+ iMeds.pl

Tramalgin 50 mg/mlUlotka Tramalgin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TRAMALGIN, 50 mg/mL, roztwór do wstrzykiwań

Tramadoli hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Tramalgin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tramalgin

3.    Jak stosować lek Tramalgin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tramalgin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tramalgin i w jakim celu się go stosuje

Tramadol, substancja czynna leku Tramalgin, jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy opioidów, działającym na ośrodkowy układ nerwowy. Lek powoduje ustąpienie bólu poprzez działanie na określone komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i mózgu.

Tramalgin stosuje się w leczeniu bólów o nasileniu od umiarkowanego do dużego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tramalgin.

Kiedy nie należy stosować leku Tramalgin

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    w ostrym zatruciu alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub innymi lekami psychotropowymi (lekami wpływającymi na nastrój i emocje);

•    w przypadku równoległego przyjmowania inhibitorów MAO (leków przeciwdepresyjnych) lub przyjmowania ich w okresie ostatnich 14 dni przed zastosowaniem leku Tramalgin (patrz część „Lek Tramalgin a inne leki”);

•    w przypadku padaczki z napadami niekontrolowanymi w wystarczającym stopniu przez stosowane leczenie;

•    w leczeniu uzależnienia od opioidów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tramalgin należy omówić z lekarzem następujące przypadki:

•    uzależnienie od innych substancji przeciwbólowych (opioidów);

•    zaburzenia świadomości (wrażenie, że zaraz się zemdleje);

•    wstrząs (objawem może być zimny pot);

•    podwyższone ciśnienie w obrębie mózgu (możliwe po urazie głowy lub w przebiegu choroby mózgu);

•    zaburzenia oddychania;

•    skłonność do padaczki lub napadów padaczkowych ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia takich napadów;

•    choroba wątroby lub nerek.

Należy zachować ostrożność w przypadku zwiększonej wrażliwości na działanie leków z grupy opioidów.

Należy pamiętać, że stosowanie leku Tramalgin może prowadzić do fizycznego i psychicznego uzależnienia. W przypadku przyjmowania Tramalgin przez długi czas, jego działanie może się zmniejszać i wymagane może być stosowanie wyższych dawek leku (rozwój tolerancji). U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnionych od leków, leczenie lekiem Tramalgin powinno być stosowane jedynie przez krótkie okresy i pod ścisłą kontrolą lekarską.

Zgłaszano występowanie napadów padaczkowych u pacjentów przyjmujących tramadol w zalecanych dawkach. Ryzyko wystąpienia napadów może wzrastać w przypadku przyjmowania tramadolu w dawce przekraczającej maksymalną zalecaną dawkę dobową (400 mg). Tramalgin może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy (patrz punkt „Lek Tramalgin a inne leki”).

Tramalgin nie należy stosować w terapii zastępczej u pacjentów uzależnionych od opioidów. Lek ten nie znosi objawów odstawiennych morfiny.

W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

Lek Tramalgin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leku Tramalgin razem z inhibitorami MAO (niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu depresji). W przypadku leczenia inhibitorami MAO, wymagana jest 14-dniowa przerwa przed rozpoczęciem stosowania leku Tramalgin.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wzrasta:

•    w przypadku przyjmowania leków uspokajających, nasennych, innych leków przeciwbólowych takich jak morfina i kodeina (stosowana również jako lek przeciwkaszlowy) oraz alkoholu podczas stosowania leku Tramalgin - może wystąpić senność lub omdlenia. Przypadki wystąpienia takich działań niepożądanych należy zgłosić lekarzowi;

•    jeśli pacjent przyjmuje inne produkty lecznicze mogące powodować drgawki (napady), takie jak pewne leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia napadu może wzrosnąć, jeśli pacjent stosuje Tramalgin jednocześnie z tymi lekami. Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy lek Tramalgin jest dla niego odpowiedni;

•    jeśli pacjent stosuje pewne leki przeciwdepresyjne, Tramalgin może wzajemnie oddziaływać z tymi lekami, co u pacjenta może wywołać następujące objawy: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruch oka, pobudzenie, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, temperatura ciała powyżej 38°C;

•    w przypadku przyjmowania antykoagulantów będących pochodnymi kumaryny, takich jak warfaryna (leki zmniejszające krzepliwość krwi) równocześnie z lekiem Tramalgin, zaburzone może zostać działanie przeciwzakrzepowe tych leków i wystąpić mogą krwawienia;

•    w przypadku przyjmowania ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy), erytromycyny (antybiotyk), cymetydyny (środek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku), możliwe jest zmniejszenie działania leku Tramalgin.

Efekt przeciwbólowy leku Tramalgin może ulegać zmniejszeniu, a czas jego działania może skracać się w przypadku przyjmowania leków zawierających:

-    karbamazepinę (lek przeciwpadaczkowy);

-    pentazocynę, nalbufinę, buprenorfinę (leki przeciwbólowe);

-    ondansetron (lek przeciwwymiotny).

