+ iMeds.pl

Topiramatum accord 25 mgUlotka Topiramatum accord

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Topiramatum Accord, 25 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 50 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 100 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 200 mg, tabletki powlekane Topiramatum

Należy szczegółowo zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Topiramatum Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topiramatum Accord

3.    Jak stosować lek Topiramatum Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Topiramatum Accord

6.    Inne informacje


1. Co to jest lek Topiramatum Accord i w jakim celu się go stosuje


Lek Topiramatum Accord należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i jest stosowany:

•    w monoterapii (jako jedyny lek) w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 6 lat

•    w połączeniu z innymi lekami u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat

•    w celu zapobiegania migrenowym bólom głowy u dorosłych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topiramatum Accord


Kiedy NIE stosować leku Topiramatum Accord

■ jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na topiramat lub którykolwiek z pozostałych składników leku Topiramatum Accord (patrz punkt 6, Inne informacje).

■ w celu zapobiegania migrenowym bólom głowy, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa ciążę lub jest w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznych metod antykoncepcji.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, przed zastosowaniem topiramatu powinien on skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Topiramatum Accord

Przed zastosowaniem topiramatu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku, gdy u pacjenta:

•    występują choroby nerek, w szczególności kamienie nerkowe, lub u pacjentów poddawanych dializie;

•    stwierdzono zmiany w składzie krwi i płynów ustrojowych w wywiadzie (kwasica metaboliczna);

•    występują choroby wątroby;

•    występuje choroba oczu, zwłaszcza jaskra;

•    zaobserwowano zmniejszenie masy ciała, lub zbyt wolny przyrost masy ciała u dziecka;

•    jeśli pacjent stosuje dietę bogatą w tłuszcze (dieta ketogenna).

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę (w celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią” )

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, przed zastosowaniem topiramatu powinien on skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne jest, aby nie zaprzestawać stosowania leku bez omówienia tego z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego leku zawierającego topiramat, zamiast leku Topiramatum Accord, należy poradzić się lekarza.

W czasie stosowania topiramatu dojść może do zmniejszenia masy ciała, dlatego pacjenci przyjmujący ten lek powinni regularnie kontrolować wagę. Jeżeli u pacjenta występuje znaczne zmniejszenie masy ciała lub dziecko przyjmujące ten lek nie przybiera odpowiednio na wadze, należy omówić to z lekarzem.

Niewielka liczba osób stosujących leki przeciwpadaczkowe zawierające topiramat myślała o tym, aby się skrzywdzić lub zabić.

Jeśli kiedykolwiek u pacjenta pojawią się takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, witaminach i preparatach ziołowych. Topiramat i niektóre inne leki mogą nawzajem wpływać na swoje działanie. Czasami konieczne jest dostosowanie dawki leku Topiramatum Accord lub innych leków.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu:

•    innych leków, które zaburzają lub zmniejszają sprawność myślenia, zdolność koncentracji lub koordynacji mięśni (np. leki o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak leki rozluźniające mięśnie i leki uspokajające);

•    środków antykoncepcyjnych. Lek Topiramatum Accord może zmniejszać skuteczność preparatów antykoncepcyjnych.

Należy poinformować lekarza o występowaniu zmian w cyklu miesiączkowym podczas jednoczesnego stosowania środków antykoncepcyjnych i topiramatu.

Należy sporządzić listę wszystkich przyjmowanych leków i pokazać ją lekarzowi i farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania nowego leku.

Do pozostałych leków, których przyjmowanie należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, należą inne leki przeciwpadaczkowe, rysperydon, lit, hydrochlorotiazyd, metformina, pioglitazon, gliburyd, amitryptylina, propranolol, diltiazem, wenlafaksyna i flunaryzyna.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, przed zastosowaniem topiramatu powinien on skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Topiramatum Accord z jedzeniem i piciem

Topiramatum Accord można przyjmować w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Jednoczesne przyjmowanie topiramatu i alkoholu może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego zażywania topiramatu i picia alkoholu.

Ważne jest, aby podczas stosowania topiramatu pić dużo wody, szczególnie podczas wykonywania ćwiczeń lub jeśli jest gorąco.

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem leczenia topiramatem należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub karmi piersią. Lekarza zdecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Topiramatum Accord. Podobnie jak inne leki przeciwpadaczkowe, lek Topiramatum Accord stosowany w czasie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko. Dlatego należy zasięgnąć informacji na temat ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem topiramatu w leczeniu padaczki w czasie ciąży.

Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym nie powinny stosować topiramatu w celu zapobiegania migrenie, jeśli nie stosują skutecznych metod antykoncepcji.

Kobiety karmiące piersią podczas stosowania topiramatu muszą natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u dziecka występują nietypowe objawy.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Leczenie topiramatem może wywoływać zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia widzenia. Nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani posługiwać się narzędziami bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Topiramatum Accord

Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Uwaga! Każda butelka zawiera środek osuszający. Jest to niewielki pojemnik z napisem “Nie połykać”. Nie wolno go połykać.

3. Jak stosować lek Topiramatum Accord


Lek Topiramatum Accord należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lek Topiramatum Accord należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zwykle rozpocznie leczenie od podawania małej dawki, a następnie będzie ją stopniowo zwiększał, aż do osiągnięcia najskuteczniejszej dawki dla danego pacjenta.

•    Tabletki leku Topiramatum Accord należy połykać w całości. Należy unikać żucia tabletek, gdyż mają gorzki smak.

•    Lek Topiramatum Accord można przyjmować przed, w czasie i po posiłku. Podczas stosowania należy dużo pić, aby zapobiec powstaniu kamieni nerkowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Topiramatum Accord

•    Należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

•    Po przyjęciu zbyt dużej ilości leku mogą wystąpić następujące objawy: senność lub zmęczenie, zaburzenia koordynacji ruchowej, utrudnione stanie i chodzenie, zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi lub zaburzenia częstości rytmu serca i napady.

Do przedawkowania może dojść w wyniku jednoczesnego stosowania topiramatu z innymi lekami.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: drgawki, senność, zaburzenia mowy, podwójne widzenie, zaburzenie psychiczne, zaburzenia koordynacji, osłupienie, niskie ciśnienie krwi, ból brzucha, pobudzenie, zawroty głowy i depresję

Pominięcie zażycia leku Topiramatum Accord

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba, że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Wówczas należy ją przyjąć o zwykłej porze. W przypadku pominięcia dwóch lub więcej dawek leku należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Topiramatum Accord

Przerwanie stosowania leku może prowadzić do nasilenia częstości napadów drgawkowych lub nagłego nasilenia bólu głowy. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie tabletek do czasu, gdy lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku. Jeśli lekarz zdecyduje o przerwaniu stosowania topiramatu, zaprzestanie leczenia zazwyczaj odbywa się stopniowo, przez okres kilku tygodni. Ważne jest, aby postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja na temat produktu leczniczego.

4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, Topiramatum Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zaobserwowania objawów takich jak wysypka, swędzenie, powstawanie pęcherzy lub innych objawów dotyczących skóry, oczu, jamy ustnej, narządów płciowych lub zwiększenia temperatury ciała, należy przerwać stosowanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci zażywający Topiramatum Accord mogą myśleć o samookaleczenia lub samobójstwie. W razie pojawienia się tego rodzaju myśli należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub udać się do szpitala.

Częstość występowania wymienionych poniżej możliwych działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (prawdopodobnie występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

•    utrata masy ciała

•    mrowienie ramion i nóg

•    senność

•    zawroty głowy

•    biegunka

•    nudności (uczucie mdłości)

•    uczucie zatkania nosa, zapalenie błony śluzowej nosa i ból gardła

•    zmęczenie

•    depresja

Częste działania niepożądane (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    zmiany nastroju lub zachowania, w tym gniew, nerwowość i zasmucenie

•    przyrost masy ciała

•    zmniejszenie lub utrata apetytu

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek

•    zmiana sposobu myślenia, zaburzenia czujności, w tym splątanie, utrudniona koncentracja, zaburzenia pamięci i spowolnienie myśli

•    niewyraźna mowa

•    zaburzenia ruchów lub chodu

•    mimowolne drżenie ramion, dłoni lub nóg

•    zmniejszenie wrażliwości na dotyk

•    mimowolne ruchy oczu

•    zaburzenia smaku

•    zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

•    dzwonienie w uszach

•    ból ucha

•    uczucie braku powietrza

•    krwawienia z nosa

•    wymioty

•    zaparcia

•    ból żołądka

•    niestrawność

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej

•    mrowienie i drętwienie ust

•    kamienie nerkowe

•    częste oddawanie moczu

•    ból podczas oddawania moczu

•    wypadanie włosów

•    wysypka skórna i (lub) swędzenie skóry

•    ból stawów

•    skurcze, drżenie lub osłabienie mięśni

•    ból w klatce piersiowej

•    gorączka

•    utrata siły

•    ogólne złe samopoczucie

•    reakcja alergiczna

Niezbyt częste działania niepożądane (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    obecność kryształów w moczu

•    nieprawidłowa liczba krwinek, w tym zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi albo zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych

•    nieregularna lub zmniejszona częstość akcji serca

•    obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych

•    nasilenie częstości napadów padaczkowych

•    trudności z komunikacją werbalną

•    ślinienie się

•    niepokój lub wzmożona aktywność umysłowa i fizyczna

•    utrata przytomności

•    omdlenie

•    spowolnienie ruchów

•    zaburzenia snu lub pogorszenie jakości snu

•    zaburzenia węchu

•    trudności z ręcznym pisaniem

•    uczucie mrowienia pod skórą

•    dolegliwości oczu, w tym suchość oczu, wrażliwość na światło, mimowolne drżenie, łzawienie i pogorszenia ostrości widzenia

