmowania inhibitorów anhydrazy węglanowej (np. sultiamu, zonisamidu) i topiramatu. Skojarzenie to może nasilać u niektórych pacjentów niekorzystne reakcje związane z zahamowaniem anhydrazy węglanowej.

Wyniki badań laboratoryjnych:

Dane z badań klinicznych wskazująna to, że przyjmowanie topiramatu wiązało się z przeciętnym zmniejszeniem stężenia dwuwęglanów w surowicy o 4 mmol/1 (patrz punkt 4.4).

Ze względu na profil farmakokinetyczny topiramatu, interakcje farmakokinetyczne z innymi produktami leczniczymi nie powinny mieć istotnego znaczenia. Jednak nie można wykluczyć interakcji farmakodynamicznych, np. z lekami o działaniu depresyjnym na OUN i z alkoholem.

Badania kinetyczne wskazują, że topiramat wpływa na flunaryzynę i diltiazem oraz na metabolity amitryptyliny, haloperydolu, diltiazemu i propranololu. Propranolol i diltiazem wywołują zwiększenie stężenia topiramatu w osoczu.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

U dzieci matek, które przyjmowały lek przeciwpadaczkowy podczas ciąży, stwierdza się 2-3 razy wyższe ryzyko wad wrodzonych w porównaniu do dzieci, których matki nie przyjmowały leków przeciwpadaczkowych w tym okresie. Wykazano teratogenność i embriotoksyczność topiramatu w badaniach na różnych gatunkach zwierząt (patrz punkt 5.3). Najczęściej obserwowane wady to rozszczepienie warg, wady rozwojowe układu sercowo-naczyniowego i uszkodzenia cewy nerwowej. U ludzi topiramat przenika przez barierę łożyskową. W związku z tym zaleca się prenatalne badania diagnostyczne pozwalające wcześnie wykryć wady wrodzone (badania ułtrasonograficzne).


Dopuszczalne jest stosowanie topiramatu podczas ciąży wyłącznie wtedy, gdy nie są dostępne żadne inne możliwości leczenia i jeżeli potencjalna korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem u dziecka.

Ponieważ jednoczesne stosowanie kilku leków przeciwpadaczkowych (politerapia) w trakcie ciąży jeszcze bardziej zwiększa ryzyko rozwoju wad wrodzonych u płodu, topiramat powinien być stosowany przez kobiety w ciąży w monoterapii i w najmniejszej skutecznej dawce.

Kobiety planujące ciąże lub te, które potencjalnie mogą być w ciąży, powinny otrzymać poradę specjalistyczną. Należy ponownie rozważyć konieczność leczenia przeciwpadaczkowego, jeśli kobieta planuje zajście w ciążę.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą być informowane o konieczności planowania i monitorowania ewentualnej ciąży. Jeśli zajdą w ciążę w trakcie leczenia topiramatem lub jeżeli leczenie topiramatem stanie się konieczne w trakcie ciąży, należy starannie ocenić niezbędność wyeliminowania drgawek wobec ryzyka, jakie niesie to leczenie dla płodu.

W żadnych okolicznościach nie należy przerywać leczenia topiramatem bez starannego rozważenia stosunku ryzyka do korzyści przez lekarza, ponieważ niekontrolowane drgawki mogą mieć poważne następstwa u matki i płodu.

U noworodków urodzonych przez matki stosujące topiramat w trakcie ciąży, niekiedy w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, obserwowano bardzo rzadkie przypadki spodziectwa. Nie ustalono związku przyczynowego z podawaniem topiramatu.