Stosowanie leku Tramalgin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu lub leków zawierających alkohol podczas stosowania leku Tramalgin, gdyż może to skutkować nasileniem się działań niepożądanych wynikających ze stosowania tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Istnieje niewiele danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tramadolu w ciąży u ludzi. Tym samym nie należy stosować leku Tramalgin w ciąży. Długotrwałe stosowanie leku podczas ciąży może prowadzić do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego u noworodka.

Ogólnie nie zaleca się stosowania tramadolu podczas karmienia piersią. Niewielkie ilości tramadolu są wydzielane do mleka matki. W przypadku zastosowania pojedynczej dawki leku zwykle nie jest wymagane przerwanie karmienia piersią. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tramalgin może powodować senność, zwroty głowy, co może wpływać na szybkość reakcji. Istnieją również doniesienia o nieostrym widzeniu.

W przypadku wrażenia, że zdolność reagowania jest upośledzona, nie należy prowadzić samochodu lub innych pojazdów, stosować narzędzi elektrycznych lub obsługiwać maszyn.

Lek Tramalgin zawiera 0,169 mg sodu, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Tramalgin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tramalgin może być powoli (przez 2-3 min.) wstrzykiwany dożylnie lub rozcieńczony i podany dożylnie w formie infuzji. Lek można również podawać domięśniowo.

Tramalgin jest podawany przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia.

Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Należy przyjmować najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

W zależności od nasilenia bólu, zwykle stosuje się 1-2 mL leku Tramalgin (ekwiwalent 50-100 mg chlorowodorku tramadolu). Dawkę można powtarzać co 4-6 godzin.

Dawkę lekarz będzie modyfikował w zależności od nasilenia bólu i odpowiedzi organizmu pacjenta na lek.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 mL leku Tramalgin (odpowiednik 400 mg chlorowodorku tramadolu). Jeżeli jest to uzasadnione klinicznie, lekarz może przepisać większe dawki dobowe.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalanie tramadolu z organizmu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby

Nie należy przyjmować leku Tramalgin w wypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

W żadnym wypadku nie należy podawać leku Tramalgin przez okres dłuższy niż jest to absolutnie konieczne. W przypadku konieczności dłuższego leczenia, lekarz powinien regularnie i często kontrolować leczenie (a jeśli to konieczne zalecić przerwy w leczeniu) i sprawdzać, czy należy kontynuować stosowanie leku Tramalgin i w jakiej dawce lek powinien być stosowany.

W przypadku poczucia, że działanie leku Tramalgin jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tramalgin

Omyłkowe przyjęcie pojedynczej dodatkowej dawki leku nie powinno powodować negatywnych skutków. Należy przyjąć następną dawkę zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami. W przypadku przyjęcia bardzo dużej dawki leku Tramalgin należy niezwłocznie udać się do lekarza lub telefonicznie skontaktować z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują: zwężenie źrenic, złe samopoczucie, spadek ciśnienia krwi, szybkie bicie serca, zapaść, zaburzenia świadomości do śpiączki (głęboka utrata przytomności), napady padaczkowe, duszność do wstrzymania oddechu (zapaść oddechowa).

W takich przypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W nagłych wypadkach stosuje się leczenie polegające na podtrzymaniu funkcji życiowych (oddychanie, krążenie krwi) oraz odstawienie leku Tramalgin. Swoistym antidotum jest nalokson. W razie wystąpienia drgawek lekarz poda dożylnie diazepam.

Pominięcie zastosowania leku Tramalgin

W przypadku nie przyjęcia leku Tramalgin, prawdopodobnie nastąpi nawrót bólu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku Tramalgin w sposób taki, jak przed pominięciem dawki.

Przerwanie stosowania leku Tramalgin

W przypadku przerwania stosowania leku Tramalgin lub zbyt szybkiego zakończenia leczenia, występuje prawdopodobieństwo nawrotu bólu. W przypadku chęci przerwania leczenia ze względu na wystąpienie działań niepożądanych leku, należy skonsultować się z lekarzem. Przerwanie stosowania leku Tramalgin nie powinno powodować występujących później skutków ubocznych. Jednakże, w rzadkich przypadkach, osoby stosujące Tramalgin i nagle przerywające leczenie, mogą przez pewien czas mieć złe samopoczucie. Osoby takie mogą odczuwać pobudzenie, niepokój, nerwowość lub roztrzęsienie. Może wystąpić splątanie, nadaktywność, bezsenność i zaburzenia ze strony żołądka i jelit. W niezwykle rzadkich przypadkach mogą wystąpić ataki paniki, urojenia, halucynacje lub uczucie utraty tożsamości. Pacjenci mogą doświadczać nietypowych objawów takich jak swędzenie, mrowienie, drętwienie, szumy uszne. W przypadku odczuwania któregokolwiek z wymienionych objawów po przerwaniu stosowania leku Tramalgin należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących stosowania niniejszego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia jednej z sytuacji podanych poniżej, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza: reakcje alergiczne np. duszność, świszczący oddech, opuchnięcie skóry (występuje rzadko), opuchnięcie twarzy, języka i (lub )gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka, (występuje niezbyt często), duszności (występuje rzadko), wstrząs (nagła niewydolność krążeniowa) (występuje rzadko).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku Tramalgin są nudności i zawroty głowy, występujące u ponad 1 na 10 osób.