•    zmniejszenie lub utrata słuchu

•    ochrypnięcie

•    zapalenie trzustki

•    oddawanie gazów

•    zgaga

•    utrata wrażliwości na dotyk w jamie ustnej

•    krwawienie dziąseł

•    uczucie pełności lub wzdęcia

•    bolesne lub palące uczucie w jamie ustnej

•    przykry zapach oddechu

•    nietrzymanie moczu i (lub) kału

•    nagłe parcie na pęcherz moczowy

•    ból w okolicy nerek i (lub) pęcherza, spowodowany kamicą nerkową

•    brak lub zmniejszone wydzielanie potu

•    przebarwienie skóry

•    miejscowa opuchlizna skóry

•    obrzęki twarzy

•    obrzęki stawów

•    sztywność mięśniowo-szkieletowa

•    zwiększenie stężenia kwasów we krwi

•    niskie stężenie potasu we krwi

•    wzmożony apetyt

•    zwiększone pragnienie i picie znacznych ilości płynów

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania

•    uderzenia gorąca

•    objawy grypopodobne

•    marznięcie kończyn (np. dłoni i twarzy)

•    zaburzenia zdolności uczenia się

•    zaburzenia czynności płciowych (zaburzenia erekcji, zmniejszony popęd płciowy)

•    omamy

•    zaburzenia mowy

•    podwyższony poziom enzymów wątrobowych

Rzadkie działania niepożądane (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    nadmierna wrażliwość skóry

•    zaburzenia węchu

   jaskra, która jest spowodowana zablokowaniem odpływu płynu w oku, prowadzącym do wzrostu ciśnienia w gałce ocznej, bólu i zmniejszenia ostrości widzenia

•    kwasica kanalików nerkowych

•    zapalenie wątroby, niewydolność wątroby

•    reakcje skórne, obejmujące zespół Stevensa-Johnsona, zagrażające życiu schorzenie, w którym górna warstwa skóry oddziela się od dolnej i rumień wielopostaciowy (choroba przejawiająca się powstawaniem czerwonych grudek i pęcherzy)

•    przykry zapach

•    opuchlizna tkanki w okolicy oka

•    choroba Raynauda - zaburzenie dotyczące naczyń krwionośnych w palcach u rąk i nóg oraz uszu, powodując ból i wrażliwość na zimno

•    zwapnienie tkanek (wapnica).

Działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana

•    Makulopatia jest zwyrodnieniem plamki żółtej (mała plamka w siatkówce oka, o największej ostrości widzenia). Pacjent powinien powiadomić lekarza, gdy zauważy zmianę lub zmniejszenie ostrości widzenia.

•    Opuchlizna spojówki oka.

•    Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, która jest cięższą postacią zespołu Stevensa-Johnsona (patrz niezbyt częste działania niepożądane).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Populacja pediatryczna (działania niepożądane zgłaszane częściej u dzieci (>2-krotnie) w porównaniu z osobami dorosłymi):

•    Zmniejszony apetyt

•    Zwiększony apetyt

•    Kwasica hiperchloremiczna

•    Niedobór wapnia we krwi

•    Zaburzenia zachowania

•    Agresja

•    Apatia

•    Początkowa bezsenność

•    Myśli samobójcze

•    Trudności w skupieniu uwagi

•    Ospałość

•    Zaburzenia rytmu okołodobowego

•    Sen o słabej jakości

•    Nasilone łzawienie

•    Bradykardia zatokowa

•    Złe samopoczucie

•    Zaburzenia chodu

Działań niepożądane zgłaszane u dzieci, ale nie występujące u dorosłych:

•    Eozynofilia

•    Nadpobudliwość psychoruchowa

•    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    Wymioty

•    Hipertemia

•    Podwyższona temperatura

•    Zaburzenia zdolności uczenia się

5. Jak przechowywać lek Topiramatum Accord


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tabletek leku Topiramatum Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, butelce lub blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje


Co zawierają tabletki Topiramatum Accord

Substancją czynną jest topiramat.

Topiramatum Accord, 25 mg, tabletki powlekane: jedna powlekana tabletka zawiera 25 mg topiramatu. Topiramatum Accord, 50 mg, tabletki powlekane: jedna powlekana tabletka zawiera 50 mg topiramatu. Topiramatum Accord, 100 mg, tabletki powlekane: jedna powlekana tabletka zawiera 100 mg topiramatu. Topiramatum Accord, 200 mg, tabletki powlekane: jedna powlekana tabletka zawiera 200 mg topiramatu.

Pozostałe składniki to laktoza jednowodna (patrz punkt 2: Ważne informacje o niektórych składnikach tabletek leku Topiramat), celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana (ziemniaczana), kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian.

■    Skład otoczki tabletki 25 mg to: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171) i makrogol 6000.

■    Skład otoczki tabletki 50 i 100 mg to: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000 i żelaza tlenek żółty (E172)

■    Skład otoczki tabletki 200 mg to: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000 i żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wyglądają tabletki Topiramatum Accord i co zawiera opakowanie:

Powlekane tabletki 25 mg są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „25" po drugiej stronie.

Powlekane tabletki 50 mg są jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „50" po drugiej stronie.

Powlekane tabletki 100 mg są ciemnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „100" po drugiej stronie.

Powlekane tabletki 200 mg są czerwone, okrągłe, dwustronnie wypukłe, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „200" po drugiej stronie.

Tabletki powlekane Topiramatum Accord są dostępne w blistrach z folii Alu/Alu, w opakowaniach po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 120 i 200 tabletek lub w butelkach z polietylenu zapakowanych w tekturowe pudełka zawierających po 14, 30, 60, 100 i 200 tabletek. Każde opakowanie zawiera środek osuszający, którego nie wolno połykać.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Lek Topiramatum Accord jest dostępny w czterech różnych mocach: tabletki zawierające 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg topiramatu.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania Wytwórca:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania

Cemelog BRS Limited, 2040 Budaörs, Vasút u. 13., Węgry.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Nazwa kraju

Nazwa własna

Wielka Brytania

Topiramate 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg Film-coated Tablets

Holandia

Topiramaat Accord 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg filmomhulde tabletten

Hiszpania

Topiramato Accord 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Niemcy

Topiramat Accord 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg Filmtabletten

Włochy

Topiramate AHCL 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg compresse rivestite con film

Polska

Topiramatum Accord

Portugalia

Topiramato Accord

Litwa

Topiramate Accord 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg plèvele dengtos tabletès

Bułgaria

TonnpaMaT Akopa 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg ^naMnpaHH TaöaeTKH

Data zatwierdzenia ulotki: 01.08.2012

Topiramatum Accord

Charakterystyka Topiramatum accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Topiramatum Accord, 25 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 50 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 100 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 200 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda powlekana tabletka zawiera 25 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: każda powlekana tabletka zawiera 28,405 mg laktozy

Każda powlekana tabletka zawiera 50 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: każda powlekana tabletka zawiera 56,810 mg laktozy

Każda powlekana tabletka zawiera 100 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: każda powlekana tabletka zawiera 113,62 mg laktozy

Każda powlekana tabletka zawiera 200 mg topiramatu (Topiramatum).

Substancje pomocnicze: każda powlekana tabletka zawiera 227,24 mg laktozy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „25" po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Monoterapia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat z częściowymi napadami padaczkowymi z towarzyszącymi lub bez towarzyszących wtórnie uogólnionych napadów padaczkowych, i pierwotnymi uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi.

Leczenie uzupełniające u dzieci w wieku 2 lat i powyżej, młodzieży i dorosłych z częściowymi napadami padaczkowymi z lub bez towarzyszących wtórnie lub pierwotnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych i leczenie napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenowym bólom głowy u dorosłych, po dokładnej ocenie możliwych zastępczych metod leczenia. Topiramat nie jest przeznaczony do leczenia stanów ostrych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ogólne zalecenia

Zaleca się rozpoczęcie leczenia od małej dawki, a następnie stopniowe zwiększanie dawki do osiągnięcia dawki skutecznej. Dawkę początkową i szybkość jej zwiększania należy dostosować indywidualnie u każdego pacjenta w zależności od odpowiedzi klinicznej.

Tabletki topiramatu są tabletkami powlekanymi. Tabletek powlekanych nie należy dzielić.

Nie ma konieczności kontrolowania stężenia topiramatu w osoczu w celu uzyskania optymalnego wyniku leczenia tabletkami powlekanymi topiramatu W rzadkich przypadkach, dodanie topiramatu do leczenia fenytoiną, może wymagać dostosowania dawki fenytoiny w celu osiągnięcia optymalnego wyniku leczenia. Dodanie lub zaprzestanie podawania fenytoiny i karbamazepiny z tabletkami powlekanymi topiramatu stosowanymi w leczeniu uzupełniającym, może powodować konieczność dostosowania dawki tabletek powlekanych topiramatu.

Topiramat w tabletkach powlekanych można przyjmować niezależnie od posiłków.

U pacjentów z napadami lub bez napadów padaczkowych w wywiadzie, leki przeciwpadaczkowe, w tym topiramat należy odstawiać stopniowo w celu zminimalizowania napadów padaczkowych lub ich nasilenia. W badaniach klinicznych dawki dobowe zmniejszano o 50 do 100 mg w odstępach tygodniowych u dorosłych z padaczką i o 25-50 mg u dorosłych otrzymujących topiramat w dawkach do 100 mg na dobę stosowanych w celu zapobiegania migrenie. W badaniach klinicznych przeprowadzonych w populacji pacjentów pediatrycznych, topiramat odstawiano stopniowo w ciągu 2-8 tygodni.

Monoterapia padaczki

Ogólne zalecenia

W przypadku odstawiania równocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych w celu uzyskania monoterapii topiramatem, należy uwzględnić możliwy wpływ na zapobieganie napadom. Jeśli bezpieczeństwo pacjenta nie wymaga natychmiastowego przerwania leczenia innymi jednocześnie stosowanymi lekami przeciwpadaczkowymi, zaleca się stopniowe zmniejszanie ich dawki o około jednej trzeciej, w odstępach dwutygodniowych.

