Imeds.pl

Topiramatum Accord 25 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Topiramatum Accord, 25 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 50 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 100 mg, tabletki powlekane Topiramatum Accord, 200 mg, tabletki powlekane Topiramatum

Należy szczegółowo zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Topiramatum Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topiramatum Accord

3.    Jak stosować lek Topiramatum Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Topiramatum Accord

6.    Inne informacje


1. Co to jest lek Topiramatum Accord i w jakim celu się go stosuje


Lek Topiramatum Accord należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i jest stosowany:

•    w monoterapii (jako jedyny lek) w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 6 lat

•    w połączeniu z innymi lekami u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat

•    w celu zapobiegania migrenowym bólom głowy u dorosłych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topiramatum Accord


Kiedy NIE stosować leku Topiramatum Accord

■ jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na topiramat lub którykolwiek z pozostałych składników leku Topiramatum Accord (patrz punkt 6, Inne informacje).

■ w celu zapobiegania migrenowym bólom głowy, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa ciążę lub jest w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznych metod antykoncepcji.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, przed zastosowaniem topiramatu powinien on skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Topiramatum Accord

Przed zastosowaniem topiramatu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku, gdy u pacjenta:

•    występują choroby nerek, w szczególności kamienie nerkowe, lub u pacjentów poddawanych dializie;

•    stwierdzono zmiany w składzie krwi i płynów ustrojowych w wywiadzie (kwasica metaboliczna);

•    występują choroby wątroby;

•    występuje choroba oczu, zwłaszcza jaskra;

•    zaobserwowano zmniejszenie masy ciała, lub zbyt wolny przyrost masy ciała u dziecka;

•    jeśli pacjent stosuje dietę bogatą w tłuszcze (dieta ketogenna).

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę (w celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią” )

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, przed zastosowaniem topiramatu powinien on skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne jest, aby nie zaprzestawać stosowania leku bez omówienia tego z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego leku zawierającego topiramat, zamiast leku Topiramatum Accord, należy poradzić się lekarza.

W czasie stosowania topiramatu dojść może do zmniejszenia masy ciała, dlatego pacjenci przyjmujący ten lek powinni regularnie kontrolować wagę. Jeżeli u pacjenta występuje znaczne zmniejszenie masy ciała lub dziecko przyjmujące ten lek nie przybiera odpowiednio na wadze, należy omówić to z lekarzem.

Niewielka liczba osób stosujących leki przeciwpadaczkowe zawierające topiramat myślała o tym, aby się skrzywdzić lub zabić.

Jeśli kiedykolwiek u pacjenta pojawią się takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, witaminach i preparatach ziołowych. Topiramat i niektóre inne leki mogą nawzajem wpływać na swoje działanie. Czasami konieczne jest dostosowanie dawki leku Topiramatum Accord lub innych leków.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu:

•    innych leków, które zaburzają lub zmniejszają sprawność myślenia, zdolność koncentracji lub koordynacji mięśni (np. leki o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak leki rozluźniające mięśnie i leki uspokajające);

•    środków antykoncepcyjnych. Lek Topiramatum Accord może zmniejszać skuteczność preparatów antykoncepcyjnych.

Należy poinformować lekarza o występowaniu zmian w cyklu miesiączkowym podczas jednoczesnego stosowania środków antykoncepcyjnych i topiramatu.

Należy sporządzić listę wszystkich przyjmowanych leków i pokazać ją lekarzowi i farmaceucie przed rozpoczęciem przyjmowania nowego leku.

Do pozostałych leków, których przyjmowanie należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, należą inne leki przeciwpadaczkowe, rysperydon, lit, hydrochlorotiazyd, metformina, pioglitazon, gliburyd, amitryptylina, propranolol, diltiazem, wenlafaksyna i flunaryzyna.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta, przed zastosowaniem topiramatu powinien on skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Topiramatum Accord z jedzeniem i piciem

Topiramatum Accord można przyjmować w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Jednoczesne przyjmowanie topiramatu i alkoholu może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego zażywania topiramatu i picia alkoholu.

Ważne jest, aby podczas stosowania topiramatu pić dużo wody, szczególnie podczas wykonywania ćwiczeń lub jeśli jest gorąco.