Laktacja:

Topiramat przenika do mleka matki i nie można wykluczyć wystąpienia niekorzystnych reakcji u niemowlęcia karmionego piersią, dlatego produktu Topigen nie należy stosować w trakcie laktacji. Należy przerwać karmienie piersią w przypadku bezwzględnej konieczności zastosowania leczenia produktem Topigen.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Topiramat ma duży wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Topiramat działa na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) i może powodować zawroty głowy, senność i podobne objawy, zwłaszcza na początku leczenia, nawet w przypadku stosowania go zgodnie z zaleceniami. Może to niekorzystnie wpłynąć na zdolność do prowadzenia samochodu lub obsługiwania maszyn, szczególnie w sytuacji przyjęcia leku jednocześnie z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Przemijające działania niepożądane związane z wpływem leku na ośrodkowy układ nerwowy mogą wystąpić zwłaszcza na początku leczenia i w fazie stopniowych zmian dawkowania. Zwiększanie dawek o mniejsze ilości leku lub stosowanie dłuższych przerw między zmianami dawkowania mogą prowadzić do zmniejszenia lub ustąpienia objawów związanych z wpływem leku na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak zmęczenie, zaburzenia mowy/ problemy z mówieniem lub spowolnienie psychoruchowe.

Większość najczęściej stwierdzanych zdarzeń niepożądanych w badaniach klinicznych wykazywała nasilenie łagodne lub umiarkowane i zależność od dawki leku.

Zdarzenia niepożądane zależne od dawki rozpoczynały się na ogół w fazie stopniowego zwiększania dawkowania i często utrzymywały się w fazie leczenia podtrzymującego, nieczęsto jednak ujawniały się dopiero w fazie leczenia podtrzymującego.

Szybsze tempo zwiększania dawkowania i większe dawki początkowe wiązały się z częstszymi zdarzeniami niepożądanymi, które prowadziły do przerwania leczenia.

Dorośli

Bardzo często (> 1/10):

Zmęczenie, zawroty głowy, ataksja, zaburzenia mowy/ problemy z mówieniem, parestezje, oczopląs, senność, nerwowość, spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia pamięci, splątanie, jadłowstręt, lęk, trudności z koncentracją/skupieniem uwagi, depresja, nudności, zmniejszenie masy ciała, ból głowy, podwójne widzenie i inne zaburzenia widzenia.

Często (>1/100 do < 1/10):

Psychozy, objawy psychotyczne i zachowania agresywne, zaburzenia smaku, pobudzenie ruchowe lub psychiczne, zaburzenia poznawcze, zmiany nastroju, labilność emocjonalna, problemy z koordynacją, nieprawidłowy chód, apatia, dolegliwości brzuszne, osłabienie, zaburzenia nastroju, leukopenia, kamica nerkowa, drżenia mięśniowe.

W badaniach klinicznych rzadko obserwowano myśli i próby samobójcze i bardzo rzadko występowały samobójstwa.

Bardzo rzadko donoszono o incydentach zakrzepowo-zatorowych (w pojedynczych przypadkach). Nie potwierdzono ich związku przyczynowego ze stosowaniem topiramatu.

Dzieci w wieku 2 i wiecei lat

Poza wymienionymi powyżej działaniami niepożądanymi, u dzieci w wieku 2 i więcej lat obserwowano w badaniach klinicznych następujące działania niepożądane: hiperkinezy, omamy, nieprawidłowe zachowanie, zwiększone wydzielanie śliny.

Doświadczenia porejestracyjne

Podane poniżej częstości odnoszą się do spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych (dotyczą szacunkowej ekspozycji w odniesieniu do osobolat leczenia) i nie stanowią dokładniejszych oszacowań niż uzyskane na podstawie badań klinicznych i eksperymentalnych.

Otrzymano zgłoszenia przypadków zwiększenia stężenia enzymów wątrobowych u pacjentów przyjmujących topiramat z innymi lekami i bez. Uzyskano pojedyncze doniesienia o zapaleniu wątroby i jej niewydolności u pacjentów stosujących wiele różnych leków podczas leczenia topiramatem.

Istnieją również pojedyncze zgłoszenia pęcherzowych odczynów na skórze i błonach śluzowych (w tym rumienia wielopostaciowego, pęcherzycy, zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórkowej). Większość z tych zdarzeń wystąpiła u pacjentów przyjmujących inne leki, które również wiązano z pęcherzowymi odczynami na skórze i błonach śluzowych.

Rzadko podczas stosowania topiramatu stwierdzano zmniejszenie wydzielania potu, głównie u dzieci.

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000):

Jadło wstręt, depresja*1, pobudzenie psychiczne/ruchowe, senność, parestezje, drgawki, ból głowy, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, nudności, łysienie, kamica nerkowa*1, zmęczenie, zmniejszenie masy ciała.