Po odstawieniu produktów leczniczych indukujących enzymy stężenia topiramatu zwiększą się. Jeśli jest to wskazane ze względów klinicznych, może być konieczne zmniejszenie dawki topiramatu.

Dorośli

Dawkowanie i stopniowe zwiększanie dawki należy weryfikować na podstawie oceny odpowiedzi na leczenie. Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg na noc przez jeden tydzień. Następnie dawkę należy zwiększać stopniowo w odstępach 1-2 tygodniowych o 25 mg lub 50 mg na dobę, podając preparat w dwóch dawkach podzielonych.

W przypadku, gdy pacjent nie toleruje powyższego schematu stopniowego zwiększania dawki, można ją zwiększać o mniejsze ilości lub w dłuższych odstępach czasowych.

Zalecana początkowa dawka docelowa dla topiramatu stosowanego w monoterapii u dorosłych wynosi od 100 mg na dobę do 200 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 500 mg w dwóch dawkach podzielonych. Niektórzy pacjenci z opornymi na leczenie postaciami padaczki tolerowali topiramat stosowany w monoterapii w dawkach do 1000 mg na dobę. Takie dawkowanie jest zalecane u wszystkich dorosłych pacjentów, w tym osób w podeszłym wieku bez współistniejących chorób nerek.

Populacja pediatryczna (dzieci w wieku 6 lat i powyżej)

Dawkowanie i stopniowe zwiększanie dawki u dzieci należy weryfikować na podstawie oceny odpowiedzi na leczenie. Leczenie dzieci w wieku powyżej 6 lat należy rozpocząć od dawki od 0,5 do 1 mg/kg mc., podawanej na noc przez pierwszy tydzień. Następnie dawkę należy zwiększać stopniowo w odstępach 1-2 tygodniowych o 0,5 mg/kg mc. do 1 mg/kg mc. na dobę, podając preparat w dwóch dawkach podzielonych. W przypadku, gdy dziecko nie toleruje powyższego schematu stopniowego zwiększania dawki, można ją zwiększać o mniejsze ilości lub w dłuższych odstępach czasowych.

Zalecana początkowa dawka docelowa w monoterapii topiramatem u dzieci w wieku powyżej 6 lat wynosi 100 mg na dobę, w zależności od odpowiedzi klinicznej (co odpowiada około 2 mg/kg mc. na dobę u dzieci w wieku od 6 do 16 lat).

Leczenie uzupełniające padaczki (częściowe napady padaczkowe z lub bez towarzyszących wtórnie uogólnionych napadów padaczkowych, pierwotnie uogólnione napady toniczno-kloniczne lub napady padaczkowe związane z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Dorośli

Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 do 50 mg na noc przez jeden tydzień. Zgłoszono przypadki stosowania niższych dawek początkowych, jednak nie przeprowadzono systematycznych badań. Następnie dawkę należy zwiększać stopniowo w odstępach 1-2 tygodniowych o 25 mg do 50 mg na dobę, podając preparat w dwóch dawkach podzielonych.

U niektórych pacjentów skuteczne może się okazać leczenie pojedynczą dawką dobową.

W badaniach klinicznych, w których topiramat stosowano w leczeniu uzupełniającym, dawka 200 mg na dobę była najmniejszą dawką skuteczną. Zwykle dawka dobowa wynosi od 200 do 400 mg i podaje się ją w dwóch dawkach podzielonych.

Takie dawkowanie jest zalecane u wszystkich dorosłych pacjentów, w tym osób w podeszłym wieku bez współistniejących chorób nerek (patrz punkt 4.4).

Populacja pediatryczna (dzieci w wieku 2 lat i powyżej)

Zalecana całkowita dawka dobowa tabletek powlekanych Topiramat (topiramatu) stosowana w leczeniu uzupełniającym wynosi około 5 do 9 mg/kg mc. na dobę, podawane w dwóch dawkach podzielonych. Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg (lub mniejszej, w zakresie 1-3 mg/kg mc. na dobę), podawanej na noc przez pierwszy tydzień. Następnie dawkę należy zwiększać stopniowo w odstępach 1-2 tygodniowych o 1 mg/kg mc. do 3 mg/kg mc. na dobę (podawać w dwóch dawkach podzielonych), do uzyskania optymalnej odpowiedzi klinicznej.

Przeprowadzono badania przy zastosowaniu dawek 30 mg/kg mc. na dobę. Dawki te były dobrze tolerowane.

Migrena

Dorośli

Zalecana dawka dobowa topiramatu w zapobieganiu migrenowym bólom głowy wynosi 100 mg na dobę przyjmowane w dwóch dawkach podzielonych. Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg na noc przez jeden tydzień. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać o 25 mg na dobę w odstępach jednotygodniowych. W przypadku, gdy pacjent nie toleruje powyższego schematu stopniowego zwiększania dawki, można ją zwiększać o mniejsze ilości lub w dłuższych odstępach czasowych.

U niektórych pacjentów może nastąpić poprawa po podaniu całkowitej dawki dobowej 50 mg.

Nie stwierdzono dodatkowej korzyści przy stosowaniu dawek wyższych niż 100 mg na dobę. Ustalanie i zwiększanie dawki należy prowadzić w oparciu o uzyskaną odpowiedź kliniczną.

Populacja pediatryczna

Topiramat nie jest zalecany w leczeniu lub zapobieganiu migrenie u dzieci ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zalecenia ogólne dotyczące dawkowania topiramatu w szczególnych populacjach pacjentów

Niewydolność nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 70 ml/min) i topiramat należy podawać ostrożnie, ze względu na zmniejszenie klirensu osoczowego i nerkowego topiramatu.

U pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek czas potrzebny do osiągnięcia stanu stacjonarnego po każdej zmianie dawki może być wydłużony. Zalecana jest połowa zazwyczaj stosowanej dawki początkowej i podtrzymującej (patrz punkt 5.2).

Ponieważ topiramat jest usuwany z osocza podczas hemodializy, u pacjentów ze skrajną niewydolnością nerek w dniu zabiegu hemodializy należy podawać dodatkową dawkę produktu leczniczego równą w przybliżeniu połowie dawki dobowej. Dodatkową dawkę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych, na początku hemodializy i po jej zakończeniu. Wielkość dawki dodatkowej może się różnić w zależności od rodzaju dializy i stosowanego sprzętu (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby topiramat należy podawać ostrożnie ze względu na zmniejszenie klirensu.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania w populacji osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa.

W przypadku dawek, których nie można uzyskać podając produkt leczniczy o tej mocy, dostępny jest produkt leczniczy o innych mocach.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na topiramat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Profilaktyka migreny w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Jeśli ze względów medycznych konieczne jest nagłe odstawienie topiramatu, zaleca się dokładne monitorowanie pacjenta (patrz punkt 4.2, Inne informacje).

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwpadaczkowych, u niektórych pacjentów zastosowanie topiramatu może prowadzić do zwiększenia częstości napadów padaczkowych lub wystąpienia napadów nowego rodzaju. Objawy te mogą wystąpić w wyniku przedawkowania, zmniejszenia stężenia w osoczu jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych, postępu choroby lub działania paradoksalnego.

Podczas podawania topiramatu ważne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta. Nawodnienie może zmniejszyć ryzyko rozwoju kamicy nerkowej (patrz poniżej). Prawidłowe nawodnienie przed i w trakcie takich czynności jak wysiłek fizyczny czy przebywanie w wysokiej temperaturze może zmniejszać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z przegrzaniem (patrz punkt 4.8).

Odnotowano przypadki zmniejszonego wydzielania potu w związku ze stosowaniem topiramatu. Objaw ten wraz ze wzrostem temperatury ciała może wystąpić zwłaszcza u małych dzieci narażonych na działanie wysokiej temperatury otoczenia.

Zaburzenia nastroju i (lub) depresja

Podczas stosowania topiramatu obserwowano częstsze występowanie zaburzeń nastroju i depresji.

Myśli samobójcze

Myśli i zachowania samobójcze zgłaszano u pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi w różnych wskazaniach. Metaanaliza randomizowanych i kontrolowanych placebo badań z zastosowaniem leków przeciwpadaczkowych wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego działania nie jest znany i dostępne dane nie pozwalają wykluczyć zwiększonego ryzyka dla topiramatu.

W trakcie badań klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby stwierdzono występowanie zachowań związanych z samobójstwem (myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwo) z częstością 0,5% u pacjentów leczonych topiramatem (u 46 pacjentów na 8652 leczonych pacjentów) i około trzykrotnie większy odsetek niż u pacjentów otrzymuj ących placebo (0,2%; u 8 pacjentów na 4045 leczonych pacjentów).

W związku z tym należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują oznaki myśli i zachowań samobójczych i w razie konieczności rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy poinformować, że w razie wystąpienia oznak myśli lub zachowań samobójczych należy poradzić się lekarza.

Kamica nerkowa

U niektórych pacjentów, zwłaszcza u tych z predyspozycją do kamicy nerkowej może wystąpić zwiększone ryzyko powstawania kamieni nerkowych i związanych z tym objawów przedmiotowych i podmiotowych jak: kolka nerkowa, bóle w okolicy lędźwiowej czy w boku.

Czynnikami ryzyka rozwoju kamicy nerkowej są: wcześniejsze występowanie kamicy nerkowej, kamica nerkowa w wywiadzie rodzinnym oraz hiperkalciuria. Jednak żaden z tych czynników nie pozwala na jednoznaczne przewidzenie wystąpienia kamicy nerkowej w czasie leczenia topiramatem. Ponadto, ryzyko to może być zwiększone u pacjentów, którzy przyjmują inne produkty lecznicze sprzyjające powstawaniu kamieni nerkowych.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, topiramat należy stosować ostrożnie, ze względu na możliwość zmniejszenia klirensu topiramatu.

