Imeds.pl

Torvalipin 40 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Torvalipin, 10 mg, tabletki powlekane Torvalipin, 20 mg, tabletki powlekane Torvalipin, 40 mg, tabletki powlekane

Atorvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Torvalipin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Torvalipin

3.    Jak przyjmować lek Torvalipin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Torvalipin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Torvalipin i w jakim celu się go stosuje

Lek Torvalipin należy do grupy leków nazywanych statynami, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie.

Lek Torvalipin jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek Torvalipin może także być stosowany w celu zredukowania ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Podczas leczenia należy kontynuować standardową dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Torvalipin

Kiedy nie stosować leku Torvalipin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na atorwastatynę lub na jakikolwiek inny podobny lek stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów we krwi lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby

-    u kobiet w wieku rozrodczym i niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży

-    u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę

-    u kobiet karmiących piersią

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Torvalipin w sytuacjach wymienionych poniżej. Przed rozpoczęciem

stosowania leku Torvalipin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent miał udar mózgu z krwawieniem do mózgu lub występują niewielkie kieszonki z płynem po poprzednich udarach

-    jeśli pacjent ma problemy z nerkami

-    jeśli pacjent ma niedoczynność tarczycy

-    jeśli pacjent ma powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni bądź miał problemy

z mięśniami w przeszłości, lub podobne problemy występują u osób z nim spokrewnionych

-    jeśli pacjent miał problemy z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami)

-    jeśli pacjent regularnie spożywa alkohol w dużych ilościach

-    jeśli pacjent miał w przeszłości choroby wątroby

-    u pacjentów w wieku powyżej 70 lat

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa

U pacjentów, których dotyczy którakolwiek z powyższych sytuacji, lekarz zleci wykonanie badania krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Torvalipin oraz w miarę możliwości podczas leczenia w celu monitorowania ryzyka działań niepożądanych dotyczących mięśni. Ryzyko działań niepożądanych związanych z mięśniami np. rabdomioliza, zwiększa się w przypadku jednoczesnego przyjmowania w tym samym czasie innych leków (patrz punkt 2 „Torvalipin a inne leki”).

Podczas przyjmowania leku pacjenci, którzy chorują na cukrzycę lub są w grupie ryzyka wystąpienia cukrzycy, będą objęci ścisłą obserwacją. Ryzyko rozwoju cukrzycy jest bardziej prawdopodobne, jeśli u pacjenta występuje wysokie stężenie glukozy i lipidów (tłuszczów) we krwi, nadwaga i wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta wystąpi utrzymujące się osłabienie mięśni. Mogą być potrzebne dodatkowe badania i leki do diagnozowania i leczenia.

Torvalipin a inne leki

Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku Torvalipin lub ich działanie może ulec zmianie pod wpływem leku Torvalipin. Interakcje takie mogą sprawić, że jeden z leków lub oba będą mniej skuteczne. Inną możliwością jest zwiększenie ryzyka lub nasilenie działań niepożądanych, z uwzględnieniem poważnej, choć rzadkiej choroby mięśni znanej jako rabdomioliza (opisanej w punkcie 4):

-    leki modyfikujące działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyna

-    niektóre antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy

-    inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol

-    niektóre blokery kanału wapniowego stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym, np. amlodypina, diltiazem, a także leki regulujące rytm serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron

-    inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, tj. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, itp.

-    inne leki, o których wiadomo, że wykazują interakcje z lekiem Torvalipin, w tym ezetymib (który obniża cholesterol), warfaryna (która zmniejsza krzepliwość krwi), doustne środki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i owrzodzenia żołądka), fenazon (lek przeciwbólowy) oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez)

-    leki wydawane bez recepty: ziele dziurawca.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Torvalipin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Informacja na temat stosowania leku Torvalipin znajduje się w punkcie 3. Należy zwrócić uwagę na następujące informacje:

Sok grejpfrutowy

Nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie, gdyż większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie leku Toryalipin.

Alkohol

Należy unikać spożywania dużych ilości alkoholu podczas stosowania tego leku. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Torvalipin w czasie ciąży lub jeśli pacjentka planuje ciążę.

Nie należy stosować leku Torvalipin w przypadku kobiet w wieku rozrodczym, chyba że pacjentka stosuje skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Nie należy stosować leku Torvalipin w przypadku karmienia piersią.

Bezpieczeństwo stosowania leku Torvalipin podczas ciąży lub karmienia piersią nie zostało udowodnione. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zazwyczaj lek Torvalipin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, nie należy prowadzić pojazdów, jeśli lek wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy używać żadnych narzędzi ani maszyn, jeśli ten lek wpływa na zdolność do korzystania z nich.

3. Jak przyjmować lek Torvalipin

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci stosowanie diety o niskiej zawartości cholesterolu, którą należy utrzymać podczas leczenia lekiem Torvalipin.

Zalecana dawka leku Torvalipin u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat lub starszych to 10 mg na dobę. Dawka ta w razie potrzeby może być zwiększana przez lekarza aż do dawki odpowiedniej dla pacjenta. Lekarz dostosuje dawkę leku w odstępach 4-tygodniowych lub dłuższych. Maksymalna dawka leku Torvalipin to 80 mg raz na dobę u dorosłych i 20 mg raz na dobę u dzieci.

