+ iMeds.pl

Tramadol hydrochloride + paracetamol bristol laboratories 37,5 mg + 325 mgUlotka Tramadol hydrochloride + paracetamol bristol laboratories

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA

UŻYTKOWNIKA

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg,

tabletki powlekane

Tramadolu chlorowodorek + Paracetamol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■ Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

3.    Jak stosować lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

•    Co to jest lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories i w jakim celu się go stosuje

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane jest lekiem złożonym zawierającym dwa środki przeciwbólowe — tramadol i paracetamol, które działając łącznie łagodzą ból.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz stwierdzi, że konieczne jest stosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu.

Ten lek należy stosować wyłącznie u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

Kiedy nie stosować leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

•    Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na lub wystąpiły reakcje alergiczne (przykładowo wysypka skórna, obrzęk twarzy, świszczący oddech lub duszność) w związku z użyciem tramadolu, paracetamolu lub któregokolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). W przypadku ostrego zatrucia alkoholem.

•    Jeśli pacjent przyjmuje równocześnie środki nasenne, leki przeciwbólowe lub leki, które wpływają na nastrój i emocje.

•    Jeśli pacjent przyjmuje równocześnie inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub przyjmował je w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem leczenia tabletkami tramadolu i paracetamolu. Inhibitory MAO stosuje się w leczeniu depresji i choroby Parkinsona.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest dostatecznie kontrolowana stosowanymi lekami. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol lub tramadol.

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub chorobę wątroby lub, gdy wystąpi zażółcenie oczu lub skóry, co może sugerować wystąpienie żółtaczki.

•    Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek.

•    Jeśli pacjent ma poważne zaburzenia oddychania, np. astmę lub ciężką chorobę płuc.

•    Jeśli pacjent ma padaczkę lub występowały już napady drgawek.

•    Jeśli u pacjenta niedawno doszło do urazu głowy, wstrząsu mózgu lub wystąpienia silnych bólów głowy, którym towarzyszyły wymioty.

•    Jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek leków, w tym leków przeciwbólowych, takich jak morfina.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe zawierające buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę.

Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu. Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu tego leku.

Lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które są wydawane bez recepty. Lekarz poinformuje pacjenta, które leki można bezpiecznie stosować razem z tym lekiem.

Nie Należy przekraczać maksymalnych dawek dobowych paracetamolu i tramadolu przy stosowaniu tego lub innych leków. Leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol

Laboratories nie wolno stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) (patrz punkt: „Kiedy nie stosować leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories”).

Nie zaleca się stosowania leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories z następującymi lekami z powodu możliwych interakcji:

•    karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki lub określonych typów bólu),

•    buprenorfina, nalbufina lub pentazocyna (opioidowe leki przeciwbólowe).

Ryzyko działań niepożądanych wzrasta przy równoczesnym stosowaniu następujących leków:

•    leki mogące powodować napady padaczkowe, jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub antypsychotyczne. Ryzyko wystąpienia napadu rośnie w razie jednoczesnego stosowania leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories. Lekarz powie, czy można bezpiecznie stosować ten lek.

•    niektóre leki przeciwdepresyjne. Lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories może wchodzić w interakcję z tego typu lekami, co może spowodować występowanie takich objawów, jak mimowolne, rytmiczne kurcze mięśni, w tym mięśni odpowiadających za kontrolę nad gałkami ocznymi, obfite pocenie się, drżenie, wzmożenie odruchów, podwyższenie napięcia mięśniowego, podwyższenie temperatury ciała do ponad 38°C.

W razie wystąpienia splątania, niepokoju, gorączki, potów, nieskoordynowanych ruchów kończyn lub gałek ocznych, niekontrolowanych kurczów mięśni lub biegunki należy poinformować lekarza.

•    leki uspokajające, nasenne, inne leki przeciwbólowe takie, jak morfina i kodeina (również w postaci leku przeciwkaszlowego), baklofen (lek zwiotczający mięśnie), leki obniżające ciśnienie krwi, leki przeciwdepresyjne lub stosowane w leczeniu uczuleń. Może wystąpić senność lub uczucie osłabienia. W razie wystąpienia tych objawów należy poinformować lekarza

•    leki przeciwdepresyjne, znieczulające, leki, które wpływają na stan umysłu lub bupropion (lek ułatwiający rzucenie palenia tytoniu). Może zwiększyć się ryzyko wystąpienia napadu drgawek. Lekarz powie, czy można bezpiecznie stosować ten lek.

•    warfaryna lub fenprokumon (leki zmniejszające krzepnięcie krwi). Działanie tych leków może ulec zmianie i mogą wystąpić krwawienia (patrz punkt 4).