Ostra krótkowzroczność i wtórna jaskra z zamkniętym kątem przesączania

U pacjentów przyjmujących topiramat obserwowano przypadki ostrej krótkowzroczności związanej z wtórną jaskrą z zamkniętym kątem przesączania. Objawami zespołu są: zmniejszenie ostrości widzenia i (lub) ból gałki ocznej. W badaniach oftamologicznych można stwierdzić: krótkowzroczność, spłycenie przedniej komory oka, przekrwienie gałki ocznej oraz podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Może występować, lub nie, rozszerzenie źrenicy. Zespołowi może towarzyszyć wysięk nadrzęskowy (nad ciałkiem rzęskowym) powodujący przesunięcie do przodu soczewki i tęczówki z wtórnym zamknięciem kąta przesączania. Objawy pojawiają się typowo w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia leczenia topiramatem.

W przeciwieństwie do pierwotnej jaskry z wąskim kątem przesączania, która rzadko występuje przed 40. rokiem życia, jaskrę wtórną z zamkniętym kątem przesączania związaną z przyjmowaniem topiramatu obserwowano zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Leczenie obejmuje: najszybsze, jak to jest możliwe w ocenie lekarza prowadzącego, przerwanie leczenia topiramatem i postępowanie zmierzające do obniżenia ciśnienia w gałce ocznej. Działania te zwykle prowadzą do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Nieleczone, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, niezależnie od etiologii, może prowadzić do poważnych następstw, łącznie z całkowitą utratą wzroku.

Należy ocenić czy pacjenci z zaburzeniami oka w wywiadzie mogą być leczeni topiramatem. Kwasica metaboliczna

Podczas leczenia topiramatem może wystąpić hiperchloremiczna kwasica metaboliczna z prawidłową luką anionową (tzn. zmniejszeniem stężenia wodorowęglanów w surowicy krwi poniżej dolnej granicy normy, przy braku zasadowicy oddechowej). W zależności od współistniejących stanów predysponujących w trakcie terapii topiramatem zaleca się właściwą ocenę obejmującą oznaczenie stężenia wodorowęglanów w surowicy krwi. W przypadku wystąpienia objawów takich jak oddech Kussmaula, duszność, brak apetytu, nudności, wymioty, nadmierne zmęczenie, tachykardia lub arytmia będących wskaźnikami kwasicy metabolicznej zalecany jest pomiar stężenia wodorowęglanów. W przypadku rozwoju lub stałego utrzymywania się kwasicy metabolicznej należy rozważyć zmniejszenie przyjmowanej dawki lub odstawienie topiramatu (stopniowo poprzez zmniejszanie przyjmowanych dawek) Zmniejszenie stężenia wodorowęglanów surowicy jest spowodowane hamującym działaniem topiramatu na aktywność anhydrazy węglanowej w nerkach. Zmniejszenie stężenia wodorowęglanów w surowicy może wystąpić zarówno na początku podawania leku, jak i w późniejszym okresie leczenia. Zmniejszenie to jest zwykle niewielkie do umiarkowanego (średnio wynosi 4 mmol/l po dawkach topiramatu 100 mg na dobę lub większych u dorosłych oraz około 6 mg/kg mc./dobę u dzieci). Rzadko zdarza się by u pacjentów stężenie wodorowęglanów w surowicy krwi zmniejszało się poniżej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze usposabiające do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ciężkie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre leki) mogą dodatkowo, poza samym topiramatem, wpływać na zmniejszenie stężenia wodorowęglanów w surowicy krwi.

Przewlekła kwasica metaboliczna zwiększa ryzyko tworzenia się kamieni nerkowych i może prowadzić do osteopenii.

Przewlekła kwasica metaboliczna u dzieci może spowolnić tempo wzrostu. Wpływ topiramatu na wzrost i rozwój kośćca nie został w sposób systematyczny zbadany w populacji dziecięcej ani u dorosłych.

Topiramat należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stanami lub chorobami, które stanowią ryzyko powstania kwasicy metabolicznej.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu padaczki mają wieloczynnikowe podłoże, mogą one być związane z etiologią choroby, napadem padaczkowym lub zastosowanym leczeniem przeciwpadaczkowym. Istnieją doniesienia literaturowe o wystąpieniu zaburzeń funkcji poznawczych u osób dorosłych leczonych topiramatem, u których konieczne było zmniejszenie dawkowania lub przerwanie leczenia. Jednakże wyniki badań przeprowadzonych na dzieciach leczonych topiramatem są niewystarczające i należy wyjaśnić ich znaczenie w tym zakresie.

Uzupełnianie substancji odżywczych.

U części pacjętów przyjmujących topiramat obserwuje się spadek masy ciała. Pacjentom przyjmującym topiramat zaleca się kontrolę wagi ciała. Jeżeli podczas leczenia wystąpi zmniejszenie masy ciała można rozważyć zwiększenie ilości przyjmowanych posiłków lub stosowanie diety uzupełniającej.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci, cierpiący na rzadkie schorzenia dziedziczne, związane z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozo-galaktozy, nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

W opakowaniu znajduje się środek osuszający, którego nie wolno połykać.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ topiramatu na inne przeciwpadaczkowe produkty lecznicze

Topiramat włączony do terapii jednocześnie z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (fenytoiną, karbamazepiną, kwasem walproinowym, fenobarbitalem, prymidonem) nie wpływa na stężenia tych leków w osoczu w stanie stacjonarnym. Wyjątek stanowią pacjenci, u których dodanie topiramatu do leczenia fenytoiną mogło spowodować zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu. Możliwe, że spowodowane jest to hamowaniem aktywności swoistej izoformy polimorficznego enzymu (CYP2C19). Z tego powodu, u pacjentów leczonych fenytoiną, u których występują przedmiotowe lub podmiotowe objawy toksyczności, zaleca się monitorowanie jej stężenia.

Badania nad interakcjami farmakokinetycznym u pacjentów z padaczką wykazały, że dodanie topiramatu do leczenia lamotryginą nie wpływa na stężenie lamotryginy w stanie stacjonarnym w osoczu, po dawkach topiramatu od 100 do 400 mg na dobę. Ponadto, nie stwierdzono zmian stężenia topiramatu w stanie stacjonarnym w osoczu podczas odstawiania lamotryginy lub po jej odstawieniu (średnia dawka 327 mg na dobę).

Topiramat hamuje enzym CYP 2C19 i może wpływać na inne substancje czynne metabolizowane przez ten enzym (np. diazepam, imipraminę, moklobemid, proguanil i omeprazol).

Wpływ innych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych na topiramat

Fenytoina i karbamazepina powodują zmniejszenie stężenia topiramatu w osoczu. Jednoczesne podawanie, a także odstawienie fenytoiny lub karbamazepiny u pacjentów leczonych topiramatem, może powodować konieczność dostosowania dawki topiramatu. Dostosowanie dawki należy prowadzić stopniowo w zależności od odpowiedzi klinicznej. Jednoczesne podanie lub odstawienie kwasu walproinowego nie powoduje klinicznie istotnych zmian stężenia topiramatu w osoczu i w związku z tym nie jest konieczne dostosowanie dawki topiramatu. Interakcje topiramatu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) zestawiono w poniższej tabeli:

LPP stosowane z topiramatem

Stężenie LPP w osoczu

Stężenie topiramatu w osoczu

Fenytoina

1

Karbamazepina

1

Kwas walproinowy

Lamotrygina

Fenobarbital

NB

Prymidon

NB

brak wpływu na stężenie w osoczu (zmiany <15%)

** = zwiększenie stężenia w osoczu u pojedynczych pacjentów

|= zmniejszenie stężenia w osoczu

NB = nie badano

LPP = lek przeciwpadaczkowy

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Digoksyna

W badaniu z użyciem pojedynczej dawki, pole pod krzywą stężenia digoksyny w osoczu (AUC) zmniejszyło się o 12% wskutek jednoczesnego podania topiramatu. Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie zostało ustalone. U pacjentów leczonych digoksyną, którym jednocześnie podaje się lub odstawia topiramat zaleca się rutynowe monitorowanie stężenia digoksyny w surowicy.

Leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy

Jednoczesne podawanie topiramatu i alkoholu lub leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy nie było przedmiotem badań klinicznych. Nie zaleca się stosowania topiramatu jednocześnie z alkoholem lub innymi produktami leczniczymi wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)

Po jednoczesnym podaniu topiramatu i preparatów z dziurawca zwyczajnego występuje ryzyko zmniejszenia stężenia osoczowego, co może prowadzić do utraty skuteczności. Nie przeprowadzono badań klinicznych oceniaj ących tę możliwą interakcję.

Doustne środki antykoncepcyjne

W badaniu interakcji farmakokinetycznych ze złożonymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi u zdrowych ochotniczek użyto produktu zawieraj ącego 1 mg noretyndronu (NET) i 35 pg etynyloestradiolu (EE). Topiramat stosowany równocześnie jako jedyny lek przeciwpadaczkowy w dawce od 50 do 200 mg na dobę nie powodował statystycznie istotnych zmian w średniej ekspozycji (polu pod krzywą - AUC) dla żadnego ze składników środka antykoncepcyjnego. W innym badaniu, ekspozycja na EE była zmniejszona w stopniu statystycznie istotnym, w przypadku podawania topiramatu w dawkach 200, 400 i 800 mg na dobę (odpowiednio o 18%, 21% i 30%) w terapii uzupełniającej u chorych z padaczką otrzymujących także kwas walproinowy. W obu wspomnianych badaniach, topiramat (podawany zdrowym ochotniczkom w dawce od 50 do 200 mg na dobę, zaś pacjentom z padaczką w dawce od 200 do 800 mg) nie wpływał znamiennie na ekspozycję na NET. Podczas gdy w przedziale dawek topiramatu od 200 do 800 mg na dobę zaobserwowano zależny od dawki spadek ekspozycji na EE, nie zaobserwowano istotnych, zależnych od dawki zmian ekspozycji na EE dla dawek od 50 do 200 mg na dobę ( u zdrowych ochotniczek). Znaczenie kliniczne obserwowanych zmian nie jest znane. U pacjentek stosujących jednocześnie z topiramatem złożone, doustne środki antykoncepcyjne, należy liczyć się ze zmniejszoną skutecznością działania antykoncepcyjnego oraz z częstszym występowaniem krwawień międzymiesiączkowych. Pacjentkom przyjmującym środki antykoncepcyjne zawierające estrogen należy zalecić zgłaszanie wszelkich zmian w rytmie krwawień miesiączkowych. Skuteczność antykoncepcji u tych pacjentek może być zmniejszona, nawet w przypadku niewystępowania krwawień międzymiesiączkowych.

