+ iMeds.pl

Topiramat pfizer 200 mgUlotka Topiramat pfizer

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Topiramat Pfizer, 25 mg, tabletki powlekane Topiramat Pfizer, 50 mg, tabletki powlekane Topiramat Pfizer, 100 mg, tabletki powlekane Topiramat Pfizer, 200 mg, tabletki powlekane Topiramatum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Topiramat Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topiramat Pfizer

3.    Jak stosować lek Topiramat Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Topiramat Pfizer

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Topiramat Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Topiramat Pfizer należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpadaczkowymi. Lek ten jest stosowany:

•    jako jedyny lek w leczeniu niektórych typów napadów padaczkowych u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat,

•    z innymi lekami w leczeniu niektórych typów napadów padaczkowych u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat,

• w zapobieganiu migrenowym bólom głowy u dorosłych, jeśli inne metody leczenia okazały się nieskuteczne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topiramat Pfizer Kiedy nie stosować leku Topiramat Pfizer

•    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na topiramat lub którykolwiek z pozostałych składników leku Topiramat Pfizer (patrz punkt 6: „Inne informacje”),

• w zapobieganiu migrenie u pacjentek w ciąży lub mogących zajść w ciążę, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji (szczegółowe informacje - patrz punkt 2:

„Ciąża i karmienie piersią”).

W przypadku wątpliwości przed zastosowaniem leku Topiramat Pfizer należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Topiramat Pfizer

Przed zastosowaniem leku Topiramat Pfizer należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w

przypadku:

• występowania chorób nerek, w szczególności kamieni nerkowych, także u bliskiej rodziny,

• występowania nieprawidłowości krwi i płynów ustrojowych w wywiadzie (kwasica metaboliczna), co może być przyczyną zaburzeń wzrostu u dzieci,

• występowania chorób wątroby,

• występowania chorób oczu, w szczególności zwiększonego ciśnienia śródgałkowego (jaskry), stosowania diety wysokotłuszczowej (dieta ketogenna).

W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem leku Topiramat Pfizer należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne jest, aby nie przerywać przyjmowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Podczas przyjmowania leku Topiramat Pfizer możliwe jest zmniejszenie masy ciała, dlatego należy regularnie ją kontrolować w czasie leczenia. W razie zbyt dużego zmniej szenia masy ciała lub niewystarczaj ącego zwiększenia masy ciała u dziecka należy skonsultować się z lekarzem.

U niewielkiej liczby osób przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak Topiramat Pfizer, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. W razie wystąpienia takich myśli, w czasie stosowania leku Topiramat Pfizer, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przyjmowanie leku Topiramat Pfizer z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o bieżącym lub niedawnym przyjmowaniu wszelkich innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty, witamin i leków ziołowych. Topiramat Pfizer oraz niektóre inne leki mogą wzajemnie na siebie oddziaływać. W niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie dawki innych przyjmowanych leków lub dawki leku Topiramat Pfizer.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu:

•    innych leków upośledzających lub osłabiających myślenie, koncentrację lub koordynację mięśniową (np. leki oddziałujące hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak leki rozluźniające mięśnie oraz leki uspokajające),

• pigułek antykoncepcyjnych. Lek Topiramat Pfizer może zmniejszać skuteczność pigułek antykoncepcyjnych.

•    Należy poinformować lekarza o wszelkich zmianach w krwawieniu miesiączkowym podczas jednoczesnego przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych i leku Topiramat Pfizer.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku zażywania następuj ących leków: inne leki przeciwpadaczkowe, flunaryzyna (stosowana w zapobieganiu migrenom), leki przeciwdepresyjne (takie jak rysperydon, amitryptylina, lit, wenlafaksyna), leki przeciwcukrzycowe (takie jak metformina, pioglitazon, gliburid), leki przeciwnadciśnieniowe (takie jak hydrochlorotiazyd, propranolol, diltiazem).

Należy prowadzić listę wszystkich przyjmowanych leków. Przed rozpoczęciem stosowania nowego leku listę należy pokazać lekarzowi i farmaceucie.

W przypadku wątpliwości przed zastosowaniem leku Topiramat Pfizer należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Topiramat Pfizer z jedzeniem i piciem

Lek Topiramat Pfizer można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich. Stosując lek Topiramat Pfizer należy pić dużo płynów, aby zapobiegać tworzeniu się kamieni nerkowych. Podczas przyjmowania leku Topiramat Pfizer nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży, planowania zajścia w ciążę lub w czasie karmienia piersią, przed zastosowaniem leku Topiramat Pfizer, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz zdecyduje, czy możliwe jest przyjmowanie tego leku. Stosowanie leku Topiramat Pfizer podczas ciąży niesie ryzyko uszkodzenia płodu, podobnie jak w przypadku pozostałych leków przeciwpadaczkowych. Należy upewnić się, że pacjentka ma pełną świadomość odnośnie do zagrożeń oraz korzyści stosowania leku Topiramat Pfizer w leczeniu padaczki podczas ciąży.

Nie należy stosować leku Topiramat Pfizer w zapobieganiu migrenom u pacjentek w ciąży, w wieku rozrodczym lub u pacjentek niestosujących skutecznych metod antykoncepcyjnych.

Kobiety karmiące piersią podczas stosowania leku Topiramat Pfizer muszą koniecznie poradzić się lekarza, który podejmie decyzję o zaprzestaniu karmienia bądź przyjmowania leku Topiramat Pfizer.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas przyjmowania leku Topiramat Pfizer mogą wystąpić zawroty głowy, zmęczenie oraz zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi lub obsługiwać urządzeń mechanicznych bez konsultacji z lekarzem.

W razie dodatkowych pytań dotyczących możliwości stosowania leku i prowadzenia pojazdów należy zwrócić się do lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Topiramat Pfizer tabletki powlekane

Tabletki powlekane Topiramat Pfizer zawierają laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Topiramat Pfizer

Lek Topiramat Pfizer należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lek Topiramat Pfizer należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami lekarza. Na ogół lekarz rozpoczyna leczenie od małej dawki leku Topiramat Pfizer, powoli zwiększając dawkę aż do ustalenia dawki odpowiedniej dla pacjenta.

•    Tabletki Topiramat Pfizer należy połykać w całości.

• Lek Topiramat Pfizer można przyjmować przed, podczas lub po posiłku. Podczas przyjmowania leku Topiramat Pfizer należy pić dużo płynów w ciągu dnia w celu zapobiegania tworzeniu się kamieni nerkowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Topiramat Pfizer

Należy natychmiast udać się do lekarza lub na oddział szpitalny dla nagłych wypadków. Należy również zabrać ze sobą opakowanie po leku, nawet jeśli jest puste.

Zaobserwowano następuj ące objawy przedawkowania: drgawki, senność, zaburzenia zdolności mowy, podwójne widzenie, zaburzenia zdolności myślenia, zaburzenia koordynacji, przytępienie świadomości, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, ból brzucha, pobudzenie, zawroty głowy, depresja.

Przedawkowanie może być wyjątkowo poważne w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków z lekiem Topiramat Pfizer. Zażycie większej dawki leku Topiramat Pfizer niż zalecana może zaburzać równowagę kwasowo-zasadową organizmu i powodować kwasicę metaboliczną.

Pominięcie zastosowania leku Topiramat Pfizer

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jednak jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia dwóch lub więcej dawek należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Topiramat Pfizer

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz prowadzący. W przypadku przerwania stosowania leku może wystąpić nawrót objawów, więc dawka musi być zmniejszana stopniowo.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Topiramat Pfizer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią którekolwiek z poniższych działań niepożądanych należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza:

•    reakcja alergiczna, w tym objawy takie jak wysypka, swędzenie, obrzęk twarzy, obrzęk tkanek wokół oka lub obrzęk ciała, trudności w oddychaniu. Występują one u mniej niż 1 osoby na 10;

• ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona (zagrażający życiu stan, w którym górna warstwa skóry oddziela się od dolnej), rumień wielopostaciowy (wypukłe czerwone plamy, które mogą tworzyć pęcherze). Objawy te dotyczą mniej niż 1 osoby na 1000. Może również wystąpić cięższa od zespołu Stevensa-Johnsona martwica toksyczno-rozpływna naskórka (częstość występowania nie jest znana);

•    zmiany w sposobie myślenia i czujności, w tym splątanie, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, spowolnienie procesów myślowych. Dotyczą one mniej niż 1 osoby na 10;

•    myśli dotyczące samouszkodzenia lub myśli samobójcze, uczucie paranoi, utrata kontaktu z rzeczywistością, omamy, płaczliwość, ataki paniki. Występują one u mniej niż 1 osoby na 100;

• ślepota lub jaskra (zwiększone ciśnienie w oku związane z bólem i pogorszeniem widzenia). Występuj ą one u mniej niż 1 osoby na 1000;

•    zwyrodnienie plamki żółtej (choroba plamki, małego punktu na siatkówce oka, gdzie widzenie jest najbardziej ostre, częstość występowania nie jest znana). W przypadku zmian lub pogorszenia widzenia należy skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

W razie wątpliwości związanych z jakimkolwiek działaniem niepożądanym należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

U dzieci niektóre działania niepożądane mogę występować częściej.

Bardzo częste działania niepożądane (dotyczy ponad 1 na 10 pacjentów):

•    zmniejszenie masy ciała;

•    mrowienie w rękach i nogach;

• ospałość lub senność, zawroty głowy, zmęczenie;

•    biegunka, nudności;

•    zatkany, cieknący nos i ból gardła;

•    depresja.