Tabletki leku Torvalipin należy połykać w całości, popijając je wodą i mogą one być przyjmowane o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy jednak starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas trwania leczenia lekiem Toryalipin jest określany przez lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Torvalipin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Torvalipin

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Torvalipin (więcej niż typowa dawka dobowa), należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Torvalipin

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku, należy po prostu przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Torvalipin

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać

przyjmowanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego

szpitala lub oddziału ratunkowego.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób)

-    Poważne reakcje alergiczne, które powodują obrzęk twarzy, języka i gardła oraz mogą być przyczyną trudności z oddychaniem.

-    Poważne schorzenia z ciężkim łuszczeniem się i obrzękiem skóry, pęcherzami na skórze, w jamie ustnej, na oczach, narządach płciowych i z gorączką. Wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami, która może być pęcherzowa, zwłaszcza na dłoniach i podeszwach stóp.

-    Osłabienie, tkliwość lub ból mięśni szczególnie, jeśli jednocześnie występuje złe samopoczucie lub wysoka temperatura, może to być spowodowane przez nieprawidłowy rozpad mięśni prążkowanych, który może zagrażać życiu i powodować problemy z nerkami.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

-    W razie wystąpienia problemów z niespodziewanym lub nietypowym krwawieniem albo zasinieniem (siniaki) należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane leku Torvalipin

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób) występujące działania niepożądane obejmują:

-    zapalenie błony śluzowej nosa, ból gardła, krwawienie z nosa

-    reakcje alergiczne

-    zwiększenie stężenia glukozy we krwi (jeśli pacjent choruje na cukrzycę należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie stężenia kinazy keratynowej

-    ból głowy

-    nudności, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, niestrawność, biegunkę

-    bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców

-    wyniki badań krwi, które wskazują na nieprawidłowości w czynności wątroby

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób) występujące działania niepożądane

obejmują:

-    jadłowstręt (utrata apetytu), zwiększenie masy ciała, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (jeśli pacjent choruje na cukrzycę, należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi)

-    koszmary senne, bezsenność

-    zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie w palcach u rąk i nóg, zmniejszenie wrażliwości na ból lub dotyk, zmiany w odczuwaniu smaku, utratę pamięci

-    niewyraźne widzenie

-    dzwonienie w uszach i (lub) głowie

-    wymioty, odbijanie, ból w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki (powodujące ból brzucha)

-    zapalenie wątroby

-    wysypkę, wysypkę skórną i świąd, pokrzywkę, łysienie

-    ból szyi, zmęczenie mięśni

-    zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk zwłaszcza wokół kostek, podwyższoną temperaturę

-    obecność białych krwinek w badanym moczu

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób) występujące działania niepożądane obejmują:

-    zaburzenia widzenia

-    nieoczekiwane krwawienia lub zasinienia

-    cholestazę (zażółcenie    skóry i    białek    oczu)

-    uszkodzenie ścięgien

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób) występujące działania niepożądane obejmują:

-    reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować nagły świszczący oddech i ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść

-    utratę słuchu

-    ginekomastię (powiększenie piersi    u    mężczyzn i kobiet)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    utrzymujące się osłabienie mięśni

Możliwe działania niepożądane obserwowane po podaniu niektórych statyn (leki z tej samej grupy):

-    zaburzenia seksualne

-    depresja

-    problemy z oddychaniem w tym przedłużający się kaszel i (lub) duszność lub gorączka

-    cukrzyca: jest to bardziej prawdopodobne, jeśli u pacjenta występuje wysokie stężenie glukozy i lipidów (tłuszczów) we krwi, nadwaga i wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Lekarz będzie monitorował pacjenta podczas stosowania tego leku

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Torvalipin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Torvalipin

-    Substancją czynną leku jest atorwastatyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg atorwastatyny w postaci soli wapniowej.

-    Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia węglan, powidon (K-30), kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000.

Jak wygląda lek Torvalipin i co zawiera opakowanie

Toryalipin, tabletki powlekane, 10    mg:    białe, okrągłe, obustronnie wypukłe,    7 mm.

Toryalipin, tabletki powlekane, 20    mg:    białe, okrągłe, obustronnie wypukłe,    9 mm.

Toryalipin, tabletki powlekane, 40    mg:    białe, owalne, obustronnie wypukłe,    8,2 x 17    mm.

Zawartość opakowania:

30, 56, 98 lub 100 tabletek powlekanych w blistrach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600 Bułgaria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Islandia

Atacor 10, 20, 40 mg

Czechy

Atorvastatin Actavis 10, 20, 40 mg

Słowacja

Atorvastatin Actavis 10, 20, 40 mg

Słowenia

Torvalipin 10 mg, 20 mg, 40 mg

Estonia

Atorvastatin Actavis

Litwa

Atorvastatin Actavis

Łotwa

Atorvastatin Actavis

Polska

Torvalipin

Węgry

Torvalipin

Malta

Atacor 10, 20, 40 mg

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

6