+ iMeds.pl

Travocort (10 mg + 1 mg)/gUlotka Travocort

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Travocort, (10 mg + 1 mg)/g, krem Izokonazolu azotan + Diflukortolonu walerianian

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Travocort i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travocort

3.    Jak stosować lek Travocort

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Travocort

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Travocort i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera dwie substancje czynne: izokonazolu azotan i diflukortolonu walerianian.

Izokonazolu azotan leczy choroby grzybicze skóry.

Diflukortolonu walerianian należy do leków z grupy kortykosteroidów o silnym działaniu, zmniejsza stan zapalny skóry i łagodzi dolegliwości, takie jak świąd, pieczenie, ból.

Lek Travocort jest wskazany w początkowym leczeniu powierzchownych zakażeń grzybiczych skóry ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych stóp oraz okolic pachwinowych i narządów płciowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travocort Kiedy nie stosować leku Travocort:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na izokonazolu azotan i diflucortolonu walerianian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    na zmiany kiłowe lub gruźlicze,

-    na zmiany powstałe w wyniku wirusowych chorób skóry (np. ospa wietrzna, półpasiec, opryszczka),

-    na zmiany wywołane trądzikiem różowatym, pospolitym, w okołowargowym zapaleniu skóry lub na odczyny miejscowe po szczepieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Travocort należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    W przypadku współistniejącego nadkażenia bakteryjnego, lekarz zastosuje leczenie

przeciwbakteryj ne.

-    Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Jeśli lek dostanie się do oczu należy je dokładnie przemyć wodą.

-    Stosowanie leku na duże powierzchnie skóry lub przez dłuższy czas, w szczególności pod opatrunkiem uszczelniającym, zwiększa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

-    Jeśli pacjent ma jaskrę, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Podczas leczenia lekiem Travocort istnieje ryzyko rozwoju jaskry, jeżeli lek stosuje się pod opatrunkami, na duże powierzchnie skóry, przez długi czas lub jeśli lek jest stosowany na skórę blisko oczu.

-    Jeśli lek Travocort stosuje się w okolicach narządów płciowych, niektóre z jego składników mogą powodować uszkodzenie lateksu w prezerwatywach i krążkach dopochwowych. W związku z tym mogą one być nieskuteczne jako mechaniczne środki antykoncepcyjne lub jako środki zapobiegające chorobom przenoszonym drogą płciową. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Szczególnie ostrożnie i przez krótki czas należy stosować lek na skórę twarzy i u dzieci. U dzieci istnieje większe ryzyko ogólnoustrojowego działania stosowanych miejscowo kortykosteroidów, niż u dorosłych.

-    Przestrzeganie zasad higieny jest niezbędne podczas leczenia lekiem Travocort. Aby zapobiec nawrotom choroby należy:

o zmieniać codziennie bieliznę osobistą, pościel oraz ręczniki (najlepiej bawełniane) i prać je w bardzo gorącej wodzie lub gotować, o dobrze osuszać obszary między palcami po myciu,

o zmieniać codziennie skarpety lub rajstopy i prać je w bardzo gorącej wodzie lub gotować.

Lek Travocort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań interakcji leku Travocort z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz dokona dokładnej oceny czy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ciąża

Nie należy stosować leku Travovort w pierwszym trymestrze ciąży. O tym czy lek można zastosować w pozostałym okresie ciąży decyduje lekarz, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. W czasie ciąży należy szczególnie unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry, przez długi czas lub stosowania pod opatrunkami.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy lek Travocort przenika do mleka ludzkiego, nie można jednak wykluczyć ryzyka dla zdrowia dziecka karmionego piersią.

W czasie karmienia piersią należy unikać stosowania leku Travocort:

-    na skórę piersi,

-    pod opatrunki lub duże powierzchnie skóry,

-    przez długi czas.

Wpływ na płodność

Brak danych na temat negatywnego wpływu leku Travocort na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Travocort wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Travocort zawiera niewielką ilość alkoholu cetosterylowego.

Travocort zawiera alkohol cetostearylowy, który może wywoływać reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Travocort

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Cienką warstę leku Travocort nanosi się na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 razy na dobę

Leczenie lekiem Travocort należy zakończyć, kiedy stan skóry poprawi się. Zwykle leczenie nie powinno trwać dłużej niż dwa tygodnie. Jeżeli jest to niezbędne, lekarz może kontynuować leczenie lekiem przeciwgrzybiczym nie zawierającym glikortykosteroidu, w szczególności w przypadku stosowania leku w pachwinach i okolicach zewnętrznych narządów płciowych.