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem leczenia topiramatem należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub karmi piersią. Lekarza zdecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Topiramatum Accord. Podobnie jak inne leki przeciwpadaczkowe, lek Topiramatum Accord stosowany w czasie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko. Dlatego należy zasięgnąć informacji na temat ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem topiramatu w leczeniu padaczki w czasie ciąży.

Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym nie powinny stosować topiramatu w celu zapobiegania migrenie, jeśli nie stosują skutecznych metod antykoncepcji.

Kobiety karmiące piersią podczas stosowania topiramatu muszą natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u dziecka występują nietypowe objawy.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Leczenie topiramatem może wywoływać zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia widzenia. Nie należy obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani posługiwać się narzędziami bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Topiramatum Accord

Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Uwaga! Każda butelka zawiera środek osuszający. Jest to niewielki pojemnik z napisem “Nie połykać”. Nie wolno go połykać.

3. Jak stosować lek Topiramatum Accord


Lek Topiramatum Accord należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

•    Lek Topiramatum Accord należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zwykle rozpocznie leczenie od podawania małej dawki, a następnie będzie ją stopniowo zwiększał, aż do osiągnięcia najskuteczniejszej dawki dla danego pacjenta.

•    Tabletki leku Topiramatum Accord należy połykać w całości. Należy unikać żucia tabletek, gdyż mają gorzki smak.

•    Lek Topiramatum Accord można przyjmować przed, w czasie i po posiłku. Podczas stosowania należy dużo pić, aby zapobiec powstaniu kamieni nerkowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Topiramatum Accord

•    Należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

•    Po przyjęciu zbyt dużej ilości leku mogą wystąpić następujące objawy: senność lub zmęczenie, zaburzenia koordynacji ruchowej, utrudnione stanie i chodzenie, zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi lub zaburzenia częstości rytmu serca i napady.

Do przedawkowania może dojść w wyniku jednoczesnego stosowania topiramatu z innymi lekami.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: drgawki, senność, zaburzenia mowy, podwójne widzenie, zaburzenie psychiczne, zaburzenia koordynacji, osłupienie, niskie ciśnienie krwi, ból brzucha, pobudzenie, zawroty głowy i depresję

Pominięcie zażycia leku Topiramatum Accord

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba, że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Wówczas należy ją przyjąć o zwykłej porze. W przypadku pominięcia dwóch lub więcej dawek leku należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Topiramatum Accord

Przerwanie stosowania leku może prowadzić do nasilenia częstości napadów drgawkowych lub nagłego nasilenia bólu głowy. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie tabletek do czasu, gdy lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku. Jeśli lekarz zdecyduje o przerwaniu stosowania topiramatu, zaprzestanie leczenia zazwyczaj odbywa się stopniowo, przez okres kilku tygodni. Ważne jest, aby postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja na temat produktu leczniczego.

4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, Topiramatum Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zaobserwowania objawów takich jak wysypka, swędzenie, powstawanie pęcherzy lub innych objawów dotyczących skóry, oczu, jamy ustnej, narządów płciowych lub zwiększenia temperatury ciała, należy przerwać stosowanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci zażywający Topiramatum Accord mogą myśleć o samookaleczenia lub samobójstwie. W razie pojawienia się tego rodzaju myśli należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub udać się do szpitala.

Częstość występowania wymienionych poniżej możliwych działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (prawdopodobnie występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

•    utrata masy ciała

•    mrowienie ramion i nóg

•    senność

•    zawroty głowy

•    biegunka

•    nudności (uczucie mdłości)

•    uczucie zatkania nosa, zapalenie błony śluzowej nosa i ból gardła

•    zmęczenie

•    depresja

Częste działania niepożądane (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    zmiany nastroju lub zachowania, w tym gniew, nerwowość i zasmucenie

•    przyrost masy ciała

•    zmniejszenie lub utrata apetytu

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek

•    zmiana sposobu myślenia, zaburzenia czujności, w tym splątanie, utrudniona koncentracja, zaburzenia pamięci i spowolnienie myśli

