+ iMeds.pl

Topotecan-ebewe 1 mg/mlUlotka Topotecan-ebewe

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

T opotecan-Ebewe

1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Topotecanum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Topotecan-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Topotecan-Ebewe

3.    Jak stosować lek Topotecan-Ebewe

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Topotecan-Ebewe

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TOPOTECAN-EBEWE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Topotecan-Ebewe pomaga niszczyć komórki nowotworowe. Lekarz lub pielęgniarka podaje lek

w postaci infuzji dożylnej (kroplówki) w warunkach szpitalnych.

Topotecan-Ebewe jest stosowany w leczeniu:

■    raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca, który nawrócił po chemioterapii;

■    zaawansowanego raka szyjki macicy, jeśli nie jest możliwe leczenie chirurgiczne lub radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy lek Topotecan-Ebewe jest stosowany w skojarzeniu z innym lekiem, zwanym cisplatyną.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TOPOTECAN-EBEWE

Kiedy nie stosować leku Topotecan-Ebewe

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na topotekan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Topotecan-Ebewe (wymienionych w punkcie 6 „Co zawiera lek Topotecan-Ebewe”).

■    Jeśli pacjentka karmi piersią. Karmienie piersią należy przerwać przed rozpoczęciem stosowania leku Topotecan-Ebewe.

■    Jeśli liczba krwinek u pacjenta jest za mała. Lekarz udzieli informacji na ten temat na podstawie wyników ostatniego badania krwi.

Należy poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Topotecan-Ebewe

Przed otrzymaniem tego leku należy poinformować lekarza:

■    j eśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek. Może być konieczne dostosowanie dawki leku Topotecan-Ebewe. Nie zaleca się stosowania leku Topotecan-Ebewe w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.

■    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania leku Topotecan-Ebewe w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.

Lek Topotecan-Ebewe może działać szkodliwie na płuca pacjenta. Ryzyko uszkodzenia płuc

zwiększa się u pacjentów z chorobą płuc, rakiem płuc, pacjentów podawanych napromienianiu płuc, otrzymujących leki, które mogą uszkadzać płuca lub u których stwierdzono tzw. płuca palacza. Lekarz prowadzący będzie regularnie kontrolował czynność płuc pacjenta i może zadecydować o przerwaniu leczenia, gdyby wystąpiły takie objawy, jak kaszel, gorączka i (lub) zaburzenia oddychania.

Lek Topotecan-Ebewe może spowodować zmniejszenie liczby płytek krwi, a to z kolei może prowadzić do ciężkiego krwawienia ze względnie małych zranień, takich jak niewielkie skaleczenie. Rzadko może to prowadzić do ciężkiego krwawienia (krwotoku).

U pacjentów w złym stanie ogólnym prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Topotecan-Ebewe jest większe. Leczenie również może być mniej skuteczne.

Lekarz będzie poddawał ocenie ogólny stan zdrowia pacjenta podczas stosowania leku Topotecan-Ebewe i należy go powiadomić, gdyby u pacjenta wystąpiła gorączka, zakażenie lub złe samopoczucie.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Topotecan-Ebewe nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Lek może uszkodzić dziecko, jeśli zostało poczęte przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia. Należy stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. Należy zasięgnąć w tej sprawie porady lekarza. Nie należy próbować zajść w ciążę ani płodzić dziecka dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.

Jeśli pacjent planuje ojcostwo, powinien zasięgnąć porady lekarza w zakresie planowania rodziny lub sposobu leczenia.

Jeśli podczas leczenia kobieta zajdzie w ciążę, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

W trakcie leczenia lekiem Topotecan-Ebewe nie wolno karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Topotecan-Ebewe może wywoływać uczucie zmęczenia lub osłabienie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TOPOTECAN-EBEWE

Dawka leku Topotecan-Ebewe zależy od:

■    powierzchni ciała pacjenta (wyrażonej w m2);

■    wyników badań krwi przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia;

■    leczonej choroby;

■    tolerancji leczenia.

Dorośli

Rak jajnika oraz drobnokomórkowy rak płuca

Zazwyczaj stosowana dawka wynos 1,5 mg na m2 powierzchni ciała raz na dobę przez 5 dni. Ten cykl leczenia będzie zwykle powtarzany co trzy tygodnie.

Rak szyjki macicy

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 0,75 mg na m2 powierzchni ciała raz na dobę przez 3 dni. Ten cykl leczenia będzie zwykle powtarzany co trzy tygodnie.

Podczas leczenia raka szyjki macicy lek Topotecan-Ebewe będzie stosowany razem z innym lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym cisplatynę. W celu uzyskania dalszych informacji o cisplatynie należy zapoznać się z odpowiednią ulotką dla pacjenta.

Dzieci

Ze względu na ograniczone doświadczenie nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Jak przygotowywany jest lek Topotecan-Ebewe

Topotecan-Ebewe jest dostępny w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Przed podaniem koncentrat trzeba rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy.

Jak podawany jest lek Topotecan-Ebewe

Lekarz lub pielęgniarka podaje rozcieńczony lek Topotecan-Ebewe w postaci infuzji dożylnej (kroplówki). Kroplówka jest zwykle podawana przez około 30 minut do żyły ramienia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Topotecan-Ebewe może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z określoną częstością, zdefiniowaną następująco:

bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;

często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;

niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;

rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;

bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych. Mogą one wymagać pobytu w szpitalu lub nawet zagrażać życiu pacjenta.

   Zakażenia (bardzo często) z takimi objawami, jak:

-    gorączka;

-    ciężkie pogorszenie ogólnego stanu zdrowia;

-    objawy miejscowe, takie jak ból gardła lub uczucie pieczenia podczas oddawania moczu;

-    silny ból żołądka, gorączka i ewentualnie biegunka (rzadko krwawa), które mogą być objawami zapalenia jelita (neutropeniczne zapalenie jelita grubego).

Lek Topotecan-Ebewe może osłabić zdolność organizmu pacjenta do zwalczania zakażeń.

   Zapalenie płuc (rzadko) z takimi objawami, jak:

-    trudności w oddychaniu;

-    kaszel;

-    gorączka

Ryzyko rozwoju tych ciężkich stanów (śródmiąższowe zapalenie płuc) jest większe, jeśli pacjent ma chorobę płuc, był poddany radioterapii lub otrzymywał leki, które oddziaływały na płuca (patrz także punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Topotecan-Ebewe”).

Inne działania niepożądane leku Topotecan-Ebewe obejmują:

występujące bardzo często

■    ogólne osłabienie i uczucie zmęczenia, które mogą być objawami zmniejszenia liczby krwinek czerwonych (niedokrwistości). W niektórych przypadkach może być konieczne przetoczenie krwi.

■    nietypowe powstawanie siniaków lub krwawienie, czasami ciężkie, spowodowane przez zmniejszenie liczby komórek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie (płytek krwi).

■    zmniejszenie liczby krwinek białych (leukocytów). Nieprawidłowo mała liczba granulocytów obojętnochłonnych (rodzaju krwinek białych) z gorączką lub bez gorączki.