Lit

U zdrowych ochotników obserwowano zmniejszenie (o 18% dla AUC) ekspozycji układowej na lit w trakcie jednoczesnego podawania topiramatu w dawce 200 mg/dobę. U pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym farmakokinetyka litu pozostała niezmieniona w trakcie leczenia topiramatem w dawkach 200 mg/dobę; jednak obserwowano zwiększenie ekspozycji układowej (o 26% dla AUC) po podaniu topiramatu w dawkach do 600 mg/dobę.

W przypadku jednoczesnego stosowania z topiramatem należy kontrolować stężenia litu.

Rysperydon

W badaniach nad interakcjami prowadzonymi z udziałem zdrowych ochotników, którym podano dawki pojedyncze, oraz u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, którzy otrzymywali dawki wielokrotne, w obu grupach otrzymano podobne wyniki. W przypadku jednoczesnego podawania z topiramatem w zwiększanych dawkach wynoszących od 100 do 400 mg/dobę przez okres jednego tygodnia, wystąpiło zmniejszenie układowej ekspozycji na rysperydon (podawany w dawce od 1 mg na dobę do 6 mg na dobę) (odpowiednio o 16% i 33% dla AUC w stanie stacjonarnym, po dawkach odpowiednio 250 i 400 mg/dobę). Zmiany w wartości AUC dla całkowitej frakcji czynnej podczas leczenia rysperydonem w monoterapii i w skojarzeniu z topiramatem nie były statystycznie znaczące. Obserwowano minimalne zmiany farmakokinetyki całkowitej frakcji czynnej (rysperydon oraz 9-hydroksyrysperydon) i nie obserwowano żadnych zmian w przypadku 9-hydroksyrysperydonu. Nie zaobserwowano istotnych zmian w ogólnoustrojowej ekspozycji całkowitej frakcji czynnej rysperydonu ani topiramatu.

W przypadku dodania topiramatu (250-400 mg na dobę) do leczenia rysperydonem (1-6 mg na dobę) doniesiono o częstszym występowaniu działań niepożądanych w porównaniu z leczeniem samym rysperydonem (odpowiednio o 90% i 54%). Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych w przypadku dodania topiramatu do leczenia rysperydonem należały: senność (27% i 12%), parestezje (22% i 0%) oraz nudności (18% i 9%).

Hydrochlorotiazyd (HCTZ)

W badaniach nad interakcjami z innymi lekami, prowadzonych z udziałem zdrowych ochotników, oceniano w stanie stacjonarnym parametry farmakokinetyczne HCTZ (stosowanego w dawce 25 mg raz na dobę) i topiramatu (stosowanego w dawce 96 mg co 12 godzin), zarówno wówczas, gdy leki te były stosowane pojedynczo, jak i równocześnie. Rezultaty tego badania wskazują, że maksymalne stężenie topiramatu zwiększało się o 27%, a wartość AUC zwiększała się o 29%, gdy do leczenia topiramatem dodano HCTZ. Znaczenie kliniczne tych zmian nie jest znane. Dodanie HCTZ do leczenia topiramatem może wymagać dostosowania dawek topiramatu. Parametry farmakokinetyczne HCTZ w stanie stacjonarnym nie uległy istotnym zmianom w trakcie równoczesnego podawania topiramatu. Badania laboratoryjne wskazały także na zmniejszenie stężenia potasu w surowicy w następstwie podania topiramatu lub HCTZ, które było większe wówczas, gdy HCTZ i topiramat stosowano jednocześnie.

Metformina

W badaniu interakcji lek-lek przeprowadzonym u zdrowych ochotników oceniano w stanie stacjonarnym parametry farmakokinetyczne metforminy oraz topiramatu w osoczu gdy metformina podawana była osobno oraz gdy leki te podawane były jednocześnie. Wyniki tego badania wykazały, że średnie maksymalne stężenie Cmax oraz średnie wartości pola pod krzywą zależności stężenia metforminy w osoczu od czasu (AUC0-i2h) dla metforminy zwiększyły się odpowiednio o 18% i 25%, podczas gdy klirens leku zmniejszył się o 20%, gdy metformina była podawana jednocześnie z topiramatem. Topiramat nie wpływał na czas osiągnięcia stężenia maksymalnego (tmax) metforminy. Znaczenie kliniczne wpływu topiramatu na farmakokinetykę metforminy jest niejasne. Po doustnym podaniu topiramatu, gdy podawany jest on jednocześnie z metforminą, jego klirens ulega zmniejszeniu. Nie jest znany zakres zmian klirensu topiramatu. Kliniczne znaczenie wpływu metforminy na farmakokinetykę topiramatu jest niejasne.

Gdy topiramat jest dodawany lub odstawiany u pacjentów leczonych metforminą, należy zwrócić szczególną uwagę na rutynowe monitorowanie pacjentów w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli cukrzycy.

Pioglitazon

W badaniach nad interakcjami z innymi lekami, prowadzonych z udziałem zdrowych ochotników, oceniano w stanie stacjonarnym parametry farmakokinetyczne topiramatu i pioglitazonu, zarówno wówczas, gdy leki te były stosowane pojedynczo, jak i równocześnie. Zaobserwowano zmniejszenie o 15% pola pod krzywą AUCt,ss dla pioglitazonu i brak zmian wartości Cmax,SS. Wyniki te nie były istotne statystycznie. Ponadto stwierdzono zmniejszenie

0    13% i 16% odpowiednio wartości Cmax,SS i AUCt,ss w odniesieniu do aktywnego hydroksymetabolitu, jak również zmniejszenie o 60% wartości CmaxSS i AUCt,ss w odniesieniu do aktywnego ketometabolitu. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane. Jeżeli topiramat jest dołączany do leczenia pioglitazonem lub pioglitazon jest dodawany do leczenia topiramatem, należy zachować szczególną ostrożność podczas rutynowego monitorowania pacjentów, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli cukrzycy.

Gliburyd

W badaniach nad interakcjami, prowadzonych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2., oceniano w stanie stacjonarnym parametry farmakokinetyczne gliburydu (stosowanego w dawce 5 mg na dobę) i topiramatu (stosowanego w dawce 150 mg na dobę), gdy leki te były stosowane pojedynczo, jak i równocześnie. Skojarzone leczenie z topiramatem prowadziło do zmniejszenia wartości AUC24 gliburydu o 25% oraz zmniejszenia układowej ekspozycji na czynne metabolity, 4-trans-hydroksygliburyd (M1) i 3-cis-hydroksygliburyd (M2), odpowiednio o 13%

1    15%. Farmakokinetyka topiramatu w stanie stacjonarnym nie uległa zmianie w przypadku jednoczesnego podawania gliburydu. Jeżeli topiramat jest dołączany do leczenia gliburydem lub gliburyd jest dodawany do leczenia topiramatem, należy zachować szczególną ostrożność podczas rutynowego monitorowania pacjentów, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli cukrzycy.

Inne rodzaje interakcji

Leki predysponujące do kamicy nerkowej

Topiramat, stosowany jednocześnie z innymi środkami mogącymi wywołać kamicę nerkową, może zwiększać ryzyko jej wystąpienia. Podczas stosowania topiramatu należy unikać stosowania takich środków, ponieważ mogą tworzyć środowisko zwiększające ryzyko powstawania kamieni nerkowych.

Kwas walproinowy

Jednoczesne stosowanie topiramatu i kwasu walproinowego było związane z hiperamonemią z encefalopatią lub bez u pacjentów tolerujących każdy z tych produktów leczniczych podawanych oddzielnie. W większości przypadków, objawy przedmiotowe i podmiotowe ustępowały po odstawieniu jednego z produktów leczniczych. To działanie niepożądane nie wynika z interakcji farmakokinetycznej. Nie ustalono związku między hiperamonemią a leczeniem topiramatem w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Pozostałe badania farmakokinetyczne interakcji między lekami

Przeprowadzono badania kliniczne dotyczące oceny potencjalnych farmakokinetycznych interakcji między topiramatem a innymi lekami. Zmiany wartości Cmax lub AUC, do których dochodzi w wyniku tych reakcji podsumowano poniżej. Druga kolumna (stężenie leku stosowanego jednocześnie z topiramatem) opisuje zmiany w stężeniu leku wymienionego w kolumnie pierwszej po włączeniu topiramatu. Trzecia kolumna (stężenie topiramatu) opisuje, w jaki sposób lek wymieniony w pierwszej kolumnie modyfikuje stężenie topiramatu.

