Imeds.pl

Tramal 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tramal, 100 mg, czopki

Tramadoli hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tramal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tramal

3.    Jak stosować lek Tramal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tramal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tramal i w jakim celu się go stosuje

Tramadol - substancja czynna leku Tramal - jest substancją przeciwbólową należącą do grupy opioidów wpływających na ośrodkowy układ nerwowy.

Wywiera on działanie przeciwbólowe poprzez wpływ na swoiste receptory komórek nerwowych rdzenia kręgowego i mózgu.

Lek Tramal jest wskazany w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tramal

Kiedy nie stosować leku Tramal

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi (leki wpływające na nastrój i emocje);

-    w przypadku jednoczesnego leczenia lekami z grupy inhibitorów MAO (niektóre leki przeciwdepresyjne) oraz w okresie 14 dni od ich odstawienia (patrz „Inne leki i Tramal”);

-    u pacjentów z padaczką nie poddającą się leczeniu;

-    w leczeniu uzależnienia od opioidów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tramal należy zwrócić się do lekarza:

-    w przypadku uzależnienia od innych substancji przeciwbólowych (opioidów);

-    w zaburzeniach świadomości (jeżeli pacjent odczuwa zbliżające się zasłabnięcie);

-    we wstrząsie (zimne poty mogą być jego objawem);

-    w razie zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (może wystąpić po urazie głowy lub w chorobach mózgu);

-    w razie zaburzeń oddychania;

-    u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe;

-    u pacjentów z padaczką lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia napadu padaczkowego, ponieważ ryzyko to dodatkowo zwiększa się;

-    u pacjentów z chorobą wątroby lub nerek.

Napady padaczkowe obserwowano u pacjentów stosujących lek Tramal w zalecanych dawkach. Ryzyko wystąpienia drgawek może być większe, jeżeli stosowana dawka tramadolu przekracza zalecaną maksymalną dawkę dobową (400 mg) lub gdy pacjent przyjmuje równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy (patrz punkt „Inne leki i Tramal”).

Lek Tramal może powodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. Długotrwałe stosowanie leku Tramal może spowodować osłabienie skuteczności działania prowadzące do zażywania coraz większych dawek (rozwój tolerancji). W wypadku skłonności do nadużywania leków lub występowania uzależnień leczenie powinno być krótkotrwałe i pod ścisłym nadzorem lekarza.

Należy skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia podczas stosowania leku Tramal sytuacji opisanych powyżej, nawet jeżeli ostrzeżenia te dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Inne leki i Tramal

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Tramal nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO (leki stosowane w leczeniu depresji) oraz w okresie 14 dni od ich odstawienia.

Działanie przeciwbólowe leku Tramal może ulec osłabieniu a czas działania skróceniu w razie jednoczesnego stosowania leków zawierających:

-    karbamazepinę (lek przeciwpadaczkowy);

-    pentazocynę, nalbufinę lub buprenorfinę (leki przeciwbólowe);

-    ondansetron (lek przeciwwymiotny).

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wzrasta w przypadku:

-    jednoczesnego stosowania z lekiem Tramal leków uspokajających, ułatwiających zasypianie, innych leków przeciwbólowych jak morfina i kodeina (także jako lek przeciwkaszlowy) oraz alkoholu. Może wystąpić uczucie senności lub zbliżającego się zasłabnięcia. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

-    jeśli pacjent przyjmuje inne produkty lecznicze mogące powodować drgawki (napady), takie jak pewne leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia napadu może wzrosnąć, jeśli pacjent stosuje Tramal jednocześnie z tymi lekami. Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy lek Tramal jest dla niego odpowiedni.

-    jeśli pacjent stosuje pewne leki przeciwdepresyjne. Tramal może wzajemnie oddziaływać z tymi lekami, co u pacjenta może wywołać następujące objawy: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruch oka, pobudzenie, nadmierną potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, temperaturę ciała powyżej 38°C.

-    jednoczesnego stosowania leków przeciwkrzepliwych pochodnych kumaryny (celem zmniejszenia krzepliwości krwi) np. warfaryny z lekiem Tramal. Mogą wystąpić krwawienia wskutek działania tych leków na układ krzepnięcia.

Ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) i erytromycyna (antybiotyk przeciwbakteryjny) mogą hamować metabolizm tramadolu i prawdopodobnie jego aktywnego metabolitu.

Tramal z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Tramal, ponieważ jego działanie może ulec nasileniu. Pokarm nie wpływa na efekt działania leku Tramal.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bezpieczeństwo stosowania tramadolu w okresie ciąży nie zostało ustalone. Z tego powodu leku Tramal nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Długotrwałe stosowanie tramadolu w okresie ciąży może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka.

Nie należy stosować leku Tramal w okresie karmienia piersią.

W okresie karmienia piersią mała ilość leku przyjętego przez matkę przenika do mleka.

Przerwanie karmienia piersią nie jest zwykle konieczne w przypadku jednorazowego podania leku.

Doświadczenie ze stosowania tramadolu u ludzi sugeruje, że nie wpływa on na płodność kobiet i mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tramal może powodować senność, zawroty głowy i nieostre widzenie, co może wpływać na szybkość reakcji. Dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

3. Jak stosować lek Tramal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy przyjmować najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Nie należy stosować dawki większej niż 4 czopki na dobę (ekwiwalent 400 mg tramadolu chlorowodorku) poza sytuacjami, w których lekarz zaleci inaczej.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jeden czopek 100 mg (co odpowiada 100 mg tramadolu chlorowodorku) co 4 do 6 godzin.

Dzieci:

Lek Tramal nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na zbyt dużą ilość tramadolu w pojedynczej dawce. Zalecaną postacią w tej grupie wiekowej są krople doustne, roztwór.

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalanie tramadolu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby:

W wypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych między dawkami.

Sposób stosowania:

Czopek należy umieścić w odbytnicy. najlepiej po wypróżnieniu. Celem ułatwienia można ogrzać czopek w dłoni bezpośrednio przed jego aplikacją.

Okres stosowania:

Nie należy stosować leku Tramal dłużej. niż jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności długotrwałego leczenia ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia, lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta (przerywając na pewien czas podawanie leku, jeśli to konieczne) w celu ustalenia czy i w jakiej dawce leczenie lekiem Tramal powinno być kontynuowane.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Tramal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tramal

Przyjęcie pojedynczej dodatkowej dawki leku nie powinno zasadniczo wywrzeć szkodliwego wpływu. Następną dawkę należy przyjąć według dotychczasowego schematu dawkowania.

Po zastosowaniu bardzo dużych dawek mogą wystąpić: zwężenie źrenic do wielkości łebka od szpilki, wymioty, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca. zapaść. zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stan głębokiej utraty świadomości), napady padaczkowe. zahamowanie oddychania aż do zatrzymania oddechu.

W takich przypadkach należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza!

Pominięcie zastosowania leku Tramal

Jeżeli zapomniano o przyjęciu leku w odpowiednim czasie, prawdopodobnie powrócą dolegliwości bólowe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy powrócić do dawkowania według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Tramal

W razie nagłego przerwania lub przedwczesnego zakończenia stosowania leku Tramal prawdopodobnie powrócą dolegliwości bólowe.

Jeżeli pacjent chce przerwać leczenie z powodu wystąpienia działań niepożądanych. powinien poinformować o tym fakcie lekarza.

Zasadniczo po odstawieniu leku Tramal nie stwierdza się żadnych poważnych objawów polekowych.

W rzadkich przypadkach, po nagłym odstawieniu leku Tramal stosowanego przez pewien czas, pacjent może czuć się źle. Może wystąpić pobudzenie, niepokój, nerwowość, drżenia. nadmierna ruchliwość. trudności w zasypianiu oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: napady paniki. omamy. nieprawidłowe odczuwanie bodźców jak świąd, mrowienie. drętwienie i szumy uszne.

Inne nietypowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego np. splątanie. urojenia. zmiana w postrzeganiu własnej osoby (depersonalizacja). zmiana w postrzeganiu rzeczywistości (derealizacja) i urojenia prześladowcze (paranoja) występowały bardzo rzadko.

