Imeds.pl

Trasylol 277,8 J. Ph. Eur. (500 000 Kiu)

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TRASYLOL

(Aprotininum)

277,8 j. Ph. Eur. (500 000 KIU), roztwór do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem tego leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza/chirurga przed otrzymaniem leku Trasylol w razie jakichkolwiek dalszych pytań.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trasylol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed otrzymaniem leku Trasylol

3.    Jak stosować lek Trasylol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trasylol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Trasylol i w jakim celu się go stosuje

Trasylol należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwfibrynolitycznymi, tzn. leków do zapobiegania utracie krwi.

Trasylol może pomóc zmniejszyć utratę krwi w czasie i po operacji serca. Może być również stosowany do zmniejszenia konieczności przetoczenia krwi w czasie i po operacji serca. Lekarz/chirurg zdecydował, że pacjent może odnieść korzyści z leczenia lekiem Trasylol, ponieważ znaduje się w grupie zwiększonego ryzyka dużej utraty krwi, ponieważ będzie poddany operacji pomostowania serca przy użyciu krążenia pozaustrojowego (płuco-serca).

Lekarz poda aprotyninę po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka oraz dostępności alternatywnych metod leczenia.

2. Informacje ważne przed otrzymaniem leku Trasylol Kiedy nie wolno otrzymywać leku Trasylol

-    jeśli pacjent ma uczulenie na lek Trasylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli dostępny jest pozytywny test na obecność specyficznych dla aprotyniny przeciwciał IgG,

wskazujący na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na lek Trasylol.

-    gdy wykonanie u pacjenta testu na obecność specyficznych dla aprotyniny przeciwciał IgG nie jest możliwe przed rozpoczęciem leczenia, a zachodzi podejrzenie, że pacjent był poddany ekspozycji na lek Trasylol w czasie ostatnich 12 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem otrzymywania leku Trasylol należy zwrócić się do lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjenta, aby pomóc mu w podjęciu decyzji, czy lek Trasylol jest odpowiedni dla pacjenta:

-    jeśli nerki pacjenta nie działają prawidłowo. Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, lek Trasylol należy stosować tylko w przypadku, gdy lekarz/chirurg uważa, że będzie to korzystne dla pacjenta.

-    jeśli pacjent otrzymał lub podejrzewa, że otrzymał aprotyninę lub kleje tkankowe zawierające aprotyninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, lekarz zdecyduje, czy lek Trasylol jest odpowiedni dla pacjenta, czy też nie.

Trasylol będzie podany tylko wtedy, jeśli lekarz wykonał przedtem badania krwi w celu sprawdzenia, że pacjent może przyjąć lek (np. odpowiedni test na obecność specyficznych dla aprotyniny przeciwciał IgG), w przeciwnym razie inne leki mogą być lepszą opcją dla pacjenta.

Pacjent będzie dokładnie obserwowany w kierunku reakcji alergicznej na lek i lekarz/chirurg będzie leczyć objawy, które mogą wystąpić. Podczas leczenia lekiem Trasylol należy zapewnić dostęp do terapii ratunkowej na wypadek wystąpienia u pacjenta ciężkich reakcji alergicznych.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Trasylol u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Inne leki i Trasylol

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy w szczególności poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

-    leki stosowane do rozpuszczania zakrzepów krwi, takie jak steptokinaza, urokinaza, alteplaza (r-tPA)

-    aminoglikozydy (antybiotyki, leki stosowane do leczenia infekcji)

Zalecane jest, aby lekarz/chirurg oprócz leku Trasylol podawał heparynę (lek stosowany do zapobiegania zakrzepom krwi) przed i w czasie operacji. Lekarz oceni dawkę heparyny w oparciu o wyniki badań krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed otrzymaniem tego leku należy poradzić się lekarza. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, lek Trasylol należy stosować tylko w przypadku, gdy lekarz/chirurg uważa, że będzie to korzystne dla pacjenta. Lekarz omówi ewentualne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Trasylol

Dla pacjentów dorosłych zalecany jest następujący schemat dawkowania:

Pacjent otrzyma małą ilość leku Trasylol (1 ml) przed rozpoczęciem operacji w celu sprawdzenia, czy pacjent ma alergię na lek Trasylol. Leki stosowane w celu zapobiegania objawom alergii (antagoniści H1 i H2) mogą być podane 15 minut przed dawką próbną leku Trasylol.

Jeśli nie wystąpią objawy alergii, pacjentowi będzie podawane 100-200 ml leku Trasylol przez 20 do 30 minut, a następnie 25-50 ml na godzinę (max. 5-10 ml/min) aż do zakończenia operacji.

Z reguły pacjentowi nie będzie podane więcej niż 700 ml leku Trasylol w dowolnym czasie.

Nie ma specjalnego zalecenia dotyczącego dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z osłabionąą czynnością nerek.

Trasylol będzie zazwyczaj podawany pacjentowi znajdującemu się w pozycji leżącej w postaci wolnego wstrzyknięcia lub wlewu (w "kroplówce") przez cewnik do większej żyły w ciele pacjenta.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Trasylol

Nie ma specyficznej substancji do neutralizowania działania leku Trasylol.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Chociaż reakcje alergiczne występują rzadko u pacjentów otrzymujących lek Trasylol po raz pierwszy, pacjenci, którym lek Trasylol jest podawany częściej niż jednokrotnie mogą mieć większe prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować:

-    trudności z oddychaniem

-    obniżenie ciśnienia krwi

-    świąd, wysypkę i pokrzywkę

-    nudności

Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi podczas podawania leku Trasylol, lekarz/chirurg przerwie leczenie tym lekiem.

Inne działania niepożądane to:

Niezbyt często: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów

-    ból w klatce piersiowej (niedokrwienie mięśnia sercowego, zamknięcie /zakrzep tętnicy wieńcowej), atak serca (zawał mięśnia sercowego)

-    wysięk płynu sercowego do otaczającej jamy ciała (wysięk osierdziowy)

-    zakrzep krwi (zakrzepica)

-    choroba nerek (ostra niewydolność nerek, martwica kanalików nerkowych)

-    oddawanie mniejszej ilości moczu niż zwykle

Rzadko: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów

-    zakrzep krwi w naczyniach krwionośnych (tętnicach)

-    ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna / rzekomoanafilaktyczna)

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

-    obrzęk w miejscu lub wokół miejsca wstrzyknięcia na skórze (reakcje w miejscu wstrzyknięcia i infuzji, miejsce infuzji (zakrzepowe) zapalenie żyły)

-    zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna)

-    ciężkie zaburzenie krzepliwości krwi prowadzące do uszkodzenia tkanek i krwawienia (rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe)

-    niezdolność krwi do prawidłowego krzepnięcia lub koagulacji (koagulopatia)

-    ciężki wstrząs alergiczny (wstrząs anafilaktyczny), potencjalnie zagrażający życiu

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. Jak przechowywać lek Trasylol

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Trasylol po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Trasylol

50 ml roztworu do infuzji zawiera:

-    substancja czynna leku to: stężony roztwór aprotyniny o aktywności 277,8 j. Ph. Eur., co odpowiada 500 000 KIU (jednostek inaktywacji kalikreiny).

-    Inne składniki leku to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek 2N, kwas solny 1N, woda do wstrzykiwań Jak wygląda lek Trasylol i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 1 butelkę ze szkła bezbarwnego zawierającą 50 ml roztworu, zamykaną silikonizowanym korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym zabezpieczeniem i nakładką z tworzywa typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

Wytwórca:

Bayer Pharma AG,

D-51368 Leverkusen,

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18.09.2013.

4