Imeds.pl

Travoprost Teva 40 Mcg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Travoprost Teva, 40 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Travoprostum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Travoprost Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travoprost Teva

3.    Jak stosować lek Travoprost Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Travoprost Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Travoprost Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Travoprost Teva zawiera trawoprost i jest jednym z grupy leków zwanych pochodnymi prostaglandyn. Jego działanie opiera się na zmniejszeniu ciśnienia w oku. Lek może być stosowany jako jedyny lek lub łącznie z innymi kroplami do oczu, np. lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne, które również zmniejszają ciśnienie wewnątrz oka.

Travoprost Teva krople do oczu są stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia w oku. Podwyższone ciśnienie w oku może prowadzić do choroby nazywanej jaskrą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Travoprost Teva Kiedy nie stosować leku Travoprost Teva

   jeśli pacjent ma uczulenie na trawoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Jeżeli pacjent ma mniej niż 18 lat. Leku Travoprost Teva nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Jeżeli dotyczy to pacjenta, należy zapytać lekarza o radę.

•    Travoprost Teva może zwiększać długość, grubość, zabarwienie i (lub) liczbę rzęs, oraz wywoływać nadmierny wzrost rzęs na powiekach.

•    Travoprost Teva może zmieniać kolor tęczówki (zabarwionej części oka). Zmiana może być trwała.

•    Travoprost Teva może rzadko wywoływać duszności, świszczący oddech lub nasilenie objawów astmy. W przypadku stwierdzenia zmian w oddychaniu podczas stosowania trawoprostu, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

•    Trawoprost może wchłaniać się przez skórę. Jeżeli jakakolwiek ilość leku wejdzie w kontakt ze skórą, należy zmyć ją bieżącą wodą. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet w ciąży lub mogących zajść w ciążę.

Lek Travoprost Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety będące w ciąży nie mogą stosować leku Travoprost Teva. Jeżeli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza. Jeśli mogłaby zajść w ciążę podczas leczenia lekiem Travoprost Teva, musi stosować antykoncepcję.

Nie wolno stosować leku Travoprost Teva w okresie karmienia piersią, trawoprost może przenikać do mleka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku Travoprost Teva widzenie może być przez pewien czas niewyraźne. Do czasu ustąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

   Jeżeli używane są miękkie soczewki kontaktowe. Nie należy stosować kropli, kiedy soczewki są założone. Po użyciu kropli należy odczekać 15 minut przed ponownym włożeniem soczewek. Travoprost Teva zawiera środek konserwujący (benzalkoniowy chlorek), który może spowodować przebarwienie miękkich soczewek.

Ten lek zawiera chlorek benzalkoniowy. Pacjenci nietolerujący chlorku benzalkoniowego mogą stosować inne krople do oczu z trawoprostem, zawierające inne środki konserwujące. Chlorek benzalkoniowy może powodować niewielkie pęknięcia na powierzchni oka.

3. Jak stosować lek Travoprost Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

1 kropla do chorego oka lub oczu, jeden raz na dobę - wieczorem.

Travoprost Teva można stosować do obu oczu wyłącznie po uzyskaniu takiego zalecenia od lekarza. Lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Travoprost Teva przeznaczony jest wyłącznie do zakrapiania do oczu.

Ryc. 1    Ryc. 2    Ryc. 3    Ryc. 4


•    Bezpośrednio przed pierwszym użyciem buteleczki należy rozerwać torebkę ochronną, wyjąć buteleczkę (rysunek 1) i zapisać datę otwarcia w miejscu do tego przeznaczonym na etykiecie.

•    Umyć ręce.

•    Odkręcić zakrętkę.

•    Uchwycić buteleczkę wylotem do dołu, trzymając ją między kciukiem i palcami.

•    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi tak, by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”. Do tej „kieszonki” powinna trafić kropla (rysunek 2).

•    Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.

   Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni, gdyż może to doprowadzić do zakażenia kropli.

•    Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Travoprost Teva, lekko ścisnąć buteleczkę (rysunek 3).

•    Po zakropieniu leku, ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa (rysunek 4). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

•    W przypadku stosowania kropli do obu oczu, należy powtórzyć te czynności w stosunku do drugiego oka.

•    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić dokładnie buteleczkę.

   Należy korzystać na bieżąco tylko z jednej buteleczki. Nie otwierać torebki wcześniej niż pojawi się potrzeba użycia buteleczki.