Działanie leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories może ulec zmianie, jeśli pacjent przyjmuje także:

•    metoklopramid, domperydon lub ondansetron (stosowane w leczeniu nudności i wymiotów),

•    cholestyraminę (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi),

ketokonazol lub erytromycynę (leki przeciw zakażeniom).

Stosowanie leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories z jedzeniem i piciem

Przy stosowaniu tego leku nie spożywać alkoholu ponieważ może to powodować uczucie senności.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować tego leku w okresie ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży w trakcie stosowania tego leku, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnych dawek. Niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do mleka matki. Dlatego też nie należy stosować tego leku w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Jeśli pacjent odczuwa senność przy stosowaniu tego leku, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

•    Jak stosować lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol

Laboratories

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

Dawkowanie należy dostosować do natężenia odczuwanego bólu oraz indywidualnej wrażliwości na ból. Na ogół należy stosować najniższą dawkę zapewniającą uśmierzenie bólu.

Osoby dorosłe i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, zwykle stosowana dawka początkowa to 2 tabletki. W razie potrzeby można przyjąć kolejne dawki zgodnie z zaleceniami lekarza.

Najkrótszy odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 6 godzin.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek leku na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja leku z organizmu może być spowolniona.

W takiej sytuacji lekarz może zalecić wydłużenie okresu pomiędzy dawkami.

Pacjenci z poważną niewydolnością wątroby lub nerek, pacjenci dializowani

Pacjenci z ciężką chorobą wątroby i (lub) niewydolnością nerek nie mogą stosować tego leku. W przypadku umiarkowanej lub łagodnej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie okresu pomiędzy dawkami.

Stosowanie u dzieci w wieku do 12 lat:

•    Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Jeśli pacjent uważa, że działanie tego leku jest zbyt silne (np. odczuwa wzmożoną senność lub ma trudności w oddychaniu) lub za słabe (tzn. nadal odczuwa ból), należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w później szym czasie

Pominięcie zastosowania leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

W przypadku pominięcia dawki leku prawdopodobnie dojdzie do nawrotu bólu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

Zazwyczaj nie odczuwa się żadnych skutków odstawienia leku Tramadol Hydrochloride+Paracetamol Bristol Laboratories.

W rzadkich przypadkach, stosowanie leku typu tramadolu może spowodować uzależnienie, co może utrudnić odstawienie leku.

W rzadkich przypadkach, stosowanie leku zawierającego tramadol może spowodować uzależnienie, co może utrudnić odstawienie leku. W przypadku stosowania leku Tramadol Hydrochloride+Paracetamol Bristol Laboratories przez dłuższy czas, przed przerwaniem leczenia należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogło dojść do uzależnienia od leku

Może wystąpić:

•    pobudzenie, nerwowość, uczucie lęku lub roztrzęsienia

•    nadmierna aktywność

•    problemy ze snem

•    problemy ze strony żołądka i jelit.

U bardzo małej liczby osób mogą również wystąpić:

•    ataki paniki

•    omamy, niezwykłe doznania, takie jak swędzenie, mrowienie i drętwienie

•    szum w uszach.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów po odstawieniu tego leku należy skontaktować się z lekarzem. Informacje dotyczące pozostałych działań niepożądanych wymieniono w punkcie 4.

   Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być bardzo poważne. W przypadku wystąpienia poniższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    rzadko występująca wysypka skórna wskazująca na reakcję alergiczną, może towarzyszyć jej nagły obrzęk twarzy i szyi, trudności w oddychaniu lub obniżenie ciśnienia tętniczego i omdlenia. W razie wystąpienia wymienionych stanów należy odstawić ten lek. Nie należy przyjmować go ponownie.

•    długotrwałe lub niespodziewane krwawienie spowodowane jednoczesnym stosowaniem leku Tramadol Hydrochloride+Paracetamol Bristol Laboratories z lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi (np. fenprokumon, warfaryna).

Ponadto należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w razie znacznego nasilenia poniższych działań niepożądanych:

Bardzo często spotykane działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 osoby na 10 pacjentów)

•    nudności

•    zawroty głowy, senność

Często spotykane działania niepożądane (mogą występować u 1 osoby na 10 pacjentów)

•    wymioty, zaburzenia trawienne (zaparcia, wzdęcia, biegunka), ból brzucha, suchość w jamie ustnej,

•    świąd, zwiększona potliwość,

•    ból głowy, drżenia,

•    splątanie, zaburzenia snu, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia).