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Leukopenia i neutropenia, małopłytkowość, kwasica metaboliczna*, zmniejszone łaknienie, hiperamonemia , bezsenność, stan splątania, zaburzenia psychotyczne, agresja, omamy, myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwo*, zaburzenia języka, zaburzenia mowy, zaburzenia smaku, niepamięć, zaburzenia pamięci, drgawki (zespół odstawienia)*, krótkowzroczność, jaskra wąskiego kąta *, ból oczu, biegunka, bóle brzucha, wymioty, osutki skórne, gorączka, złe samopoczucie, osłabienie.

(patrz punkt 4.4)

** (patrz punkt 4.5)

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Donoszono o przypadkach przedawkowania topiramatu. Do stwierdzonych objawów należały: bóle głowy, drgawki, senność, zaburzenia mowy, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia myślenia, letarg, zaburzenia koordynacji, stupor, niedociśnienie tętnicze, bóle brzucha, pobudzenie, zawroty głowy i depresja. W większości przypadków nie stwierdzono ciężkich konsekwencji klinicznych tych objawów, jednak obserwowano zgony po równoczesnym przedawkowaniu kilku leków, w tym topiramatu.

Przedawkowanie topiramatu może prowadzić do ciężkiej kwasicy metabolicznej i hipokalemii (patrz punkt 4.4).

Pacjenta, który przyjął dawkę topiramatu oszacowaną na 96-110 g, przyjęto do szpitala w stanie śpiączki trwającej 20-24 godziny. Chory powrócił do zdrowia po 3-4 dniach.

Leczenie:

W przypadku ostrego przedawkowania topiramatu, jeżeli lek przyjęto niedawno, należy natychmiast opróżnić żołądek przez płukanie lub wywołanie wymiotów. W badaniach in vitro wykazano, że topiramat jest adsorbowany przez aktywowany węgiel drzewny. Należy zastosować ogólne leczenie wspomagające i środki ostrożności. Wykazano, że hemodializa jest bardzo skutecznym sposobem usuwania topiramatu z krwi. Pacjent powinien być dobrze nawadniany.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwpadaczkowe KodATC: N03AX11

Topiramat, monosacharyd z podstawnikiem amidosulfonianowym, jest substancją o działaniu przeciwpadaczkowym. Do tego działania przyczyniają się wymienione poniżej właściwości leku: Topiramat zmniejsza częstotliwość potencjałów czynnościowych powstających przy depolaryzacji neuronów, co wskazuje na zależną od stanu blokadę zależnych od napięcia kanałów sodowych.

Topiramat wykazuje słabe działanie antagonistyczne w stosunku do działania pobudzającego wywieranego przez podtyp kainowy/AMPA receptorów glutaminianowych.

Topiramat w znacznym stopniu nasila działanie GABA na niektóre rodzaje receptorów GABAa.

pi/T “V '    \ fi

Topiramat wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w próbie wywoływania drgawek przez elektrowstrząsy (w próbie drgawek po maksymalnych elektrowstrząsach (MES)) u szczurów i myszy. Topiramat wykazuje niewielką skuteczność blokującą napady kloniczne indukowane przez antagonistę receptora GABAa, pentylentetrazol. Topiramat wykazuje również skuteczność w badaniach na modelach padaczki u gryzoni, co dotyczy napadów tonicznych i napadów przypominających napady nieświadomości u szczurów z samoistną padaczką (SER) oraz napadów tonicznych i klonicznych indukowanych u szczurów przez stymulację ciał migdałowatych lub ogólne niedokrwienie.

Topiramat wywiera działanie modulujące na kanały wapniowe aktywowane wysokim napięciem.

