+ iMeds.pl

Trachisan 8 mg 8 mgUlotka Trachisan 8 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Trachisan 8 mg, pastylki (Lidocctini hydrochloridum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Trachisan 8 mg ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trachisan 8 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Trachisan 8 mg

3.    Jak zażywać lek Trachisan 8 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trachisan 8 mg

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TRACHISAN 8 mg IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE    ;

Te pastylki należą do grupy leków stosowanych w celu zmniejszenia bólu gardła (leki miejscowo znieczulające). Stosowanie leków miejscowo znieczulających powoduje zmniejszenie dolegliwości w gardle.

Lek Trachisan 8 mg jest stosowany w krótkotwałym miejscowym leczeniu bólu związanego z nieropnymi zakażeniami gardła.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU TRACHISAN 8 mg Kiedy nie zażywać leku Trachisan 8 mg

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek lidokainy, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Trachisan 8 mg.

Nie należy stosować leku Trachisan 8 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Trachisan 8 mg

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zapalenie lub ból gardła z wysoką gorączką bólem głowy, nudnościami lub wymiotami. W takim przypadku, w celu uniknięcia powikłań, nie należy stosować leku Trachisan 8 mg bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 dni.

leki miejscowo znieczulające mogą zaburzać połykanie i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia, zwłaszcza u małych dzieci. W związku z powyższym, nie należy stosować leku Trachisan 8 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz powyżej). Bezpośredno po zażyciu pastylek nie . należy jeść i pić. Zdrętwienie języka i błony śluzowej policzków może zwiększać ryzyko urazu spowodowanego przygryzieniem. Należy zachować ostrożność podczas picia gorących napojów

i jedzenia gorących pokarmów. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko oparzenia błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła. Powtarzane stosowanie leku może powodować zdrętwienie gardła i trudności w połykaniu.

u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami i (lub) zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i gardła, ponieważ wchłanianie substancji czynnej może być zwiększone. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub podatnych na drgawki.

u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek, ponieważ te stany mogą powodować zwiększenie stężenia substancji czynnej.

jeśli pacjent wie, że jest uczulony na inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów, ponieważ może wystąpić również uczulenie na lidokainę.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Trachisan 8 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz powyżej).

Brak wystarczających informacji dotyczących stosowania leku Trachisan 8 mg u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat, w odniesienu do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Trachisan 8 mg u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

Zażywanie leku Trachisan 8 mg z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku Trachisan 8 mg z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść i pić bezpośrednio po zażyciu leku Trachisan 8 mg, aby zapobiegać zachłyśnięciu lub urazowi spowodowanemu przygryzieniem (patrz powyżej).

Należy zachować ostrożność podczas picia gorących napojów i jedzenia gorących pokarmów.

Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko oparzenia jamy ustnej i gardła.

Ciąża

Nie należy stosować leku Trachisan 8 mg podczas ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Trachisan 8 mg należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lek Trachisan 8 mg jest stosowany zgodnie z zaleceniami, lidokaina przenika do mleka kobiecego w tak małych ilościach, że ryzyko dla dziecka karmionego piersią jest mało prawdobodobne.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jeśli lekjest stosowany zgodnie z zaleceniami, nie jest spodziewane zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Trachisan 8 mg

Lek Trachisan 8 mg zawiera sorbitol.

Jedna pastylka zawiera 0,68 mg sorbitolu.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Sorbitol może powodować zaburzenia żołądkowo-j elito we i biegunkę.

Lek Trachisan 8 mg należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej ulotce.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi:

Dorośli - 1 pastylkę ssać w odstępach co najmniej 2-godzinnych. Nie należy zażywać więcej niż 6 pastylek na dobę. Należy powoli rozpuszczać lek Trachisan 8 mg w jamie ustnej.

Jak długo należy stosować lek Trachisan 8 me?