Niezbyt często spotykane działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 osoby na 100 pacjentów)

•    przyspieszona akcja serca lub podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy lub rytmu serca,

•    utrudnione lub bolesne oddawanie moczu,

•    zmiany skórne (np. wysypki, pokrzywki),

•    mrowienie, drętwienie lub cierpnięcie kończyn, szum w uszach, mimowolne kurcze mięśni,

•    depresja, koszmary senne, omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma), chwilowe kłopoty z pamięcią,

•    trudności w przełykaniu, krew w stolcu,

•    dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej,

•    duszność.

Rzadko spotykane działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 osoby na 1 000 pacjentów)

•    napady drgawek, trudności z koordynacją ruchów,

•    uzależnienie,

•    nieostre widzenie.

Poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone przez osoby stosujące leki zawierające tylko tramadol lub tylko paracetamol.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, podczas stosowania tego leku należy zgłosić to lekarzowi:

•    uczucie omdlenia w trakcie zmiany pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą, zwolniona akcja serca, omdlenia, zmiany apetytu,

•    osłabienie mięśni, wolniejszy lub płytszy oddech,

•    zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany w postrzeganiu,

•    nasilenie się astmy.

W razie wystąpienia wymienionych stanów, należy odstawić ten lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wolno ponownie przyjmować tego leku.

W rzadkich przypadkach, osoby długotrwale stosujące tramadol mogą niekiedy czuć się źle po nagłym przerwaniu leczenia. Mogą odczuwać pobudzenie, niepokój, nerwowość lub roztrzęsienie. Mogą być nadaktywne, mieć trudności z zasypianiem i odczuwać zaburzenia żołądkowe lub trawienne. U bardzo nielicznych chorych mogą wystąpić napady lęku, omamy, nietypowe odczucia takie, jak świąd, mrowienie i drętwienie oraz szum w uszach. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów po odstawieniu tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

W wyjątkowych przypadkach wyniki morfologii krwi mogą być nieprawidłowe, np. wskazywać na niską liczbę płytek krwi, co może powodować krwawienia z nosa lub dziąseł. Stosowanie tego leku w połączeniu z lekami przeciwkrzepliwymi (np. fenprokumon, warfaryna) może zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień. Długotrwałe lub nieoczekiwanie występujące krwawienia należy natychmiast zgłosić lekarzowi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

W rzadkich przypadkach może wystąpić wysypka skórna wskazująca na reakcję alergiczną w połączeniu z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami w oddychaniu lub obniżeniem ciśnienia tętniczego i omdleniami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}; e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   Jak przechowywać lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

   Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

Substancjami czynnymi leku są chlorowodorek tramadolu i paracetamol.

Jedna (1) tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki:

   Rdzeń tabletki:    celuloza, proszek, skrobia żelowana kukurydziana,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.

   Otoczka: Hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 400, żelaza tlenek, żółty (E 172), Polisorbat 80.

Jak wygląda lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories i co zawiera opakowanie

Lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories ma postać jasno-żółtych tabletek, w kształcie obustronnie wypukłych, powlekanych kapsułek z wytłoczonym tekstem „C8” na jednej stronie.

Lek Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, tabletki powlekane jest pakowany w blistry z folii PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 lub 100 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Bristol Laboratories Limited Unit 3, Canalside, Northbridge Road,

Berkhamsted, Hertfordshire,

HP4 1EG, Wielka Brytania

Telefon: 0044 (0) 1442 200922 Faks:    0044 (0) 1442 873717

E-mail:    info@bristol-labs.co.uk

Wytwórca

Bristol Laboratories Limited Unit 3, Canalside, Northbridge Road,

Berkhamsted, Hertfordshire,

HP4 1EG, Wielka Brytania

Bristol Laboratories Limited Laporte Way, Luton, Bedfordshire,

LU4 8WL Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ten produkt leczniczy posiada upoważnienie do sprzedaży na teranie Krajów Członkowskich EEA pod następującymi nazwami:

ES — Tramadol/Paracetamol Bristol Laboratories 37,5 mg/325 mg comprimidos recubiertos con película

PL — Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

ES — Tramadol/Paracetamol Bristol Laboratories 37,5 mg/325 mg comprimidos recubiertos con película

DK — Tramadolhydrochlorid/ Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg / 325 mg, Filmovertrunkne tabletter

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories

Charakterystyka Tramadol hydrochloride + paracetamol bristol laboratories

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana (tabletka)

Tabletki jasno-żółte, w kształcie kapsułek, obustronnie wypukłe, powlekane z wytłoczonym tekstem „C8” na jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg, tabletki powlekane jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Stosowanie produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg tabletki powlekane należy ograniczyć do pacjentów, których ból o umiarkowanym i dużym nasileniu uzasadnia zastosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Osoby dorosłe i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Stosowanie produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg, tabletki powlekane należy ograniczyć do pacjentów, których ból umiarkowanym i dużym nasileniu uzasadnia zastosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu.