W razie wystąpienia powyższych objawów po odstawieniu leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono jak poniżej:

-    bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób),

-    często (dotyczy do 1 na 10 osób),

-    niezbyt często (dotyczy do 1 na 100 osób),

-    rzadko (dotyczy do 1 na 1 000 osób),

-    bardzo rzadko (dotyczy do 1 na 10 000 osób).

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia objawów reakcji alergicznych takich jak: spuchnięta twarz, język i (lub) gardło i (lub) trudności w połykaniu lub dreszcze połączone z trudnościami w oddychaniu.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi częściej niż u 1 na 10 osób podczas stosowania leku Tramal były nudności i zawroty głowy.

Bardzo często:    zawroty głowy,

mdłości.

Często:    bóle głowy, senność,

wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej ,

pocenie się,

zmęczenie.

Niezbyt często:    objawy ze strony serca (kołatanie serca, szybkie bicie serca).

Tego rodzaju działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów znajdujących się w pozycji stojącej lub u pacjentów po wysiłku fizycznym.

objawy związane z krążeniem krwi tj. niedociśnienie ortostatyczne (spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, powodujący zawroty głowy lub omdlenie) lub zapaść.

Tego rodzaju działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów znajdujących się w pozycji stojącej lub u pacjentów po wysiłku fizycznym.

odruch wymiotny, uczucie ucisku w żołądku, wzdęcie, biegunka, reakcje skórne (np. świąd, wysypka).

Rzadko:    wolne bicie serca,

wzrost ciśnienia tętniczego, zmiany apetytu,

wolne oddychanie, krótki oddech (duszność). W razie stosowania dawek większych niż zalecane lub w razie jednoczesnego stosowania innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy może nastąpić zwolnienie oddechu.

Opisywano nasilenie astmy, jakkolwiek nie został ustalony fakt czy zostało to spowodowane przez tramadol.

nieprawidłowe odczuwanie bodźców (np. swędzenie, mrowienie, drętwienie), drżenia, napady padaczkowe, kurcze mięśni, nieskoordynowane ruchy, przemijająca utrata przytomności (omdlenie). Napady padaczkowe występują głównie po zastosowaniu dużych dawek tramadolu lub w razie jednoczesnego stosowania innych leków mogących wywołać napady drgawkowe, zaburzenia mowy. omamy, dezorientacja, zaburzenia snu, majaczenie, niepokój i koszmary senne. Po zastosowaniu leku Tramal mogą pojawić się nieprawidłowości psychologiczne. Ich intensywność oraz natura mogą być różne (w zależności od osobowości pacjenta i czasu trwania leczenia).

Mogą pojawić się zaburzenia nastroju (głównie podniecenie, niekiedy rozdrażnienie), zmiany aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie) oraz zmniejszenie percepcji czuciowej i poznawczej (zmiany odczuć i rozpoznawania, które mogą prowadzić do błędnej oceny sytuacji).

Może pojawić się uzależnienie.

Jeżeli lek Tramal jest stosowany przez długi okres czasu, może pojawić się uzależnienie, mimo, że ryzyko to jest bardzo małe. Jeżeli stosowanie leku jest gwałtownie przerwane, mogą pojawić się objawy reakcji odstawiennych (patrz „Przerwanie stosowania leku Tramal”). zwężenie lub rozszerzenie źrenic, nieostre widzenie, osłabienie mięśni,

trudności lub ból przy oddawaniu moczu, oddawanie mniejszej objętości moczu,

reakcje alergiczne (np. trudności w oddychaniu, świszczący oddech, opuchnięcie skóry), w tym anafilaksja - ciężka reakcja alergiczna pojawiająca się u osób z alergią w krótkim czasie od kontaktu z alergenem, powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, może doprowadzić do wstrząsu (nagłej niewydolności krążenia).

Bardzo rzadko:    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Tramal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tramal

-    Substancją czynną jest tramadolu chlorowodorek.

-    Pozostałe składniki leku to: tłuszcz twardy.

Jak wygląda lek Tramal i co zawiera opakowanie

Czopki koloru biało-żółtawego wosku są pakowane pojedynczo w folię aluminiową i po 5 w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

Wytwórcy:

1.    STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Niemcy

2.    Grunenthal GmbH Zieglerstrasse 6 52078 Aachen Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7