Bez konsultacji z lekarzem, nie należy stosować leku Trachisan 8 mg dłużej niż 3 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Trachisan 8 mg jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Trachisan 8 mg

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent zażyje bardzo dużą liczbę tabletek leku Trachisan 8 mg, może wystąpić przedawkowanie lidokainy i objawy, takie jak: ziewanie, pobudzenie, zawroty głowy, nudności, dyzartria (zaburzenia mowy spowodowane pewnymi zaburzeniami układu nerwowego), zaburzenia słuchu i widzenia, jak również zaburzenia koordynacji ruchowej. Umiarkowane przedawkowanie lidokainy może spowodować drżenia mięśni, drgawki, utratę przytomności, depresję oddechową i śpiączkę, podczas gdy ciężkie przedawkowanie może spowodować niedociśnienie tętnicze i zapaść krążeniową.

Pominięcie zażycia leku Trachisan 8 mg

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej pastylki.

Należy kontynuować stosowanie pastylek zgodnie z zaleceniami podanymi powyżej (nie należy stosować więcej niż 1 pastylkę co 2 godziny i nie więcej niż 6 pastylek na dobę).

Przerwanie stosowania leku Trachisan 8 mg

Dotychczas działanie nie jest znane.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Trachisan 8 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ocena działań niepożądanych jest oparta na następującej częstości występowania:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów rzadziej niż u 1 na 10 000, w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:    Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub podrażnienie w jamie ustnej.

Zaburzenia żoładka i jelit

Rzadko:    Z powodu docelowego działania znieczulającego, mogą wystąpić zaburzenia

smaku lub drętwienie języka. Te objawy zwykle ustępują po krótkim czasie.

Sorbitol zawarty w tym leku może powodować działanie przeczyszczające.

Bardzo rzadko:


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TRACHISAN 8 MG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Trachisan 8 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu bezpośrednim (blister) oraz pudełku tekturowym po oznakowaniu „Termin ważności”.

Temim ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25*C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Trachisan 8 mg

Substancją czynną leku jest chlorowodorek lidokainy.

Jedna pastylka zawiera 8 mg lidokainy chlorowodorku (w postaci lidokainy chlorowodorku jednowodnego).

Inne składniki leku to sorbitol, olejek miętowy, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Trachisan 8 mg i co zawiera opakowanie

Pastylki są białe i okrągłe.

Lek Trachisan 8 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 20 pastylek (2 blistry po 10 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny:

YES Pharmaceutical Development Services GmbH Bahnstrasse 42 - 46 61381 Friedrichsdorf Niemcy

Wytwórca:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co KG Herzbergstrasse 3,

61138 Niederdorfelden Niemcy

E-mail: info@engelhard-am.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: YES Pharmaceutical Development Services GmbH, Bahnstrasse 42 - 46 61381 Friedrichsdorf, Niemcy.

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskiech Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cypr:

Czechy:

Estonia:

Grecja:

Polska:

Łotwa:

Litwa:

Słowenia:

Holandia:


Lidocaine YES 8 mg nazwa zostanie podana później nazwa będzie podana później Lidocaine YES 8 mg Trachisan 8 mg Lidocaine YES 8 mg Lidocaine YES 8 mg Trachisan 8 mg Trachisan 8 mg

Data zatwierdzenia ulotki:

Trachisan 8 mg

Charakterystyka Trachisan 8 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Trachisan 8 mg, pastylki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda pastylka zawiera: 8 mg łidokainy chlorowodorku (w postaci lidokainy chlorowodorku jednowodnego).

Substancje pomocnicze:

Każda pastylka zawiera 0,68 g sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6,1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylka

Opis: biała, okrągła, płaska pastylka ze ściętymi krawędziami.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe, miejscowe leczenie bólu związanego z nieropnymi zakażeniami gardła.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

1 pastylkę ssać co 2 godziny.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 6 pastylek.

Nie należy stosować pastylek przez okres dłuższy niż 3 dni.

Jeśli ciężkie zapalenie gardła lub ból gardła trwa dłużej niż 2 dni i towarzyszy mu gorączka, bóle głowy, nudności lub wymioty, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Młodzież:

Trachisan 8 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku od 12 do 17 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania (patrz punkt 4.4).