Ponadto topiramat hamuje niektóre izoenzymy anhydrazy węglanowej. Zahamowanie to jest jednak dużo słabsze niż powodowane przez acetazolamid, znany inhibitor anhydrazy węglanowej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Topiramat szybko się wchłania. Po doustnym podaniu dawki 400 mg osiąga maksymalne stężenie w osoczu po upływie około 2 godzin. Lek wykazuje liniową farmakokinetykę, z proporcjonalnym do dawki zwiększaniem się jego stężenia w osoczu w badanym zakresie dawkowania (200-800 mg/dobę). Po podaniu dawki pojedynczej lub powtarzanych dawek średni okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi 21 godzin. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek topiramat osiąga stan równowagi stężenia w osoczu po upływie około 4 dni. W zakresie stężenia od 1 do 250 pg/ml 13-17% topiramatu występuje w postaci związanej z białkami osocza ludzkiego.

Dostępność biologiczna;

Względna dostępność biologiczna topiramatu w postaci tabletek wynosi około 80% w porównaniu do roztworu. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną topiramatu. Porównanie parametrów farmakokinetycznych nie wskazuje na jakiekolwiek istotne różnice między kapsułkami a tabletkami. Obie postacie farmaceutyczne są równoważne biologicznie.

Metabolizm i eliminacja:

Topiramat nie jest intensywnie metabolizowany i jest przede wszystkim wydalany w postaci niezmienionej przez nerki (w około 70% podanej dawki). U ludzi zidentyfikowano sześć metabolitów leku, przy czym żaden z nich nie występował w ilości odpowiadającej więcej niż 5% podanej dawki. Metabolity powstają w wyniku hydroksylacji, hydrolizy i glukuronidacji. Istnieją dane wskazujące na wchłanianie zwrotne topiramatu w kanalikach nerkowych. U szczurów podawanie probenecydu jednocześnie z topirarnatem w celu zahamowania wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych prowadziło do istotnego zmniejszenia klirensu nerkowego topiramatu. Nie badano tej interakcji u ludzi. Ogółem wielkość klirensu osoczowego po doustnym podaniu leku wynosi u ludzi około 20-30 ml/min.

Szczególne nopulacie pacjentów Dzieci:

Wartości klirensu skorygowane pod względem masy ciała są większe u dzieci niż u dorosłych. Okres półtrwania leku wynosi około 7 godzin u dzieci w wieku 2 lat i około 15 godzin u dzieci w wieku od 4 do 17 lat. Wartości stężenia w surowicy są około 33% niższe niż u dorosłych (biorąc pod uwagę dawki skorygowane pod względem masy ciała). Podanie substancji indukujących enzymy, takich jak karbamazepina i fenytoina, jeszcze bardziej skraca okres półtrwania leku w fazie eliminacji, ze zwiększeniem frakcji zmetabolizowanej.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek:

Klirens topiramatu był zredukowany u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30-69 ml/min/1,73 m2) o 42% i u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2) o 54% w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >70 ml/min/1,73 m2). Ponieważ uważa się, że topiramat ulega znacznemu wchłanianiu zwrotnemu w kanalikach nerkowych, nie jest pewne, czy wyniki te dotyczą wszystkich rodzajów zaburzeń czynności nerek. Być może niektóre rodzaje chorób nerek inaczej wpływają na wskaźnik przesączania kłębuszkowego i wchłanianie zwrotne w kanalikach, co może prowadzić do zmian klirensu topiramatu niezależnych od zmian klirensu kreatyniny. Zasadniczo jednak zaleca się stosowanie połowy zwykłej dawki u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Hemodializa:

Topiramat zostaje usunięty z organizmu podczas hemodializy. Gdy stosowano wysoce wydajne układy dializacyjne (procedura przepływu przeciwprądowego pojedynczego przejścia), klirens dializacyjny topiramatu wynosił 120 ml/min przy przepływie krwi przez dializator wynoszącym 400 ml/min. Dzięki wysokiej wartości klirensu (w porównaniu do klirensu po podaniu doustnym wynoszącego 20-30 ml/min u zdrowych dorosłych) dochodzi do usunięcia istotnej klinicznie ilości topiramatu z organizmu w trakcie sesji dializacyjnej. Mogą być konieczne korekty dawkowania (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby:

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby może dochodzić do zmniejszenia klirensu topiramatu; podstawowy mechanizm tego zjawiska nie został wyjaśniony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra:

Po podaniu doustnym wskaźnik LD50 przekraczał 2300 mg/kg masy ciała/dobę u myszy i szczurów i 400 mg/kg masy ciała/dobę u psów.