Przestrzeganie zasad higieny jest niezbędne podczas leczenia lekiem Travocort (patrz punkt 2).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie jest konieczna zmiana dawkowania leku Travocort u dzieci w wieku od 2 lat i młodzieży.

Nie należy stosować u dzieci w wieku do 2 lat .

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Travocort

Jest mało prawdopodobne, aby lek Travocort spowodował ostre zatrucie po pojedynczym zastosowaniu zbyt dużej ilości leku lub po przypadkowym połknięciu leku.

Pominięcie zastosowania leku Travocort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy przyjąć kolejną dawkę o właściwej dla niej porze i kontynuować leczenie zgodnie z przyjętym dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane, zaobserwowane w badaniach klinicznych, zostały przedstawione zgodnie z częstością ich występowania:

Często (występują u więcej, niż 1 na 10 pacjentów)

- podrażnienie skóry lub uczucie pieczenia w miejscu podania.

Niezbyt często (występują u więcej, niż 1 na 100 pacjentów)

-    rumień, suchość w miej scu podania,

-    rozstępy skóry.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    świąd lub pęcherzyki w miejscu podania.

Ponadto podobnie, jak w przypadku stosowania na skórę innych kortykosteroidów, mogą wystąpić następujące objawy niepożądane (częstość nieznana):

ścieńczenie (zanik) skóry, zapalenie mieszków włosowych w miejscu podania, nadmierny wzrost owłosienia ciała, rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazj e), okołowargowe zapalenie skóry, odbarwienie skóry, zmiany trądzikopodobne i (lub) skórne reakcje alergiczne na którykolwiek ze składników leku Travocort. Mogą pojawić się ogólnoustrojowe działania niepożądane, gdyż składniki leku przenikają przez skórę.

Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u noworodków, których matki w czasie ciąży lub karmienia piersią stosowały lek długotrwale lub stosowały go na dużą powierzchnię skóry. Na przykład, może wystąpić zmniejszona czynność kory nadnerczy, zmniejszenie odporności dziecka na choroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TRAVOCORT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku Travocort po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Travocort

-    Substancjami czynnymi leku są: izokonazolu azotan i diflukortolonu walerianian.

1 g kremu zawiera 10 mg izokonazolu azotanu i 1 mg diflukortolonu walerianianu.

-    Pozostałe składniki to: wazelina biała, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, disodu edetynian i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Travocort i co zawiera opakowanie

Lek Travocort to biało-żółty, nieprzezroczysty krem.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką HDPE zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel.: (22) 572-35-00

Wytwórca:

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21 I - 20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Travocort

Charakterystyka Travocort

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Travocort, (10 mg + 1 mg)/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g Travocortu zawiera 10 mg izokonazolu azotanu i 1 mg diflukortolonu walerianianu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Biało-żółty, nieprzezroczysty krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie początkowe powierzchownych zakażeń grzybiczych skóry ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych stóp oraz okolic pachwinowych i narządów płciowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt leczniczy Travocort nanosi się cienką warstwą na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 razy na dobę.

Leczenie produktem Travocort należy zakończyć po ustąpieniu stanu zapalnego lub wypryskowych zmian skórnych, nie później jednak niż po dwóch tygodniach stosowania. Po tym okresie leczenie można kontynuować produktem przeciwgrzybiczym nie zawierającym glikokortykosteroidu, w szczególności w przypadku stosowania w pachwinach i okolicach zewnętrznych narządów płciowych.

Dzieci i młodzież

Nie jest wymagana zmiana dawkowania produktu Travocort w przypadku stosowania u dzieci w wieku powyżej 2 lat i u młodzieży. Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu Travocort u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować produktu Travocort:

- w nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    w miejscu ze zmianami kiłowymi lub gruźliczymi, ze zmianami powstałymi w wyniku wirusowych chorób skóry (np. ospa wietrzna, półpasiec) lub na zmiany wywołane trądzikiem różowatym, pospolitym, w którym ma być aplikowany produkt,

-    w okołowargowym zapaleniu skóry,

-    w miejscu z odczynami miejscowymi po szczepieniu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku współistniejących nadkażeń bakteryjnych skóry konieczne jest zastosowanie dodatkowego właściwego leczenia przeciwbakteryjnego.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi.