Często (częściej niż u 1 na 100 osób a rzadziej niż u 1 na 10): suchość w ustach, wymioty, zaparcia, ból głowy, senność, zwiększona potliwość, zmęczenie.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000 osób a rzadziej niż u 1 na 100): nudności, problemy żołądkowe (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcie), biegunka, zaburzenia czynności układu krążenia (kołatanie serca, szybkie bicie serca), niedociśnienie posturalne (po zmianie pozycji z leżącej na stojącą), zapaść, reakcje skórne (swędzenie, wysypka).

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób a rzadziej niż u 1 na 1 000): halucynacje, splątanie, zaburzenia snu, niepokój oraz koszmary senne, zmiany apetytu, parestezje, drżenie, napady padaczkowe, mimowolne zrywania mięśniowe (skurcze), zaburzona koordynacja, przejściowe utraty przytomności (omdlenie), nieostre widzenie, zbyt wolne bicie serca, zahamowanie oddychania, duszność, wzrost ciśnienia tętniczego, osłabienie mięśni szkieletowych, zaburzenia oddawania moczu (trudności w oddawaniu moczu, objawy dyzuryczne i zatrzymanie moczu).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia mowy, rozszerzenie źrenic (mydriaza), przejściowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, małe steżenie cukru we krwi (hipoglikemia)

Po zastosowaniu tramadolu mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, zmienne pod względem nasilenia i objawów, zależnie od osobowości pacjenta i czasu trwania leczenia. Mogą to być zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie) oraz zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania (np. podejmowania decyzji, zaburzenia postrzegania). Produkt leczniczy może wywołać uzależnienie. Mogą pojawić się objawy odstawienne, podobne do tych, które występują po odstawieniu opiatów np. pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezja, drżenia i objawy żołądkowo-jelitowe. Bardzo rzadko obserwowano inne objawy, które pojawiły się po przerwaniu stosowania tramadolu: ataki paniki, silny niepokój, halucynacje, parestezje, szumy uszne i nietypowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. splątanie, urojenia, depersonalizacja, derealizacja, paranoja).

W razie zastosowania dawek znacząco większych niż zalecane oraz w razie jednoczesnego stosowania innych substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt 4.5), może wystąpić zahamowanie oddychania.

Opisywano nasilenie astmy oskrzelowej, jakkolwiek nie został ustalony związek przyczynowy między tymi faktami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49-21-301, fax (22) 49-21-309} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tramalgin

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać!

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonowym pudełku i ampułce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Stosować można jedynie przejrzysty roztwór. W przypadku zauważenia kryształów lub osadu, nie należy stosować roztworu do wstrzykiwań.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera Tramalgin

-    Substancją czynną jest chlorowodorek tramadolu 100 mg w 2 mL roztworze do wstrzykiwań (50 mg/mL)

-    Pozostałe składniki to: sodu octan trójwodny oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Tramalgin i co zawiera opakowanie

Tramalgin to przejrzysty, bezbarwny roztwór.

2 mL roztworu do wstrzykiwań w ampułkach z brunatnego szkła typu I z oznaczeniem w miejscu otwarcia ampułki - kolorową kropką.

10 ampułek w blisterze z folii z PVC w kartonowym pudełku, wraz z ulotką dołączoną do opakowania. Podmiot odpowiedzialny

Sopharma Warszawa Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa Wytwórca

Sopharma PLC16, Iliensko Shosse Str.,1220 Sofia, Bułgaria Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie i sposób podania

Dawka określana jest i modyfikowana w zależności od nasilenia bólu i wrażliwości określonego pacjenta. Zwykle, stosuje się najniższą dawkę pozwalającą uzyskać efekt przeciwbólowy.

Instrukcja przygotowania leku do stosowania:

Obliczenia dotyczące wielkości wstrzykiwań

1)    obliczenie całkowitej dawki tramadolu chlorowodorku (mg): masa ciała (kg) x dawka (mg / kg mc.).