W badaniu toksyczności pojedynczej dawki u zwierząt objawy kliniczne toksyczności ostrej były związane przede wszystkim z OUN i obejmowały ataksję, obniżenie aktywności motorycznej, drżenia i drgawki kloniczne.

Toksyczność przewlekła:

W badaniach toksyczności przewlekłej topiramatu na myszach i szczurach stwierdzano rozrost komórek nabłonka żołądka, redukcję komórek okładzinowych i zwiększenie stężenia gastryny w surowicy. Działania te były odwracalne po przerwaniu leczenia. Obserwowano również alkalinizację moczu, mineralizację nabłonka układu moczowego i tworzenie się kamieni oraz nieodwracalny rozrost komórek nabłonka pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych. Nie obserwowano jednak progresji zmian do nowotworu. Zjawiska te nie występowały u psów. Przypisuje się je zahamowaniu przez topiramat anhydrazy węglanowej, co wydaje się większe u szczurów niż u ludzi (według badań farmakologicznych).

Zwiększenie masy wątroby (psy, szczury, myszy) oraz przerost środkowych części zrazików i ogniska eozynofilowe (szczury, myszy) można wyjaśnić indukcją enzymatyczną po wysokich dawkach topiramatu.

Do innych działań związanych z zahamowaniem aktywności anhydrazy węglanowej należały: obniżenie hematokrytu, stężenia hemoglobiny i liczby erytrocytów (szczury, psy) prawdopodobnie z powodu hemodylucji; zwiększenie wchłaniania wody, zwiększenie diurezy, zmiany wydalania jonów (Na+, K+, CI') z moczem (szczury), zwiększenie wartości stężenia chlorków i zmniejszenie wartości stężenia potasu w surowicy (psy).

Potencjalne działanie rakotwórcze:

W badaniach na szczurach nie stwierdzano zwiększenia częstości występowania nowotworów po podawaniu topiramatu w maksymalnej dawce 120 mg/kg/dobę przez 24 miesiące. U myszy stwierdzano natomiast zwiększenie liczby nowotworów pęcherza moczowego, zwłaszcza w grupie otrzymującej najwyższą dawkę (300 mg/kg). Ponieważ nie obserwowano dotychczas występowania nowotworów pęcherza moczowego o tym typie histomorfologicznym u innych ssaków, w tym u ludzi, nie uważa się ich za istotne klinicznie.

Mutagenność:

Topiramat poddano wielu różnym badaniom in vitro i in vivo. Nie wykazały one, aby lek miał jakiekolwiek właściwości mutagenne (wywoływanie mutacji genowych, aberracji chromosomalnych).

Toksyczny wpływ na rozród:

Topiramat wykazuje właściwości teratogenne i embriotoksyczne w badaniach na myszach, szczurach i królikach. Lek przenika u szczurów przez barierę łożyskową. Jego działania były podobne do obserwowanych po podawaniu innych inhibitorów anhydrazy węglanowej, które nie powodowały rozwoju wad wrodzonych u ludzi. W badaniach na zwierzętach nie obserwowano niekorzystnego wpływu topiramatu na płodność, zachowania godowe, ciążę lub wychowanie potomstwa.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Krospowidon

Bezwodna krzemionka koloidalna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Magnezu stearynian Talk

Kwas stearynowy Sodu laurylosiarczan

Topigen, 50 i 100 mg tabletki powlekane zawiera również tlenek żelaza żółty (E 172), natomiast Topigen, 200 mg tabletki powlekane zawiera również tlenek żelaza czerwony (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 °C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister:    blistry z PVC/PE/PVDC/Aluminium lub blistry z Aluminium/Aluminium

Wielkości opakowań:    28, 30, 50, 56, lub 100 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie,

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biogened S.A. ul. Pojezierska 99 91-342 Łódź Polska

/}54SSZ' TopjMu (' TpWfeetf,


8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/lS4Sk~ Upłptiu lD<D

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POfcWÓLENIA^A DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA    .    o ^

/fi.OJi.JloOPf ■

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Topigen