Częste działania niepożądane (dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    zmiany nastroju lub zachowania, w tym gniew, nerwowość, smutek, drażliwość, bezsenność, niepokój

•    zwiększenie masy ciała, zmniejszenie lub utrata apetytu;

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek;

•    zaburzenia mowy;

•    niezgrabność lub trudności z chodzeniem lub równowagą;

•    mimowolne drżenie ramion, rąk lub nóg;

•    drgawki;

•    osłabienie zmysłu dotyku lub czucia;

•    zaburzenia smaku ;

•    zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, mimowolne ruchy oczu;

•    dzwonienie w uszach, ból ucha, uczucie wirowania;

•    spłycenie oddechu, duszności;

•    krwawienie z nosa;

•    wymioty zaparcia ból brzucha, niestrawność;

•    suchość błon śluzowych jamy ustnej, uczucie mrowienia lub cierpnięcia w jamie ustnej;

•    kamienie nerkowe;

•    częste i bolesne oddawanie moczu;

•    łysienie;

•    wysypka skórna i (lub) swędzenie skóry;

•    ból stawów;

•    skurcze mięśni, drganie mięsni lub osłabienie mięśni;

•    ból w klatce piersiowej;

•    gorączka;

• utrata siły, ogólne złe samopoczucie.

Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    nieprawidłowa liczba krwinek, w tym zmiana liczby białych krwinek lub płytek krwi;

•    nieregularne tętno lub spowolnienie tętna;

•    obrzęk węzłów chłonnych szyi, pod pachami lub w pachwinach;

•    zwiększenie częstości niektórych typów napadów padaczkowych;

•    problemy z mówieniem, komunikacją, z pisaniem odręcznym, z nauką;

•    niepokój lub zwiększona aktywność umysłowa i fizyczna;

•    zmiany lub utrata czucia, uczucie pieczenia;

•    utrata przytomności;

•    omdlenie lub zawroty głowy;

•    spowolnienie lub zmniejszenie ruchów;

• drętwienie lub ból rąk lub stóp, zimne dystalne części ciała (np. ręce i twarz);

•    zaburzenie snu lub słaby sen;

•    zaburzenia węchu;

•    utrata albo pogorszenie smaku;

•    uczucie ruchu pod skórą;

•    zaburzenia dotyczące oczu, w tym suchość oczu, krótkowzroczność, wrażliwość na światło, mimowolne drganie, nadmierne łzawienie i pogorszenie widzenia;

•    pogorszenie lub utrata słuchu, uczucie dyskomfortu w uchu;

•    chrypka;

•    zapalenie trzustki;

• utrata wrażliwości na dotyk w jamie ustnej, krwawienie dziąseł, nieświeży oddech;

•    ból lub uczucie pieczenia w jamie ustnej, ślinotok, ślinienie;

•    zgaga, uczucie pełności lub wzdęcia, wiatry (gazy);

•    nietrzymanie moczu i (lub) stolca, nagłe parcie na pęcherz, krew i (lub) kryształy w moczu;

•    ból w okolicy nerek i (lub) pęcherza wywołany przez kamienie nerkowe;

•    zmniejszenie lub brak pocenia się;

•    przebarwienia skóry;

•    obrzęk twarzy;

•    obrzęk stawów;

• sztywność mięśniowo-szkieletowa, ból lub zmęczenie mięśni;

•    kwasica;

•    zmniejszone stężenia potasu we krwi;

•    zwiększony apetyt, zwiększone pragnienie oraz spożywanie zbyt dużych ilości płynów;

•    niskie ciśnienie tętnicze lub zmniej szenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, powodujące zawroty głowy;

•    uderzenia gorąca;

•    objawy grypopodobne;

• zaburzenia czynności płciowych (zaburzenia erekcji, utrata popędu płciowego).

Rzadkie działania niepożądane (dotyczy 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    zaburzenia ruchów;

•    nadmierna wrażliwość skóry;

•    upośledzenie węchu;

• zaburzenia dotyczące oczu, takie jak: obrzęk tkanek wokół oczu, zwolnione ruchy gałki ocznej, migotanie w oku, pogorszenie widzenia;

•    kwasica związana z zaburzeniami czynności nerek;

•    nieprzyjemny zapach skóry;

•    zespół Raynaud’a, zaburzenie naczyń krwionośnych w palcach, stopach, uszach, powodujące ból oraz uczucie zimna;

•    odkładanie się wapnia w tkankach (wapnica).

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać lek Topiramat Pfizer

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Topiramat Pfizer po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Topiramat Pfizer

-    Substancją czynną leku jest topiramat. Jedna tabletka powlekana zawiera 25 mg, 50 mg,

100 mg lub 200 mg topiramatu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Powłoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, polisorbat 80, żelaza tlenek żółty (E172) (tylko Topiramat Pfizer 50 mg i 100 mg), żelaza tlenek czerwony (E172) (tylko Topiramat Pfizer 200 mg).

Jak wygląda lek Topiramat Pfizer i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Topiramat Pfizer. 25 mg, tabletki powlekane:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem „E” po jednej stronie oraz „22” po drugiej stronie.

Topiramat Pfizer, 50 mg, tabletki powlekane:

Jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem „E” po jednej stronie oraz „33” po drugiej stronie.

Topiramat Pfizer, 100 mg, tabletki powlekane:

Ciemnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem „E” po jednej stronie oraz „23” po drugiej stronie.

Topiramat Pfizer, 200 mg, tabletki powlekane:

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem „E” po jednej stronie oraz „24” po drugiej stronie.

Topiramat Pfizer, 25 mg, tabletki powlekane są dostępne w butelkach HDPE, zawierających 20 lub 60 tabletek powlekanych.

Topiramat Pfizer, 50 mg, 100 mg, 200 mg, tabletki powlekane są dostępne w butelkach HDPE, zawierających 60 tabletek powlekanych.

Wszystkie moce produktu Topiramat Pfizer są dostępne w blistrach Al-Al po: 20, 28, 50, 60, 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Topiramat Pfizer, 25 mg, tabletki powlekane są dostępne w butelkach HDPE, zawieraj ących 20 lub 60 tabletek powlekanych.

Topiramat Pfizer, 50 mg, 100 mg, 200 mg, tabletki powlekane są dostępne w butelkach HDPE, zawierających 60 tabletek powlekanych.

Wszystkie moce produktu Topiramat Pfizer są dostępne w blistrach Al-Al po 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca

Pfizer PGM

Zone Industrielle, 29, route des Industries

37530 Poce-Sur-Cisse Francja

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Produkt leczniczy posiada zezwolenie na dopuszczenie do obrotu w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA) pod następującymi nazwami:

Dania:    Topiramat    Pfizer

Francja:    Topiramate Pfizer 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg, comprimés pelliculés

Niemcy:    Topiramat    Pfizer 25    mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg Filmtabletten

Włochy:    Topiramato Pfizer

Łotwa:    Topiramate Pfizer 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg apvalkotäs tablets

Polska:    Topiramat    Pfizer

Słowacja:    Topiramat Pfizer 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg filmom obalené tablety

Hiszpania:    Topiramato Pharmacia 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg comprimidos

recubiertos con película EFG

Wielka Brytania: Topiramate 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg film-coated tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2012

Topiramat Pfizer

Charakterystyka Topiramat pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Topiramat Pfizer, 200 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg topiramatu.

Substancja pomocnicza: laktoza 58,6 mg (w postaci laktozy jednowodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem „E” po jednej stronie oraz „24” po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Monoterapia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat z padaczką z napadami częściowymi, z wtórnymi uogólnionymi napadami lub bez wtórnych uogólnionych napadów i z pierwotnymi uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi.

Leczenie wspomagające u dzieci w wieku 2 lat i powyżej, młodzieży i dorosłych z częściowymi początkowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia, lub z pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Topiramat jest wskazany u dorosłych w profilaktyce migrenowych bólów głowy po starannym rozważeniu innych możliwych metod leczenia. Topiramat nie jest przeznaczony do leczenia stanów nagłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ogólne:

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od małych dawek, a następnie jej zwiększanie aż do osiągnięcia dawki skutecznej. Dawkę i jej zwiększanie należy dostosować w zależności od efektu klinicznego. Tabletek Topiramat Pfizer nie należy dzielić i można je przyjmować niezależnie od posiłków.

Monitorowanie stężenia leku w osoczu nie jest konieczne do optymalizacji leczenia topiramatem. W rzadkich przypadkach dodanie topiramatu do leczenia fenytoiną może wymagać dostosowania dawki fenytoiny w celu uzyskania optymalnej skuteczności leczenia. Dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny podczas leczenia uzupełniającego lekiem Topiramat Pfizer może wymagać dostosowania dawki topiramatu.

U pacjentów z lub bez historii napadów padaczkowych i padaczki w wywiadzie, leki przeciwpadaczkowe, w tym topiramat, należy odstawiać stopniowo w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia lub wzrostu częstości napadów padaczkowych. W badaniach klinicznych dawki dobowe zmniejszano w odstępach tygodniowych o 50 do 100 mg u dorosłych z padaczką oraz o 25 do 50 mg u dorosłych przyjmujących topiramat w dawkach do 100 mg na dobę w profilaktyce migreny. W badaniach klinicznych u dzieci topiramat odstawiano stopniowo w ciągu 2-8 tygodni.