2)    obliczenie objętości (mL) rozcieńczonego roztworu, która ma być podana:

podzielić całkowitą dawkę (mg) przez rzeczywiste stężenie rozcieńczonego roztworu (mg/mL, patrz tabela poniżej).

Tabela: Rozcieńczanie Tramalgin, 50 mg/mL, roztworu do wstrzykiwań

Objętość roztworu do wstrzykiwań zawierającego 50 mg tramadolu chlorowodorku w 1 mL + objętość rozcieńczalnika

Objętość roztworu do wstrzykiwań, zawierającego 100 mg tramadolu chlorowodorku w 2 mL + objętość rozcieńczalnika

Końcowe stężenie roztworu do wstrzykiwań, po rozcieńczeniu (mg tramadolu chlorowodorku/mL)

1 mL + 1 mL

2 mL + 2 mL

25,0 mg/mL

1 mL + 2 mL

2 mL + 4 mL

16,7 mg/mL

1 mL + 3 mL

2 mL + 6 mL

12,5 mg/mL

1 mL + 4 mL

2 mL + 8 mL

10,0 mg/mL

1 mL + 5 mL

2 mL + 10 mL

8,3 mg/mL

1 mL + 6 mL

2 mL + 12 mL

7,1 mg/mL

1 mL + 7 mL

2 mL + 14 mL

6,3 mg/mL

1 mL + 8 mL

2 mL + 16 mL

5,6 mg/mL

1 mL + 9 mL

2 mL + 18 mL

5,0 mg/mL

Dawkowanie należy dostosować do nasilenia dolegliwości bólowych i indywidualnej odpowiedzi pacjenta.

Należy podawać najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, produkt leczniczy Tramalgin należy stosować jak niżej:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Standardowa dawka wynosi 50-100 mg co 4-6 godzin dożylnie lub domięśniowo. Dawkę należy modyfikować w zależności od nasilenia bólu i odpowiedzi na lek.

Nie należy stosować dawki większej niż 400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę, poza wyjątkowymi sytuacjami klinicznymi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności nerek lub wątroby. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu może być opóźniona. Dlatego u tych pacjentów należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona.

W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta.

Niezgodności farmaceutyczne

Występuje farmaceutyczna niezgodność pomiędzy roztworem do wstrzykiwań Tramalgin, a roztworami do wstrzykiwań następujących leków: diklofenak sodium, indometacyna, diazepam, fenylbutazon, flunitrazepam, midazolam, trójazotan glicerolu, piroksykam. Należy pamiętać o tych niezgodnościach, zwłaszcza w przypadku pacjentów przyjmujących więcej leków.

Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Tramalgin jest fizycznie i chemicznie zgodny z następującymi roztworami do infuzji: chlorek sodu 9 mg/mL (0,9%), glukoza 50 mg/mL (5%).

Stosować można jedynie przejrzysty roztwór. Nie stosować roztworu zawierającego kryształy lub osad.

7

Tramalgin

Charakterystyka Tramalgin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZNEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZNEGO

Tramalgin, 50 mg/mL, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy mL roztworu do wstrzykiwań zawiera substancję czynną w postaci 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).

1 ampułka z 2 mL roztworu do wstrzykiwań zawiera 100 mg tramadolu chlorowodorku.

Każdy mL roztworu do wstrzykiwań zawiera 0,169 mg sodu w postaci sodu octanu trójwodnego. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt: 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie należy dostosować do nasilenia dolegliwości bólowych i indywidualnej odpowiedzi pacjenta.

Należy podawać najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, produkt leczniczy Tramalgin należy stosować jak niżej:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Standardowa dawka wynosi 50-100 mg co 4-6 godzin dożylnie lub domięśniowo. Dawkę należy modyfikować w zależności od nasilenia bólu i odpowiedzi na lek.

Nie należy stosować dawki większej niż 400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę, poza wyj ątkowymi sytuacjami klinicznymi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych oznak niewydolności nerek lub wątroby. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu z organizmu może być opóźniona. Dlatego u tych pacjentów należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona.

W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta

Sposób podawania

Tramalgin może być podawany w formie powolnego wstrzyknięcia dożylnego (2-3 min) lub rozcieńczony w roztworze do infuzji (patrz punkt 6.6) i podawany w formie infuzji. Lek może być również podawany domięśniowo.

Okres stosowania

Nie należy stosować tramadolu dłużej, niż jest to konieczne. W przypadku konieczności długotrwałego

leczenia przeciwbólowego tramadolem, ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia, należy uważnie i

regularnie kontrolować stan pacjenta (przerywając na pewien czas podawanie produktu leczniczego, jeśli

to konieczne), aby móc ocenić, czy i w jakiej dawce leczenie powinno być kontynuowane.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    W ostrym zatruciu alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi.

•    U pacjentów przyjmujących inhibitory MAO lub pacjentów, którzy przyjmowali je w okresie ostatnich 14 dni (patrz punkt 4.5).