Dawkowanie należy dobrać indywidualnie w zależności od nasilenia bólu oraz reakcji organizmu pacjenta. Należy zazwyczaj wybrać najniższą skuteczną dawkę uśmierzającą ból.

Zalecana dawka początkowa to dwie tabletki produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg tabletki powlekane. W razie potrzeby można podać dawki dodatkowe; nie należy przekraczać 8 tabletek (co stanowi odpowiednik 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić przynajmniej sześć godzin.

Produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg +325 mg, tabletki powlekane w żadnym wypadku nie należy stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4). Jeżeli z powodu charakteru i nasilenia dolegliwości konieczne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg+325 mg, tabletki powlekane, należy wdrożyć dokładne i regularne badania stanu zdrowia w celu ustalenia, czy konieczne jest kontynuowanie leczenia. Jeśli to możliwe, w leczeniu należy stosować przerwy.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane u dzieci w wieku do 12 lat. W związku z tym w tej populacji pacjentów nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego

Pacj enci w podeszłym wieku

u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności nerek lub wątroby modyfikacja dawki nie jest zwykle konieczna. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu może być opóźniona. Dlatego u tych pacjentów należy wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona. W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta.

Sposób podawania:

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody. Tabletek nie wolno łamać ani rozgryzać.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1

•    Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi o działaniu ośrodkowym, opioidami lub lekami psychotropowymi

•    Produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane nie należy podawać pacjentom aktualnie przyjmującym inhibitory monoaminooksydazy lub w okresie dwóch tygodni od ich odstawienia (patrz punkt 4.5)

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby

•    Niepoddająca się leczeniu padaczka (patrz punkt 4.4)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia:

•    U dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat nie należy przekraczać dawki maksymalnej produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane wynoszącej 8 tabletek na dobę. W celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania, zaleca się pacjentom, aby nie przekraczali zalecanej dawki ani nie stosowali jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w tym dostępnych w sprzedaży odręcznej) lub tramadol bez zasięgnięcia porady lekarza.

•    Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane w przypadku ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <10 ml/mm).

•    Nie należy stosować produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności wątroby. Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest wyższe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby (bez towarzyszącej marskości). Przy umiarkowanym nasileniu objawów należy dokładnie rozważyć wydłużenie okresów pomiędzy dawkami.

•    Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

•    Tramadolu nie należy stosować do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów. Chociaż tramadol jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi on objawów z odstawienia morfiny.

•    Istnieją doniesienia o występowaniu drgawek u zażywających tramadol pacjentów podatnych na napady padaczkowe lub zażywających inne leki obniżające próg drgawkowy, zwłaszcza selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwbólowe o działaniu ośrodkowym lub znieczulających miejscowo. Produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane można stosować u pacjentów z kontrolowaną lekami padaczką oraz pacjentów podatnych na występowanie napadów padaczkowych tylko, jeżeli występują poważne okoliczności uzasadniające użycie. Istnieją doniesienia o występowaniu drgawek u pacjentów zażywających tramadol w zalecanych dawkach terapeutycznych. Stosowanie tramadolu w dawkach przekraczających górną zalecaną granicę może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek.

•    Nie zaleca się jednoczesnego stosowania opioidów o działaniu agonistycznym-antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg u pacjentów z urazem czaszkowym, podatnych na epizody padaczkowe, chorób układu żółciowego, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o nieznanej przyczynie, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub zaburzeniami oddychania, lub ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym.

Przedawkowanie paracetamolu u niektórych pacjentów może mieć działanie hepatotoksyczne.

Po zakończeniu podawania dawek terapeutycznych tramadolu istnieje możliwość wystąpienia zespołu odstawiennego. W rzadkich przypadkach odnotowano przypadki uzależnień i celowego nadużywania tramadolu (patrz punkt 4.8).

Mogą wystąpić objawy zespołu abstynencyjnego, podobne do występujących w przypadku odstawienia opiatów (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu ustalono, że stosowanie tramadolu przy znieczuleniu ogólnym enfluranem i tlenkiem azotu zwiększa możliwość śródoperacyjnego powrotu świadomości. Do momentu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu przy znieczuleniu płytkim.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwwskazane podczas leczenia:

   Nieselektywne inhibitory MAO

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, częstoskurcz, zlewne poty, drżenie, splątanie i nawet śpiączka.

