Imeds.pl

Travogen 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TRAVOGEN, 10 mg/g, krem

Isoconazoli nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Travogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travogen

3.    Jak stosować Travogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Travogen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Travogen i w jakim celu się go stosuje

Travogen w postaci kremu jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na skórę. Substancja czynna leku - izokonazolu azotan - działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów powodujących zakażenia skóry u ludzi, jak dermatofity, drożdżaki, grzyby drożdżakopodobne (w tym wywołujące łupież pstry), pleśniaki oraz grzyby wywołujące łupież rumieniowy.

Wskazania do stosowania

Powierzchowne zakażenia grzybicze skóry, np. grzybica skóry rąk, stóp, pachwin, okolic narządów płciowych; łupież pstry; łupież rumieniowy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travogen

Kiedy nie stosować leku Travogen

- jeśli pacjent ma uczulenie na izokonazolu azotan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Przed rozpoczęciem stosowania kremu Travogen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy unikać kontaktu leku z oczami. Jeśli lek dostanie się do oczu, należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody.

- Aby uniknąć ponownego zakażenia, bielizna osobista (także ręczniki do ciała i twarzy) powinny być zmieniane codziennie i wygotowywane. Zaleca się używanie wyrobów bawełnianych.

-    Skuteczne leczenie kremem Travogen zależy od właściwego utrzymywania higieny osobistej.

W grzybicy stóp, przestrzeń międzypalcową należy dokładnie wysuszyć po każdym umyciu. Skarpety oraz pończochy powinny być zmieniane codziennie.

Travogen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zachowa ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Kobiety karmiące piersią mogą zastosować lek jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyści z zastosowania leku dla matki przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Travogen nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Travogen zawiera alkohol cetostearylowy

Substancja ta może wywoływać reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować Travogen

Travogen jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Travogen zwykle jest stosowany raz na dobę na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.

Zazwyczaj w zakażeniach grzybiczych stosuje się leczenie miejscowe przez okres od dwóch do trzech tygodni. W zakażeniach trudno poddających się leczeniu (szczególnie w zakażeniach przestrzeni międzypalcowych) czas terapii może być wydłużony przez lekarza do czterech tygodni. Możliwe są również dłuższe okresy leczenia.

W przypadku zakażeń grzybiczych przestrzeni międzypalcowych dłoni i stóp, zaleca się umieszczanie paska z gazy, posmarowanej kremem Travogen, pomiędzy palcami dłoni lub stóp.

W celu uniknięcia nawrotu zakażenia grzybiczego, leczenie powinno być kontynuowane przynajmniej przez dwa tygodnie po ustąpieniu objawów choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Travogen

Jednorazowe użycie leku na dużą powierzchnię skóry lub przypadkowe połknięcie nie stwarza ryzyka ostrego zatrucia lekiem.

Pominięcie zastosowania leku Travogen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Travogen

Nie należy przerywać stosowania leku, o ile nie zalecił tego lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko w miejscu zastosowania leku może wystąpić swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie skóry oraz pęcherzyki. Ponadto, mogą pojawić się reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Travogen

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Travogen

- Substancją czynną leku jest izokonazolu azotan.

1 g kremu zawiera 10 mg izokonazolu azotanu.

- Pozostałe składniki leku to: polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Travogen i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z polietylenową zakrętką, zawierająca 20 g lub 50 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

Wytwórca

Intendis Manufacturing S.p.A.

Via E. Schering 21 20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa tel.: (22) 572-35-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3