•    U pacjentów z padaczką nie poddająca się leczeniu.

•    W leczeniu uzależnienia od opioidów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    U pacjentów uzależnionych od opioidów, u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, po urazach głowy, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niejasnego pochodzenia, z zaburzeniami ośrodka oddechowego lub jego czynności tramadol można stosować jedynie przy zachowaniu zwiększonej ostrożności.

•    U pacjentów szczególnie wrażliwych na działanie leków opioidowych tramadol należy stosować ze zwiększoną ostrożnością.

•    Należy zachować ostrożność przy leczeniu pacjentów z depresją oddechową lub w przypadku równoległego stosowania leków działających hamująco na OUN (patrz punkt 4.5) lub w razie podania dawki znacznie przewyższającej niż zalecanej (patrz 4.9). W wymienionych sytuacjach nie można wykluczyć możliwości wystąpienia depresji oddechowej.

•    U pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach opisywano przypadki występowania drgawek. Ryzyko to może być większe, jeśli dawka tramadolu jest większa niż zalecana maksymalna dawka dobowa - 400 mg. Tramadol może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy (patrz punkt 4.5). Pacjenci

z padaczką w wywiadzie oraz osoby podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego powinny być leczone tramadolem jedynie w przypadku braku innych możliwości.

•    Tramadol ma mały potencjał uzależniający. Podczas długotrwałego stosowania może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie psychiczne i fizyczne. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków lub występowania uzależnień, leczenie tramadolem powinno byś krótkotrwałe i pod ścisłym nadzorem lekarza.

•    Tramadolu nie należy stosować w terapii zastępczej u pacjentów uzależnionych od opioidów. Tramadol, pomimo że jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawiennych morfiny.

Lek Tramalgin zawiera 0,169 mg sodu , to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tramadolu nie należy stosować z inhibitorami MAO (patrz punkt 4.3).

U pacjentów leczonych inhibitorami MAO w okresie 14 dni przed zastosowaniem opioidu petydyny, obserwowano zagrażające życiu zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, ośrodka oddechowego i krążenia. Nie można wykluczyć wystąpienia takich samych interakcji z inhibitorami MAO podczas leczenia tramadolem.

Równoczesne stosowanie tramadolu i innych leków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy w tym alkoholu może nasilać działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt 4.8).

Wyniki badań farmakokinetycznych wykazały jak dotąd, że w przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podawania cymetydyny (inhibitora enzymatycznego) nie zachodzą istotne klinicznie interakcje leków. W przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podania karbamazepiny (induktor enzymatyczny) działanie przeciwbólowe może ulec osłabieniu a czas działania tramadolu skróceniu.

Równoczesne stosowanie tramadolu z lekami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) jest niewskazane ze względu na teoretyczną możliwość osłabienia efekt działania przeciwbólowego czystego agonisty.

Tramadol może wywoływać napady drgawek oraz zwiększać ryzyko wywołania drgawek przez stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych i innych leków obniżających próg drgawkowy (takch jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol).

Terapeutyczne zastosowanie jednocześnie tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mirtazapina, może spowodować serotoninową toksyczność. Rozpoznanie zespołu serotoninowego jest prawdopodobne, jeżeli zaobserwowano u pacjenta jeden z poniższych zespołów objawów:

-    spontaniczny klonus

-    indukowany lub oczny klonus, z pobudzeniem lub obfitym poceniem się

-    drżenie i wzmożenie odruchów

-    wzmożone napięcie mięśniowe i temperatura ciała >38°C oraz indukowany lub oczny klonus. Zaprzestanie stosowania leków serotoninergicznych zazwyczaj przynosi szybką poprawę. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia objawów.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego leczenia tramadolem i pochodnymi kumaryny (np. warfaryną) w związku z doniesieniami o występowaniu zwiększonego INR z dużymi krwawieniami i wybroczynami u niektórych pacjentów.

Inne substancje czynne, hamujące CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylacj ę tramadolu) a także prawdopodobnie jego aktywnego O-demetylowanego metabolitu . Znaczenie kliniczne tych interakcji nie było dotąd badane (patrz punkt 4.8).

W nielicznych pracach opisywano , przed- i pooperacyjne podawanie leku przeciwwymiotnego, antagonisty 5-HT3 - ondansetronu zwiększało zapotrzebowanie na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach z zastosowaniem tramadolu, ujawniono przy bardzo wysokich dawkach tego leku, wpływ na rozwój organów, osyfikację oraz śmiertelność noworodków. Tramadol przenika przez

łożysko. Bezpieczeństwo stosowania tramadolu w okresie ciąży nie zostało ustalone. Z tego powodu nie należy stosować tramadolu u kobiet w okresie ciąży.