Podsumowanie wyników dodatkowych badań klinicznych dotyczących interakcji farmakokinetycznych

Jednocześnie stosowany lek

Jednocześnie stosowany lek Stężenie8

Stężenie topiramatua

Amitryptylina

^■20% zwiększenie Cmax i AUC metabolitu nortryptyliny

NB

Dihydroergotamina (w postaci do podawania doustnego i podskórnego)

Haloperydol

^31% zwiększenie AUC zredukowanego metabolitu

NB

Propranolol

^■17% zwiększenie Cmax dla 4-OH propranololu (topiramat 50 mg co 12 godzin)

9% i 16% zwiększenie Cmax 9% i 17% zwiększenie AUC (40 i 80 mg propranololu co 12 godzin, odpowiednio)

Sumatryptan (w postaci do podawania doustnego i podskórnego)

NB

Pizotyfen

Diltiazem

25% zmniejszenie AUC dla diltiazemu i 18% zmniejszenie diltiazemu i jego metabolitu -deacetylo-diltiazemu oraz N-demetylodiltiazemu

20% zwiększenie AUC

Wenlafaksyna

Flunaryzyna

16% zwiększenie AUC (topiramat 50 mg co 12

godzin)b

a wartości% odnoszą się do występujących podczas leczenia zmian w średnich wartościach Cmax lub AUC w odniesieniu do monoterapii

Bez wpływu na Cmax i AUC substancji macierzystej (zmiany <15%)

NB = nie badano

bWartość AUC dla flunaryzyny ulegała zwiększeniu o 14% u pacjentów przyjmujących flunaryzynę w monoterapii. Zwiększenie ekspozycji może być przypisane kumulacji podczas osiągania stanu stacjonarnego._


4.6    Ciąża i laktacja

Topiramat wykazał właściwości teratogenne w badaniach na myszach, szczurach i królikach. U szczurów topiramat przenikał przez barierę łożyskową.

Ciąża

Dane uzyskane z rejestru ciąż w Wielkiej Brytanii oraz z Północnoamerykańskiego Przeciwpadaczkowego Rejestru Ciąż (ang. NAAED - North American Antiepileptic Drug pregnancy register) wskazują, iż u niemowląt narażonych na działanie topiramatu stosowanego w monoterapii w pierwszym trymestrze ciąży występowało zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych (np. wady twarzoczaszki takie jak rozszczep wargi/ podniebienia, spodziectwo i anomalie dotyczące różnych układów organizmu). Dane z Północnoamerykańskiego Przeciwpadaczkowego Rejestru Ciąż wykazały około 3-krotnie wyższą częstość wystąpienia poważnych wad wrodzonych u pacjentek leczonych topiramatem w monoterapii w porównaniu z grupą placebo nieprzyjmującą leków przeciwpadaczkowych. Ponadto odnotowano zwiększoną częstość występowania małej urodzeniowej masy ciała (< 2500 g) w porównaniu z grupą nieprzyjmującą leków przeciwpadaczkowych.

Ponadto dane z tych rejestrów oraz z innych badań wskazują, że w porównaniu z monoterapią leczenie skojarzone zwiększa ryzyko wystąpienia wad rozwojowych.

Zaleca się, aby kobiety w wieku rozrodczym stosowały odpowiednie metody antykoncepcji, lub rozważone zostały alternatywne metody leczenia.

Padaczka:

W okresie ciąży topiramat powinien być przepisywany kobietom po udzieleniu im wyczerpujących informacji o znanym ryzyku niekontrolowanej padaczki na przebieg ciąży jak również potencjalnych zagrożeń dla płodu wynikających z przyjmowania leku.

Zapobieganie migrenie:

Profilaktyka migreny: topiramat jest przeciwwskazany w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazały przenikanie topiramtu do mleka. Przenikanie topiramatu do mleka ludzkiego nie zostało ocenione w badaniach kontrolowanych. Ograniczone obserwacje przeprowadzone na pacjentkach sugerują nasilone wydzielanie topiramatu do mleka. Ponieważ wiele produktów leczniczych przenika do mleka matki, należy podjąć decyzję o wstrzymaniu karmienia piersią lub przerwaniu/wstrzymaniu leczenia topiramatem, biorąc pod uwagę znaczenie przyjmowanego leku dla matki (patrz punkt 4.4).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Topiramat wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

Topiramat działa na ośrodkowy układ nerwowy i może powodować senność, zawroty głowy, i inne podobne objawy. Może również powodować zaburzenia widzenia i/lub niewyraźne widzenie. Te działania niepożądane mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów prowadzących pojazdy lub obsługujących maszyny, zwłaszcza do czasu ustalenia indywidualnej reakcji pacjenta na substancję czynną leku.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa stosowania topiramatu ustalono na podstawie danych z badań klinicznych przeprowadzonych odpowiednio u 4111 pacjentów (3182 pacjentom podawano topiramat a 929 pacjentom placebo), którzy wzięli udział w 20 badaniach z podwójnie ślepą próbą oraz u 2847 pacjentów, którzy uczestniczyli w 34 badaniach otwartych dotyczących topiramatu stosowanego w leczeniu uzupełniającym pierwotnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych, częściowych napadów padaczkowych, napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta, monoterapii padaczki stwierdzonej ostatnio czy też w niedawnej przeszłości, lub zapobieganiu migrenie. W większości przypadków działania niepożądane leku miały łagodne lub umiarkowane nasilenie. Tabela 1 przedstawia działania niepożądane leku uzyskane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu preparatu do obrotu (oznaczone symbolem “1”). Częstość występowania działań niepożądanych opisano poniżej:

bardzo często (> 1/10) często    (> 1/100 do < 1/10)

niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) rzadko    (> 1/10 000 do < 1/1000)

bardzo rzadko (< 1/10 000)

nie znana    (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Do najczęściej występujących działań niepożądanych (które występowały z częstością większą niż 5% oraz z większą częstością w porównaniu do placebo w przynajmniej jednym wskazaniu w kontrolowanych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą dotyczących topiramatu) należą: jadłowstręt, zmniejszony apetyt, spowolnienie mowy, depresja, zaburzenie ekspresji mowy, bezsenność, zaburzenia koordynacji, trudności w skupieniu uwagi, zawroty głowy, zaburzenia mowy, zaburzenia smakowe, niedoczulica, ospałość, zaburzenia pamięci, oczopląs, parestezje, senność, drżenie, podwójne widzenie, niewyraźne widzenie, biegunka, nudności, zmęczenie, drażliwość i zmniejszenie masy ciała.

Populacja pediatryczna

Do działań niepożądanych leku zgłaszanych częściej u dzieci (>2-krotnie) w porównaniu z osobami dorosłymi biorącymi udział w kontrolowanych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą należą:

•    Myśli samobójcze

•    Trudności w skupieniu uwagi

•    Ospałość

•    Zaburzenia rytmu okołodobowego

•    Sen o słabej jakości

•    Nasilone łzawienie

•    Bradykardia zatokowa

•    Złe samopoczucie

•    Zaburzenia chodu

Do działań niepożądanych leku zgłaszanych u dzieci, nie zaś u dorosłych, w kontrolowanych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą należą:

•    Eozynofilia

•    Nadpobudliwość psychoruchowa

•    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    Wymioty

•    Hipertemia

•    Podwyższona temperatura

•    Zaburzenia zdolności uczenia się

Klasyfikacja

układów

narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nie znana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie

jamy

nosowo-

gardłowej

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

Niedokrwistość

Leukopenia,

małopłytkowość

powiększenie

węzłów

chłonnych

Eozynofilia

Neutropenia*

Zaburzenia

układu

immunologiczn

ego

Nadwrażliwość

Obrzęk

alergiczny*,

obrzęk

spojówek*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt,

zmniejszenie

apetytu

Kwasica

metaboliczna

Hipokalcemia,

zwiększenie

apetytu,

wzmożone

pragnienie

Kwasica

hiperchloremicz

-na

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Spowolnienie

procesów

myślowych,

bezsenność,

zaburzenie

ekspresji mowy,

niepokój, stan

Myśli i próby

samobójcze,

omamy,

zaburzenie

psychotyczne,

omamy słuchowe,

omamy

Mania, lęk

paniczny,

uczucie

rozpaczy*,

hipomania,

splątania,

dezorientacja,

agresja, zmiany

nastroju,

pobudzenie,

nastrój

przygnębienia,

gniew,

zaburzenia

zachowania

wzrokowe, otępienie, zanik mowy

spontanicznej, zaburzenia snu, chwiejność emocjonalna, zmniejszony popęd płciowy, niepokój, płacz, jąkanie, euforia, paranoja,

perseweracja, atak

paniki,

płaczliwość,

zaburzenia

czytania,

początkowa

bezsenność,

spłycenie afektu,

zaburzenia

myślenia, utrata

popędu

płciowego, apatia,

bezsenność o

umiarkowanym

nasileniu,

roztargnienie,

bardzo wczesne

wstawanie,

reakcje paniki,

wzmożenie

nastroju

Zaburzenia

Parestezje,

Trudności w

Zaburzenia

Apraksja,

układu

Senność,

skupieniu uwagi,

świadomości,

zaburzenia

nerwowego

zawroty

zaburzenia

drgawki typu

rytmu

głowy

pamięci,

grand mal,

okołodobowego,

amnezja,

zaburzenia pola

przeczulica

zaburzenia

widzenia, napady

dotykowa,

poznawcze,

częściowe

osłabienie

zaburzenia

złożone,

węchu, brak

psychiczne,

zaburzenia mowy,

węchu, drżenie

zaburzenia

nadpobudliwość

samoistne,

psychomotorycz

p sychomotoryczn

akinezja, brak

ne, napady,

a, omdlenia,

reakcji na

zaburzenia

zaburzenia czucia,

bodźce

koordynacji,

ślinienie się,

drżenie,

nadmierna

ospałość,

potrzeba snu,

niedoczulica,

afazja, zaburzenia

oczopląs,

mowy,

zaburzenia

zmniejszona

smakowe,

ruchliwość,

zaburzenia

zaburzenia

równowagi,

ruchów

zaburzenia mowy, drżenie zamiarowe, sedacja

dowolnych, zawroty głowy związane ze zmianą pozycji, sen o słabej jakości, uczucie pieczenia, utrata czucia, omamy węchowe, zespół móżdżkowy, zaburzenia czucia, zmniejszone odczuwanie bodźców smakowych, otępienie, niezręczność, aura, utrata smaku, dysgrafia, dysfazja, neuropatia obwodowa, zasłabnięcie, dystonia, mrowienie