■    zmniejszenie masy ciała i utrata apetytu (jadłowstręt), uczucie zmęczenia, osłabienie

■    nudności, wymioty, biegunka, ból żołądka, zaparcie

■    zapalenie błony śluzowej i owrzodzenie jamy ustnej, gardła, języka lub dziąseł (zapalenie błon śluzowych)

■    gorączka

■    zakażenia

■    wypadanie włosów

występujące często

■    reakcje alergiczne lub nadwrażliwości (w tym wysypka)

■    zażółcenie skóry (żółtaczka) spowodowane zaburzeniami czynności wątroby

■    świąd

■    ciężkie zakażenie (posocznica)

■    złe samopoczucie

występujące rzadko

■    ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)

■    obrzęk spowodowany przez nagromadzenie płynu (obrzęk naczynioruchowy), np. wokół oczu i warg, a także dłoni, stóp i gardła. Jeśli jest ciężki, może powodować trudności w oddychaniu.

■    swędząca wysypka (lub pokrzywka)

występujące bardzo rzadko

■    lekki ból i stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia na skutek przypadkowego podania leku do tkanek otaczających żyłę (wynaczynienie)

Jeśli pacjentka jest leczona z powodu raka szyjki macicy, mogą u niej wystąpić działania niepożądane wywołane przez inny lek (cisplatynęj, stosowany jednocześnie z lekiem Topotecan-Ebewe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TOPOTECAN-EBEWE Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Topotecan-Ebewe po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Topotecan-Ebewe

-    Substancją czynną leku jest topotekan (w postaci chlorowodorku)

Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg topotekanu (w postaci chlorowodorku).

Każda fiolka 1 ml zawiera 1 mg topotekanu.

Każda fiolka 3 ml zawiera 3 mg topotekanu.

Każda fiolka 4 ml zawiera 4 mg topotekanu.

-    Ponadto lek zawiera: kwas winowy, kwas solny rozcieńczony i wodę do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Topotecan-Ebewe i co zawiera opakowanie

Koncentrat jest przezroczystym, żółtym roztworem w bezbarwnej fiolce ze szkła z ochronną powłoką z tworzywa sztucznego (Onco-Safe) lub bez niej. Materiał „Onco-Safe” nie wchodzi w kontakt z produktem leczniczym i stanowi dodatkową ochronę na czas transportu, zwiększając bezpieczeństwo personelu medycznego i farmaceutycznego.

Wielkości opakowań 1 x 1    ml, 5 x    1    ml,    10 x    1 ml

1 x 3    ml, 5 x    3    ml,    10 x    3 ml

1 x 4    ml, 5 x    4    ml,    10 x    4 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Ocena przed zastosowaniem

Tak jak wszystkie produkty lecznicze do podawania pozajelitowego, produkt Topotecan-Ebewe należy przed zastosowaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek i czy nie uległ przebarwieniu.

Nie stosować produktu Topotecan-Ebewe w razie zaobserwowania oznak zepsucia.

Sposób rozcieńczenia

Koncentrat musi być rozcieńczony przed podaniem.

Rozcieńczyć odpowiednią objętość koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 0,9% roztworem chlorku sodowego do infuzji dożylnych albo 5% roztworem glukozy do infuzji dożylnych, do uzyskania końcowego stężenia od 10 do 50 mikrogramów/ml (0,01 mg/ml, 0,025 mg/ml i 0,05 mg/ml).

Potrzebną ilość roztworu można pobrać bezpośrednio z fiolki.

Do uzyskania żądanej dawki dla danego pacjenta może być konieczne zastosowanie więcej niż jednej fiolki. Zależnie od żądanej dawki wyrażonej w mg należy w sposób jałowy pobrać z odpowiedniej ilości fiolek skalowaną strzykawką taką objętość koncentratu, która zawiera 1 mg/ml topotekanu. Przykładowo, dawka 2,7 mg topotekanu wymaga zastosowania 2,7 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Potrzebną objętość koncentratu należy dodać do worka lub butelki infuzyjnej pojemności 100 ml, zawierających 5% roztwór glukozy albo 0,9% roztwór chlorku sodu.

Jeśli konieczne jest podanie dawki topotekanu większej niż 5 mg, należy zastosować większą objętość płynu infuzyjnego, aby nie przekraczać stężenia topotekanu 0,05 mg/ml.

Wymieszać ręcznie przez obracanie płynu w worku lub butelce.

Ogólne środki ostrożności

Należy zastosować standardowe procedury dotyczące właściwego użytkowania i usuwania przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

-    Personel powinien być przeszkolony w rozcieńczaniu produktu leczniczego.

-    Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym produktem leczniczym.

-    Personel pracujący z produktem leczniczym podczas jego rozcieńczania powinien nosić odpowiednie ubranie ochronne, w tym maskę, okulary i rękawice ochronne.

-    Wszystkie przedmioty do podawania lub czyszczenia, w tym rękawice ochronne, należy umieścić w torbach na odpady wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach. Płynne odpady mogą być spłukane dużą ilością wody.

-    W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórą lub oczami należy natychmiast zastosować płukanie obfitą ilością wody.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Niezgodności

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi poza 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu.

Dawkowanie i sposób podawania

Topotekan należy stosować tylko w ośrodkach specjalistycznych, prowadzących chemioterapię cytotoksyczną i należy podawać go wyłącznie pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w prowadzeniu chemioterapii (patrz punkt 6.6).

Jeśli stosowana jest terapia skojarzona z cisplatyną, konieczne jest zapoznanie się z treścią pełnej informacji o cisplatynie.

Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia topotekanem liczba neutrofilów musi wynosić >1,5 x 109/l, liczba płytek krwi musi wynosić >100 x 109/l, a stężenie hemoglobiny >9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli jest konieczne).

Produkt Topotekan-Ebewe musi być rozcieńczony przed użyciem (patrz punkt 6.6).

Rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca Dawka początkowa

Zalecaną dawką topotekanu jest 1,5 mg/m2 pc./dobę podawane codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej przez pięć kolejnych dni co 3 tygodnie, licząc od pierwszego dnia cyklu. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, można je kontynuować do czasu progresji choroby (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Kolejne dawki

Topotekanu nie należy ponownie podawać do momentu, gdy liczba neutrofilów nie osiągnie wartości >1 x 109/l, liczba płytek >100 x 109/l, a stężenie hemoglobiny >9 g/dl (przetoczeniu krwi, jeśli jest konieczne).

Standardową praktyką w onkologii w leczeniu neutropenii jest albo podawanie topotekanu z innymi produktami leczniczymi (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki w celu utrzymania liczby neutrofilów.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki w leczeniu pacjentów z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów <0,5 x 109/l) trwającą 7 dni lub dłużej, lub z ciężką neutropenią z gorączką lub zakażeniem, bądź pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii, dawkę należy zmniejszyć

0    0,25 mg/m2 pc./dobę, do 1,25 mg/m2 pc./dobę (lub, jeśli to konieczne, zmniejszyć kolejną dawkę do 1,0 mg/m2 pc./dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek zmniejsza się poniżej 25 x 109/l. W badaniach klinicznych podawanie topotekanu przerywano, jeśli dawka została zmniejszona do 1,0 mg/m2 pc.