Stosowanie miejscowo działających glikokortykosteroidów na duże powierzchnie skóry lub przez dłuższy czas, w szczególności pod opatrunkiem okluzyjnym, może znacznie zwiększać ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Szczególnie ostrożnie i przez krótki okres czasu należy stosować produkt leczniczy na skórę twarzy i u dzieci. U dzieci istnieje większe ryzyko ogólnoustrojowego działania miejscowo stosowanych kortykosteroidów, niż u dorosłych.

Podczas leczenia produktem Travocort, podobnie, jak podczas stosowania glikortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym, istnieje ryzyko rozwoju jaskry, np. gdy zastosuje się duże dawki produktu leczniczego lub stosuje się go na duże powierzchnie skóry czy przez długi czas, jak również po nałożeniu produktu pod opatrunkiem okluzyjnym lub na skórę wokół oczu.

Lekarz powinien poinformować pacjenta o odpowiednich zasadach utrzymania higieny osobistej w trakcie leczenia.

Jeśli produkt Travocort stosuje się w okolicach narządów płciowych, parafina ciekła i wazelina biała (substancje pomocnicze produktu Travocort) mogą spowodować uszkodzenie stosowanych równocześnie mechanicznych środków antykoncepcyjnych zawierających lateks, takich jak prezerwatywy i membrany, tym samym wpływając na ich skuteczność.

Ze względu na zawartość alkoholu cetastearylowego, produkt może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania izokonazolu azotanu w skojarzeniu z diflukortolonu walerianianem u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach (myszy, szczury i króliki) wykazały toksyczny wpływ diflukortolonu walerianianu na rozmnażanie (patrz punkt 5.3). Należy unikać miejscowego stosowania produktów zawierających glikokortykosteroidy w pierwszym trymestrze ciąży. W czasie ciąży należy szczególnie unikać stosowania produktu Travocort na duże powierzchnie skóry, przez długi czas lub stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.

Badania epidemiologiczne wskazują na zwiększone ryzyko rozszczepienia podniebienia u noworodków kobiet leczonych glikokortykosteroidami w pierwszym trymestrze ciąży.

Wskazanie kliniczne do leczenia produktem Travocort kobiet w ciąży musi być starannie przeanalizowane i rozważony stosunek korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Brak danych potwierdzających przenikanie połączenia izokonazolu azotanu i diflukortolonu walerianianu do mleka ludzkiego, jednak nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Matki karmiące piersią nie powinny stosować produktu Travocort na skórę piersi. W czasie karmienia piersią należy unikać stosowania produktu Travocort na duże powierzchnie skóry, przez długi czas lub pod opatrunkami okluzyjnymi.

Wskazanie kliniczne do leczenia produktem Travocort w okresie karmienia piersią musi być starannie przeanalizowane i rozważony stosunek korzyści do ryzyka.

Płodność

Badania niekliniczne nie wykazały negatywnego wpływu na płodność u samców lub samic.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Travocort nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z terminologią MedDRA oraz klasyfikacją układów i narządów. Częstość występowania działań niepożądanych jest wyrażona według następujących kategorii:

-    bardzo często (>1/10)

-    często (>1/100 do <1/10)

-    niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

-    bardzo rzadko (<1/10 000)

-    nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Częstość

nieznana

Zaburzenia ogólne i stany

podrażnienie w miejscu podania

rumień

świąd

w miejscu podania

pieczenie w miejscu podania

suchość

pęcherzyki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rozstępy skórne

Podobnie, jak w przypadku innych glikokortykosteroidów do stosowania miejscowego, mogą wystąpić następujące objawy niepożądane (częstość nieznana): ścieńczenie skóry (atrofia), zapalenie mieszków włosowych w miejscu podania (folliculitis), nadmierny wzrost owłosienia (hypertrichosis), rozszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazja), okołowargowe zapalenie skóry, odbarwienie skóry, zmiany trądzikopodobne i (lub) reakcje alergiczne na którykolwiek ze składników wchodzących w skład produktu. W wyniku absorpcji ogólnoustrojowej mogą pojawić się ogólnoustrojowe działania niepożądane po podaniu miejscowym produktów zawierających glikokortykosteroidy.

Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u noworodków, których matki w czasie ciąży lub karmienia piersią były leczone długotrwale lub stosowały produkt na dużą powierzchnię skóry (np. zmniejszenie czynności kory nadnerczy, immunosupresja).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Wyniki badań toksyczności ostrej nie wskazują na ryzyko ostrego zatrucia po pojedynczym przedawkowaniu produktu leczniczego na skórę (stosowanie na dużą powierzchnie skóry w warunkach zwiększonego wchłaniania) lub po niezamierzonym przyjęciu doustnym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego na skórę, zawierające pochodne imidazolu lub triazolu, w skojarzeniu z innymi lekami.