•    Selektywne inhibitory MAO-A

Ekstrapolacja z nieselektywnych inhibitorów MAO

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, częstoskurcz, zlewne poty, drżenie, splątanie i nawet śpiączka.

•    Selektywne inhibitory MAO-B

Objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego wskazujące na zespół serotoninowy: biegunka, częstoskurcz, zlewne poty, drżenie, splątanie i nawet śpiączka.

U pacjentów leczonych inhibitorami MAO; konieczna jest dwutygodniowa przerwa przed rozpoczęciem leczenia tramadolem.

Substancje nie zalecane podczas leczenia:

•    Alkohol

Alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych leków przeciwbólowych.

Prowadzi to do senności, która może stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Nie należy pić napojów alkoholowych ani przyjmować leków zawierających alkohol.

•    Karbamazepina i inne induktory enzymów mikrosomalnych

Ryzyko zmniejszenia skuteczności oraz skrócenia czasu działania z powodu obniżenia stężenia tramadolu w osoczu.

•    Leki opioidowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina,

nalbufina, pentazocyna)

Zmniejszenie działania przeciwbólowego przez konkurencyjny efekt blokujący receptorów, z ryzykiem wystąpienia zespołu abstynencyjnego.

Leki. których stosowanie podczas leczenia wymaga zachowania szczególnej ostrożności:

Tramadol może wywoływać napady drgawek oraz zwiększać ryzyko wywołania drgawek podczas stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych i innych leków obniżających próg drgawkowy (takich jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol)

Terapeutyczne zastosowanie jednocześnie tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mirtazapina, może spowodować serotoninową toksyczność Rozpoznanie zespołu serotoninowego jest prawdopodobne, jeżeli zaobserwowano u pacjenta jeden z poniższych zespołów objawów

•    Klonus spontaniczny

•    Klonus indukowany lub klonus gałek ocznych z pobudzeniem lub obfitymi potami

•    Drżenie i wzmożenie odruchów

•    wzmożone napięcie mięśniowe i temperatura ciała >38°C oraz klonus indukowany lub klonus gałek ocznych.

Zaprzestanie stosowania leków serotoninergicznych zazwyczaj przynosi szybką poprawę. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia objawów.

•    Inne pochodne morfiny (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), pochodne benzodiazepiny i barbiturany

zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania.

•    Inne leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, jak pochodne innych opioidów (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), barbiturany, pochodne benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe, leki hipnotyczne, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe, neuroleptyki, leki hipotensyjne o działaniu ośrodkowym, talidomid i baklofen.

Stosowanie tych leków może spowodować nasilenie depresyjnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. Prowadzi to do senności, która może stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

•    W związku z doniesieniami o podwyższeniu wskaźnika krzepnięcia krwi INR zaleca się okresową ocenę czasu protrombinowego, zgodnie ze stanem medycznym pacjenta, w przypadku jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane oraz związków o budowie podobnej do warfaryny.

•    Inne leki o znanym działaniu hamującym CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylację) i prawdopodobnie również metabolizm czynnego metabolitu, powstającego w wyniku O-demetylacji. Nie zbadano, jakie znaczenie ma ta interakcja w praktyce klinicznej.

•    Stosowanie metoklopramidu lub domperidonu zwiększa szybkość wchłaniania paracetamolu, a stosowanie cholestyraminy ogranicza wchłanianie.

•    W ograniczonej liczbie badań przed- lub pooperacyjne zastosowanie przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3, ondansetronu, zwiększało zapotrzebowanie pacjenta na tramadol w leczeniu bólu pooperacyjnego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ponieważ produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane jest lekiem złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych, w tym tramadol, nie należy go stosować podczas ciąży.

•    Dane dotyczące paracetamolu:

W badaniach epidemiologicznych obejmujących kobiety w ciąży nie wykazano niekorzystnego wpływu spowodowanego stosowaniem zalecanych dawek paracetamolu.

•    Dane dotyczące tramadolu:

Tramadolu nie należy stosować w ciąży gdyż brak jest wystarczających danych pozwalających właściwie ocenić bezpieczeństwo jego stosowania. Tramadol podany przed porodem lub w jego trakcie nie wpływa na skurcze macicy. U noworodków lek może spowodować zmiany częstości oddechów, które zazwyczaj nie są znaczące klinicznie. Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może prowadzić do przyzwyczajenia i wystąpienia u noworodka objawów odstawiennych._Badania na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną tramadolu (patrz punkt 5.3). Tramadol przenika przez łożysko.