Dzieci:

Nie należy stosować tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt 4.3)

Trachisan 8 mg jest przeznaczony do stosowania w obrębie jamy ustnej i gardła i powinien rozpuszczać się powoli w jamie ustnej.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek lidokainy, środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pacjenci w wieku poniżej 12 lat nie powinni stosować produktu Trachisan 8 mg (patrz punkt 4.4).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Trachisan 8 mg zawiera sorbitol.

Nie należy stosować tego produktu u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Sorbitol może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe i biegunkę.

Lidokaina jest metabolizowana głównie w wątrobie, a metabolity są wydalane głównie przez nerki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek, stężenia lidokainy oraz jej metabolitów w osoczu mogą być zwiększone.

To działanie nie ma znaczenia klinicznego, jeśli lidokaina jest podawana w postaci pastylek.

Środki miejscowo znieczulające mogą powodować zaburzenia połykania i zwiększać niebezpieczeństwo zachłyśnięcia, zwłaszcza u małych dzieci, ze względu na częstość spożywania posiłków (patrz punkt 4.3). Należy unikać przyjmowania pokarmu lub napojów bezpośrednio po zastosowaniu pastylek. Zdrętwienie języka lub błony śluzowej policzków może zwiększać ryzyko urazu spowodowanego przygryzieniem. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia oparzeń błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła, spowodowanych gorącymi napojami oraz pokarmem. Wielokrotne stosowanie może powodować zdrętwienie gardła, co powoduje trudności w przełykaniu.

Nie zaleca się stosowania produktu Trachisan 8 mg u dzieci w wieku od 12 do 17 lat, ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Trachisan 8 mg należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami i (lub) zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i gardła, zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz powodującymi drgawki.

U pacjentów ze znaną alergią na inne amidowe środki znieczulające miejscowo w wywiadzie, należy się spodziewać alergii krzyżowej na chlorowodorek lidokainy.

W celu uniknięcia innych powikłań nie należy stosować produktu Trachisan 8 mg przez okres dłuższy niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem, zwłaszcza jeśli występuje ciężkie zapalenie gardła lub utrzymuje się ból gardła z towarzyszącą gorączką bólem głowy, nudnościami lub wymiotami.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Chociaż nie ma to znaczenia klinicznego w przypadku stosowania lidokainy w postaci pastylek, opisano następujące interakcje lidokainy:

Cymetydyna może zmniejszać metabolizm lidokainy, poprzez hamowanie wątrobowych enzymów mikrosomalnych, co może powodować zwiększenie stężenia lidokainy.

Leczenie preparatami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może zmniejszać przepływ krwi przez wątrobę, co może powodować zmniejszenie metabolizmu lidokainy.

Jednoczesne stosowanie propranololu może powodować zwiększenie stężenia lidokainy w osoczu o około 30%. Nie można wykluczyć konkurencji o wątrobowe enzymy mikrosomalne, które biorą udział w metabolizmie.

Leki indukujące wątrobowe enzymy mikrosomalne, jak np. benzodiazepiny i barbiturany, mogą przyspieszać metabolizm lidokainy, co powoduje zmniejszenie stężenia lidokainy.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie są dostępne kontrolowane badania kliniczne przeprowadzone u kobiet w ciąży. Ograniczone dane dotyczące ekspozycji na preparat podczas ciąży nie wykazują powstawania wad rozwojowych.

Po podaniu pozajelitowym lidokaina przenika przez łożysko.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, działania niepożądane na płód podczas ekspozycji na lidokainę w okresie prenatalnym, były obserwowane tylko po dużych dawkach (patrz punkt 5.3). Nie należy stosować produktu Trachisan 8 mg w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Jeśli Trachisan 8 mg jest stosowany zgodnie z zaleceniami, lidokaina przenika do mleka kobiecego w tak małych ilościach, że niebezpieczeństwo dla dziecka karmionego piersiąjest mało prawdopodobne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Trachisan 8 mg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo często: >1/10