Kod ATC: D01AC20

Izokonazolu azotan stosuje się w powierzchownych zakażeniach grzybiczych skóry. Izokonazolu azotan działa przeciwgrzybiczo na dermatofity, drożdżaki, grzyby drożdżakopodobne (w tym wywołujace łupież pstry), pleśniaki, jak również patogeny wywołujące łupież rumieniowy. Wykazuje również działanie przeciwbakteryjne wobec bakterii Gram-dodatnich, w warukach in vitro.

Diflukortolonu walerianian należy do kortykosteroidów o silnym działaniu, zmniejsza zapalne i alergiczne rekacje skóry, łagodzi dolegliwości skórne takie jak świąd, pieczenie i ból.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

• Izokonazolu azotan Wchłanianie

Po zastosowaniu produktu Travocort na skórę, izokonazol wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenie w warstwie rogowej naskórka i skórze właściwej już po godzinie. Duże stężenie utrzymywało się przez co najmniej 7 godzin [warstwa rogowa naskórka: ok. 3500 pg/ml(7 mmol/l); naskórek ok. 20 pg/ml (40 pmol/l); skóra właściwa: ok. 3 pg/ml (6 pmol/l)]. Usunięcie warstwy rogowej naskórka przed zastosowaniem produktu, powodowało zwiększenie stężenia izokonazolu w skórze właściwej w przybliżeniu dwukrotnie. Stężenie produktu w warstwie rogowej naskórka i naskórku przekraczało kilkakrotnie wartość minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla najważniejszych drobnoustrojów chorobotwórczych (dermatofity, pleśnie i drożdże) i osiągało wartości MIC w skórze właściwej.

W kolejnym badaniu, izokonazolu azotan był wciąż wykrywany (stężenie powyżej wartości MIC) w warstwie rogowej naskórka i mieszków włosowych w ciągu jednego tygodniu po zakończeniu dwutygodniowego okresu stosowania. U niektórych badanych osób, izokonazolu azotan może być wykryty nawet 14 dnia po ostatnim zastosowaniu.

Po zastosowaniu miejscowym produktu Travocort u królików, odnotowano większe stężenie izokonazolu azotanu w skórze królika, niż po zastosowaniu produktu zawierającego sam izokonazol i nie zawierającego kortykosteroidu. Interpretowano to jako opóźnienie przezskómego wchłaniania izokonazolu azotanu, w wyniku zwężenia naczyń spowodowanym przez kortykosteroid.

Ponadto, po zastosowaniu produktu Travocort na skórę, stosunek stężenia składnika przeciwgrzybiczego do kortykosteroidu w skórze jest większy niż 10:1 (czyli większy niż występujący w produkcie Travocort), co wskazuje na brak negatywnego wpływu kortykosteroidu na działanie przeciwgrzybicze izokonazolu.

Metabolizm

Izokonazol nie jest metabolizowany w skórze. Wchłanianie izokonazolu przez skórę do organizmu jest małe. Po usunięciu warstwy rogowej naskórka przed zastosowaniem leku, tylko 1% zastosowanej dawki przenika do krwiobiegu w ciągu czterech godzin.

Ilość wchłoniętego przez skórę izokonazolu azotanu okazała się niewystarczająca do zbadania jego losu w organizmie ludzkim. Stąd 0,5 mg znakowanego izotopem 3H azotanu izokonazolu podano dożylnie. Potwierdzono, że izokonazol jest całkowicie metabolizowany i szybko wydalany.

Eliminacja

Kwas 2,4-dichloromigdałowy oraz kwas 2-(2,6-dichlorobenzyloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)octowy to dwa główne metabolity izokonazolu azotanu. Z moczem ulega wydaleniu 33% oznaczonych substancji, pozostała ilość wydalana jest wraz z żółcią. W ciągu 24 godzin ulega wydaleniu 75% całkowitej przyjętej dawki.

• Diflukortolonu walerianian

Wchłanianie

Izokonazol nie wpływa na penetrację i przezskórną absorpcję walerianianu diflukortolonu. Walerianian diflukortolonu szybko przenika do skóry osiągając po godzinie stężenie w warstwie rogowej naskórka około 150 pg/ml (= 300 pmol/l), utrzymujące się przez przynajmniej siedem godzin. W głębszych warstwach naskórka stężenie kortykosteroidu wynosi około 0,15 pg/ml (= 0,3 pmol/l).