1    konieczne było dalsze jej zmniejszanie z powodu działań niepożądanych.

Rak szyjki macicy Dawka początkowa

Zalecana dawka topotekanu wynosi 0,75 mg/m2 pc./dobę, podawana codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej w dniach 1., 2. i 3. Cisplatynę w dawce 50 mg/m2 pc./dobę podaje się w infuzji dożylnej w dniu 1., po podaniu topotekanu. Ten schemat leczenia powtarza się co 21 dni przez 6 kursów lub do wystąpienia postępu choroby.

Kolejne dawki

Topotekanu nie należy podawać ponownie do momentu, gdy liczba neutrofilów nie wyniesie

>1,5 x 109/l, liczba płytek >100 x 109/l a stężenie hemoglobiny >9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli jest

konieczne).

Standardową praktyką w onkologii w leczeniu neutropenii jest albo podawanie topotekanu z innymi produktami leczniczymi (np. G-CSF), albo zmniejszeniu dawki w celu utrzymania liczby neutrofilów.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki w terapii pacjentów z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów <0,5 x 109/l) trwającą 7 dni lub dłużej, lub z ciężką neutropenią z gorączką lub zakażeniem, bądź pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii, dawkę w następnych cyklach należy zmniejszyć o 20%, do 0,60 mg/m2 pc./dobę (lub, jeśli to konieczne, zmniejszyć kolejną dawkę do 0,45 mg/m2 pc./dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek zmniejszy się poniżej 25 x 109/l.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Monoterapia (rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca)

Brak wystarczających danych, pozwalających na określenie zasad doboru dawki topotekanu u pacjentów z klirensem kreatyniny <20 ml/min. Ograniczone dane wskazują, że u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek dawkę topotekanu należy zmniejszyć. Zalecana dawka topotekanu w monoterapii raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca u pacjentów z klirensem kreatyniny od 20 do 39 ml/min wynosi 0,75 mg/m2 pc./dobę przez 5 kolejnych dni.

Leczenie skojarzone (rak szyjki macicy)

Podczas badań klinicznych, w których terapię skojarzoną topotekanem i cisplatyną stosowano u pacjentek z rakiem szyjki macicy, leczenie rozpoczynano jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło <1,5 mg/dl. Jeśli podczas leczenia skojarzonego topotekanem i cisplatyną stężenie kreatyniny przekroczy wartość 1,5 mg/dl, zaleca się sprawdzenie pełnej informacji dotyczącej cisplatyny w odniesieniu do zmniejszenia dawki/kontynuacji terapii.

Jeśli podawanie cisplatyny jest przerwane, brak wystarczających danych dotyczących kontynuacji monoterapii topotekanem u pacjentek z rakiem szyjki macicy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na ograniczone doświadczenie nie można sformułować zaleceń dotyczących stosowania topotekanu u dzieci i młodzieży (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Przechowywanie i okres ważności

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).

Nie zamrażać.

Fiolki przed otwarciem 30 miesięcy

Stabilność po rozcieńczeniu

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną po otwarciu i rozcieńczeniu przez 7 dni, jeśli produkt leczniczy jest rozcieńczony do stężenia 0,01-0,05 mg/ml 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu i przechowywany temperaturze od 2°C do 8°C i w temperaturze pokojowej (20°C do 25°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy użyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Przechowywanie nie powinno trwać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

8 AT/H/0327/001/IB/006

Topotecan-Ebewe

Charakterystyka Topotecan-ebewe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Topotecan-Ebewe, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg topotekanu (Topotecanum) w postaci chlorowodorku.

Jedna fiolka 1 ml zawiera 1 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Jedna fiolka 3 ml zawiera 3 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Jedna fiolka 4 ml zawiera 4 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Jasnożółty roztwór.

pH 2,0 - 2,5

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany w leczeniu:

♦    pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których terapia pierwszego lub kolejnego rzutu okazała się nieskuteczna;

♦    pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca, u których ponowne leczenie z użyciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie (patrz punkt 5.1).

Topotekan w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentek z rakiem szyjki macicy nawracającym po radioterapii oraz u pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek, które wcześniej otrzymywały cisplatynę, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przypadku długotrwałego okresu bez leczenia (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Topotekan należy stosować tylko w ośrodkach specjalistycznych, prowadzących chemioterapię cytotoksyczną i należy podawać go wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu chemioterapii (patrz punkt 6.6).

Jeśli stosowana jest terapia skojarzona z cisplatyną, konieczne jest zapoznanie się z treścią pełnej informacji o cisplatynie.

Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia topotekanem liczba neutrofilów (granulocytów obojętnochłonnych) musi wynosić >1,5 x 109/l, liczba płytek krwi musi wynosić >100 x 109/l, a stężenie hemoglobiny >9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli to konieczne).

Produkt Topotekan-Ebewe musi być rozcieńczony przed użyciem (patrz punkt 6.6).

Rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca Dawka początkowa

Zalecaną dawką topotekanu jest 1,5 mg/m2 pc./dobę podawane codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej przez pięć kolejnych dni co 3 tygodnie, licząc od pierwszego dnia cyklu. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, można je kontynuować do czasu progresji choroby (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Kolejne dawki

Topotekanu nie należy ponownie podawać do momentu, gdy liczba neutrofilów nie osiągnie wartości >1 x 109/l, liczba płytek >100 x 109/l, a stężenie hemoglobiny >9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli jest konieczne).

Standardową praktyką w onkologii w leczeniu neutropenii jest albo podawanie topotekanu z innymi produktami leczniczymi (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki w celu utrzymania liczby neutrofilów.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki w leczeniu pacjentów z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów <0,5 x 109/l) trwającą 7 dni lub dłużej, lub z ciężką neutropenią z gorączką lub zakażeniem, bądź pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii, dawkę należy zmniejszyć

0    0,25 mg/m2 pc./dobę do 1,25 mg/m2 pc./dobę (lub, jeśli to konieczne, zmniejszyć kolejną dawkę do 1,0 mg/m2 pc./dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek zmniejsza się poniżej 25 x 109/l. W badaniach klinicznych podawanie topotekanu przerywano, jeśli dawka została zmniejszona do 1,0 mg/m2 pc.

1    konieczne było dalsze jej zmniejszanie z powodu działań niepożądanych.

Rak szyjki macicy Dawka początkowa

Zalecana dawka topotekanu wynosi 0,75 mg/m2 pc./dobę, podawana codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej w dniach 1., 2. i 3. Cisplatynę w dawce 50 mg/m2 pc./dobę podaje się w infuzji dożylnej w dniu 1., po podaniu topotekanu. Ten schemat leczenia powtarza się co 21 dni przez 6 cykli lub do wystąpienia postępu choroby.

Kolejne dawki

Topotekanu nie należy podawać ponownie do momentu, gdy liczba neutrofilów nie wyniesie

>1,5 x 109/l, liczba płytek >100 x 109/l a stężenie hemoglobiny >9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli jest

konieczne).