Jeżeli kropla nie trafi do oka, należy powtórzyć próbę zakroplenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Travoprost Teva: trzeba wypłukać go z oka ciepłą wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

Pominięcia zastosowania leku Travoprost Teva: należy zastosować następną dawkę w planowanym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Dawka nie powinna być większa od jednej kropli do chorego oka (oczu) jeden raz na dobę.

Przerwanie przyjmowania leku Travoprost Teva:

W przypadku zaprzestania stosowania leku Travoprost Teva bez uzgodnienia tego z lekarzem, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej nie będzie kontrolowane, co może doprowadzić do utraty wzroku.

W przypadku stosowania miękkich soczewek kontaktowych. Pacjenci muszą być poinformowani, aby zdejmować miękkie soczewki kontaktowe przed zakropleniem trawoprostu, a po zakropleniu leku odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem.

W przypadku stosowania innych kropli do oczu należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem leku Travoprost Teva, a zastosowaniem innych kropli.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, o ile działania niepożądane nie są poważne. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Bez uzgodnienia z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku Travoprost Teva.

Bardzo częste działania niepożądane

(dotyczą więcej niż 1 użytkownika na 10)

Działania ze strony oka: zaczerwienienie oka, zmiany w kolorze tęczówki (zabarwiona część oka).

Częste działania niepożądane

(dotyczą 1 do 10 użytkowników na 100)

Działania ze strony oka: stan zapalny wewnątrz oka, ból lub obrzęk oka, podrażnienie oka, wydzielina z oka, wrażliwość na światło, niewyraźne, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone wytwarzanie łez, nieprawidłowe lub osłabione czucie w oku, podrażnienie, świąd, zaczerwienienie, ból, obrzęk lub grudki na powiece, przebarwienia rzęs, zwiększony lub osłabiony wzrost rzęs lub ich gęstość.

Działania ogólne: bóle głowy, ciemnienie skóry wokół oczu.

Niezbyt częste działania niepożądane

(dotyczą 1 do 10 użytkowników na 1000)

Działania ze strony oka: zapalenie lub zakażenie spojówek lub rogówki, widzenie z aureolą, choroba rogówki, alergia, zmęczone oczy, zwiększenie wielkości źrenicy.

Działania ogólne: astma, duszność, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi, nieregularne, przyspieszone lub zwolnione bicie serca, zawroty głowy, zakażenie wirusowe, kaszel, uogólnione osłabienie, nasilone objawy alergiczne, podrażnienie gardła, zatkanie nosa, zmiany głosu, dyskomfort żołądkowo-jelitowy lub wrzód trawienny, suchość w jamie ustnej, zaparcie, zaczerwienienie lub świąd skóry, ból barku, nieprzyjemny smak w ustach.

Inne opisywane działania niepożądane obejmują:

Działania ze strony oka: stan zapalny tylnej części oka, zapadnięte oczy.

Działania ogólne: zaostrzenie astmy, dzwonienie w uszach, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Travoprost Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku po „EXP:” lub „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać butelkę w saszetce w celu ochrony przed wilgocią.

Po pierwszym otwarciu, brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku, jeżeli pacjent zauważy, że zamknięcie zabezpieczające przed otwarciem zostało uszkodzone.

Aby zapobiec zakażeniom butelkę należy wyrzucić po upływie czterech tygodni od jej pierwszego otwarcia i rozpocząć używanie nowej. Datę otwarcia butelki należy zapisać w odpowiednim miejscu na etykiecie każdej butelki i na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Travoprost Teva

Substancją czynną leku jest trawoprost w dawce 40 mikrogramów/ml.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek (roztwór 50%), makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, trometamol, disodu edetynian, kwas borowy, mannitol, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Travoprost Teva i co zawiera opakowanie

Travoprost Teva jest płynem (przejrzysty, bezbarwny roztwór) w tekturowym pudełku zawierającym butelkę z PP o pojemności 5 ml z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym lub w opakowaniu zawierającym jedną, trzy lub sześć butelek o pojemności 5 ml. Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu. Każda butelka zapakowana jest w saszetkę z folii PET/Aluminium.PE. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Balkanpharma-Razgrad AD 68 Aprilsko vastaine Blvd.

Razgrad 7200 Bułgaria

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5