Laktacja:

Ponieważ produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane jest lekiem złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych, w tym tramadol, nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

• Dane dotyczące paracetamolu:

Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących leki jednoskładnikowe zawierające wyłącznie paracetamol

• Dane dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka matki. Niemowlę może spożyć około 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Tramadolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy szczególnie w przypadku stosowania produktu leczniczego z alkoholem lub innym lekami wpływającymi hamująco na OUN. Jeśli pojawią się takie działania, pacjent nie może prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi podczas badań klinicznych dotyczących połączenia paracetamolu i tramadolu są nudności, zawroty głowy i senność, występujące u ponad 10% pacjentów.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): nadciśnienie, kołatanie serca, tachykardia, niemiarowość akcji serca.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często (>1/10): zawroty głowy, senność

Często (>1/100 do < 1/10): drżenie głowy

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): mimowolne kurcze mięśni, parestezje, szum w uszach

Rzadko (>1/10000 do < 1/1000): ataksja, drgawki.

Zaburzenia psychiczne:

Często (>1/100 do < 1/10): splątanie, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): depresja, omamy, koszmary senne, utrata pamięci

Rzadko (>1/10 000 do < 1/1000): uzależnienie od leku.

Badania porejestracyjne

Bardzo rzadko (< 1/10 000): nadużywanie.

Zaburzenia oka:

Rzadko (>1/10000 do < 1/1000): nieostre widzenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): duszność Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często (>1/10): nudności

Często (>1/100 do < 1/10): wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia

Nieczęsto (>1/1000 do <1/100): zaburzenia przełykania, smoliste stolce. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): podwyższenie aktywności transaminaz wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej :

Często (>1/100 do < 1/10): obfite poty, świąd

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka). Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu).

Cały organizm:

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano poniższych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można wykluczyć ich wystąpienia:

Tramadol

Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol).

•    Obserwacj e po wprowadzeniu do obrotu wykazuj ą rzadką możliwość zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego.

•    Rzadkie przypadki (>1/10 000 do <1/1 000): reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego(np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja.

•    Rzadkie przypadki (>1/10 000 do <1/1 000): zmiany łaknienia, osłabienie mięśni i zaburzenia oddychania.

•    Po podaniu tramadolu mogą wystąpić zaburzenia psychiczne różniące się międzyosobniczo, co do nasilenia i rodzaju (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Te zaburzenia mogą obejmować zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i sensorycznych (np. trudności w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania).

•    Zaobserwowano przypadki nasilenia astmy, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.

• Objawy odstawienne, podobne do występujących po odstawieniu opiatów, jak pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Inne objawy rzadko obserwowane po nagłym odstawieniu tramadolu to: napady paniki, silny lęk, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony OUN.

Paracetamol

•    Działania niepożądane po przyj ęciu paracetamolu są rzadkie, j ednak mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka skórna. Istnieją doniesienia o hematologicznych działaniach niepożądanych takich, jak trombocytopenia i agranulocytoza, które jednak nie musiały być przyczynowo związane z przyjmowaniem paracetamolu.

•    W kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy warfaryn. W innych badaniach czas protrombinowy nie ulegał zmianie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}; e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories,

37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane jest lekiem złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych. W przypadku przedawkowania objawy mogą wynikać z zatrucia tramadolem, paracetamolem lub obydwoma tymi składnikami leku jednocześnie.

Objawy przedawkowania tramadolu:

Z zasady po zatruciu tramadolem należy się spodziewać objawów podobnych do obserwowanych w przypadku innych ośrodkowo działających środków przeciwbólowych (opioidów). Obejmują one w szczególności: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zaburzenia świadomości prowadzące nawet do śpiączki, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, co może prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególnie groźne w przypadku małych dzieci. Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ostrego zatrucia niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą nabłonka kanalików nerkowych, nawet jeśli nie doszło do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

U osób dorosłych, które przyjęły 7,5-10 g lub więcej paracetamolu istnieje możliwość uszkodzenia wątroby. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle w wystarczającym stopniu wiązanego przez glutation po

przyjęciu terapeutycznych dawek paracetamolu) wiążą się nieodwracalnie z tkankami wątroby.

Postępowanie w nagłych przypadkach:

•    Natychmiast umieścić pacjenta na oddziale specjalistycznym.

•    Podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia

•    Przed rozpoczęciem leczenia należy możliwie szybko po przedawkowaniu pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w osoczu i wykonania prób wątrobowych.

•    Próby wątrobowe należy wykonać maksymalnie szybko po przedawkowaniu i powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT), a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach.