Standardową praktyką w onkologii w leczeniu neutropenii jest albo podawanie topotekanu z innymi produktami leczniczymi (np. G-CSF), albo zmniejszeniu dawki w celu utrzymania liczby neutrofilów.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki w leczeniu pacjentów z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów <0,5 x 109/l) trwającą 7 dni lub dłużej, lub z ciężką neutropenią z gorączką lub zakażeniem, bądź pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii, dawkę w następnych cyklach należy zmniejszyć o 20%, do 0,60 mg/m2 pc./dobę (lub, jeśli to konieczne, zmniejszyć kolejną dawkę do 0,45 mg/m2 pc./dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek zmniejszy się poniżej 25 x 109/l.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Monoterapia (rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca)

Brak wystarczających danych pozwalających na określenie zasad doboru dawki topotekanu u pacjentów z klirensem kreatyniny <20 ml/min. Ograniczone dane wskazują, że u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek dawkę topotekanu należy zmniejszyć. Zalecana dawka topotekanu w monoterapii raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca u pacjentów z klirensem kreatyniny od 20 do 39 ml/min wynosi 0,75 mg/m2 pc./dobę przez 5 kolejnych dni.

Leczenie skojarzone (rak szyjki macicy)

Podczas badań klinicznych, w których terapię skojarzoną topotekanem i cisplatyną stosowano u pacjentek z rakiem szyjki macicy, leczenie rozpoczynano jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło <1,5 mg/dl. Jeśli podczas leczenia skojarzonego topotekanem i cisplatyną stężenie kreatyniny przekroczy wartość 1,5 mg/dl, zaleca się sprawdzenie pełnej informacji dotyczącej cisplatyny w odniesieniu do zmniejszenia dawki i (lub) kontynuacji terapii.

Brak wystarczających danych dotyczących kontynuacji monoterapii topotekanem u pacjentek z rakiem szyjki macicy po przerwaniu podawania cisplatyny.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na ograniczone doświadczenie nie można sformułować zaleceń dotyczących stosowania topotekanu u dzieci i młodzieży (patrz punkty 5.1 i 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Topotekan jest przeciwwskazany u osób:

-    z ciężką nadwrażliwością na topotekan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w wywiadzie;

-    karmiących piersią (patrz punkt 4.6)

-    z ciężkim zahamowaniem czynności szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego cyklu, z liczbą neutrofilów <1,5 x 109/l i (lub) liczbą płytek krwi <100 x 109/l.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie toksyczne na krew i układ krwiotwórczy zależy od dawki. Należy regularnie kontrolować pełną morfologię krwi, w tym liczbę płytek krwi (patrz punkt 4.2).

Tak, jak inne produkty lecznicze o działaniu cytotoksycznym, topotekan może powodować ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego. U pacjentów leczonych topotekanem notowano zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do posocznicy i spowodowanych nią zgonów (patrz punkt 4.8).

Neutropenia wywołana zastosowaniem topotekanu może spowodować zapalenie jelita grubego.

W badaniach klinicznych topotekanu zgłaszano zgony na skutek zapalenia jelita w przebiegu neutropenii. U pacjentów, u których stwierdzono gorączkę, neutropenię oraz charakterystyczny ból brzucha należy wziąć pod uwagę możliwość neutropenicznego zapalenia jelita grubego.

W związku ze stosowaniem topotekanu notowano przypadki śródmiąższowej choroby płuc, niektóre z nich zakończyły się zgonem (patrz punkt 4.8). Do czynników ryzyka należą śródmiąższowa choroba płuc w wywiadzie, zwłóknienie płuc, rak płuca, ekspozycja narządów klatki piersiowej na promieniowanie jonizujące i stosowanie leków o działaniu toksycznym na płuca i (lub) czynników pobudzających wzrost kolonii makrofagów. Należy obserwować pacjentów, czy nie występują u nich objawy wskazujące na śródmiąższową chorobę płuc (tj. kaszel, gorączka, duszność i (lub) hipoksja).

W razie potwierdzenia nowego rozpoznania śródmiąższowej choroby płuc podawanie topotekanu należy przerwać.

Leczenie topotekanem i topotekanem z cisplatyną jest często związane z wystąpieniem istotnej klinicznie małopłytkowości. Należy to uwzględnić, np. gdy rozważa się rozpoczęcie leczenia pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia związanego z obecnością guza.

Zgodnie z przewidywaniami, pacjenci w złym stanie ogólnym (PS>1) słabiej reagują na leczenie i zwiększa się u nich częstość powikłań, takich jak gorączka, zakażenie i posocznica (patrz punkt 4.8). W trakcie leczenia ważna jest systematyczna ocena stanu ogólnego pacjenta w celu upewnienia się, że nie pogorszył się on do PS=3.

Brak wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania topotekanu u pacjentów z ciężkimi

zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wywołanymi marskością (stężenie bilirubiny w surowicy krwi >10 mg/dl). Nie zaleca się stosowania topotekanu w tych grupach pacjentów.

Małej liczbie pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy od 1,5 do 10 mg/dl) podawano topotekan w dawce 1,5 mg/m2 pc. przez 5 dni co trzy tygodnie. Obserwowano zmniejszenie klirensu topotekanu, jednak brak wystarczających danych, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania dla tej grupy pacjentów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano badań interakcji farmakokinetycznych in vivo u ludzi.

Topotekan nie hamuje enzymów cytochromu P450 u ludzi (patrz punkt 5.2). W badaniu populacyjnym jednoczesne podawanie granisetronu, ondansetronu, morfiny lub kortykosteroidów nie wpływało znacząco na właściwości farmakokinetyczne całkowitego topotekanu (postaci czynnej i nieczynnej).

Podczas stosowania topotekanu w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami może być konieczne zmniejszenie dawek poszczególnych produktów leczniczych w celu poprawienia tolerancji leczenia. Jednak podczas leczenia skojarzonego z preparatami platyny występuje zmienna interakcja zależna od tego, czy preparat platyny jest podawany w 1., czy w 5. dniu stosowania topotekanu. Jeśli cisplatynę lub karboplatynę podaje się w 1. dniu stosowania topotekanu, to w celu poprawy tolerancji należy podawać oba leki w dawkach mniej szych niż dawki, które można zastosować w przypadku podawania preparatu platyny w 5. dniu stosowania topotekanu.

Jeśli topotekan (0,75 mg/m2 pc./dobę przez 5 kolejnych dni) oraz cisplatynę (60 mg/m2 pc./dobę w 1. dobie) podawano 13 pacjentkom z rakiem jajnika, w 5. dobie leczenia stwierdzano nieznaczne zwiększenie wartości AUC (12%, n=9) oraz Cmax (23%, n=11). Uważa się, że jest mało prawdopodobne, aby zjawisko to miało znaczenie kliniczne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Tak jak w przypadku każdej chemioterapii z użyciem leków cytotoksycznych, należy zalecić stosowanie skutecznych metod antykoncepcji, jeśli jedno z partnerów jest leczone topotekanem.

W badaniach nieklinicznych wykazano, że topotekan ma działanie letalne na zarodek i płód oraz powoduje wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5.3). Tak jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan może powodować uszkodzenie płodu, dlatego kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić, aby podczas leczenia topotekanem unikały zajścia w ciążę. Jeśli topotekan jest stosowany podczas ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia topotekanem, konieczne jest ostrzeżenie pacjentki o potencjalnych zagrożeniach dla płodu.