Monoterapia w leczeniu padaczki

Ogólne

Podczas odstawiania jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych, w celu uzyskania monoterapii topiramatem, należy wziąć pod uwagę wpływ odstawienia leku na kontrolę napadów padaczkowych. Zaleca się stopniowe odstawianie, zmniejszaj ąc dawki jednocześnie stosowanego leku przeciwpadaczkowego co 2 tygodnie, mniej-więcej o jedną trzecią, chyba że obawy o bezpieczeństwo wymagają szybkiego odstawienia jednocześnie stosowanego leku przeciwpadaczkowego.

Podczas odstawiania produktów leczniczych indukujących enzymy, stężenia topiramatu wzrastają. Konieczne może być zmniejszenie dawki produktu Topiramat Pfizer, jeżeli będzie to klinicznie wskazane.

Dorośli

Dawkę i jej zwiększanie należy dostosować w zależności od efektu klinicznego. Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg podawanej wieczorem przez 1 tydzień. Następnie dawki należy zwiększać w odstępach 1- lub 2-tygodniowych o 25 lub 50 mg na dobę, podawane w dwóch dawkach podzielonych. Jeżeli pacjent nie toleruje tego schematu dawkowania, dawkę można zwiększać o mniejsze ilości lub stosować dłuższe przerwy pomiędzy zwiększeniami dawki.

Zalecana docelowa dawka początkowa topiramatu w monoterapii u dorosłych wynosi 100 mg na dobę do 200 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 500 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych. Niektórzy pacjenci z padaczką oporną na leczenie tolerowali dawki topiramatu w monoterapii do 1000 mg na dobę. Powyższe zalecenia odnośnie dawkowania dotyczą wszystkich dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku bez objawowej choroby nerek.

Populacja dziecięca (dzieci w wieku powyżej 6 lat)

Dawkę i jej zwiększanie u dzieci należy dostosować w zależności od efektu klinicznego. Leczenie dzieci w wieku powyżej 6 lat należy rozpoczynać od dawki 0,5 do 1 mg/kg mc. na dobę podawanej wieczorem przez pierwszy tydzień. Następnie dawkę należy zwiększać w odstępach 1- lub 2-tygodniowych o 0,5 do 1 mg/kg mc. na dobę i podawać w dwóch dawkach podzielonych. Jeżeli dziecko nie toleruje tego schematu dawkowania, dawkę można zwiększać o mniejsze ilości lub stosować dłuższe przerwy pomiędzy zwiększeniami dawki.

Zalecany zakres docelowej dawki początkowej w monoterapii topiramatem u dzieci w wieku powyżej 6 lat wynosi 100 mg na dobę w zależności od odpowiedzi klinicznej (odpowiada to dawce dobowej 2,0 mg/kg mc. u dzieci w wieku 6-16 lat).

Leczenie wspomagające padaczki (napady padaczkowe początkowo częściowe z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia, pierwotnie uogólnione napady toniczno-kloniczne oraz napady padaczkowe związane z zespołem Lennoxa-Gastauta)

Dorośli

Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 do 50 mg, podawanej wieczorem przez jeden tydzień. Opisywano stosowanie mniejszych dawek początkowych, ale nie było to przedmiotem systematycznych badań. Następnie w odstępach 1- lub 2-tygodniowych dawkę należy zwiększać o 25 do 50 mg na dobę, podawane w dwóch dawkach podzielonych. U niektórych pacjentów można osiągnąć skuteczność leczenia w przypadku dawkowania raz na dobę.

W badaniach klinicznych leczenia wspomagającego najniższa skuteczna dawka wynosiła 200 mg. Zazwyczaj stosowana dawka dobowa wynosi 200 do 400 mg w dwóch dawkach podzielonych.

Powyższe zalecenia odnośnie dawkowania dotyczą wszystkich dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku bez objawowej choroby nerek (patrz punkt 4.4).

Populacja dziecięca (dzieci w wieku 2 lat i powyżej)

Zalecana całkowita dawka dobowa leku Topiramat Pfizer w leczeniu wspomagającym wynosi około 5 do 9 mg/kg masy ciała na dobę w dwóch dawkach podzielonych. Zwiększanie dawki należy rozpocząć od 25 mg (lub mniej, w zakresie 1 do 3 mg/kg masy ciała na dobę) wieczorem przez pierwszy tydzień. Następnie dawkę należy zwiększać w odstępach 1- lub 2-tygodniowych o 1 do 3 mg/kg masy ciała na dobę (w dwóch dawkach podzielonych), do osiągnięcia optymalnej odpowiedzi klinicznej.

Badano dawki dobowe do 30 mg/kg masy ciała na dobę i były one ogólnie dobrze tolerowane.

Migrena

Dorośli

Zalecana całkowita dawka dobowa topiramatu w profilaktyce migreny wynosi 100 mg na dobę, podawane w dwóch dawkach podzielonych. Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg podawanej wieczorem przez 1 tydzień. Następnie dawkę należy zwiększać o 25 mg na dobę w odstępach 1-tygodniowych. Jeżeli pacjent nie toleruje tego schematu dawkowania, można zastosować dłuższe przerwy pomiędzy zwiększeniami dawki. Niektórzy pacjenci mogą osiągać dobre wyniki leczenia w przypadku całkowitej dawki dobowej 50 mg. Pacjenci otrzymywali całkowitą dawkę dobową wynoszącą do 200 mg na dobę. Taka dawka może być korzystna u niektórych pacjentów, niemniej jednak zaleca się zachowanie ostrożności ze względu na zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych.

Populacja dziecięca

Z powodu niewystarczających danych o bezpieczeństwie i skuteczności, topiramat nie jest zalecany w leczeniu lub profilaktyce migreny u dzieci.

Ogólne zalecenia dotyczące dawkowania leku Topiramat Pfizer w specjalnych grupach pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) należy zachować ostrożność podczas stosowania topiramatu, ze względu na zmniejszenie klirensu osoczowego i nerkowego topiramatu. U pacjentów ze stwierdzonym zaburzeniem czynności nerek czas do momentu uzyskania stanu stacjonarnego po każdej dawce może być dłuższy.

Topiramat jest usuwany z osocza podczas hemodializy. Dlatego u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek w dniu zabiegu hemodializy należy podawać dodatkową dawkę topiramatu w przybliżeniu równą połowie dawki dobowej. Dodatkową dawkę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych na początku i po zabiegu hemodializy. Dawka uzupełniająca może być różna w zależności od charakterystyki sprzętu używanego do dializy.

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby topiramat należy podawać ostrożnie ze względu na ewentualne zmniejszenie klirensu topiramatu.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na topiramat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Leczenie profilaktyczne migreny w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod antykoncepcyjnych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku, gdy szybkie odstawienie topiramatu jest konieczne ze względów medycznych, zaleca się odpowiednie monitorowanie pacjenta (szczegółowe informacje, patrz punkt 4.2).

Podobnie jak w przypadku pozostałych leków przeciwpadaczkowych, u niektórych pacjentów przyjmujących topiramat może wystąpić wzrost częstości napadów padaczkowych lub mogą wystąpić nowe rodzaje napadów padaczkowych. Powyższe zjawiska mogą być następstwem przedawkowania, zmniejszenia stężenia osoczowego jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych, postępu choroby lub efektu paradoksalnego.

W trakcie stosowania topiramatu ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Nawodnienie może zmniejszyć ryzyko powstawania kamicy nerkowej (patrz poniżej). Odpowiednie nawodnienie organizmu podczas wysiłku fizycznego lub przy wysokiej temperaturze otoczenia może zmniejszać ryzyko działań niepożądanych związanych z przegrzaniem (patrz punkt 4.8).

Zmniejszona potliwość

Zmniejszona potliwość może być związana z leczeniem topiramatem i może wystąpić wraz z gorączką, przede wszystkim u małych dzieci przy wysokiej temperaturze otoczenia.

Zaburzenia nastroju i (lub) depresja

Zaburzenia nastroju oraz depresja występuj ą z większą częstością podczas leczenia topiramatem. Samobójstwa i (lub) myśli samobójcze

U pacjentów, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe w poszczególnych wskazaniach, odnotowano przypadki myśli i zachowań samobójczych. Meta-analiza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań leków przeciwpadaczkowych wskazuje na niewielkie zwiększenie ryzyka myśli i zachowań samobójczych. Nie jest znany mechanizm powstawania tego ryzyka, a dostępne dane nie wykluczaj ą możliwości, że zwiększone ryzyko występuje także podczas stosowania topiramatu.

W badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą przypadki związane z samobójstwem (wyobrażenia i (lub) myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwo) u pacjentów leczonych topiramatem występowały z częstotliwością 0,5% (46 przypadków na 8652 leczonych pacjentów) i 3 razy częściej niż u pacjentów, którym podawano placebo (0,2%; 8 przypadków na 4045 leczonych pacjentów).

W związku z tym należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują myśli i zachowania samobójcze i w razie konieczności rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy poinformować, że w razie wystąpienia myśli lub zachowań samobójczych należy poradzić się lekarza.

Kamica nerkowa

U niektórych pacjentów, szczególnie z predyspozycj ą do kamicy nerkowej, występuje zwiększone ryzyko powstawania kamieni nerkowych i związanych z nimi objawów przedmiotowych i podmiotowych, takich jak kolka nerkowa, ból nerek lub ból w boku.

Czynnikami ryzyka kamicy nerkowej są: wcześniejsze występowanie kamieni, kamica nerkowa w wywiadzie rodzinnym i hiperkalciuria. Jednakże żaden z tych czynników ryzyka nie przesądza o rozwoju kamicy w trakcie leczenia topiramatem. Ponadto pacjenci przyjmuj ący inne produkty lecznicze powodujące kamicę nerkową są w grupie podwyższonego ryzyka.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby topiramat należy podawać ostrożnie ze względu na ewentualne zmniejszenie klirensu topiramatu.