Zaburzenia oka

Niewyraźne

widzenie,

podwójne

widzenie,

zaburzenia

widzenia

Zmniejszenie ostrości widzenia, mroczki,

krótkowzroczność

*, zaburzenia

czucia w oku*,

suchość oczu,

światłowstręt,

skurcz powiek,

nasilone

łzawienie,

fotopsja,

rozszerzenie

źrenicy,

starczowzrocz-

ność

Jednostronna

ślepota,

przejściowa

ślepota, jaskra,

zaburzeń

akomodacji oka,

Zaburzenie

spostrzegania

głębi, mroczki

migocące,

obrzęk

powieki*,

ślepota

zmierzchowa,

niedowidzenie

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania*,

Zwyrodnienie plamki*, zaburzenia ruchu gałek ocznych*

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne, ból ucha

Głuchota, jednostronna głuchota, głuchota czuciowo-nerwowa, dolegliwości uszne, zaburzenia słyszenia

Zaburzenia

serca

Bradykardia, bradykardia zatokowa, kołatanie serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie,

niedociśnienie

ortostatyczne

Nagłe

zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca

Zespół

Raynauda

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i śródpiersia

Duszność podczas wysiłku fizycznego, nadmierna produkcja wydzieliny w zatokach przynosowych,

dysfonia Duszność, krwawienie z nosa,

przekrwienie błony śluzowej nosa, wyciek wodnisty z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

biegunka

Wymioty, zaparcie, ból w nadbrzuszu, niestrawność, ból brzucha, suchość ust, dolegliwości żołądkowe, parestezje wokół ust, nieżyt żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Zapalenie trzustki, oddawanie gazów, choroba refluksowa przełyku, ból podbrzusza, niedoczulica w okolicy ust, krwawienie z dziąseł, wzdęcia brzucha, dyskomfort w okolicy nadbrzusza, tkliwość brzucha, nadmierne wydzielanie śliny, ból jamy ustnej, nieprzyjemny zapachu z ust, ból języka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie

wątroby,

niewydolność

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, wysypka, świąd

Zmniejszone lub

całkowicie

zanikłe

wydzielanie potu,

niedoczulica

twarzy,

pokrzywka,

rumień, świąd

uogólniony,

wysypka

plamkowa,

przebarwienie

Zespół

Stevensa-

Johnsona*,

rumień

wielopostaciow

y*,

nieprawidłowy zapach skóry Obrzęk

okołooczodołow y*, miejscowa pokrzywka

Martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka

skóry, alergiczne zapalenie skóry, opuchlizna twarzy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów i mięśni, skurcze mięśni, drżenie mięśni, osłabienie mięśni, ból mięśniowo-szkieletowy w klatce piersiowej

Opuchnięcie stawów*, sztywność mięśniowo-szkieletowa, ból w boku,

zmęczenie mięśni

Dyskomfort

kończyn

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Kamica

nerkowa,

częstomocz,

trudności w

oddawaniu

moczu

Kamień w

drogach

moczowych,

nietrzymanie

moczu,

krwiomocz, nagła potrzeba oddania moczu, kolka nerkowa, ból w okolicy lędźwiowej

Kamień w

drogach

moczowych,

kwasica

kanalików

nerkowych*

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia erekcji i funkcji płciowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Podwyższona

temperatura,

osłabienie,

podrażnienie,

zaburzenia

chodu, złe

samopoczucie

Przegrzanie,

łaknienie, objawy

grypopodobne*,

ospałość,

zaburzenia

krążenia

obwodowego

(marznięcie),

uczucie upojenia,

uczucie

roztrzęsienia

Obrzęk twarzy, wapnica

Badania

diagnostyczne

Zmnijszenie masy ciała

Zwiększenie masy ciała

Obecność kryształków w moczu, test określający charakterystykę chodu, zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, wzrost enzymów wątrobowych

Obniżenie stężenia wodorowęglanó w we krwi

Uwarunkowani a społeczne

Trudności w zdobywaniu

wiedzy


* Zidentyfikowano jako działania niepożądane leku na podstawie spontanicznych raportów sporządzonych po wprowadzeniu leku do obrotu. Częstość występowania działań niepożądanych określono na podstawie danych pochodzących z badań klinicznych.


4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Istnieją doniesienia o przypadkach przedawkowania topiramatu. Objawy przedmiotowe i podmiotowe obejmują drgawki, senność, zaburzenia mowy, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia zdolności umysłowej, ospałość, nieprawidłową koordynację, śpiączkę, niedociśnienie, ból brzucha, pobudzenie, zawroty głowy i depresję. W większości przypadków nie miały one ciężkich następstw klinicznych, ale istnieją doniesienia o zgonach po jednoczesnym przedawkowaniu kilku leków, w tym topiramatu.

Przedawkowanie topiramatu może powodować ciężką kwasicę metaboliczną (patrz punkt 4.4).

Leczenie

W przypadku ostrego przedawkowania, w niedługim czasie od spożycia należy wykonać płukanie żołądka lub wywołać wymioty. W badaniach in vitro wykazano, że węgiel aktywowany adsorbuje topiramat. Należy zastosować odpowiednie leczenie wspomagające, a pacjent powinien być właściwie nawodniony. Wykazano, że hemodializa jest skuteczną metodą usuwania topiramatu z organizmu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe

Inne leki przeciwpadaczkowe, preparaty przeciwmigrenowe Kod ATC: N03A X11

Topiramat klasyfikuje się jako monosacharyd z podstawnikiem sulfaminianowym. Dokładny mechanizm działania przeciwdrgawkowego i profilaktycznego w migrenie nie został do końca poznany. Elektrofizjologiczne i biochemiczne badania na hodowlach neuronów zidentyfikowały trzy właściwości, mogące warunkować przeciwdrgawkowe działanie topiramatu. Potencjał czynnościowy wywoływany powtarzalnie poprzez trwałą depolaryzację neuronów, był blokowany przez topiramat w sposób czasowo zależny sugerując blokowanie zależnych od napięcia kanałow sodowych. Topiramat zwiększa częstotliwość, przy której kwas gamma aminomasłowy (GABA) aktywuje receptory GABAa i zwiększa zdolność GABA do indukowania napływu jonów chlorkowych do wnętrza neuronów. Świadczy to o tym, że topiramat nasila hamujące działanie tego neuroprzekaźnika.

Efekt ten nie był blokowany przez flumazenil - antagonistę benzdiazepin. Ponadto topiramat nie wydłużał czasu otwarcia kanałów, co odróżnia topiramat od barbituranów, które modulują receptory GABAa.

Ponieważ przeciwdrgawkowy profil topiramatu różni się znacząco od benzodiazepinowego, topiramat może modulować czynność niewrażliwego na benzodiazepiny podtypu receptora GABAa Topiramat hamuje działanie kwasu kainowego w zakresie pobudzania działania kwasu glutaminowego w obrębie receptora kwas kainowy/AMPA(kwas a-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy), bez widocznego wpływu na aktywność kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA) w podtypie receptora NMDA. To działanie topiramatu było zależne od stężenia w zakresie od 1 pM do 200 pM z minimalna aktywnością obserwowaną w zakresie od 1 pM do 10 pM.

Ponadto topiramat jest inhibitorem niektórych izoenzymów anhydrazy węglanowej. Ten efekt farmakologiczny jest słabszy niż acetazolamidu, znanego inhibitora anhydrazy węglanowej. Efektu tego nie uważa się za istotny element działania przeciwpadaczkowego topiramatu.

W badaniach na zwierzętach topiramat wykazywał przeciwdrgawkowe działanie u szczurów i myszy w testach drgawek wywołanych przez maksymalny wstrząs elektryczny (MES). Topiramat wykazywał również skuteczność w modelach padaczki w tym w przypadku spontanicznej padaczki u szczurów z napadami tonicznymi i napadami podobnymi do napadów absence oraz w drgawkach tonicznych i klonicznych, wywołanych pobudzeniem ciała migdałowatego lub ogólnym niedotlenieniem. Topiramat tylko nieznacznie blokuje napady kloniczne wywołane przez pentylentetrazol - antagonistę receptora GABAa.

Badania na myszach otrzymujących jednocześnie topiramat i karbamazepinę lub fenobarbital wykazują synergistyczne działanie przeciwdrgawkowe, natomiast w skojarzeniu z fenytoiną stwierdzono działanie addycyjne. W kontrolowanych badaniach klinicznych z wykorzystaniem terapii skojarzonej nie wykazano korelacji pomiędzy stężeniem topiramatu w osoczu i efektem klinicznym. Nie stwierdzono tolerancji na topiramat u ludzi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Profil faramkokinetyczny topiramatu w porównaniu z innymi lekami przciwpadaczkowymi charakteryzuje się długim okresem półtrwania w osoczu, liniową farmakokinetyką, dominacją klirensu nerkowego, brakiem znaczącego wiązania z białkami i brakiem klinicznie aktywnych metabolitów.

Topiramat nie jest silnym induktorem enzymów metabolizujących i może być stosowany niezależnie od posiłków. Nie jest ponadto wymagane rutynowe monitorowanie stężenia topiramatu w osoczu. W badaniach klinicznych nie stwierdzono wyraźnej zależności między stężeniem leku w osoczu, a jego skutecznością lub występowaniem działań niepożądanych.

Wchłanianie

Topiramat jest szybko i dobrze wchłaniany. Po doustnym podaniu 100 mg topiramatu zdrowym ochotnikom, średnia wartość maksymalnego stężenia leku w osoczu (Cmax) wynosząca 1,5 pg/ml była osiągana w ciągu 2-3 godzin (Tmax).

Na podstawie pomiaru radioaktywności moczu średni stopień wchłaniania po doustnym podaniu 100 mg topiramatu znakowanego 14C, wynosił co najmniej 81%. Nie stwierdzono klinicznie istotnego wpływu klinicznego pokarmu na dostępność biologiczną topiramatu.