Stosowanie topotekanu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Chociaż nie wiadomo, czy topotekan przenika do mleka kobiecego, jednak w przypadku rozpoczęcia leczenia topotekanem karmienie piersią należy przerwać.

W badaniach toksycznego wpływu na rozród u szczurów nie stwierdzono wpływu na płodność samców ani samic (patrz punkt 5.3). Jednak podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan ma działanie genotoksyczne i nie można wykluczyć jego wpływu na płodność, w tym na płodność osobników płci męskiej.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli j ednak u pacjenta utrzymuje się uczucie zmęczenia i osłabienie, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W badaniach określających wielkość dawki, przeprowadzonych z udziałem 523 pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika i 631 pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca stwierdzono, że toksycznością ograniczającą dawkę topotekanu stosowanego w monoterapii jest toksyczność hematologiczna. Toksyczność ta była przewidywalna i odwracalna. Nie stwierdzono objawów kumulowania się toksyczności hematologicznej i niehematologicznej.

Profil działań niepożądanych topotekanu stosowanego w skojarzeniu z cisplatyną w badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka szyjki macicy jest zgodny z profilem działań niepożądanych tego leku stosowanego w monoterapii. Ogólna toksyczność hematologiczna u pacjentów leczonych topotekanem w skojarzeniu z cisplatyną jest mniejsza niż podczas monoterapii topotekanem, lecz większa niż podczas stosowania samej cisplatyny.

Podczas podawania topotekanu w skojarzeniu z cisplatyną stwierdzano dodatkowe działania niepożądane, które jednak obserwowano podczas monoterapii cisplatyną; działania te nie wiążą się ze stosowaniem topotekanu. Należy zapoznać się z informacją o leku w celu poznania pełnej listy działań niepożądanych cisplatyny.

Niżej przedstawiono zebrane dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania topotekanu w monoterapii.

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz bezwzględną częstością (wszystkie zgłoszone zdarzenia).

Często: posocznica

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka, osłabienie, zmęczenie Często: złe samopoczucie Bardzo rzadko: wynaczynienie*

* wynaczynienie notowano bardzo rzadko; reakcje były lekkie i na ogół nie wymagały szczególnego leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcja nadwrażliwości, w tym wysypka

Rzadko: reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: hiperbilirubinemia

Częstość zdarzeń niepożądanych wymienionych wyżej może być większa u pacjentów w złym stanie ogólnym (patrz punkt 4.4).

Częstości hematologicznych i niehematologicznych działań niepożądanych wymienionych niżej określono na podstawie raportów o zdarzeniach niepożądanych, uznanych za związane i (lub) prawdopodobnie związane ze stosowaniem topotekanu.

Działania hematologiczne

Neutropenia: Ciężką neutropenię (liczba neutrofilów <0,5 x 109/l) podczas pierwszego cyklu terapii obserwowano u 55% pacjentów, a trwającą >7 dni u 20% pacjentów, ogółem u 77% pacjentów (39% cykli). Gorączka lub zakażenie towarzyszące ciężkiej neutropenii występowały u 16% pacjentów podczas pierwszego cyklu, a ogólnie u 23% pacjentów (6% cykli). Mediana czasu do wystąpienia ciężkiej neutropenii wynosiła 9 dni, a mediana czasu jej trwania 7 dni. Ciężka neutropenia trwała dłużej niż 7 dni w 11% wszystkich cykli leczenia. Wśród wszystkich pacjentów leczonych w badaniach klinicznych (zarówno tych, u których wystąpiła ciężka neutropenia, jak i tych, u których ona nie wystąpiła) u 11% pacjentów (4% cykli) wystąpiła gorączka, a u 26% (9% cykli) wystąpiło zakażenie. Ponadto u 5% wszystkich leczonych pacjentów (1% cykli) rozwinęła się posocznica (patrz punkt 4.4).

Małopłytkowość: Ciężką małopłytkowość (liczba płytek mniejsza niż 25 x 109/l) stwierdzono u 25% pacjentów (8% cykli), umiarkowaną (liczba płytek 25 do 50 x 109/l) u 25% pacjentów (15% cykli). Mediana czasu do wystąpienia ciężkiej małopłytkowości wyniosła 15 dni, a mediana czasu jej trwania 5 dni. Przetoczenia płytek zastosowano w 4% cykli. Niezbyt często zgłaszano znaczące następstwa małopłytkowości, w tym zgony z powodu krwawienia związanego z obecnością guza.

Niedokrwistość: Umiarkowaną do ciężkiej (Hb <8,0 g/dl) obserwowano u 37% pacjentów (14% cykli). Masę erytrocytarną otrzymało 52% pacjentów (21% cykli).

Działania niehematologiczne

Często zgłaszanymi niehematologicznymi działaniami niepożądanymi były objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności (52%), wymioty (32%) i biegunka (18%), zaparcie (9%) i zapalenie błon śluzowych (15%). Częstość ciężkich (3. lub 4. stopnia) nudności, wymiotów, biegunki i zapalenia błon śluzowych wyniosła odpowiednio 4, 3, 2, i 1%.

Lekkie bóle brzucha notowano u 4% pacjentów.

Zmęczenie obserwowano u około 25% pacjentów, zaś osłabienie u 16% pacjentów otrzymujących topotekan. Częstość ciężkiego (3. lub 4. stopnia) zmęczenia i osłabienia wyniosła odpowiednio 3% i 3%.

Całkowite lub wyraźne wyłysienie obserwowano u 30% pacjentów, a częściowe wyłysienie u 15% pacjentów.

Innymi ciężkimi objawami niepożądanymi występującymi u pacjentów, opisywanymi jako związane lub prawdopodobnie związane z leczeniem topotekanem, były anoreksja (12%), złe samopoczucie (3%) i hiperbilirubinemia (1%).

Rzadko opisywano reakcje nadwrażliwości obejmujące wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne. W badaniach klinicznych wysypkę opisywano u 4% pacjentów, a świąd u 1,5% pacjentów.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania topotekanu. Głównymi przewidywanymi powikłaniami przedawkowania mogą być: zahamowanie czynności szpiku kostnego i zapalenie błon śluzowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwnowotworowe.

Kod ATC: L01XX17

Przeciwnowotworowe działanie topotekanu polega na hamowaniu topoizomerazy-I, enzymu uczestniczącego w replikacji DNA przez zmniejszanie napięcia torsyjnego przed poruszającymi się widełkami replikacyjnymi. Topotekan hamuje działanie topoizomerazy-I przez stabilizowanie kowalencyjnego kompleksu enzymu i rozdzielonych nici DNA, stanowiącego etap pośredni w procesie katalitycznym. Następstwem hamowania topoizomerazy-I przez topotekan w komórce jest wywoływanie pęknięć pojedynczych nici DNA związanego z białkiem.