Podawanie tramadolu przed lub podczas porodu nie wpływa na kurczliwość macicy. U noworodków lek może wywoływać zmiany częstości oddechów, które jednak zazwyczaj nie mają znaczenia klinicznego. Długotrwałe stosowanie leku w czasie ciąży może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią około 0,1% dawki przyjętej przez matkę przenika do mleka ludzkiego.

Nie należy stosować tramadolu w okresie karmienia piersią. Zwykle nie jest konieczne przerwanie karmienia piersią w przypadku jednorazowego podania tramadolu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet przyjmowany zgodnie z zaleceniami, Tramalgin może powodować objawy takie jak senność oraz zawroty głowy i tym samym zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Odnosi się to zwłaszcza do jednoczesnego stosowania z innymi substancjami psychotropowymi, szczególnie alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej znajduje się opis i klasyfikacja działań niepożądanych według organów i układów oraz częstotliwości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi przez ponad 10% pacjentów były: nudności i zawroty głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje alergiczne (np. duszność, skurcz oskrzeli, sapanie, obrzęk naczyniowo-nerwowy), w tym anafilaksja.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko: zmiany apetytu;

Częstość nie znana: hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko: omamy, dezorientacja, zaburzenia snu, niepokój i koszmary senne;

Po zastosowaniu tramadolu mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, zmienne pod względem nasilenia i objawów, zależnie od osobowości pacjenta i czasu trwania leczenia. Mogą to być zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie) oraz zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania (np. podejmowania decyzji, zaburzenia postrzegania). Produkt leczniczy może wywołać uzależnienie. Mogą pojawić się objawy odstawienne, podobne do tych, które występują po odstawieniu opiatów np. pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, hiperkinezja, drżenia i objawy żołądkowo-jelitowe. Bardzo rzadko obserwowano inne objawy, które pojawiły się po przerwaniu stosowania tramadolu: ataki paniki, silny niepokój, halucynacje, parestezje, szumy uszne i nietypowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. splątanie, urojenia, depersonalizacja, derealizacja, paranoja).

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: zawroty głowy;

Często: bóle głowy, senność;

Rzadko: parestezje, drżenia, drgawki typu padaczkowego, mimowolne kurcze mięśni, zaburzenia koordynacji, omdlenia;

Drgawki typu padaczkowego występują głównie po zastosowaniu dużych dawek tramadolu oraz w razie jednoczesnego stosowania produktów leczniczych, które mogą obniżyć próg drgawkowy (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Częstość nieznana: zaburzenia mowy.

Zaburzenia oka:

Rzadko: nieostre widzenie;

Częstość nieznana: rozszerzenie źrenic.

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: zaburzenia czynności układu krążenia (kołatanie serca, tachykardia);

Tego rodzaju działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza podczas podawania dożylnie stosowanych postaci farmaceutycznych tramadolu oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym.

Rzadko: bradykardia;

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często: regulacja sercowo-naczyniowa (niedociśnienie posturalne lub zapaść sercowo-naczyniowa). Tego rodzaju działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza podczas dożylnego podawania leku oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym.

Rzadko: wzrost ciśnienia tętniczego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: zahamowanie oddychania, duszność;

W razie zastosowania dawek znacząco większych niż zalecane oraz w razie jednoczesnego stosowania innych substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt 4.5), może wystąpić zahamowanie oddychania.

Opisywano nasilenie astmy oskrzelowej, jakkolwiek nie został ustalony związek przyczynowy między tymi faktami.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: nudności;

Często: zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty;

Niezbyt często: odruchy wymiotne, podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcie), biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: pocenie się;

Niezbyt często: odczyny skórne (np. świąd, wysypka, pokrzywka).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Rzadko: osłabienie mięśni szkieletowych.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

W kilku pojedynczych przypadkach zaobserwowano wzrost aktywności enzymów wątrobowych w związku czasowym z zastosowaniem tramadolu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Rzadko: zaburzenia oddawania moczu (trudności w oddawaniu moczu, objawy dyzuryczne i zatrzymanie moczu).

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

Często: uczucie zmęczenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwanie monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwiem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych { Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49-21-301, fax (22) 4921-309}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania tramadolu są podobne do objawów przedawkowania innych działających ośrodkowo leków przeciwbólowych (opioidów). Obejmują one w szczególności: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zahamowanie oddychania mogące przechodzić w zatrzymanie oddechu, zaburzenia świadomości do śpiączki, drgawki.

Leczenie

W stanach nagłych należy stosować ogólne środki ukierunkowane na podtrzymanie funkcji życiowych (oddychania i krążenia). Należy zapewnić drożność dróg oddechowych (aby zapobiec aspiracji treści żołądkowej). Leczenie przedawkowania wymaga resuscytacji i monitorowania oddychania i krążenia. Odtrutką w przypadku zahamowania oddychania jest nalokson. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu naloksonu na występowanie drgawek. W razie ich wystąpienia należy podać dożylnie diazepam.