Ostra krótkowzroczność i wtórna jaskra z zamkniętym kątem przesączania U pacjentów przyjmujących topiramat obserwowano zespół składający się z ostrej krótkowzroczności w połączeniu z wtórną jaskrą z zamkniętym kątem przesączania. Objawy obejmują nagłe zmniejszenie ostrości widzenia i (lub) ból oczu. W badaniach okulistycznych można stwierdzić: krótkowzroczność, spłycenie przedniej komory oka, przekrwienie gałki ocznej (zaczerwienienie) oraz zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Może występować rozszerzenie źrenic. Powyższym objawom może towarzyszyć wysięk nadrzęskowy, powodujący przesunięcie do przodu soczewki i tęczówki z wtórną jaskrą z zamkniętym kątem przesączania. Objawy zwykle występują w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia leczenia topiramatem. W przeciwieństwie do pierwotnej jaskry z wąskim kątem przesączania, która występuje rzadko u pacjentów poniżej 40 roku życia, wtórna jaskra z zamkniętym kątem przesączania związana z leczeniem topiramatem była opisywana u dzieci oraz u dorosłych. Leczenie obejmuje przerwanie podawania topiramatu tak szybko, jak to jest klinicznie możliwe w ocenie lekarza prowadzącego, i odpowiednie postępowanie zmierzające do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Takie postępowanie na ogół prowadzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Nieleczone zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe bez względu na etiologię może prowadzić do ciężkich następstw, w tym trwałej utraty wzroku.

Należy określić, czy pacjenci z chorobami oczu w wywiadzie powinni być leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna

Z leczeniem topiramatem może być związana hiperchloremiczna kwasica metaboliczna (tj. zmniejszenie stężenia wodorowęglanów w surowicy krwi poniżej dolnej granicy normy, przy braku zasadowicy oddechowej). W zależności od choroby zasadniczej, podczas leczenia topiramatem zaleca się odpowiednie badania, w tym badanie stężenia wodorowęglanu w osoczu.

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na wystąpienie kwasicy metabolicznej (np. oddech Kussmaula, duszność, jadłowstręt, nudności, wymioty, nadmierne zmęczenie, tachykardia, arytmia), zaleca się badanie stężenia wodorowęglanu w osoczu. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się kwasicy metabolicznej należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie topiramatu (stosując stopniowe zmniejszanie dawki). Zmniejszenie stężenia wodorowęglanów w surowicy jest spowodowane hamującym działaniem topiramatu na nerkową anhydrazę węglanową. Na ogół zmniejszenie stężenia wodorowęglanów występuje w początkowej fazie leczenia, jednak może wystąpić w każdym jego momencie. Spadki te są na ogół łagodne lub umiarkowane (średnie zmniejszenie stężenia o 4 mmol/l po dawkach 100 mg na dobę lub większych u dorosłych i po dawkach około 6 mg/kg masy ciała na dobę u dzieci). Rzadko pacjenci doświadczyli zmniejszenia stężenia do wartości poniżej 10 mmol/l. Stany lub terapie sprzyjające powstawaniu kwasicy (takie jak choroby nerek, ciężkie choroby układu oddechowego, stan padaczkowy, biegunka, operacja chirurgiczna, dieta ketogenna lub niektóre leki) mogą dodatkowo przyczynić się do zmniejszenia stężenia wodorowęglanów przez topiramat.

Przewlekła kwasica metaboliczna zwiększa ryzyko powstawania kamieni nerkowych i może potencjalnie prowadzić do osteopenii.

Przewlekła kwasica metaboliczna u dzieci może spowalniać wzrost. Nie przeprowadzono systematycznych badań wpływu topiramatu na wzrost i jego następstwa dotyczące kości w populacjach dzieci i osób dorosłych.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania topiramatu u pacjentów ze stanami lub terapiami stanowiącymi czynnik ryzyka wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Upośledzenie funkcji poznawczych

Występowanie zaburzeń poznawczych w padaczce jest wieloczynnikowe i może być związane z chorobą zasadniczą, padaczką (napadami drgawkowymi), a także leczeniem przeciwpadaczkowym. W literaturze naukowej opisywano przypadki zaburzeń procesów poznawczych u dorosłych przyjmujących topiramat, które wymagały zmniejszenia dawki lub przerwania leczenia. Natomiast badania dotyczące zaburzeń poznawczych w padaczce u dzieci leczonych topiramatem są niewystarczające i wymagają dalszej analizy.

Dieta uzupełniająca

U niektórych pacjentów przyjmujących topiramat może wystąpić zmniejszenie masy ciała. Zaleca się monitorowanie masy ciała u pacjentów otrzymujących topiramat. U pacjentów leczonych topiramatem, u których występuje zmniejszenie masy ciała, można rozważyć zwiększenie ilości spożywanego pokarmu lub stosowanie diety uzupełniającej.

Nietolerancja laktozy

Lek Topiramat Pfizer zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wpływ topiramatu na inne leki przeciwpadaczkowe

Rozpoczęcie stosowania topiramatu jednocześnie z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (fenytoina, karbamazepina, kwas walproinowy, fenobarbital, primidon) nie wpływa na stężenie tych leków w stanie nasycenia. U niektórych pacjentów jednoczesne stosowanie topiramatu z fenytoiną może powodować zwiększenie osoczowego stężenia fenytoiny. Możliwe, że spowodowane jest to hamowaniem aktywności swoistej izoformy polimorficznego enzymu (CYP2C19). Z tego powodu u pacjentów leczonych fenytoiną, u których występuj ą podmiotowe lub przedmiotowe objawy toksyczności, zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny.

Badania nad interakcjami farmakokinetycznymi u pacjentów z padaczką wykazały, że dodanie topiramatu do leczenia lamotryginą nie wpływa na stężenia lamotryginy w stanie stacjonarnym w osoczu, po dawkach topiramatu od 100 do 400 mg na dobę. Ponadto nie stwierdzono zmian stężenia topiramatu w stanie stacjonarnym w osoczu podczas odstawiania lamotryginy ani po jej odstawieniu (średnia dawka 327 mg na dobę).

Topiramat jest inhibitorem enzymu CYP 2C19 i może mieć wpływ na inne substancje metabolizowane przez ten enzym (np. diazepam, imipramina, moklobemid, proguanil, omeprazol).

Wpływ innych leków przeciwpadaczkowych na topiramat

Fenytoina i karbamazepina powodują zmniejszenie stężenia topiramatu w osoczu. Dodanie lub odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny podczas leczenia topiramatem może wymagać dostosowania dawki topiramatu. Dawkę należy dostosowywać stopniowo z uwzględnieniem działania klinicznego. Dodanie lub odstawienie kwasu walproinowego nie powoduje klinicznie znaczących zmian stężeń topiramatu w osoczu i dlatego nie wymaga dostosowania dawki topiramatu. Interakcje przedstawiono w poniższej tabeli:

Jednocześnie stosowane LPP

Stężenie LPP

Stężenie

topiramatu

Fenytoina

4

Karbamazepina

4

Kwas walproinowy

Lamotrygina

Fenobarbital

NB

Prymidon

NB

^ = Brak wpływu na stężenie osoczowe (zmiana < 15%)

** = Zwiększenie stężenia w osoczu u pojedynczych pacjentów

i = Zmniej szenie stężenia w osoczu

NB = nie badano

LPP = lek przeciwpadaczkowy


Interakcje z innymi lekami

Digoksyna:

W badaniu dotyczącym podania pojedynczej dawki pole pod krzywą stężenia digoksyny w osoczu (AUC) zmniejszyło się o 12% ze względu na jednoczesne podanie topiramatu. Nie ustalono znaczenia klinicznego tej obserwacji. U pacjentów leczonych digoksyną, którym jednocześnie podaje się lub odstawia topiramat, zaleca się rutynowe monitorowanie stężenia digoksyny w surowicy.

Leki działające hamująco na OUN

Jednoczesne podawanie topiramatu i alkoholu lub leków działających hamująco na OUN nie było przedmiotem badań klinicznych. Zaleca się, aby nie stosować topiramatu jednocześnie z innymi lekami wpływającymi hamująco na OUN lub z alkoholem.

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)

Podczas jednoczesnego stosowania topiramatu z dziurawcem zwyczajnym obserwowano zniesienie skuteczności topiramatu, będące wynikiem zmniejszenia jego stężenia we krwi. Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych oceniających tę możliwą interakcję.

Doustne środki antykoncepcyjne

W badaniu interakcji farmakokinetycznych ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi u zdrowych ochotniczek, w którym użyto produktu zawierającego 1 mg noretyndronu (NET) i 35 pg etynyloestradiolu (EE), topiramat stosowany jako jedyny lek przeciwpadaczkowy w dawce od 50 do 200 mg na dobę nie powodował statystycznie istotnych zmian w średniej ekspozycji (pole pod krzywą - AUC) dla żadnego ze składników środka antykoncepcyjnego. W innym badaniu ekspozycja na etynylestradiol uległa istotnemu zmniejszeniu po dawkach topiramatu 200, 400 i 800 mg na dobę (odpowiednio o 18%, 21% i 30%), w przypadku podawania go w terapii uzupełniającej u pacjentek przyjmujących kwas walproinowy. W obu badaniach topiramat (w dawce od 50 do 200 mg na dobę u zdrowych ochotniczek i 200-800 mg na dobę u pacjentek z padaczką) nie wpływał znamiennie na ekspozycję na NET. Chociaż w przedziale dawek topiramatu od 200 do 800 mg na dobę (u pacjentek z padaczką) zaobserwowano zależne od dawki zmniejszenie ekspozycji na EE, nie stwierdzono istotnych, zależnych od dawki zmian w ekspozycji na EE dla dawek od 50 do 200 mg na dobę (u zdrowych ochotniczek). Znaczenie kliniczne obserwowanych zmian nie jest znane. Należy liczyć się z ryzykiem zmniejszonej skuteczności działania antykoncepcyjnego oraz z częstszym występowaniem krwawień międzymiesiączkowych u pacjentek przyjmujących środki antykoncepcyjne zawierające estrogen w skojarzeniu z topiramatem. Pacjentki stosuj ące środki antykoncepcyjne zawierające estrogen powinny zgłaszać wszelkie zmiany w rytmie krwawień miesiączkowych. Skuteczność antykoncepcji u tych pacjentek może być zmniejszona, nawet gdy nie występuj ą krwawienia międzymiesiączkowe.