Często:    >1/100 i <1/10

Niezbyt często: >1/1000 i <1/100

Rzadko:    >1/10 000 i <1/1000

Bardzo rzadko: <1/10 000, w tym pojedyncze przypadki

Możliwe działania niepożądane po podaniu preparatu Trachisan 8 mg są podobne do tych, których zwykle należy się spodziewać po innych amidowych środkach znieczulających miejscowo. Ogólnoustrojowe działania niepożądane występują tylko wtedy, gdy stężenie lidokainy w osoczu wynosi więcej niż 5-10 pg/ml. W związku z powyższym, z powodu niewielkiej szybkości wchłaniania, nie należy się spodziewać wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po zastosowaniu produktu Trachisan 8 mg.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (< 1/10 000):    mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub podrażnienie w jamie

ustnej.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko (> 1/10 000 i < 1/1000): zaburzenia smaku lub drętwienie języka. Te objawy zwykle ustępują

po krótkim czasie.

Bardzo rzadko (< 1/10 000):    działanie przeczyszczające spowodowane zawartością sorbitolu.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie lidokainy występuje po zażyciu zbyt dużej liczby pastylek. Przedawkowanie lidokainy może powodować przemijające pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego z wczesnymi

objawami, takimi jak: ziewanie, niepokój, zawroty głowy, nudności, wymioty, dyzartria, ataksja, zaburzenia słuchu t widzenia. Zatrucie umiarkowanego stopnia może powodować kurcze mięśni i drgawki, po których może wystąpić utrata przytomności, depresja oddechowa i śpiączka.

W przypadku bardzo ciężkiego zatrucia może wystąpić niedociśnienie tętnicze i zapaść sercowo-naczyniowa, aż do całkowitej niewydolności serca i zatrzymania czynności serca, co jest spowodowane zmniejszeniem kurczliwości mięśnia serca i zaburzeniami przewodzenia.

Leczenie przedawkowania jest objawowe. Drgawki można leczyć diazepamem. W przypadku wystąpienia niewydolności oddechowej i sercowo-naczyniowej, należy zastosować podstawowe i zaawansowane zabiegi wspomagające czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki miejscowo znieczulające; kod ATC: R02A D02

Chlorowodorek lidokainy jest środkiem miejscowo znieczulającym z grupy amidów.

Preparat blokuje przewodzenie impulsów wzdłuż wrażliwych włókien nerwowych w miejscu podania i jest to działanie odwracalne. Powoduje to zmniejszenie wrażliwości na ból, i występujące kolejno, zmniejszenie wrażliwości na zimno, ciepło i dotyk.

Lidokaina zmniejsza przepuszczalność błony komórkowej dla kationów, zwłaszcza dla jonów sodu.

W zależności od stężenia, powoduje to zmniejszenie pobudliwości nerwów, ponieważ do zwiększenia potencjału czynnościowego niezbędne jest gwałtowne zwiększenie przepuszczalności dla jonów sodu. Stabilizacja błony komórkowej jest powodowana poprzez nagromadzenie lipofilnego środka miejscowo znieczulającego w błonie komórki. To powoduje niespecyficzne poszerzenie błony

1    blokowanie kanałów jonowych, zwłaszcza kanałów sodowych. Wtórne działanie polega na tym, że przepływ elektrolitów jest upośledzony przez hydrofilne cząsteczki środka miejscowo znieczulającego, które przenikają do porów zawierających wodę. Działanie jest zależne od wartości pKa substancji oraz pH środowiska (np. ilość niezrównoważonej zasady), która przenika przez lipofilnąbłonę komórek nerwowych lepiej niż kationy. Po podaniu miejscowym, lidokaina dyfunduje szybko do zakończeń nerwowych, gdzie jest wiązana do struktur fosfolipidowych, a jej powinowactwo jest względnie duże, z powodu dobrej rozpuszczalności w tłuszczach.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Dostępność biologiczna lidokainy po podaniu doustnym wynosi około 35%. Po podaniu lidokainy w postaci pastylek maksymalne stężenie w surowicy występuje po 20 minutach. Po podaniu co

2    godziny, stan stacjonarny jest osiągany po 10 godzinach bez nagromadzania mierzonego za pomocą AUC.