Nawrotowy rak jajnika

W badaniach klinicznych porównujących topotekan i paklitaksel u pacjentek leczonych wcześniej z powodu raka jajnika chemioterapią z użyciem platyny (odpowiednio n=112 i 114) odsetek reakcji na leczenie (95% CI) wyniósł 20,5% (13%, 28%) w porównaniu z 14% (8%, 20%), a mediana czasu do progresji wyniosła 19 tygodni w porównaniu z 15 tygodniami (współczynnik ryzyka 0,7 [0,6, 1,0]) odpowiednio dla topotekanu i paklitakselu. Mediana okresu przeżycia wyniosła 62 tygodnie dla topotekanu i 53 tygodnie dla paklitakselu (współczynnik ryzyka 0,9 [0,6, 1,3]).

Odsetek reakcji na leczenie w całym programie leczenia raka jajnika (n=392, wszystkie pacjentki leczone wcześniej cisplatyną lub cisplatyną z paklitakselem) wynosił 16%. Mediana czasu do wystąpienia reakcji w badaniach klinicznych wyniosła 7,6 do 11,6 tygodni. U pacjentek opornych na leczenie lub u których wystąpiła wznowa w ciągu 3 miesięcy po leczeniu cisplatyną (n=186), odsetek odpowiedzi wyniósł 10%.

Dane te należy oceniać w kontekście ogólnego profilu bezpieczeństwa produktu leczniczego, a zwłaszcza toksyczności hematologicznej (patrz punkt 4.8).

Dodatkową retrospektywną analizą objęto 523 pacjentki, u których wystąpiła wznowa raka jajnika. Ogółem obserwowano 87 całkowitych lub częściowych reakcji na leczenie, spośród których 13 wystąpiło podczas 5. i 6. cyklu, a 3 wystąpiły później. Spośród pacjentek, które otrzymały więcej niż 6 cykli chemioterapii, 91% ukończyło badanie zgodnie z planem lub było leczonych do czasu progresji choroby, a tylko u 3% przerwano leczenie z powodu działań niepożądanych.

Nawrotowy drobnokomórkowy rak płuca

Badanie III fazy porównywało działanie doustnego topotekanu i stosowanego jednocześnie

najlepszego leczenia objawowego (ang. Best Supportive Care, BSC) [n=71] z samym BSC [n=70] u pacjentów z nawrotem po leczeniu pierwszego rzutu [mediana czasu do progresji po leczeniu pierwszego rzutu: 84 dni w grupie doustnego topotekanu + BSC, 90 dni w grupie BSC] i u których ponowne zastosowanie chemioterapii podawanej dożylnie uznano za niewłaściwe. W grupie otrzymującej doustny topotekan plus BSC stwierdzono statystycznie znamienną poprawę całkowitego czasu przeżycia w porównaniu z grupą, u której stosowano samo BSC (logarytmiczny test rang p=0,0104). Nieskorygowany wskaźnik ryzyka w grupie otrzymującej doustnie topotekan plus BSC wobec grupy samego BSC wynosił 0,64 (95% CI: 0,45-0,90). Mediana przeżycia pacjentów leczonych topotekanem plus BSC wyniosła 25,9 tygodnia [95% CI: 18,3-31,6] w porównaniu z 13,9 tygodnia [95% CI: 11,1-18,6] w grupie samego BSC [p=0,0104].

Samodzielne rejestrowanie objawów dokonywane przez pacjentów bez zaślepienia, w oparciu o skalę oceny objawów, uwidoczniło zgodną tendencję w zakresie złagodzenia objawów u pacjentów otrzymujących topotekan doustnie plus BSC.

Przeprowadzono jedno badanie fazy II (badanie 065) i jedno badanie fazy III (badanie 396) w celu oceny skuteczności topotekanu podawanego doustnie w porównaniu z topotekanem podawanym dożylnie pacjentom z nawrotem choroby >90 dniach od zakończenia jednego wcześniejszego schematu chemioterapii (patrz Tabela 1). Na podstawie samodzielnego rejestrowania objawów dokonywanego przez pacjentów bez zaślepienia, w oparciu o skalę oceny objawów, w obu badaniach wykazano, że zarówno doustne, jak i dożylne stosowanie topotekanu związane było z podobnym zmniejszeniem nasilenia objawów u pacjentów z wrażliwym na topotekan rakiem drobnokomórkowym płuca.

Tabela 1. Podsumowanie danych dotyczących czasu przeżycia, odsetka odpowiedzi i czasu do progresji u pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca leczonych topotekanem podawanym doustnie lub dożylnie.

Badanie 065

Badanie 396

Topotekan

podawany

doustnie

Topotekan

podawany

dożylnie

Topotekan

podawany

doustnie

Topotekan

podawany

dożylnie

(N=52)

(N=54)

(N=153)

(N=151)

Mediana czasu przeżycia (tygodnie) (95% CI)

32,3

(26,3; 40,9)

25,1

(21,1; 33,0)

33,0

(29,1; 42.4)

35,0

(31,0; 37,1)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,88 (0,59; 1,31)

0,88 (0,7; 1,11)

Odsetek odpowiedzi (%)

(95% CI)

23,1

(11,6; 34,5)

14,8

(5,3; 24,3)

18,,3

(12,2; 24,4)

21,9

(15,3; 28,5)

Różnica w odsetku odpowiedzi (95% CI)

8,3 (-6,6; 23,1)

-3,6 (-12,6; 5,5)

Mediana czasu do progresji (tygodnie) (95% CI)

14,9

(8,3; 21,3)

13,1

(11,6; 18,3)

11,9

(9,7; 14,1)

14,6

(13,3; 18,9)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,90 (0,60; 1,35)

1,21 (0,96; 1,53)

N = całkowita liczba leczonych pacjentów CI = przedział ufności

W innym randomizowanym badaniu III fazy, w który porównywano skuteczność topotekanu podawanego dożylnie z cyklofosfamidem, produktem Adriamycin (doksorubicyną) i winkrystyną (CAV) u pacjentów z nawrotowym, wrażliwym na chemioterapię drobnokomórkowym rakiem płuca, całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie wyniósł 24,3% w grupie topotekanu w porównaniu z 18,3% w grupie CAV. Mediana czasu do progresji była podobna w obu grupach (odpowiednio 13,3 tygodnia i 12,3 tygodnia). Mediana czasu przeżycia w obu grupach wyniosła odpowiednio 25,0 i 24,7 tygodnia. Współczynnik ryzyka dla przeżycia pacjentów po podaniu dożylnym topotekanu względem CAV wyniósł 1,04 (95% CI: 0,78-1,40).

Łączny odsetek odpowiedzi na leczenie topotekanem w badaniach u pacjentów z nawrotowym rakiem drobnokomórkowym płuca wrażliwym na chemioterapię pierwszego rzutu [n=480] wyniósł 20,2%. Mediana czasu przeżycia wyniosła 30,3 tygodnia (95% CI: 27,6-33,4).

W populacji pacjentów z opornym na leczenie rakiem drobnokomórkowym płuca (tych, u których nie uzyskano odpowiedzi na leczenie pierwszego rzutu) odsetek odpowiedzi na leczenie topotekanem wynosił 4,0%.