Preparaty litu

U zdrowych ochotników zaobserwowano zmniejszenie wartości pola pod krzywą (AUC) o 18% układowej ekspozycji na lit w czasie jednoczesnego podawania z topiramatem w dawce 200 mg na dobę. U pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym farmakokinetyka litu nie była zaburzona w czasie leczenia topiramatem w dawce 200 mg na dobę, jednakże zaobserwowano zwiększenie ekspozycji układowej wartości pola pod krzywą (AUC) o 26% po dawkach topiramatu do 600 mg na dobę. Podczas jednoczesnego podawania z topiramatem należy monitorować stężenia litu.

Rysperydon

Badania interakcji leków prowadzone z zastosowaniem dawki jednorazowej u zdrowych ochotników i dawek wielokrotnych u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym wykazały podobne wyniki. Podczas jednoczesnego stosowania z topiramatem w zwiększanych dawkach, wynoszących 100, 250 i 400 mg na dobę, stwierdzono zmniejszenie układowej ekspozycji (zmniejszenie wartości AUC w stanie stacjonarnym o 16% i 33%, odpowiednio po dawkach 250 i 400 mg na dobę) na rysperydon (podawany w dawkach wynoszących od 1 do 6 mg na dobę). Jednakże różnice w wartości AUC dla całej aktywnej frakcji między leczeniem samym rysperydonem oraz leczeniem skojarzonym z topiramatem nie były istotne statystycznie. Zaobserwowano minimalne zmiany w farmakokinetyce całkowitej aktywnej frakcji (rysperydon plus 9-hydroksyrysperydon) oraz brak zmian dla 9-hydroksyrysperydonu. Nie stwierdzono istotnych zmian układowej ekspozycji na całą aktywną frakcję czy na topiramat. Po dodaniu topiramatu do leczenia rysperydonem (1-6 mg na dobę) działania niepożądane zgłaszano częściej niż przed włączeniem topiramatu (250-400 mg na dobę) - odpowiednio 90% i 54%. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po dodaniu topiramatu do leczenia rysperydonem były: senność (27% i 12%), zaburzenia czucia (22% i 0%) oraz nudności (odpowiednio 18% i 9%).

Hydrochlorotiazyd (HCTZ)

W badaniach interakcji z innymi lekami prowadzonymi z udziałem zdrowych ochotników, oceniano w stanie stacjonarnym parametry farmakokinetyczne HCTZ (stosowanego w dawce 25 mg raz na dobę) i topiramatu (stosowanego w dawce 96 mg co 12 godzin), zarówno wówczas, gdy leki te były stosowane pojedynczo, jak i jednocześnie. Wyniki tego badania wskazują, że maksymalne stężenie (Cmax) topiramatu zwiększało się o 27%, a wartość AUC zwiększała się o 29%, gdy do leczenia topiramatem dodano HCTZ. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane. Dodanie HCTZ do terapii topiramatem może wymagać dostosowania dawek topiramatu. Jednoczesne podawanie z topiramatem nie miało istotnego wpływu na farmakokinetykę HCTZ w stanie stacjonarnym. Wyniki klinicznych badań laboratoryjnych wskazują na zmniejszenie stężenia potasu w surowicy krwi po podawaniu topiramatu lub HCTZ, które nasilało się po jednoczesnym podawaniu HCTZ i topiramatu.

Metformina

W badaniu interakcji leków przeprowadzonym u zdrowych ochotników oceniano w stanie stacjonarnym farmakokinetykę metforminy i topiramatu, gdy podawano samą metforminę oraz w przypadku jednoczesnego podawania metforminy i topiramatu. Wyniki tego badania wykazały, że średnie maksymalne stężenie metforminy (Cmax) i średnie wartości pola pod krzywą zależności stężenia metforminy w osoczu od czasu (AUC0-i2h) zwiększyły się odpowiednio o 18% i 25%, podczas gdy średni klirens leku CL/F zmniejszył się o 20%, gdy metformina była podawana jednocześnie z topiramatem. Topiramat nie miał wpływu na czas osiągnięcia stężenia maksymalnego metforminy tmax. Znaczenie kliniczne wpływu topiramatu na farmakokinetykę metforminy nie jest jasne. Po doustnym podaniu topiramatu jednocześnie z metforminą klirens topiramatu w osoczu uległ zmniejszeniu. Nie jest znany zakres zmian klirensu topiramatu.

Znaczenie kliniczne wpływu metforminy na farmakokinetykę topiramatu nie jest jasne.

Gdy topiramat jest dodawany lub odstawiany u pacjentów leczonych metforminą, należy zwrócić szczególną uwagę na rutynowe monitorowanie pacjentów w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli cukrzycy.

Pioglitazon

W badaniu interakcji leków u zdrowych ochotników oceniano w stanie stacjonarnym parametry farmakokinetyczne topiramatu i pioglitazonu, gdy leki były podawane oddzielnie oraz gdy topiramat i pioglitazon podawano jednocześnie. Zaobserwowano zmniejszenie o 15% pola pod krzywą AUCT,ss dla pioglitazonu i brak zmian wartości Cmaxss. Wyniki te nie były istotne statystycznie. Ponadto stwierdzono zmniejszenie o 13% i 16% odpowiednio wartości Cmax,ss i AUC T,ss w odniesieniu do aktywnego hydroksymetabolitu, jak również zmniejszenie o 60% wartości Cmax,ss i AUC T,ss. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane. W przypadku uzupełniania leczenia pioglitazonem o topiramat lub leczenia topiramatem o pioglitazon należy prowadzić dokładne i systematyczne monitorowanie pacjentów w kierunku odpowiedniej kontroli stanu cukrzycy.

Gliburyd

W badaniu interakcji pomiędzy lekami, przeprowadzonym u pacjentów z cukrzycą typu 2, oceniano parametry farmakokinetyczne gliburydu w stanie nasycenia (5 mg na dobę) w monoterapii oraz w skojarzeniu z topiramatem (150 mg na dobę). Podczas jednoczesnego podawania topiramatu obserwowano zmniejszenie powierzchni pola pod krzywą AUC24 gliburydu o 25%. Obserwowano także zmniejszenie ekspozycji ogólnoustrojowej na czynne metabolity, 4-trans--hydroksygliburyd (M1) oraz 3-c/s-hydroksygliburyd (M2) odpowiednio o 13% i 15%. Jednoczesne podawanie gliburydu nie wpływało na parametry farmakokinetyczne topiramatu w stanie nasycenia.

W przypadku uzupełniania leczenia gliburydu o topiramat lub leczenia topiramatem o gliburyd należy prowadzić dokładne i systematyczne monitorowanie pacjentów w kierunku odpowiedniej kontroli stanu cukrzycy.

Inne rodzaje interakcji

Środki predysponujące do wystąpienia kamicy nerkowej

Topiramat stosowany w skojarzeniu z innymi lekami predysponującymi do występowania kamicy nerkowej może zwiększać ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej. Podczas stosowania topiramatu należy unikać stosowania tego typu leków, ponieważ mogą one stwarzać warunki fizjologiczne zwiększające ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych.

Kwas walproinowy

Jednoczesne podawanie topiramatu z kwasem walproinowym było związane z występowaniem hiperamonemii z encefalopatią lub bez encefalopatii u pacjentów tolerujących każdy z tych leków podawanych oddzielnie. W większości przypadków objawy ustępowały po odstawieniu jednego z leków. Powyższe działanie niepożądane nie jest spowodowane występowaniem interakcji farmakokinetycznych. Nie ustalono związku przyczynowego pomiędzy występowaniem hiperamonemii a stosowaniem topiramatu w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Dodatkowe badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy lekami

Przeprowadzono badania kliniczne mające na celu ocenę możliwych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy topiramatem a innymi lekami. Zmiany pod względem Cmax oraz AUC, występujące na skutek interakcji, podsumowano poniżej. W drugiej kolumnie (stężenie jednocześnie stosowanego leku) opisano wpływ na stężenie jednocześnie stosowanego leku, wymienionego w kolumnie pierwszej, w przypadku dodania topiramatu. W trzeciej kolumnie (stężenie topiramatu) opisano wpływ jednocześnie stosowanego leku, wymienionego w kolumnie pierwszej, na stężenie topiramatu.

Podsumowanie wyników dodatkowych badań interakcji farmakokinetycznych pomiędzy lekami

Jednocześnie stosowany lek

Stężenie3 jednocześnie stosowanego leku

Stężenie“ topiramatu

Amitryptylina

^ zwiększenie Cmax i AUC metabolitu nortryptyliny o 20%

NB

Dihydroergotamina (doustnie i podskórnie)

Haloperydol

^ zwiększenie AUC zredukowanego metabolitu o 31%

NB

Propranolol

^ wzrost Cmax 4-OH propranololu (TPM 50 mg co 12 godz.) o 17%

zwiększenie Cmax o 9% i 16%, zwiększenie AUC o 9% i 17% (odpowiednio 40 i 80 mg propranololu co 12 godz.)