•    niewyraźna mowa

•    zaburzenia ruchów lub chodu

•    mimowolne drżenie ramion, dłoni lub nóg

•    zmniejszenie wrażliwości na dotyk

•    mimowolne ruchy oczu

•    zaburzenia smaku

•    zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

•    dzwonienie w uszach

•    ból ucha

•    uczucie braku powietrza

•    krwawienia z nosa

•    wymioty

•    zaparcia

•    ból żołądka

•    niestrawność

•    suchość błony śluzowej jamy ustnej

•    mrowienie i drętwienie ust

•    kamienie nerkowe

•    częste oddawanie moczu

•    ból podczas oddawania moczu

•    wypadanie włosów

•    wysypka skórna i (lub) swędzenie skóry

•    ból stawów

•    skurcze, drżenie lub osłabienie mięśni

•    ból w klatce piersiowej

•    gorączka

•    utrata siły

•    ogólne złe samopoczucie

•    reakcja alergiczna

Niezbyt częste działania niepożądane (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    obecność kryształów w moczu

•    nieprawidłowa liczba krwinek, w tym zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytek krwi albo zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych

•    nieregularna lub zmniejszona częstość akcji serca

•    obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych

•    nasilenie częstości napadów padaczkowych

•    trudności z komunikacją werbalną

•    ślinienie się

•    niepokój lub wzmożona aktywność umysłowa i fizyczna

•    utrata przytomności

•    omdlenie

•    spowolnienie ruchów

•    zaburzenia snu lub pogorszenie jakości snu

•    zaburzenia węchu

•    trudności z ręcznym pisaniem

•    uczucie mrowienia pod skórą

•    dolegliwości oczu, w tym suchość oczu, wrażliwość na światło, mimowolne drżenie, łzawienie i pogorszenia ostrości widzenia

•    zmniejszenie lub utrata słuchu

•    ochrypnięcie

•    zapalenie trzustki

•    oddawanie gazów

•    zgaga

•    utrata wrażliwości na dotyk w jamie ustnej

•    krwawienie dziąseł

•    uczucie pełności lub wzdęcia

•    bolesne lub palące uczucie w jamie ustnej

•    przykry zapach oddechu

•    nietrzymanie moczu i (lub) kału

•    nagłe parcie na pęcherz moczowy

•    ból w okolicy nerek i (lub) pęcherza, spowodowany kamicą nerkową

•    brak lub zmniejszone wydzielanie potu

•    przebarwienie skóry

•    miejscowa opuchlizna skóry

•    obrzęki twarzy

•    obrzęki stawów

•    sztywność mięśniowo-szkieletowa

•    zwiększenie stężenia kwasów we krwi

•    niskie stężenie potasu we krwi

•    wzmożony apetyt

•    zwiększone pragnienie i picie znacznych ilości płynów

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania

•    uderzenia gorąca

•    objawy grypopodobne

•    marznięcie kończyn (np. dłoni i twarzy)

•    zaburzenia zdolności uczenia się

•    zaburzenia czynności płciowych (zaburzenia erekcji, zmniejszony popęd płciowy)

•    omamy

•    zaburzenia mowy

•    podwyższony poziom enzymów wątrobowych

Rzadkie działania niepożądane (prawdopodobnie występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    nadmierna wrażliwość skóry

•    zaburzenia węchu

   jaskra, która jest spowodowana zablokowaniem odpływu płynu w oku, prowadzącym do wzrostu ciśnienia w gałce ocznej, bólu i zmniejszenia ostrości widzenia

•    kwasica kanalików nerkowych

•    zapalenie wątroby, niewydolność wątroby

•    reakcje skórne, obejmujące zespół Stevensa-Johnsona, zagrażające życiu schorzenie, w którym górna warstwa skóry oddziela się od dolnej i rumień wielopostaciowy (choroba przejawiająca się powstawaniem czerwonych grudek i pęcherzy)

•    przykry zapach

•    opuchlizna tkanki w okolicy oka

•    choroba Raynauda - zaburzenie dotyczące naczyń krwionośnych w palcach u rąk i nóg oraz uszu, powodując ból i wrażliwość na zimno

•    zwapnienie tkanek (wapnica).

Działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana

•    Makulopatia jest zwyrodnieniem plamki żółtej (mała plamka w siatkówce oka, o największej ostrości widzenia). Pacjent powinien powiadomić lekarza, gdy zauważy zmianę lub zmniejszenie ostrości widzenia.