Rak szyjki macicy

W randomizowanym badaniu porównawczym III fazy, prowadzonym przez Gynaecological Oncology Group (GOG 0179), porównywano wyniki terapii skojarzonej topotekanem z cisplatyną (n=147) z samą cisplatyną (n=146) u pacjentek z histologicznie potwierdzonym przetrwałym, nawrotowym lub będącym w stadium zaawansowania IVB raku szyjki macicy, którego leczenie chirurgiczne i (lub) radioterapią uznano za niewłaściwe. Po korekcie analiz dokonanych w trakcie badania okazało się, że leczenie topotekanem z cisplatyną w sposób istotny statystycznie poprawia ogólne przeżycie w porównaniu z monoterapią cisplatyną (test log-rank, p=0,033).

Wyniki badania GOG-0179

Populacja pacjentek zakwalifikowanych do leczenia (ang. Intent to treat - ITT)

Cisplatyna 50 mg/m2 pc. d.1 q21 d

Cisplatyna 50 mg/m2 pc. d. 1 + Topotekan 0,75 mg/m2 pc. dx3 q21 d

Przeżycie (miesiące)

(n=146)

(n=147)

Mediana (95% CI)

6,5 (5,8; 8,8)

9,4 (7,9; 11,9)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,76 (0,59; 0,98)

Log rank test; wartość p

0,033

Pacjentki nieleczone wcześniej cisplatyną

Cisplatyna

Topotekan/Cisplatyna

Przeżycie (miesiące)

(n=46)

(n=44)

Mediana (95% CI)

8,8 (6,4; 11,5)

15,7 (11,9; 17,7)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,51 (0,31; 0,82)

Pacjentki leczone wcześniej cisplatyną i radioterapią

Cisplatyna

Topotekan/Cisplatyna

Przeżycie (miesiące)

(n=72)

(n=69)

Mediana (95% CI)

5,9 (4,7; 8,8)

7,9 (5,5; 10,9)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,85 (0,59; 1,21)

U pacjentek z nawrotem w ciągu 180 dni (n=39) po leczeniu cisplatyną i radioterapią mediana

przeżycia w grupie topotekanu z cisplatyną wynosiła 4,6 miesiąca (95% CI: 2,6; 6,1), zaś w grupie cisplatyny wynosiła 4,5 miesiąca (95% CI: 2,9; 9,6) ze współczynnikiem ryzyka 1,15 (0,59; 2,23).

U pacjentek z nawrotem po upływie 180 dni (n=102) mediana przeżycia w grupie topotekanu z cisplatyną wynosiła 9,9 miesiąca (95% CI: 7; 12,6), zaś w grupie cisplatyny wynosiła 6,3 miesiąca (95% CI: 4,9; 9,5) ze współczynnikiem ryzyka 0,75 (0,49; 1,16).

Dzieci i młodzież

Topotekan oceniano również w populacji dzieci i młodzieży, jednak ilość dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jest ograniczona.

Podczas otwartego badania z udziałem dzieci (n=108, zakres wieku: od niemowlęctwa do 16 lat) z nawrotowymi lub postępującymi nowotworami o charakterze litych guzów, topotekan w dawce początkowej 2,0 mg/m2 pc. podawano w 30-minutowej infuzji przez 5 dni, powtarzając taki schemat co 3 tygodnie przez okres do jednego roku, w zależności od uzyskanej reakcji na leczenie. Do leczonych w ten sposób nowotworów zaliczono mięsaka Ewinga/prymitywny guz neurektodermalny, nerwiaka płodowego (neurobastoma), kostniaka zarodkowego (osteoblastoma) i mięsaka mięśni poprzecznie prążkowanych (rhabdomyosarcoma). Działanie przeciwnowotworowe leku wykazano głównie u pacjentów z nerwiakiem płodowym. Toksyczność topotekanu u dzieci i młodzieży z nawrotowymi i opornymi na leczenie guzami litymi była podobna do stwierdzanej wcześniej u osób dorosłych. W badaniu tym 46 pacjentów (43%) otrzymywało G-CSF w czasie 192 cykli leczenia (42,1%), 65 pacjentom (60%) przetaczano masę erytrocytarną w czasie 139 cykli leczenia (30,5 %), zaś 50 pacjentom (46%) przetaczano koncentrat płytkowy w czasie 159 cykli leczenia (34,9%). Na podstawie danych dotyczących ograniczającej wielkość dawki toksyczności w postaci mielosupresji, ocenianej podczas farmakokinetycznego badania u dzieci i młodzieży z opornymi na leczenie guzami litymi, ustalono, że maksymalna tolerowana dawka leku (MTD) wynosi 2,0 mg/m2 pc./dobę po zastosowaniu G-CSF i 1,4 mg/m2 pc./dobę bez stosowania G-CFS (patrz punkt 5.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Topotekan podawany dożylnie w dawkach od 0,5 do 1,5 mg/m2 pc. w 30-minutowej infuzji codziennie przez 5 dni wykazywał duży klirens osoczowy, który wynosił 62 l/godzinę (SD 22) i odpowiadał około 2/3 przepływu wątrobowego. Topotekan wykazywał również dużą objętość dystrybucji, około 132 l (SD 57) i względnie krótki okres półtrwania (2-3 godziny). Porównanie parametrów farmakokinetycznych nie wykazało żadnych zmian w farmakokinetyce podczas podawania topotekanu przez 5 dni. Pole pod krzywą zwiększało się w przybliżeniu proporcjonalnie do zwiększania dawki. Po podaniu wielokrotnym dawek dobowych kumulacja topotekanu jest niewielka lub nie następuje. Nie stwierdzono również zmiany farmakokinetyki topotekanu po podaniu wielokrotnym. Badania niekliniczne wskazują, że wiązanie topotekanu z białkami osocza jest małe (35%), a dystrybucja między komórkami krwi i osoczem jest prawie jednorodna.

Eliminację topotekanu badano tylko częściowo u ludzi. Główną drogą eliminacji jest hydroliza pierścienia laktonowego do pochodnej karboksylowej o otwartym pierścieniu.

Metabolizm stanowi <10% eliminacji topotekanu. Obecność N-demetylowej pochodnej, której aktywność wykazana w badaniach na komórkach jest podobna lub mniejsza od związku macierzystego, stwierdzana była w moczu, osoczu i kale. Średnia wartość stosunku AUC dla metabolitu do AUC dla związku macierzystego była mniejsza niż 10% zarówno dla całkowitego topotekanu, jak i laktonu. W moczu wykryto obecność O-glukuronidu i pochodnej N-demetylowej topotekanu.

Całkowity odzysk lekopochodnego materiału po podaniu pięciu dobowych dawek topotekanu wynosił 71 do 76% dawki podanej dożylnie. Około 51% było wydalane w moczu jako całkowity topotekan, a 3% jako jego N-demetylowa pochodna. Wydalanie całkowitego topotekanu z kałem wynosiło 18%, zaś 1,7% stanowiła pochodna N-demetylowa topotekanu. Ogólnie, N-demetylowa pochodna topotekanu stanowiła średnio mniej niż 7% (zakres 4-9%) całkowitego materiału lekopochodnego wykrywanego w moczu i kale. O-glukuronid topotekanu i N-demetylo-O-glukuronid topotekanu w moczu stanowiły mniej niż 2,0%.