Diflukortolonu walerianian jest częściowo hydrolizowany w skórze do również wykazującego działanie lecznicze diflukortolonu. Ilość kortykosteroidu zaabsorbowana przez skórę jest mała. W ciągu 4 godzin po podaniu produktu leczniczego na skórę, mniej niż 1% zaaplikowanej dawki przenika do krążenia ogólnego.

Metabolizm

Po przeniknięciu do krwiobiegu, diflukortolonu walerianian jest metabolizowany w ciągu kilku minut do diflukortolonu i odpowiednich kwasów tłuszczowych. Oprócz diflukortolonu wykryto w osoczu również 11 -keto-diflukortolon i dwa inne metabolity.

Eliminacja.

Okresy półtrwania w surowicy krwi po podaniu dożylnym diflukortolonu i jego metabolitów, wynoszą odpowiednio 4-5 godzin i 9 godzin. Diflukortolon i jego metabolity są wydalane z organizmu w stosunku 75:25 odpowiednio z moczem i kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania tolerancji ogólnej po wielokrotnym podaniu na skórę oraz po podaniu podskórnym wykazały, że diflukortolonu walerianian działa jak typowy glikokortykosteroid. Badania tolerancji ogólnej z zastosowaniem dawki wielokrotnej na skórę oraz po podaniu podskórnym połączenia substancji czynnych zawartych w produkcie Travocort, wykazały efekt typowy dla glikokortykosteroidów. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że w czasie stosowania produktu Travocort krem zgodnie z zaleceniami, mogą wystąpić wyłącznie objawy niepożądane charakterystyczne dla glikokortykosteroidów (nawet po nałożeniu produktu leczniczego na dużą powierzchnię skóry lub po stosowaniu pod opatrunkiem okluzyjnym). Nic nie wskazywało na możliwość wystąpienia niezgodności z izokonazolu azotanem. Badania tolerancji ogólnej z zastosowaniem wielokrotnej dawki izokonazolu azotanu na skórę oraz po podaniu podskórnym nie wskazują na jego działanie ogólne.

Wyniki badań oceniających wpływ produktu Travocort krem na przebieg procesu reprodukcji wykazały, że lek działa w sposób charakterystyczny dla glikokortykosteroidów, tzn. ekspozycja na odpowiednio duże dawki powoduje śmierć zarodków i (lub) wady rozwojowe. Biorąc pod uwagę wyniki badań prowadzonych na zwierzętach, należy szczególnie wnikliwie rozważyć wskazanie do stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Podsumowanie wyników badań epidemiologicznych, patrz punkt 4.6.

Badania oceniające wpływ izokonazolu na przebieg procesu reprodukcji nie wykazały ograniczającego wpływu na żadną z faz cyklu reprodukcyjnego. W szczególności izokonazol nie powodował wad rozwojowych.

W badaniach w warunkach in vitro i in vivo, diflukortolonu walerianian i azotan izokonazolu nie powodowały mutacji chromosomalnych, genomowych ani genowych, wskazując tym samym na brak działania mutagennego.

Nie prowadzono swoistych badań w kierunku oceny nowotworowego działania walerianianu diflukortolonu lub izokonazolu azotanu. Budowa chemiczna, mechanizm działania i wyniki badań tolerancji ogólnej po długotrwałym stosowaniu (brak zmian proliferacyjnych) nie wskazują, iż walerianian diflukortolonu lub izokonazolu azotan może zwiększać ryzyko wystąpienia guzów. Miejscowe stosowanie produktu Travocort krem zgodnie z zaleceniami nie wywołuje działania ogólnego, dlatego nie należy spodziewać się wpływu produktu leczniczego na występowanie nowotworów.

W badaniach tolerancji miejscowej po stosowaniu walerianianu diflukortolonu oraz w jego połączeniu z izokonazolu azotanem na skórę i błony śluzowe, nie obserwowano występowania innych działań niepożądanych, niż po stosowaniu podobnych produktów leczniczych zawierających glikokortykosteroidy.

W przypadku niezamierzonego dostania się produktu Travocort krem do oczu, może nastąpić podrażnienie spojówek, co zostało potwierdzone w badaniach tolerancji na królikach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Parafina ciekła Alkohol cetostearylowy Polisorbat 60 Sorbitanu stearynian Disodu edetynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nie są znane.

6.3 Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką HDPE, zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3586

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.03.1995/30.01.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Travocort