•    Opuchlizna spojówki oka.

•    Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, która jest cięższą postacią zespołu Stevensa-Johnsona (patrz niezbyt częste działania niepożądane).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Populacja pediatryczna (działania niepożądane zgłaszane częściej u dzieci (>2-krotnie) w porównaniu z osobami dorosłymi):

•    Zmniejszony apetyt

•    Zwiększony apetyt

•    Kwasica hiperchloremiczna

•    Niedobór wapnia we krwi

•    Zaburzenia zachowania

•    Agresja

•    Apatia

•    Początkowa bezsenność

•    Myśli samobójcze

•    Trudności w skupieniu uwagi

•    Ospałość

•    Zaburzenia rytmu okołodobowego

•    Sen o słabej jakości

•    Nasilone łzawienie

•    Bradykardia zatokowa

•    Złe samopoczucie

•    Zaburzenia chodu

Działań niepożądane zgłaszane u dzieci, ale nie występujące u dorosłych:

•    Eozynofilia

•    Nadpobudliwość psychoruchowa

•    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    Wymioty

•    Hipertemia

•    Podwyższona temperatura

•    Zaburzenia zdolności uczenia się

5. Jak przechowywać lek Topiramatum Accord


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tabletek leku Topiramatum Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, butelce lub blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje


Co zawierają tabletki Topiramatum Accord

Substancją czynną jest topiramat.

Topiramatum Accord, 25 mg, tabletki powlekane: jedna powlekana tabletka zawiera 25 mg topiramatu. Topiramatum Accord, 50 mg, tabletki powlekane: jedna powlekana tabletka zawiera 50 mg topiramatu. Topiramatum Accord, 100 mg, tabletki powlekane: jedna powlekana tabletka zawiera 100 mg topiramatu. Topiramatum Accord, 200 mg, tabletki powlekane: jedna powlekana tabletka zawiera 200 mg topiramatu.

Pozostałe składniki to laktoza jednowodna (patrz punkt 2: Ważne informacje o niektórych składnikach tabletek leku Topiramat), celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana (ziemniaczana), kroskarmeloza sodowa i magnezu stearynian.

■    Skład otoczki tabletki 25 mg to: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171) i makrogol 6000.

■    Skład otoczki tabletki 50 i 100 mg to: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000 i żelaza tlenek żółty (E172)

■    Skład otoczki tabletki 200 mg to: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000 i żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wyglądają tabletki Topiramatum Accord i co zawiera opakowanie:

Powlekane tabletki 25 mg są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „25" po drugiej stronie.

Powlekane tabletki 50 mg są jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „50" po drugiej stronie.

Powlekane tabletki 100 mg są ciemnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „100" po drugiej stronie.

Powlekane tabletki 200 mg są czerwone, okrągłe, dwustronnie wypukłe, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „TP" po jednej stronie i „200" po drugiej stronie.

Tabletki powlekane Topiramatum Accord są dostępne w blistrach z folii Alu/Alu, w opakowaniach po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 120 i 200 tabletek lub w butelkach z polietylenu zapakowanych w tekturowe pudełka zawierających po 14, 30, 60, 100 i 200 tabletek. Każde opakowanie zawiera środek osuszający, którego nie wolno połykać.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Lek Topiramatum Accord jest dostępny w czterech różnych mocach: tabletki zawierające 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg topiramatu.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania Wytwórca:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Wielka Brytania

Cemelog BRS Limited, 2040 Budaors, Yasut u. 13., Węgry.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Nazwa kraju

Nazwa własna

Wielka Brytania

Topiramate 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg Film-coated Tablets

Holandia

Topiramaat Accord 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg filmomhulde tabletten

Hiszpania

Topiramato Accord 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg comprimidos recubiertos con pelfcula EFG

Niemcy

Topiramat Accord 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg Filmtabletten

Włochy

Topiramate AHCL 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg compresse rivestite con film

Polska

Topiramatum Accord

Portugalia

Topiramato Accord

Litwa

Topiramate Accord 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg plevele dengtos tabletes

Bułgaria

TonnpaMaT Akopa 25 mg/ 50 mg/ 100 mg/ 200 mg ^naMnpaHH TadaeTKH

Data zatwierdzenia ulotki: 01.08.2012