Dystrybucja

Lidokaina jest szybko wchłaniana przez tkanki. Okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi od 6 do 9 minut, a objętość dystrybucji - 1,5 1/kg mc. U pacjentów z niewydolnością serca objętość dystrybucji zmniejsza się do 0,8 - 1,1 1/kg mc., a u pacjentów z niewydolnością wątroby ta wartość zwiększa się do około 2,3 l/kg mc. U noworodków VD wynosiła 2,71/kg mc.

Lidokaina wiąże się z albuminami surowicy (60% do 80%), głównie z alfa-1-kwaśną glikoproteiną.

Lidokaina przenika przez barierę krew/mózg i łożysko oraz wydziela się do mleka.

Metabolizm

Około 90% dawki lidokainy jest metabolizowane w wątrobie. Substancja jest metabolizowana do mniej czynnych metabolitów - monoetyloglicynianu ksylidyny (MEGX) i glicynianu ksylidyny (GX). MEGX jest dalej metabolizowany w wątrobie do GX, 2,6- ksylidyny i 4-hydroksy-2,6-ksylidyny oraz jej pochodnych glukuronowych.

Eliminacja

Lidokaina jest wydalana głównie przez nerki w postaci 4-hydroksy~2,6-ksylidyny oraz pochodnych glukuronowych. Ilość niezmienionej substancji wynosi < 10%. Okres półtrwania w fazie eliminacji lidokainy oraz MEGX wynosi około 2 godziny, podczas gdy jednego z GX- około 10 godzin. Klirens wynosi 0,95 1/min. Szybkość eliminacji zależy od pH i zwiększa się, jeśli mocz jest zakwaszony.

Specjalne grupy pacjentów

Właściwości farmakokinetyczne lidokainy u pacjentów w podeszłym wieku nie różnią się znacząco od właściwości farmakokinetycznych u młodszych pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania eliminacji był wydłużony.

U noworodków lidokaina jest eliminowana w prawie niezmienionej postaci. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 3 godzin.

Niewydolność nerek nie ma znaczącego wpływu na klirens lidokainy, ale eliminacja metabolitów może być zmniejszona.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością serca, okres półtrwania w fazie eliminacji może być wydłużony, odpowiednio do 4,5-6 godzin i 4-10 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Testy mutagenności lidokainy miały ujemne wyniki. Badania in vitro z podaniem dużych, prawie toksycznych dawek metabolitu 2,6-ksylidyny wykrywanej u szczurów i ludzi wykazują, że ten metabolit lidokainy może mieć, po dalszym metabolizmie, działanie mutagenne.

W długoterminowych badaniach karcynogenności po ekspozycji przez łożysko oraz podawaniu 2,6-ksylidyny po porodzie przez 2 lata w dużych dawkach, obserwowano powstawanie u szczurów złośliwych i łagodnych guzów, zwłaszcza jamy nosowej (ethmoturbinalia), w tym wysoce wrażliwym układzie badawczym.

Te wyniki mogą mieć znaczenie dla ludzi. W związku z powyższym, nie należy stosować lidokainy w dużych dawkach przez długi okres.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, nie stwierdzono dowodów na działanie teratogenne lub działań niepożądanych wpływających na rozwój potomstwa, po prenatalnej ekspozycji na lidokainę. Ekspozycja płodu na duże stężenia preparatu zaburzała przepływ Krwi przez macicę i powodowała drgawki u płodu. Możliwy wpływ na zachowanie potomstwa po prenatalnej ekspozycji nie był wystarczająco badany u zwierząt.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol

Olejek miętowy Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25łC.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie; blistry PCWAluminium w tekturowym pudełku. Wielkość opakowań: 2,10, 12, 16,20,24, 30,36,40,48, 50,60 i 100 pastylek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

YES Pharmaceutical Development Services GmbH Bahnstrasse 42 - 46 61381 Friedrichsdorf Niemcy

8.    NTJMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Trachisan 8 mg