Sumatryptan (doustnie i podskórnie)

NB

Pizotifen

Diltiazem

zmniejszenie wartości AUC diltiazemu o 25% oraz zmniejszenie wartości dla DEA o 18% i ^ dla DEM*

zwiększenie wartości AUC o 20%

Wenlafaksyna

Flunaryzyna

zwiększenie wartości AUC o 16% TPM 50 mg co 12 godz.)b

a wartości % to zmiany średniego Cmax lub AUC w przypadku monoterapii ^ = Brak wpływu na Cmax i AUC (zmiana < 15%) leku macierzystego NB = nie badano

*DEA = deacetylodiltiazem, DEM = N-demetylodiltiazem

b Flunaryzyna: zwiększenie AUC o 14% u osób przyjmujących flunaryzynę w monoterapii. Zwiększenie może być spowodowane akumulacją leku podczas osiągania stanu stacjonarnego.

4.6 Ciąża i laktacja

Topiramat wykazywał działanie teratogenne u myszy, szczurów i królików. U szczurów topiramat przenika przez barierę łożyska.

Nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań topiramatu u kobiet w ciąży.

Dane pochodzące z brytyjskiego rejestru ciąż i z rejestru ciąż NAAED (ang. North American Antiepileptic Drug) wskazują, że istnieje zwiększone ryzyko występowania wrodzonych wad rozwojowych (np. wady twarzoczaszki, takie jak rozszczep wargi i (lub) podniebienia, spodziectwo i anomalie dotyczące różnych części ciała) u dzieci narażonych w pierwszym trymestrze ciąży na topiramat w monoterapii. Dane z rejestru ciąż NAAED dotyczące stosowania topiramatu w monoterapii wykazują około 3-krotnie częstsze występowanie ciężkich wrodzonych wad rozwojowych, w porównaniu z grupą referencyjną niestosującą leków przeciwpadaczkowych. Ponadto, dzieci z małą masą urodzeniową (<2500 g) rodziły się częściej w przypadku narażenia na topiramat niż w grupie referencyjnej.

Dodatkowo dane z rejestrów i wyniki innych badań sugeruj ą zwiększone ryzyko wystąpienia działania teratogennego leków przeciwpadaczkowych stosowanych w terapii skojarzonej w porównaniu z monoterapią.

Zaleca się, aby kobiety w wieku rozrodczym stosowały skuteczne metody antykoncepcji.

W badaniach na zwierzętach obserwowano przenikanie topiramatu do mleka. Nie badano przenikania topiramatu do mleka kobiecego w badaniach klinicznych. Nieliczne przypadki obserwacji pacjentek wskazują na znaczące przenikanie topiramatu do mleka karmiących kobiet. Ponieważ wiele produktów leczniczych przenika do mleka, należy podjąć decyzję, czy zaniechać karmienia piersią, czy przerwać terapię topiramatem lub z niej zrezygnować, mając na uwadze korzyści dla matki wynikające z przyjmowania produktu leczniczego (punkt 4.4).

Padaczka

Topiramat powinien być zalecany do stosowania w czasie ciąży po przekazaniu pacjentce pełnej informacji o znanym ryzyku wystąpienia niekontrolowanych napadów padaczkowych oraz potencjalnym zagrożeniu dla płodu wynikającym ze stosowania produktu leczniczego.

Profilaktyka migreny

Topiramat jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji (patrz punkt 4.3 i 4.5: Doustne środki antykoncepcyjne).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Topiramat wywiera wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i może powodować senność, zawroty głowy oraz inne zaburzenia. Może także powodować zaburzenia widzenia i (lub) niewyraźne widzenie. Te działania niepożądane mogą być niebezpieczne dla pacjentów kierujących pojazdami mechanicznymi i obsługujących maszyny, zwłaszcza do czasu ustalenia indywidualnej reakcji pacjenta na produkt leczniczy.

Nie prowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania topiramatu ustalono na podstawie informacji pochodzących z bazy danych badania klinicznego obejmującej 4111 pacjentów (3182 leczonych topiramatem i 929 placebo), którzy wzięli udział w 20 badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, oraz z danych na temat 2847 pacjentów uczestniczących w 34 badaniach otwartych. Badanie dotyczyło zastosowania topiramatu odpowiednio w terapii wspomagającej pierwotnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych, częściowych napadów padaczkowych i napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gestauta, jak i w monoterapii w przypadku świeżo rozpoznanej padaczki lub profilaktyce migreny. Większość występuj ących w badaniach klinicznych działań niepożądanych miało nasilenie łagodne do umiarkowanego. Działania niepożądane zidentyfikowane podczas badań klinicznych, jak i w trakcie obserwacji w okresie porejestracyjnym (oznaczone “*”) wymieniono w tabeli 1 wg częstości ich występowania w badaniach klinicznych. Częstości występowania określono następująco:

bardzo często >1/10 często >1/100 do <1/10 niezbyt często > 1/1000 do <1/100 rzadko > 1/10 000 do < 1/1 000

nieznane (nie można ocenić częstości występowania na podstawie dostępnych danych)

Najczęstsze działania niepożądane (o częstości występowania >5%, oraz większej od obserwowanej w badaniach z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo dla topiramatu stosowanego w co najmniej jednym wskazaniu) są następujące: jadłowstręt, zmniejszenie apetytu, spowolnienie czynności psychicznych, depresja, zaburzenia ekspresji werbalnej, bezsenność, nieprawidłowa koordynacja ruchowa, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia mowy i smaku, przeczulica, letarg, zaburzenia pamięci, oczopląs, parestezje, senność, drżenia, podwójne widzenie, nieostre widzenie, biegunka, nudności, zmęczenie, rozdrażnienie i zmniejszenie masy ciała.

Populacja dziecięca

Działania niepożądane zgłaszane częściej u dzieci (>2-krotnie) niż u osób dorosłych, podczas badań z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, obejmuj ą:

•    zmniej szony apetyt,

•    zwiększony apetyt,

•    kwasicę hiperchloremiczną,

•    hipokaliemię,

•    napady agresji,

•    apatię,

•    zaburzenia zachowania,

•    trudności z zaśnięciem,

•    myśli samobójcze,

•    zaburzenia koncentracji,

•    letarg,

•    zaburzenia rytmu okołodobowego,

•    sen niskiej jakości,

•    nasilone łzawienie,

•    bradykardię zatokową,

•    nieprawidłowe odczucia,

•    zaburzenia chodu.

Działania niepożądane, które odnotowano tylko u dzieci podczas badań z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, obejmują:

•    eozynofilię,

•    nadaktywność psychoruchową,

•    zawroty głowy,

•    wymioty,

•    hipertermię,

•    gorączkę,

•    problemy w uczeniu się.

Tabela 1: Działania niepożądane topiramatu

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznane

Badania

diagnostyczne

Zmniejsze nie masy ciała

Zwiększenie masy ciała*

Kryształy obecne w moczu, nieprawidłowy test ułożenia stóp jedna za drugą (tandem), zmniejszona liczba białych krwinek

Zmniejszenie stężenia wodorowęglanu sodu we krwi

Zaburzenia serca

Bradykardia, bradykardia zatokowa, kołatanie serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Leukopenia, małopłytkowość, powiększenie węzłów chłonnych, eozynofilia

Neutropenia*

Zaburzenia

układu

nerwowego

Parestezje,

senność,

zawroty

głowy

Zaburzenia

uwagi,

zaburzenia

pamięci,

amnezja,

zaburzenia

kognitywne,

upośledzenie

umysłowe,

zaburzenia

funkcji

psychomotorycz ych, drgawki, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie,letarg,

Zmniejszony poziom świadomości, drgawki typu grand mal, zaburzenie pola widzenia, zespół napadów częściowych, zaburzenia mowy, nadaktywność psychomotoryczna, omdlenia, zaburzenia czucia, nadmierna produkcja śliny, nadmierna senność, afazja, powtarzanie, hipokinezja, dyskinezja, posturalne zawroty głowy, niska

Apraksja,

zaburzenia

rytmu

okołodobowego, hiperestezja, osłabienie węchu, brak węchu, drżenie samoistne, akinezja, brak reakcji na bodźce

niedoczulica,

oczopląs,

zaburzenia

smaku,

zaburzenia

równowagi,

upośledzenie

wymowy,

drżenie

zamiarowe,

uspokojenie

jakość snu, uczucie pieczenia, utrata czucia, węch opaczny, zespół móżdżkowy, dysestezja, upośledzenie smaku, stupor, niezdarność, aura migrenowa, brak smaku, dysgrafia, dysfazja, neuropatia obwodowa, stany przedomdleniowe, dystonia, mrowienie

Zaburzenia oka

Nieostre

widzenie,

podwójne

widzenie,

zaburzenia

widzenia

Zmniejszona ostrość widzenia, mroczki, krótkowzroczność*, nieprawidłowe odczucia w oku*, suchość oka, światłowstręt, kurcz powiek, wzmożone łzawienie, błyski, rozszerzenie źrenic, starczowzroczność