W razie zatrucia drogą doustną, dekontaminacja przewodu pokarmowego z zastosowaniem węgla aktywnego lub płukania żołądka zalecana jest w okresie 2 godzin od przyjęcia tramadolu. Dekontaminacja przewodu pokarmowego w późniejszym czasie może być uzasadnione w przypadku zatrucia niezwykle dużymi ilościami leku lub postaciami o przedłużonym uwalnianiu. Tramadol jest w niewielkim stopniu eliminowany z osocza w trakcie hemodializy lub hemofiltracji. Tym samym leczenie ostrego zatrucia tramadolem za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest odpowiednią formą detoksykacji.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Opioidy. Inne opioidy. kod ATC: N02 AX02.

Mechanizm działania

Tramadol jest działającym ośrodkowo opioidowym lekiem przeciwbólowym. Jest on nieselektywnym czystym agonistą receptorów opioidowych p, S i k ze szczególnym powinowactwem do receptora p. Inne mechanizmy składające się na jego działanie przeciwbólowe to hamowanie neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz nasilenie uwalniania serotoniny.

Tramadol ma działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w zalecanym zakresie dawek terapeutycznych nie hamuje czynności układu oddechowego. Ma on również mniejszy wpływ na perystaltykę przewodu pokarmowego. Wpływ produktu leczniczego na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Siła działania tramadolu jest określana na 1/10 (jedną dziesiątą) do 1/6 jednej szóstej siły działania morfiny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu domięśniowym u ludzi, tramadol jest wchłaniany szybko i całkowicie: maksymalne stężenie w surowicy (Cmax ) jest osiągane po upływie 45 minut przy biodostępności prawie 100%.

Tramadol ma duże powinowactwo do tkanek (Vd,p = 203 +/- 40 l). Wiąże się z białkami osocza w około 20%.

Tramadol przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko. Bardzo niewielkie jego ilości

oraz O-demetylo metabolitu stwierdzono w ludzkim mleku (odpowiednio 0,1% oraz 0,02% zastosowanej

dawki).

Na stężenie tramadolu lub jego aktywnego metabolitu w surowicy wpływ może mieć zahamowanie jednego lub obu typów izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6, biorących udział w biotransformacji tramadolu. Jak dotąd, nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji.

Tramadol i jego metabolity są prawie całkowicie wydalane przez nerki.

Po podaniu znakowanego tramadolu stwierdzono wydalanie w moczu 90% przyjętej dawki.

Okres półtrwania w fazie eliminacji t1/2, p wynosi około 6 h, niezależnie od sposobu podania.

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat ten okres może być przedłużony o 1,4.

U pacjentów z marskością wątroby okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 13,3 ± 4,9 h

(dla tramadolu) oraz 18,5 ± 9,4 h (dla O-demetylotramadolu), w skrajnych przypadkach - odpowiednio

22.3    i 36 h.

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <5 mL/min) okres półtrwania w fazie eliminacji dla tramadolu wynosił 11 ± 3,2 h oraz dla O-demetylotramadolu

16,9 ± 3 h, a w skrajnych przypadkach odpowiednio 19,5 h i 43,2 h.

U ludzi tramadol jest metabolizowany głównie w wyniku N- i O-demetylacji oraz sprzęgania produktów O-demetylacji z kwasem glukuronowym. Jedynie O-demetylotramadol jest czynny farmakologicznie. Stwierdza się ilościowe istotne różnice osobnicze co do stężenia innych metabolitów. Jak dotąd wykryto w moczu jedenaście różnych metabolitów. Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że O-demetylotramadol jest od 2 do 4 razy silniejszy od substancji macierzystej. Jego okres półtrwania T1/2p (6 zdrowych ochotników) wynosi 7,9 h (zasięg od 5,4 do 9,6 h) i jest zbliżony do okresu półtrwania tramadolu.

Farmakokinetyka tramadolu w zakresie dawek terapeutycznych przebiega liniowo. Zależność pomiędzy stężeniem w osoczu a działaniem przeciwbólowym jest proporcjonalna do dawki, lecz charakteryzuje się zmiennością w pojedynczych przypadkach. Zazwyczaj po podaniu skutecznej dawki stężenie w osoczu wynosi 100-300 ng/mL.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przypadku powtarzanego podawania szczurom i psom tramadolu doustnie i parenteralnie przez 6-26 tygodni oraz podawania psom doustnie przez 12 miesięcy badania hematologiczne, biochemiczne i histologiczne nie wykazały żadnych zmian mogących mieć związek z podawaniem tramadolu. Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego występowały jedynie po wysokich dawkach znacznie przekraczających zakres terapeutyczny: niepokój, ślinienie, drgawki oraz zmniejszony przyrost masy ciała. Szczury i psy tolerowały doustne dawki wynoszące odpowiednio 20 mg/kg mc. i 10 mg/kg mc., a psy również dawki doodbytnicze wynoszące 20 mg/kg mc. bez żadnych działań niepożądanych.