Badania in vitro na mikrosomach wątroby człowieka wykazały powstawanie niewielkiej ilości pochodnej N-demetylowej topotekanu. In vitro topotekan nie hamuje ludzkich izoenzymów CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A lub CYP4A cytochromu P450, ani ludzkich enzymów cytoplazmatycznych dihydropirymidyny lub oksydazy ksantynowej.

Podczas stosowania w skojarzeniu z cisplatyną (cisplatyna w dniu 1., topotekan w dniach od 1. do 5.), klirens topotekanu był mniejszy w dniu 5. niż w dniu 1. (19,1 l/godz./m2 w porównaniu z 21,3 l/godz./m2 [n=9]) (patrz punkt 4.5).

Klirens osoczowy u osób z zaburzeniami czynności wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy w zakresie od 1,5 do 10,0 mg/dl) był zmniejszony do około 67% wartości w porównaniu z grupą kontrolną. Okres półtrwania topotekanu wydłużał się o około 30 %, ale nie obserwowano wyraźnych zmian w objętości dystrybucji. U osób z zaburzeniami czynności wątroby osoczowy klirens całkowitego topotekanu (aktywnej i nieaktywnej postaci) był zmniejszony tylko o około 10% w porównaniu z grupą kontrolną.

Klirens osoczowy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 41-60 ml/min) zmniejszał się do około 67% w porównaniu z grupą kontrolną. Objętość dystrybucji była nieznacznie zmniejszona, a okres półtrwania wydłużał się tylko o 14%. U osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek osoczowy klirens topotekanu był zmniejszony do 34 % wartości w grupie kontrolnej. Średni okres półtrwania wydłużał się z 1,9 do 4,9 godziny.

W badaniu populacyjnym szereg takich czynników, jak wiek, masa ciała i wodobrzusze nie miały istotnego wpływu na klirens całkowitego topotekanu (w postaci aktywnej i nieaktywnej).

Dzieci i młodzież

Właściwości farmakokinetyczne topotekanu podawanego przez 5 dni w 30-minutowej infuzji oceniano w dwóch badaniach. W jednym z tych badań stosowano dawki od 1,4 mg/m2 pc. do 2,4 mg/m2 pc. u dzieci (w wieku od 2 do 12 lat; n=18), młodzieży (w wieku od 12 do 16 lat; n=9) oraz młodych dorosłych (w wieku od 16 do 21 lat; n=9) z opornymi na leczenie guzami litymi. W drugim badaniu stosowano dawki od 2,0 mg/m2 pc. do 5,2 mg/m2 pc. u dzieci (n=8), młodzieży (n=3) i młodych dorosłych (n=3) z białaczką. W żadnym z tych badań nie stwierdzono widocznych różnic w farmakokinetyce topotekanu u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z guzami litymi lub białaczką, ale dane te są zbyt ograniczone, aby na ich podstawie formułować jednoznaczne wnioski.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na skutek mechanizmu działania topotekan jest genotoksyczny in vitro w stosunku do komórek ssaków (komórki chłoniaka mysiego i ludzkie limfocyty) i in vivo w stosunku do komórek szpiku kostnego u myszy. Wykazano również, że topotekan podawany szczurom i królikom ma działanie letalne na zarodki i płody.

W badaniach toksyczności reprodukcyjnej topotekan nie wpływał na płodność samców i samic szczura. Jednak u samic obserwowano jajeczkowanie mnogie i niewielkie zwiększenie strat przedimplantacyj nych.

Nie badano potencjalnego działania rakotwórczego topotekanu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas winowy

Kwas solny rozcieńczony Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Fiolki przed otwarciem 30 miesięcy

Stabilność po otwarciu i rozcieńczeniu

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną po otwarciu i rozcieńczeniu przez 7 dni, jeśli produkt leczniczy jest rozcieńczony do stężenia 0,01-0,05 mg/ml 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu i przechowywany temperaturze od 2°C do 8°C i w temperaturze pokojowej (20°C do 25°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy użyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie użyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Przechowywanie nie powinno trwać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła typu I zamknięte gumowym korkiem powlekanym fluoropolimerem, z aluminiowym uszczelnieniem, umieszczone w plastikowym pojemniku (onco-Safe), w tekturowym pudełku.

Fiolki z bezbarwnego szkła typu I zamknięte gumowym korkiem powlekanym fluoropolimerem, z aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml 1 x 3 ml, 5 x 3 ml, 10 x 3 ml 1 x 4 ml, 5 x 4 ml, 10 x 4 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ocena przed zastosowaniem

Tak jak wszystkie produkty lecznicze do podawania pozajelitowgo, produkt Topotecan-Ebewe należy przed zastosowaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek i czy nie uległ przebarwieniu.

Nie stosować produktu Topotecan Ebewe w razie zaobserwowania oznak zepsucia.

Sposób rozcieńczenia

Koncentrat musi być rozcieńczony przed podaniem.

Rozcieńczyć odpowiednią objętość koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 0,9% roztworem

chlorku sodowego do infuzji dożylnych albo 5% roztworem glukozy do infuzji dożylnych, do uzyskania końcowego stężenia od 10 do 50 mikrogramów/ml (0,01 mg/ml, 0,025 mg/ml i 0,05 mg/ml).

Potrzebną ilość roztworu można pobrać bezpośrednio z fiolki.

Do uzyskania żądanej dawki dla danego pacjenta może być konieczne zastosowanie więcej niż jednej fiolki. Zależnie od żądanej dawki wyrażonej w mg należy w sposób jałowy pobrać z odpowiedniej ilości fiolek skalowaną strzykawką taką objętość koncentratu, która zawiera 1 mg/ml topotekanu. Przykładowo, dawka 2,7 mg topotekanu wymaga zastosowania 2,7 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Potrzebną objętość koncentratu należy dodać do worka lub butelki infuzyjnej pojemności 100 ml, zawierających albo 5% roztwór glukozy, albo 0,9% roztwór chlorku sodu.

Jeśli konieczne jest podanie dawki topotekanu większej niż 5 mg, należy zastosować większą objętość płynu infuzyjnego, aby nie przekraczać stężenia topotekanu 0,05 mg/ml.

Wymieszać płyn w worku lub butelce przez ręczne obracanie.

Ogólne środki ostrożności

Należy zastosować standardowe procedury dotyczące właściwego użytkowania i usuwania przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

-    Personel powinien być przeszkolony w rozcieńczaniu produktu leczniczego.

-    Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym produktem leczniczym.

-    Personel pracujący z produktem leczniczym podczas jego rozcieńczania powinien nosić odpowiednie ubranie ochronne, w tym maskę, okulary i rękawice ochronne.

-    Wszystkie przedmioty do podawania lub czyszczenia, w tym rękawice ochronne, należy umieścić w torbach na odpady wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach. Płynne odpady mogą być spłukane dużą ilością wody.

-    W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórą lub oczami należy natychmiast zastosować płukanie obfitą ilością wody.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18248

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3.06.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 17.06.2015 r.

Częstości określono następująco:_

Bardzo często (>1/10)_

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)_

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)_

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


13 AT/H/0327/001/IB/006

Topotecan-Ebewe