Ślepota

jednostronna,

ślepota

przemijająca,

jaskra,

zaburzenia

akomodacji,

uszkodzenie

postrzegania

głębi obrazu,

mroczki

iskrzące, obrzęk

powiek*, ślepota

zmierzchowa,

niedowidzenie

Jaskra z

zamkniętym

kątem

przesączania*, zwyrodnienie plamki żółtej*, zaburzenia ruchu gałek ocznych *

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy, szumy uszne, ból ucha

Głuchota, głuchota jednostronna, głuchota neurosensoryczna, poczucie dyskomfortu w uchu, uszkodzenie słuchu

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, krwawienie z nosa,

przekrwienie błon śluzowych nosa, wodnisty wyciek z nosa

Duszność wysiłkowa, nadmierne wydzielanie z zatok przynosowych, dysfonia

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

biegunka

Wymioty, zaparcia, bolesność w nadbrzuszu, niestrawność, ból brzucha, uczucie suchości w jamie ustnej, uczucie dyskomfortu w żołądku, parestezje w okolicy ust, zapalenie błony śluzowej żołądka, dyskomfort

Zapalenie trzustki, wzdęcia, choroba refluksowa, ból w dolnej części brzucha, niedoczulica okolicy ust, krwawienia z dziąseł, wzdęcie brzucha, dyskomfort w nadbrzuszu, tkliwość w obrębie brzucha, nadmierne wydzielanie śliny, ból w jamie ustnej, nieprzyjemny zapach z ust, ból języka

brzuszny

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Kamica nerkowa,

częstomocz,

dyzuria

Kamienie w drogach moczowych, nietrzymanie moczu, krwinkomocz, nagłe uczucie parcia na pęcherz, kolka nerkowa, ból nerki

Kamienie moczowodowe, nerkowa kwasica cewkowa*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, wysypka, świąd

Brak potu, niedoczulica twarzy, pokrzywka, rumień, świąd uogólniony, wysypka plamista, przebarwienia skóry, alergiczne zapalenie skóry, obrzęk twarzy

Zespół Stevensa-

Johnsona*,

rumień

wielopostaciowy *, patologiczny odór skórny, obrzęk wokół oczu*, lokalna pokrzywka

Toksyczna

nekroliza

naskórka*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Artralgia, skurcze mięśni, bóle mięśni, drżenia mięśniowe, słabość

mięśniowa, ból struktur mięśniowo-szkieletowych klatki piersiowej

Obrzęk stawów*, sztywność mięśniowo-szkieletowa, ból w boku, zmęczenie mięśni

Uczucie dyskomfortu w kończynach*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt,

zmniejszenie

apetytu

Kwasica metaboliczna, hipokaliemia, zwiększony apetyt, polidypsia

Kwasica

hiperchloremicz

na

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie

nosogardła

*

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie, hipotonia ortostatyczna zaczerwienienie, uderzenia gorąca

Zespół

Raynauda

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Gorączka,

astenia,

drażliwość,

zaburzenia

chodu, złe

samopoczucie

Hipertermia, nadmierne

pragnienie,

dolegliwości

grypopodobne*,

spowolnienie,

peryferyjne uczucie

chłodu, uczucie

Obrzęk twarzy, kalcynoza

upojenia, uczucie niepokoju

Uwarunkowania

społeczne

Trudności w uczeniu się

Zaburzenia

układu

immunologiczneg

o

Nadwrażliwość

Obrzęk

alergiczny*,

obrzęk

spojówek*

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia erekcji, dysfunkcja seksualna

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Spowolnienie

procesów

myślowych,

bezsenność,

zaburzenie

ekspresji mowy,

lęk, stan

splątania,

dezorientacja,

agresja, zmiany

nastroju,

pobudzenie,

chwiejny nastrój,

nastrój

depresyjny,

gniew,

nieprawidłowe

zachowanie

Myśli samobójcze, próby samobójcze, omamy, zaburzenia psychotyczne, omamy słuchowe, omamy wzrokowe, apatia, brak spontanicznej mowy, zaburzenia snu, chwiejność afektu, obniżenie libido, niepokój ruchowy, płacz, zacinanie się w mowie, euforyczny nastrój, paranoja, perseweracja, lęk napadowy,

płaczliwość, trudności z czytaniem, bezsenność początkowa, płaski afekt, nieprawidłowe myślenie, utrata libido, oboj ętność, bezsenność środkowa,

rozproszenie, wczesne budzenie się rano, reakcja paniczna, podwyższony nastrój

Mania,

anorgazmia,

zaburzenia

lękowe,

zaburzenia w

pobudzeniu

seksualnym,

poczucie braku

nadziei/rozpaczy

*, zaburzenia

orgazmu,

hipomania,

obniżenie

doznań z

osiągnięcia

orgazmu

* zidentyfikowane jako działania niepożądane zgłoszone spontanicznie po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość ich występowania obliczono na podstawie danych z badania klinicznego.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Opisywano przypadki przedawkowania topiramatu. Objawy przedmiotowe i podmiotowe obejmowały drgawki, senność, zaburzenia mowy, niewyraźnie widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia myślenia, letarg, nieprawidłową koordynację, osłupienie, niedociśnienie, bóle brzucha, pobudzenie, zawroty głowy i depresję. W większości przypadków następstwa kliniczne nie były ciężkie, ale opisywano przypadki śmiertelne po przedawkowaniu wielu leków jednocześnie, w tym topiramatu.

Przedawkowanie topiramatu może prowadzić do ciężkiej kwasicy metabolicznej (patrz punkt 4.4).

Leczenie

W przypadku ostrego przedawkowania topiramatu, jeśli lek został przyjęty niedawno, należy natychmiast zastosować płukanie żołądka lub wywołać wymioty. Wykazano, że aktywowany węgiel adsorbuje topiramat in vitro. Leczenie powinno być wspomagające, a pacjent dobrze nawodniony. Wykazano, że hemodializa jest skutecznym sposobem usuwania topiramatu z organizmu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdrgawkowe, inne Kod ATC: N 03 AX 11

Topiramat jest sklasyfikowany jako monosacharyd z podstawnikiem sulfaminianowym. Nie jest znany dokładny mechanizm działania przeciwpadaczkowego topiramatu ani zapobiegającego migrenie. W badaniach elektrofizjologicznych i biochemicznych w hodowli neuronów zidentyfikowano trzy właściwości mogące warunkować przeciwpadaczkowe działanie topiramatu.

Potencjały czynnościowe wielokrotnie wywoływane przez podtrzymywaną depolaryzację neuronów były blokowane przez topiramat w sposób czasowo zależny, co wskazuje na blokowanie zależnych od napięcia kanałów sodowych. Topiramat zwiększa częstość z jaką kwas y-amino masłowy (GABA) aktywuje receptory GABAA i zwiększa zdolność GABA do indukowania przepływu jonów chlorkowych do neuronów, co może wskazywać, że topiramat nasila hamujące działanie tego neuroprzekaźnika.

Działanie to nie było blokowane przez flumazenil, antagonistę benzodiazepin. Ponadto topiramat nie wydłużał czasu otwarcia kanałów, co odróżnia topiramat od barbituranów, które modulują receptory GABAa.

Ponieważ profil działania przeciwpadaczkowego topiramatu różni się znacznie od działania benzodiazepin, topiramat może modulować czynność niewrażliwego na benzodiazepiny podtypu receptora GABAA. Topiramat antagonizuje działanie kwasu kainowego w zakresie pobudzania działania kwasu glutaminowego w obrębie receptora kwas kainowy/ kwas a-amino-3-hydroksy-5-metyloizoksazolo-4-propionowego (AMPA) bez widocznego wpływu na aktywność N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) w podtypie receptora NMDA. To działanie topiramatu było zależne od stężenia w zakresie od 1 ^M do 200 ^M, a minimalną aktywność stwierdzano dla stężeń od 1 ^M do 10 ^M.

Ponadto topiramat jest inhibitorem niektórych izoenzymów anhydrazy węglanowej. Jego działanie farmakologiczne jest znacznie słabsze od acetazolamidu, znanego inhibitora anhydrazy węglanowej, jednak nie jest to istotny składnik aktywności przeciwpadaczkowej topiramatu.

W badaniach na zwierzętach topiramat wykazywał działanie przeciwdrgawkowe u szczurów i u myszy w testach drgawek wywołanych przez maksymalny wstrząs elektryczny. Wykazywał również skuteczność w modelach padaczki u gryzoni, w tym w przypadku spontanicznej padaczki u szczurów z napadami tonicznymi i napadami podobnymi do napadów absence oraz w drgawkach tonicznych i klonicznych, wywołanych pobudzeniem ciała migdałowatego lub ogólnym niedotlenieniem. Topiramat tylko nieznacznie blokuje drgawki kloniczne wywołane przez pentetrazol, antagonistę receptora GABAA.

Badania na myszach, którym podawano jednocześnie topiramat i karbamazepinę lub fenobarbital, wykazały występowanie synergistycznego działania przeciwdrgawkowego, zaś podawanie fenytoiny powodowało dodatkowe działanie przeciwdrgawkowe. W kontrolowanych badaniach klinicznych z wykorzystaniem terapii skojarzonej nie stwierdzono korelacji między stężeniem topiramatu w osoczu i działaniem klinicznym. Brak danych dotyczących tolerancji u ludzi.

Małe napady padaczkowe (ang. petit mal, absence seizures)

Wyniki dwóch badań (CAPSS-326 i TOPMAT-ABS-001) dotyczących małych napadów padaczkowych wskazują, że topiramat nie zmniejsza częstości występowania tej postaci napadów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Profil farmakokinetyczny topiramatu, w porównaniu do innych leków przeciwpadaczkowych, charakteryzuje się długim okresem półtrwania, liniową farmakokinetyką, wydalaniem głównie przez nerki, brakiem znaczącego wiązania z białkami osocza oraz brakiem klinicznie znaczących aktywnych metabolitów.