U szczurów dawki tramadolu od 50 mg/kg mc./dobę działały toksycznie u samic i powodowały zwiększoną umieralność szczurzych noworodków. U potomstwa występowało opóźnienie w postaci zaburzeń osyfikacji oraz opóźnionego otwierania pochwy i oczu. Płodność samców pozostawała niezaburzona. Po podaniu większych dawek (od 50 mg/kg mc./dobę) u samic wykazywały stępowało zmniejszenie ciąż płodności i zmniejszenie liczby ciąż. U królików działanie toksyczne u ciężarnych samic oraz od 125 mg/kg mc. i wady szkieletowe u potomstwa.

W niektórych układach testowych in-vitro uzyskiwano dowody na mutagenne działanie tramadolu .

W badaniach in-vivo nie zaobserwowano takiego działania. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, tramadol można zakwalifikować jako lek pozbawiony działania mutagennego.

Przeprowadzono także badania nad rakotwórczością tramadolu chlorowodorku u szczurów i myszy. Badania na szczurach nie wykazały jakikolwiek związku na wzrost częstości występowania nowotworów związany z podawaniem tramadolu. W badaniach na myszach zaobserwowano u samców zwiększoną zapadalność na gruczolaka z komórek wątrobowych (zależny od dawki, nieznamienny statystycznie wzrost przy dawkach od 15 mg/kg mc.) oraz zwiększenie częstości występowania nowotworów płuc u samic(znamienne statystycznie, ale niezależne od dawki).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Występuje farmaceutyczna niezgodność pomiędzy roztworem do wstrzykiwań Tramalgin, a roztworami do wstrzykiwań następujących leków: diklofenak, indometacyna, diazepam, fenylbutazon, flunitrazepam, midazolam, glicerolu trójazotan, piroksykam. Należy pamiętać o tych niezgodnościach, zwłaszcza w przypadku pacjentów przyjmujących więcej leków.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania oraz specjalistyczny sprzęt, służący do używania, podawania lub implantacji

Ampułka ze szkła brunatnego typu I z oznaczeniem miejsca otwarcia kolorowym punktem zawierająca 2 mL roztworu do wstrzykiwań.

10 ampułek w blisterze z folii z PVC w tekturowym pudełku

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Roztwór do wstrzykiwań Tramalgin jest zgodny z następującymi roztworami do infuzji: chlorek sodu 9 mg/mL (0,9%) glukoza 50 mg/mL (5%)

Wstrzyknięcia dożylne należy przygotowywać na bieżąco i natychmiast podawać.Stosować można jedynie przejrzysty roztwór (patrz punkt 3). Nie stosować roztworu zawierającego kryształy lub osad.

Instrukcja przygotowania leku do stosowania:

Obliczenia dotyczące wielkości wstrzykiwań

1)    obliczenie całkowita dawka tramadolu chlorowodorku (mg): masa ciała (kg) x dawka (mg / kg mc.).

2)    obliczenie objętości (mL) rozcieńczonego roztworu, która ma być podana:

podzielić całkowitą dawkę (mg) przez rzeczywiste stężenie rozcieńczonego roztworu (mg/mL, patrz tabela poniżej).

Tabela: Rozcieńczanie Tramalgin, 50 mg / mL, roztworu do wstrzykiwań

objętość roztworu do wstrzykiwań zawierającego 50 mg tramadolu chlorowodorku w 1 mL + objętość rozcieńczalnika

objętość roztworu do wstrzykiwań, zawierającego 100 mg tramadolu chlorowodorku w 2 mL + objętość rozcieńczalnika

Końcowe stężenie roztworu do wstrzykiwań, po rozcieńczeniu (mg tramadolu chlorowodorku/mL)

1 mL + 1 mL

2 mL + 2 mL

25,0 mg/mL

1 mL + 2 mL

2 mL + 4 mL

16,7 mg/mL

1 mL + 3 mL

2 mL + 6 mL

12,5 mg/mL

1 mL + 4 mL

2 mL + 8 mL

10,0 mg/mL

1 mL + 5 mL

2 mL + 10 mL

8,3 mg/mL

1 mL + 6 mL

2 mL + 12 mL

7,1 mg/mL

1 mL + 7 mL

2 mL + 14 mL

6,3 mg/mL

1 mL + 8 mL

2 mL + 16 mL

5,6 mg/mL

1 mL + 9 mL

2 mL + 18 mL

5,0 mg/mL

Instrukcja dotycząca usuwania leku.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21762

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.03.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Tramalgin