Dystrybucja

Zasadniczo 13-17% topiramatu jest związane z białkami osocza. Zaobserwowano, że miejsca wiązania topiramatu na i (lub) w erytrocytach charakteryzują się niewielkim powinowactwem, są bowiem wysycane przy stężeniu topiramatu w osoczu krwi przekraczającym 4 pg/ml. Objętość dystrybucji zmieniała się odwrotnie proporcjonalnie do dawki. Średnia względna objętość dystrybucji wynosiła od 0,8 do 0,55 l/kg po podaniu pojedynczej dawki w zakresie od 100 do 1200 mg. Zaobserwowano, że objętość dystrybucji zależy od płci. Wartości tego parametru u kobiet stanowią w przybliżeniu 50% wartości stwierdzanych u mężczyzn. Jest to związane z większą procentową zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet i nie ma następstw klinicznych.

Metabolizm

U zdrowych ochotników topiramat nie jest intensywnie metabolizowany (około 20%).

U pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki przeciwpadaczkowe o działaniu indukującym enzymy metabolizujące, topiramat jest metabolizowany do 50%. U ludzi zidentyfikowano i scharakteryzowano sześć metabolitów leku wyizolowanych z osocza, moczu i kału. Metabolity te powstają w wyniku procesów hydroksylacji, hydrolizy i glukuronidacji. Każdy z metabolitów stanowi mniej niż 3% całkowitej radioaktywności wydalonej po podaniu topiramatu znakowanego 14C. Przebadano dwa metabolity o strukturze bardzo zbliżonej do topiramatu i stwierdzono, że wykazują one słabe działanie lub brak działania przeciwpadaczkowego.

Eliminacja

U ludzi główną drogą eliminacji topiramatu w postaci niezmienionej i jego metabolitów są nerki (co najmniej 81% dawki). Około 66% dawki topiramatu znakowanego 14C było wydalane w postaci niezmienionej z moczem w ciągu pierwszych 4 dni od przyjęcia. Po podaniu topiramatu w dawce 50 mg i 100 mg dwa razy na dobę, średni klirens nerkowy wynosił w przybliżeniu odpowiednio 18ml/min i 17 ml/min. Istnieją dane wskazujące na to, że topiramat jest wchłaniany w kanalikach nerkowych. Dane te potwierdzone zostały w badaniach na szczurach, u których po jednoczesnym stosowaniu topiramatu i probenecydu stwierdzono znaczące zwiększenie nerkowego klirensu topiramatu. Ogólnie, u ludzi, po podaniu doustnym klirens osoczowy wynosi około 20 do 30 ml/min.

Topiramat wykazuje niewielką międzyosobniczą różnicę w stężeniu w osoczu i w związku z tym charakteryzuje się dobrze przewidywalnymi właściwościami farmakokinetycznymi. Farmakokinetyka topiramatu jest liniowa. Po podawaniu topiramatu doustnie w dawkach pojedynczych od 100 do 400 mg zdrowym ochotnikom, klirens osoczowy miał wartość stałą, a pole pod krzywą obrazującą zmiany stężenia leku zwiększało się proporcjonalnie do dawki. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek stężenie leku w osoczu osiąga stan stacjonarny po 4-8 dniach. U zdrowych ochotników średnia wartość Cmax po wielokrotnym podaniu leku doustnie w dawkach 100 mg dwa razy na dobę wynosiła 6,76 pg/ml. Po wielokrotnym podaniu topiramatu w dawkach 50 mg i 100 mg topiramatu dwa razy na dobę, średni okres półtrwania eliminacji z osocza wynosił w przybliżeniu 21 godzin.

Po wielokrotnym podaniu topiramatu w dawkach od 100 do 400 mg dwa razy na dobę jednocześnie z fenytoiną lub karbamazepiną, stwierdzono proporcjonalne do dawki zwiększenie stężenia topiramatu w osoczu.

Klirens osoczowy i nerkowy topiramatu zmniejsza się u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 70 ml/min).W związku z tym, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy spodziewać się większego stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Ponadto pacjenci z niewydolnością nerek potrzebują dłuższego czasu do osiągnięcia stanu stacjonarnego po każdej dawce. U pacjentów z umiarkowaną i ostrą niewydolnością nerek zalecana jest połowa dawki początkowej i podtrzymującej.

Topiramat jest skutecznie usuwany z osocza podczas hemodializy. Wydłużony czas hemodializy może powodować spadek stężenia topiramatu poniżej wartości niezbędnej do osiągnięcia efektu przeciwdrgawkowego. Aby uniknąć szybkiego spadku stężenia topiramatu w czasie hemodializy może być wymagana dawka uzupełniająca. Podczas dostosowania dawki należy wziąć pod uwagę: 1) czas trwania dializy 2) klirens w systemie dializacyjnym jaki został użyty 3) skuteczny klirens nerkowy u pacjentów dializowanych

Klirens osoczowy topiramatu jest zmniejszony średnio o 26% u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas stosowania topiramatu u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Klirens osoczowy topiramatu nie zmienia się u osób w podeszłym wieku bez współtowarzyszących chorób nerek.

Populacja pediatryczna (farmakokinetyka u dzieci w wieku do 12 lat)

Farmakokinetyka topiramatu u dzieci, podobnie jak u osób dorosłych otrzymujących leczenie uzupełniające jest liniowa z klirensem niezależnym od dawki i stężeniem w osoczu w stanie stacjonarnym zwiększającym się proporcjonalnie do dawki. U dzieci klirens jest jednak większy, a okres półtrwania w fazie eliminacji krótszy. W konsekwencji, po tej samej dawce topiramatu w mg/kg mc. stężenie topiramatu może być niższe u dzieci niż u osób dorosłych. Podobnie jak u osób dorosłych, leki przeciwpadaczkowe pobudzające aktywność enzymów wątrobowych powodują zmniejszenie stężeń topiramatu w osoczu krwi w stanie stacjonarnym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W nieklinicznych badaniach wpływu na rozród pomimo toksyczności u matek i ojców po podaniu dawki tak niskiej jak 8 mg/kg masy ciała/dobę nie zaobserwowano, aby topiramat wykazywał działanie toksyczne na płodność samic i samców szczurów do dawki 100mg/kg masy ciała/dobę.

W nieklinicznych badaniach na myszach wykazano, że topiramat podawany w dawce 500 mg/kg masy ciała na dobę powodował zmniejszenie masy płodu oraz hamował proces kostnienia szkieletu, przy jednoczesnym wystąpieniu działania toksycznego na organizm matki. Całkowita liczba wad wrodzonych występujących u płodu myszy wzrosła we wszystkich badanych grupach, którym podawano produkt w dawkach: 20, 100, 500 mg/kg masy ciała/dobę.

U szczurów dawkozależną toksyczność występującą u matki i zarodka /płodu (zmniejszona masa ciała płodu i/lub hamowanie procesu kostnienia szkieletu) obserwowano w dawce do 20 mg/kg masy ciała/dobę, a w dawce równej lub większej niż 400 mg/kg masy ciała/dobę obserwowano dodatkowo działanie teratogenne (deformacja placów i kończyn). U królików wykazano zależność między dawkowaniem, a toksycznością występującą u matki, w dawce do 10 mg/kg masy ciała na dobę. W dawce do 35 mg/kg masy ciała na dobę zaobserwowano toksyczność u płodu/zarodka (zwiększona śmiertelność) oraz po dawce 120 mg/kg masy ciała na dobę stwierdzono efekt teratogenny (deformacje żeber i kręgosłupa).

Efekt teratogenny obserwowany u szczurów i królików był podobny do tego obserwowanego przy inhibitorach anhydrazy węglanowej, nie był on jednak powiązany z wadami rozwojowymi u ludzi. Wpływ badanego produktu na wzrost był wykazany przez zmniejszoną wagę urodzeniową oraz zahamowany wzrost masy ciała młodych karmionych mlekiem matki, która otrzymywała produkt w dawce 20 lub 100 mg/kg masy ciała na dobę w trakcie ciąży lub w okresie karmienia. Wykazano, że u szczurów topiramat przenika przez barierę łożyskową.

Topiramat podawany doustnie w dawce do 300 mg/kg masy ciała na dobę podczas całego okresu rozwoju (okres niemowlęcy, dzieciństwo, wiek dojrzewania), wywoływał u dorastających szczurów podobne działanie toksyczne, jak u dorosłych osobników (zmniejszone przyjmowanie pokarmów skojarzone z zahamowaniem wzrostu masy ciała, hipertrofia centralnej części zrazików wątrobowych). Nie wykazano istotnego wpływu leku na wzrost kości długich (goleń), na gęstość mineralną kości udowej, przedwczesne odstawienie od piersi oraz rozwój reprodukcyjny, zmiany neurologiczne (włącznie z wpływem na zdolności poznawcze, pamięć i koncentrację), krycie, płodność oraz parametry histerotomii.

W serii badań in vitro i in vivo oceniających mutagenność topiramat nie wykazywał potencjału genotoksycznego.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia żelowana ziemniaczana Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Skład otoczki:

Tabletki powlekane 25 mg:

hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000 Tabletki powlekane 50 mg:

Opadry Yellow 03F52057: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000 żelaza tlenek żółty (E 172)

Tabletki powlekane 100 mg:

Opadry Yellow 03F52056: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000 żelaza tlenek żółty (E 172)

Tabletki powlekane 200 mg:

Opadry Pink 03F54045: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000 żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Alu/Alu w tekturowym pudełku

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 120 i 200 tabletek powlekanych

Butelki z HDPE w tekturowym pudełku

14, 30, 60, 100 i 200 tabletek powlekanych

Butelka zawiera środek osuszający (żel krzemionkowy).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17218, 17219, 17220, 17221

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.08.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 01.08.2012

1

   Zmniejszony apetyt

• Zwiększony apetyt

•    Kwasica hiperchloremiczna

•    Niedobór wapnia we krwi

•    Zaburzenia zachowania

•    Agresja

•    Apatia

•    Początkowa bezsenność

Topiramatum Accord