Topiramat nie jest silnym induktorem enzymów metabolizujących leki. Topiramat może być stosowany niezależnie od posiłków i rodzaju pokarmu. Nie jest wymagane rutynowe monitorowanie stężenia topiramatu w osoczu. W badaniach klinicznych nie stwierdzono związku pomiędzy stężeniem leku w osoczu a jego skutecznością lub występowaniem działań niepożądanych.

Wchłanianie

Topiramat jest szybko i dobrze wchłaniany. Po doustnym podaniu 100 mg topiramatu zdrowym ochotnikom maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) wynosiło 1,5 pg/ml i występowało w ciągu 2 do 3 godzin (Tmax).

Odzysk substancji radioaktywnej z moczu wskazuje, że średni stopień wchłaniania dawki 100 mg topiramatu znakowanego l4C wyniósł co najmniej 81%. Nie wykazano znaczącego wpływu pokarmu na dostępność biologiczną topiramatu.

Dystrybucja

Ogólnie, 13-17% topiramatu wiąże się z białkami osocza. Stwierdzono występowanie słabych miejsc wiązania topiramatu na i (lub) w erytrocytach, które są wysycane, jeżeli in vitro stężenie topiramatu w osoczu było większe niż 4 pg/ml. Objętość dystrybucji zmieniała się odwrotnie proporcjonalnie do dawki. Średnia względna objętość dystrybucji wynosiła od 0,8 do 0,55 l/kg po podaniu pojedynczej dawki w zakresie od 100 do 1200 mg. Objętość dystrybucji zależy od płci, u kobiet objętość dystrybucji jest o około 50% mniejsza niż u mężczyzn. Jest to związane z większą procentową zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet i nie ma następstw klinicznych.

Metabolizm

U zdrowych ochotników topiramat był umiarkowanie metabolizowany (około 20%). Metabolizm topiramatu może zwiększyć się nawet o 50% u pacjentów stosujących jednocześnie terapię przeciwpadaczkową znanymi induktorami enzymów metabolizujących lek. Z osocza, moczu i kału wyizolowano i zidentyfikowano sześć metabolitów topiramatu powstających w wyniku hydroksylacji, hydrolizy lub łączenia z kwasem glukuronowym. Każdy metabolit występował w ilości mniejszej niż 3% całkowitej aktywności promieniotwórczej wydzielanej po podaniu topiramatu znakowanego 14C. Przebadano dwa metabolity o strukturze bardzo podobnej do topiramatu i stwierdzono, że wykazuj ą one słabe działanie lub nie wykazuj ą działania przeciwpadaczkowego.

Wydalanie

U ludzi topiramat i jego metabolity wydalane są głównie przez nerki (co najmniej 81% dawki). Około 66% dawki topiramatu znakowanego 14C było wydalone w moczu w postaci niezmienionej w okresie 4 dni. Po stosowaniu topiramatu w dawce 50 mg i 100 mg dwa razy na dobę klirens nerkowy wynosił odpowiednio 18 ml/min i 17 ml/min. Istnieją dowody na kanalikową reabsorpcję topiramatu. Dane te potwierdzono w badaniach na szczurach, u których po jednoczesnym stosowaniu topiramatu i probenecydu stwierdzono zwiększenie nerkowego klirensu topiramatu. Ogólnie, po podaniu doustnym u ludzi, klirens osoczowy wynosi ok. 20 do 30 ml/min.

Topiramat charakteryzuje się niską zmiennością międzyosobniczą pod względem stężenia w osoczu, w związku z czym jego właściwości farmakokinetyczne są przewidywalne. Farmakokinetyka topiramatu jest liniowa, ze stałym klirensem osoczowym oraz polem powierzchni pod krzywą rosnącą w sposób zależny od dawki w zakresie pojedynczej dawki doustnej w wysokości 100 do 400 mg u zdrowych ochotników. Pacjenci z prawidłową czynnością nerek mogą potrzebować 4 do 8 dni, aby osiągnąć stan stacjonarny stężeń w osoczu. Średnia wartość Cmax po podaniu wielokrotnym dawki doustnej dwa razy dziennie w wysokości 100 mg u zdrowych ochotników wyniosła 6,76 pg/ml. Po wielokrotnym podawaniu dwa razy na dobę dawek 50 i 100 mg topiramatu, średni okres półtrwania w osoczu wynosił około 21 godzin.

Po wielokrotnym stosowaniu topiramatu w dawkach od 100 do 400 mg dwa razy na dobę jednocześnie z fenytoiną lub karbamazepiną stwierdzono zależne od dawki zwiększenie stężenia topiramatu w osoczu.

Klirens osoczowy i nerkowy topiramatu zmniejsza się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), klirens osoczowy topiramatu zmniejsza się także u pacjentów z ciężkimi chorobami nerek. W rezultacie, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek po podaniu określonej dawki topiramatu jego stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym może być większe niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Topiramat jest skutecznie usuwany z osocza podczas hemodializy.

Klirens osoczowy topiramatu jest zmniejszony u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Klirens osoczowy topiramatu nie zmienia się u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek.

Populacja dziecięca (farmakokinetyka, w wieku powyżej 12 lat)

Farmakokinetyka topiramatu u dzieci, tak jak u osób dorosłych w leczeniu uzupełniającym, jest liniowa; klirens jest niezależny od dawki, natomiast stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym zwiększają się proporcjonalnie do dawki. U dzieci klirens jest jednak większy, a okres półtrwania w fazie eliminacji krótszy. Dlatego też stężenia topiramatu w osoczu po tej samej dawce w mg/kg masy ciała mogą być niższe u dzieci niż u osób dorosłych. Tak jak u osób dorosłych, leki przeciwpadaczkowe pobudzaj ące enzymy wątrobowe zmniejszaj ą stężenia topiramatu w osoczu w stanie stacjonarnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W nieklinicznych badaniach wpływu na rozród, mimo toksyczności u matek i ojców po podaniu dawki tak niskiej jak 8 mg/kg masy ciała na dobę, nie zaobserwowano wpływu topiramatu na płodność samców i samic szczurów do dawki 100 mg/kg masy ciała na dobę.

W badaniach przedklinicznych wykazano teratogenne działanie topiramatu u badanych gatunków (myszy, szczury i króliki). U myszy topiramat podawany w dawce 500 mg/kg masy ciała na dobę powodował zmniejszenie masy płodu oraz hamował proces kostnienia szkieletu, przy jednoczesnym wystąpieniu działania toksycznego na organizm matki. Całkowita liczba wad wrodzonych występuj ących u płodu myszy wzrosła we wszystkich badanych grupach, którym podawano produkt w dawkach: 20, 100 i 500 mg/kg masy ciała na dobę.

U szczurów toksyczność zależną od dawki, występuj ącą u matki i u zarodka lub płodu (zmniejszona masa ciała płodu i (lub) hamowanie procesu kostnienia szkieletu), obserwowano w dawce do 20 mg/kg masy ciała na dobę, a w dawce równej lub większej niż 400 mg/kg masy ciała na dobę obserwowano dodatkowo działanie teratogenne (deformacja palców i kończyn). U królików wykazano zależność między dawkowaniem a toksycznością występuj ącą u matki, w dawce do 10 mg/kg masy ciała na dobę. W dawce do 35 mg/kg masy ciała na dobę zaobserwowano toksyczność u płodu lub zarodka (zwiększona śmiertelność), natomiast po dawce 120 mg/kg masy ciała na dobę stwierdzono efekt teratogenny (deformacje żeber i kręgosłupa).

Zaobserwowane u szczurów i królików działanie teratogenne było podobne do występującego po inhibitorach anhydrazy węglanowej, któremu nie towarzyszyły deformacje płodu u ludzi. Wpływ na wzrost ujawnił się poprzez zmniejszoną masę ciała zarówno przy urodzeniu, jak i u młodych karmionych mlekiem matki, która otrzymywała topiramat w dawce 20 lub 100 mg/kg masy ciała na dobę w trakcie ciąży lub w okresie karmienia. U szczurów topiramat przenika przez barierę łożyska.

Topiramat podawany doustnie w dawce do 300 mg/kg masy ciała na dobę podczas całego okresu rozwoju (okres niemowlęcy, dzieciństwo, wiek dojrzewania), wywoływał u dorastających szczurów podobne działanie toksyczne, jak u dorosłych osobników (zmniejszone przyjmowanie pokarmów skojarzone z zahamowaniem zwiększenia masy ciała, hipertrofia centralnej części zrazików wątrobowych). Nie wykazano istotnego wpływu leku na wzrost kości długich (kość piszczelowa), na gęstość mineralną kości udowej, przedwczesne odstawienie od piersi oraz rozwój reprodukcyjny, zmiany neurologiczne (włącznie z wpływem na pamięć i uczenie), krycie, płodność oraz parametry histerotomii.

W serii badań in vitro i in vivo oceniających mutagenność topiramat nie wykazywał potencjału genotoksycznego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Skrobia żelowana, kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki 200 mg (Opadry Pink YS-1-1456G):

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400 Polisorbat 80

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z HDPE z polipropylenową (PP) zakrętką, zawierającą saszetkę z żelem krzemionkowym, w tekturowym pudełku 60 tabletek powlekanych

Blistry Al-Al po: 20, 28, 50, 60, 100 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Brak szczególnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17137

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010.08.04

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

2012.07.10

Topiramat Pfizer