•    Opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów (jeśli pacjent jest przytomny) lub płukanie żołądka.

•    Należy prowadzić działania podtrzymujące takie, jak utrzymanie drożności dróg oddechowychi czynności układu krążenia. W celu odwrócenia depresji ośrodka oddechowego należy stosować nalokson, a napady drgawek można kontrolować za pomocą diazepamu.

•    Tramadol jest w znikomym stopniu eliminowany z surowicy poprzez hemodializę lub hemofiltrację. Dlatego też, leczenie ostrego przedawkowania produktem leczniczym Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest zasadne przy odtruwaniu.

Natychmiastowe leczenie ma niezwykle istotne znaczenie w postępowaniu po przedawkowaniu paracetamolu. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjentów należy pilnie skierować do szpitala w celu podjęcia leczenia. U osób dorosłych i młodzieży, po przyjęciu 7,5 g (lub więcej) paracetamolu oraz dzieci, które przyjęły paracetamol w ilości > 150 mg/kg m.c., należy wykonać płukanie żołądka, jeśli od przyjęcia leku nie upłynęło więcej niż 4 godziny. Stężenie paracetamolu we krwi należy zmierzyć po 4 godzinach od przedawkowania w celu określenia ryzyka rozwoju uszkodzenia wątroby (na podstawie nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny (NAC), która może mieć korzystne działanie do 48 godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylnie N-acetylocysteiny ma największą skuteczność w ciągu 8 godzin od przedawkowania. Jednakże N-acetylocysteinę należy podać również, jeśli minęło więcej niż osiem godzin i kontynuować w całym cyklu leczenia. Jeśli podejrzewa się znaczne przedawkowanie, należy natychmiast rozpocząć leczenie N-acetylocysteiną. Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.

Niezależnie od zgłoszonej ilości przyjętego paracetamolu, należy możliwie jak najszybciej podać odtrutkę na paracetamol pod postacią N-acetylocysteiny (doustnie lub dożylnie), w ciągu 8 godzin od zatrucia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: N02A X 52

Grupa farmakoterapeutyczna: Tramadol, leki złożone LEKI PRZECIWBÓLOWE

Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Tramadol jest nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych p, 5, i k ze szczególnym powinowactwem do receptorów ą. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego obejmują hamowanie neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz ułatwianie uwalniania serotoniny. Tramadol posiada również działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek przeciwbólowych nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki układu pokarmowego. Tramadol na ogół wywiera niewielki wpływ na układ krążenia. Uważa się, że siła działania tramadolu równa jest od 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Według drabiny analgetycznej opracowanej przez WHO produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, 37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane należy do leków przeciwbólowych II stopnia i powinien być stosowany właściwie przez lekarzy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol stosuje się w postaci racemicznej, a postacie [-] i [+] tramadolu i jego metabolit M1 są wykrywane we krwi. Chociaż tramadol ulega szybkiego wchłonięciu po przyjęciu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.

Po jednorazowym, doustnym przyjęciu jednej tabletki z tramadolem i paracetamolem (37,5 mg tramadolu + 325 mg paracetamolu), maksymalne stężenia w surowicy krwi wynoszą 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 ąg/ml (paracetamol) i są osiągane odpowiednio po 1,8 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 h (paracetamol). Średnie okresy półtrwania w fazie eliminacji (ti/2 ) wynoszą 5,1/4,7 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 2,5 h (paracetamol).

Podczas badań farmakokinetycznych przeprowadzanych na zdrowych ochotnikach, po pojedynczym i wielokrotnym podaniu doustnym produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol, w dawkach odpowiednio 37,5 mg i 325 mg, nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian parametrów kinetycznych żadnego ze składników czynnych w stosunku do parametrów zaobserwowanych po podaniu każdego z tych składników osobno.

Wchłanianie:

Tramadol w postaci racemicznej jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie po podaniu doustnym. Średnia bezwzględna biodostępność pojedynczej dawki doustnej 100 mg wynosi około 75%. Podczas podawania wielokrotnego biodostępność zwiększa się i osiąga około 90%.

Po doustnym podaniu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol, w dawkach odpowiednio 37,5 mg i 325 mg, paracetamol wchłania się szybko i prawie całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Paracetamol osiąga maksymalne stężenie w surowicy w ciągu jednej godziny. Nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.

Doustne podanie produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol, w dawkach odpowiednio 37,5 mg i 325 mg w postaci tabletek powlekanych z jedzeniem nie ma istotnego wpływu na maksymalne stężenie w surowicy czy szybkość wchłaniania zarówno tramadolu, jak i paracetamolu W związku z tym produktu leczniczego Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories,

37,5 mg + 325 mg tabletki powlekane można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dystrybucja:

Tramadol posiada wysokie powinowactwo do tkanek (Vd,p=203 ± 40 l). Wiąże się z białkami osocza w około 20%.

Paracetamol ulega rozległej dystrybucji do większości tkanek poza tkanką tłuszczową. Pozorna objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 0,9 l/kg. Względnie mała część (~20%) paracetamolu wiąże się z białkami osocza.

Tramadol jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej, natomiast 60% jest wydalane w postaci metabolitów.

Tramadol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wyniku O-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP2D6) do metabolitu M1 i N-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP3A) do metabolitu M2. Następnie metabolit M1 ulega dalszym przemianom poprzez N-demetylację i sprzężenie z kwasem glukuronowym. Okres -połowicznej eliminacji metabolitu M1 z osocza wynosi 7 godzin. Metabolit M1 wykazuje silniejsze właściwości przeciwbólowe niż związek macierzysty. Stężenia M1 w osoczu są kilkakrotnie niższe niż tramadolu i istnieje małe prawdopodobieństwo, aby jego udział w działaniu klinicznym zmienił się po wielokrotnym podaniu.

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwóch szlakach metabolicznych: sprzęganie z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. Drugi z wymienionych mechanizmów może ulec szybkiemu wysyceniu w przypadku dawek przekraczających dawki terapeutyczne. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P 450 do aktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-10 benzochinoimina), który w normalnych warunkach jest szybko sprzęgany ze zredukowanym glutationem i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną i kwasem merkapturowym. Jednak w przypadku znacznego przedawkowania ilość tego metabolitu wzrasta.

Eliminacja

Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. U osób dorosłych okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin. Jest on krótszy u dzieci i nieznacznie dłuższy u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany głównie z moczem w postaci glukuronidów i siarczanów, w zależności od dawki. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W niewydolności nerek okres półtrwania obu związków jest wydłużony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Tramadol/Paracetamol

Nie przeprowadzono żadnych badań przedklinicznych produktu zawierającego stałe dawki dwóch substancji czynnych (tramadol i paracetamol) w celu określenia jego działania rakotwórczego lub mutagennego czy wpływu na płodność.

U potomstwa szczurów, którym doustnie podano produkt złożony z tramadolu i paracetamolu, nie obserwowano działania teratogennego, które można by przypisać zastosowanemu lekowi.

Wykazano, że połączenie tramadolu z paracetamolem wywierało działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód u szczurów, którym podano dawki działające toksycznie u ciężarnych samic (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol), czyli 8,3 razy większe niż maksymalna dawka terapeutyczna stosowana u ludzi. Po zastosowaniu tej dawki nie zaobserwowano działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód objawiało się zmniejszeniem masy ciała płodów i zwiększeniem liczby dodatkowych żeber. Dawki mniejsze, powodujące mniej nasilone działanie toksyczne u ciężarnych samic (10/87 i 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nie wpłynęły szkodliwie na zarodek ani płód.

Tramadol

Badania na zwierzętach wykazały, że tramadol podawany w bardzo dużych dawkach miał wpływ na rozwój narządów, proces kostnienia i śmiertelność nowo narodzonego potomstwa powiązaną z działaniem toksycznym u samic. Płodność i rozwój potomstwa pozostawały niezaburzone. Tramadol przenika przez łożysko. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na płodność po doustnym podaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg u samców szczurów i 75 mg/kg u samic szczurów. Standardowe badania mutagenności nie wykazały potencjalnego działania genotoksycznego tramadolu u ludzi. Wyniki badań dotyczących działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia u ludzi.

Paracetamol

Szeroko zakrojone badania nie wykazały istotnego ryzyka genotoksycznego paracetamolu podawanego w dawkach terapeutycznych (czyli nietoksycznych).

Długotrwałe badania przeprowadzone na szczurach i myszach, którym podawano paracetamol w dawkach nietoksycznych dla wątroby nie wykazały znaczącego potencjału onkogennego paracetamolu.

Badania na zwierzętach i obszerne doświadczenie u ludzi nie wykazały dotychczas toksycznego wpływu na układ rozrodczy

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza, proszek

Skrobia żelowana kukurydziana

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian Otoczka:

Hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 400, żelaza tlenek, żółty (E 172), Polisorbat 80.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories,

37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane jest pakowany w blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bristol Laboratories Limited Unit 3, Canalside, Northbridge Road Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 1EG Wielka Brytania

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories