+ iMeds.pl

Trexan 2,5 mgUlotka Trexan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Trexan, 2,5 mg, tabletki

Methotrexatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trexan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trexan

3.    Jak stosować lek Trexan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trexan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Trexan i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Trexan tabletki, metotreksat jest antymetabolitem (lekiem wpływającym na wzrost komórek ciała) i lekiem immunosupresyjnym (lekiem zmniejszającym aktywność układu immunologicznego).

Lek Trexan jest stosowany:

-    w leczeniu łuszczycy,

-    w chemioterapii przeciwnowotworowej: rak płuca (drobno i wielokomórkowy), zwłaszcza rak drobnokomórkowy płuc, rak piersi, rak epidermoidalny głowy i szyi, rak pęcherza, rak szyjki macicy, rak jajników, rak jąder, mięsak kości.

-    w leczeniu ostrej i podostrej białaczki limfatycznej u dzieci. W leczeniu ostrej białaczki limfatycznej i szpikowej u dorosłych, w leczeniu i zapobieganiu postaci oponowych białaczek

i chłoniaków tj.: chłoniak nieziarniczy, chłoniak histiocytowy i limfocytowy, chłoniak Burkitta.

Lekarz może wytłumaczyć, w jaki sposób lek Trexan tabletki może pomóc w poprawie stanu zdrowia danego pacjenta.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trexan

Kiedy nie stosować leku Trexan:

-    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności wątroby (lekarz oceni ciężkość przebiegu choroby);

-    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności nerek (lekarz oceni ciężkość przebiegu choroby);

-    jeśli pacjent chorował wcześniej na choroby układu krwiotwórczego, takie jak: hipoplazja szpiku kostnego, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), małopłytkowość lub znaczna niedokrwistość,

-    jeśli pacjent nadużywa alkoholu

-    jeśli u pacjenta występują ostre lub przewlekłe zakażenia i zespół upośledzenia odporności

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub w okresie karmienia piersią (patrz również punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metotreksat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent był ostatnio szczepiony lub planuje jakiekolwiek szczepienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Trexan należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli pacjent choruje na cukrzycę leczoną insuliną.

-    Jeśli pacjent był ostatnio szczepiony lub planuje jakiekolwiek szczepienia.

-    Jeśli pacjent stosuje inne leki lub produkty witaminowe (patrz również punkt „Stosowanie leku Trexan z innymi lekami”).

-    Jeśli u pacjenta występują infekcje.

-    Jeśli u pacjenta występują owrzodzenia żołądka lub jelit (wrzód trawienny lub wrzodziejące zapalenie jelita).

-    Jeśli pacjent jest w ogólnym złym stanie.

-    Jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby lub nerek.

-    Jeśli u pacjenta stosowana jest radioterapia.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów dotyczy go lub dotyczył w przeszłości.

Metotreksat tymczasowo oddziałuje na wytwarzanie nasienia i komórek jajowych. Osoba przyjmująca metotreksat i jej partner powinni unikać poczęcia (zajścia w ciążę) w czasie przyjmowania leku i przez co najmniej sześć miesięcy po przerwaniu leczenia. Patrz również „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zalecić badanie krwi i również sprawdzić czynność nerek i wątroby u pacjenta. Pacjent może mieć zalecone wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Mogą być wykonane również inne badania w czasie leczenia i po leczeniu. Nie należy pomijać wykonania zaleconych badań krwi.

Trexan a inne leki

Jednoczesne leczenie innymi lekami może wpływać na działanie i bezpieczeństwo stosowania tego leku. Trexan może również wpływać na działanie i bezpieczeństwo stosowania innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy pamiętać, aby poinformować lekarza o trwającym leczeniu lekiem Trexan, jeżeli lekarz będzie przepisywać inny lek.

Jest szczególnie istotne, aby poinformować lekarza, jeżeli pacjent jest obecnie leczony którymkolwiek z następujących leków:

-    antybiotyki (takie jak penicyliny, sulfonamidy, trimetoprym/sulfametoksazol, tetracyclina, chloramfenikol);

-    leki, które mogą być szkodliwe dla nerek i wątroby, w tym leki stosowane w chorobach reumatycznych, np. sulfasalazyny i leflunomid, witamina A i jej pochodne: acitretyny, etretinat; oraz alkohol;

-    leki przeciwnowotworowe (np. cisplatyna, merkaptopuryna);

-    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki);

-    kwas acetylosalicylowy lub podobne leki (znane jako salicylany);

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki przeciwbólowe), np. ibuprofen i pirazole;

-    leki stosowane w kontrolowaniu reumatyzmu, np. azatiopiryna;

-    omeprazol lub pantoprazol (leki stosowane w celu zmniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego);

-    środki moczopędne, triamteren;

-    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    kwas foliowy (preparat witaminowy);

-    teofilina (lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego);

-    cyklosporyna (środek mogący zahamować odpowiedź immunologiczną lub jej zapobiec);

-    podtlenek azotu.

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi podczas następnych wizyt, że przyjmuje lek Trexan.

Trexan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu w czasie leczenia metotreksatem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Trexan w czasie ciąży ani jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę. Metotreksat może powodować wady wrodzone i zniekształcenia płodu lub poronienia. U kobiet w wieku rozrodczym przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę poprzez zastosowanie właściwych środków, np. wykonanie próby ciążowej. Osoba przyjmująca metotreksat powinna unikać poczęcia w czasie przyjmowania leku i przez co najmniej 6 miesięcy po przerwaniu jego stosowania. Dlatego konieczne jest stosowanie niezawodnej antykoncepcji w trakcie całego tego okresu (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia kobieta powinna zasięgnąć porady lekarskiej dotyczącej ryzyka wystąpienia związanych z leczeniem działań niepożądanych u dziecka.

Ponieważ metotreksat może być genotoksyczny, kobietom, które chcą zajść w ciążę, zaleca się zasięgnięcie porady ośrodka poradnictwa genetycznego, w miarę możliwości jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Lek może również wpływać na cykl miesiączkowy u kobiet; miesiączki mogą być mniej częste lub ustać.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas leczenia metotreksatem, ponieważ metotreksat przedostaje się do mleka matki. Jeżeli lekarz uzna leczenie metotreksatem za bezwzględnie konieczne podczas laktacji, pacjentka musi przerwać karmienie piersią.

Płodność

Płodność mężczyzn

Metotreksat może być genotoksyczny. Oznacza to, że lek ten może powodować mutacje genetyczne. Metotreksat może oddziaływać na wytwarzanie nasienia mogąc powodować wady wrodzone. Dlatego mężczyznom otrzymującym ten lek nie wolno doprowadzić do ciąży u swojej partnerki w trakcie leczenia i przynajmniej w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponieważ leczenie metotreksatem może prowadzić do bezpłodności, może być wskazane, aby pacjenci rozważyli możliwość kriokonserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent może odczuwać zmęczenie i mogą wystąpić zawroty głowy w czasie leczenia lekiem Trexan. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych lub obsługiwać maszyn, jeśli występują u niego takie objawy.

Trexan zawiera laktozę

Jedna tabletka leku Trexan zawiera 42 mg laktozy jednowodnej. Jeśli pacjent był poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

3. Jak stosować lek Trexan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Pacjenci z łuszczycą zwykle przyjmują tabletki raz na tydzień, w tym samym dniu każdego tygodnia.

-    Nie należy przyjmować tabletek częściej niż to zalecił lekarz.

-    Codzienne przyjmowanie tabletek może prowadzić do poważnych działań toksycznych.

Dawkowanie w łuszczycy:

W łuszczycy zalecana dawka to 7,5 - 15 mg doustnie, raz na tydzień.

Dawka powinna być dostosowana zależnie od reakcji pacjenta na leczenie i występowania działań niepożądanych.

Dawkowanie w leczeniu raka

Dawka metotreksatu dla pacjentów z chorobą nowotworową zmienia się w zależności od rodzaju nowotworu, jaki występuje u pacjenta, i od stanu jego zdrowia. Lekarz ustala dawkowanie w stosunku do powierzchni ciała pacjenta (m2) (dawka wyrażona jest w mg/m2).

Lek będzie podawany w ciągu nie więcej niż pięciu dni, po których nastąpi co najmniej dwu tygodniowa przerwa w stosowaniu leku niezbędna do regeneracji szpiku kostnego.

Metotreksat może być podawany sam lub z innymi lekami. Lekarz lub farmaceuta wyjaśni dokładnie, jakie leki podawane są pacjentowi.

Lekarz będzie chciał regularnie obserwować postępy leczenia pacjenta w czasie podawania leku Trexan. Przed, w trakcie lub po zakończeniu leczenia pacjent może mieć wykonane badania, takie jak prześwietlenie rentgenowskie klatki piersiowej, badanie fizykalne, badania krwi i moczu dla sprawdzenia, czy metotreksat działa właściwie oraz czy nerki pacjenta pozbywają się każdej ilości leku, która nie jest potrzebna.

Nie należy opuszczać wizyt lekarskich, ponieważ są one konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa stosowania leku Trexan.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trexan

Gdy pacjent zażył zbyt dużą dawkę leku Trexan, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy wówczas zabrać z sobą opakowanie leku.

Przedawkowanie metotreksatu może prowadzić do ciężkich reakcji toksycznych. Objawami przedawkowania może być łatwe tworzenie się siniaków lub krwawień, nietypowe osłabienie, opryszczka, nudności, wymioty, czarne lub krwawe stolce, odkrztuszanie krwi podczas kaszlu lub wymioty o treści podobnej do fusów kawy i zmniejszone oddawanie moczu. Patrz również punkt 4.

Pominięcie zastosowania dawki leku Trexan

Należy zażyć pominiętą dawkę jak najszybciej, jeśli pominięcie zażycia nastąpiło w ciągu dwóch dni. Jednak jeśli od pominięcia zażycia dawki minęło więcej niż dwa dni, należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Pacjent powinien upewnić się przed urlopem lub podróżą, czy ma wystarczającą ilość leku.

Przerwanie stosowania leku Trexan

O zakończeniu leczenia decyduje lekarz. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania tego leku, należy zapytać się lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na ogół występowanie i ciężkość działań niepożądanych metotreksatu są zależne od dawki i częstotliwości przyjmowania leku. Większość działań niepożądanych jest odwracalna, jeśli zostały one wcześniej wykryte.

Większość wymienionych poniżej działań niepożądanych będzie występowała tylko u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu w leczeniu raka. Podczas leczenia łuszczycy działania niepożądane nie są tak częste, ani tak poważne.

Metotreksat może powodować zapalenie płuc z dusznościami. Jeśli u pacjenta rozwinie się uporczywy kaszel, pacjent będzie odczuwał ból, miał trudności z oddychaniem lub zadyszkę, powinien niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Metotreksat może zwiększać skłonność pacjenta do infekcji.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 100 pacjentów): Obniżona odporność na infekcje, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi)*, nudności, wymioty, biegunka, nietypowe zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, utrata apetytu, wysypka rumieniowa, łysienie, bolesność jamy ustnej i warg (opryszczka), podwyższenie aktywności transaminaz (enzymów)*.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1, ale mniej niż u 10 na 1 000 pacjentów):

Zahamowanie czynności szpiku kostnego objawiające się małopłytkowością i innymi nieprawidłowościami krwi*, niedokrwistość, krwawienie z nosa, reakcje typu anafilaktycznego, poważne choroby płuc, poważne wysypki skórne, świąd, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórkowa, niewydolność nerek, owrzodzenie pochwy.

*) możliwe do wykrycia tylko przez lekarza.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 10 000 pacjentów):

depresja, splątanie, niedowład połowiczy (częściowy paraliż jednej strony ciała), cukrzyca, niedociśnienie, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, duszność, zapalenie dziąseł, zapalenie gardła, zapalenie jelit, owrzodzenia w przewodzie pokarmowym i krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie wątroby (hepatotoksyczność, włóknienie wokół żyły wrotnej, marskość wątroby, ostre zapalenie wątroby), reakcje skórne (trądzik, depigmentacja, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy, bolesne uszkodzenie („pieczenie”) zmiany łuszczycowej, owrzodzenie skóry), pojawienie się guzków na skórze, półpasiec, posocznica, osteoporoza, bóle stawowe lub mięśniowe, zaburzenia miesiączkowania, impotencja, osłabienie popędu płciowego.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): Hipogammaglobulinemia (niedobór odporności), rozdrażnienie, dyzartria i afazja (zaburzenia mowy), letarg, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, wysięk w osierdziu, zapalenie osierdzia, zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii, przewlekła śródmiąższowa obturacyjna choroba płuc, zapalenie opłucnej, suchy kaszel, wymioty krwawe, teleangiektazje (rozszerzenie naczyń krwionośnych), czyraczność, wylewy podskórne, dyzuria (brak komfortu przy oddawaniu moczu), azotemia (podwyższona zawartość azotu we krwi), zapalenie pęcherza moczowego, krwiomocz, powstawanie wadliwych komórek jajowych lub plemników, przemijająca oligospermia (niska liczba plemników w nasieniu), bezpłodność, krwawienie z pochwy, ginekomastia (przerost gruczołów piersiowych).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U niewielkiej liczby pacjentów metotreksat może powodować ciężkie działania niepożądane i sporadycznie śmierć.

Pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia następujących objawów:

-    nietypowe krwawienie (łącznie z wymiotami krwią) lub siniaki,

-    wymioty (mdłości) skutkujące odwodnieniem,

-    owrzodzenie j amy ustnej,

-    reakcja alergiczna, taka jak wysypka skórna lub obrzęk ust lub języka, małe czerwone plamki na skórze

-    odbarwienie lub zażółcenie skóry (żółtaczka)

-    gorączka

-    suchość w ustach, częste pragnienie    i (lub) potrzeba oddawania moczu,

-    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu,

-    ciężka biegunka lub zaparcia,

-    czarne lub smoliste stolce,

-    krew w moczu lub kale,

-    ból w klatce piersiowej,

-    suchy kaszel i (lub) bolesne lub utrudnione oddychanie lub zadyszka,

-    napady padaczkowe (drgawki),

-    niemożność ruchu, nietypowe ruchy ciała lub zaburzona równowaga,

-    uczucie zdrętwienia lub mrowienia,

-    splątanie

-    trudności w mówieniu,

-    utrata świadomości,

-    zamazane widzenie lub utrata widzenia

-    niebolesne guzki na szyi, w pachwinach i okolicach pach powiązane z bólem grzbietu, gorączką lub potami nocnymi.

Pewne inne niepożądane działania mogą być wykryte tylko przez lekarza. Zaliczają się do nich zaburzenia krwi i zmiany w czynności wątroby i nerek lub gęstości kości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Trexan

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Trexan

-    Substancją czynną leku jest metotreksat. Każda tabletka zawiera 2,5 mg metotreksatu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Trexan i co zawiera opakowanie

Tabletki 2,5 mg: żółte, okrągłe, wypukłe, niepowlekane, oznakowane M 2.5, o średnicy 6 mm.

Wielkości opakowań:

Trexan 2,5 mg: 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation,

Tengstrominkatu 8 FI-20360 Turku Finlandia

Pozwolenie nr R/1116

W celu uzyskania informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Grochowska 278 lok. 31 03-841 Warszawa tel/fax: + 48 22 833 31 77

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7(7)

Trexan

Charakterystyka Trexan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Trexan, 2,5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 2,5 mg metotreksatu (Methotrexatum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna (42,0 mg w tabletce). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Żółte, okrągłe, wypukłe, niepowlekane, oznakowane M 2.5 z jednej strony, o średnicy 6 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Łuszczyca.

-    Chemioterapia przeciwnowotworowa: rak płuca (drobno i wielokomórkowy), zwłaszcza rak drobnokomórkowy płuc, rak piersi, rak epidermoidalny głowy i szyi, rak pęcherza, rak szyjki macicy, rak jajników, rak jąder, mięsak kości.

-    Ostra i podostra białaczka limfatyczna u dzieci. Ostra białaczka limfatyczna i szpikowa u dorosłych, w leczeniu i zapobieganiu postaci oponowych białaczek i chłoniaków. Chłoniak nieziarniczy, chłoniak histiocytowy i limfocytowy. Chłoniak Burkitta.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Łuszczyca

Produkt leczniczy należy stosować raz w tygodniu.

Lekarz może określić na recepcie dzień przyjmowania leku.

Przed rozpoczęciem właściwego leczenia zaleca się podanie pacjentowi dawki próbnej 2,5-5,0 mg, aby nie dopuścić do niespodziewanych działań toksycznych. Jeżeli wyniki wykonanych po tygodniu badań laboratoryjnych będą prawidłowe, można rozpocząć leczenie. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 7,5-15 mg raz na tydzień. Planowaną dawkę tygodniową można również podawać w trzech dawkach w ciągu 24 godzin. W razie potrzeby całkowitą dawkę tygodniową można zwiększyć do 25 mg. Następnie należy ją w jak największym stopniu zmniejszyć, zależnie od reakcji terapeutycznej, którą w większości przypadków uzyskuje się w ciągu od 4 do 8 tygodni.

Stwierdzono, że uzupełnianie kwasu foliowego lub folinowego (w dawce 1-5 mg/dobę) prowadzi do zmniejszenia działań niepożądanych metotreksatu w leczeniu łuszczycy bez utraty skuteczności terapeutycznej.

Podawanie doustne w leczeniu chorób nowotworowych

Dawki pojedyncze nie większe niż 30 mg/m2, w ciągu nie więcej niż pięciu kolejnych dni. Następnie zaleca się przerwanie leczenia na co najmniej dwa tygodnie, aby umożliwić regenerację szpiku kostnego.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Metotreksat należy stosować z bardzo dużą ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku; należy rozważyć zmniejszenie dawki ze względu na zaburzenia czynności wątroby i nerek oraz mniejszą rezerwę kwasu foliowego występującą w podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Jeżeli w ogóle metotreksat zostanie podany pacjentom z istotną czynną lub przebytą chorobą wątroby, zwłaszcza spowodowaną alkoholem, należy go stosować z najwyższą ostrożnością.

4.3    Przeciwwskazania

•    znaczna niewydolność wątroby,

•    znaczna niewydolność nerek,

•    istniejące wcześniej choroby układu krwiotwórczego, takie jak: hipoplazja szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość lub istotna niedokrwistość,

•    nadużywanie alkoholu,

•    ciężkie ostre lub przewlekłe zakażenia i zespół upośledzenia odporności,

•    ciąża i karmienie piersią (patrz również punkt 4.6),

•    nadwrażliwość na metotreksat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    w trakcie leczenia nie należy szczepić pacjentów żywymi szczepionkami.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Metotreksat powinien być podawany przez lekarzy doświadczonych w stosowaniu chemioterapii z użyciem antymetabolitów.

Jednoczesne podawanie hepatotoksycznych lub hematotoksycznych DMARD (leków przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby, np. leflunomidu) nie jest zalecane.

Ze względu na możliwość wystąpienia poważnych lub nawet objawów toksyczności prowadzących do zgonu, pacjent musi być w pełni poinformowany o ponoszonym ryzyku i musi znajdować się pod stałą obserwacją.

Może wystąpić ostre lub przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc, często połączone z eozynofilią, zgłaszane były wypadki zgonów. Typowe objawy obejmują duszność, kaszel (szczególnie suchy kaszel bez wydzieliny) oraz gorączkę - i w tym kierunku należy monitorować pacjenta podczas każdej wizyty kontrolnej. Należy poinformować pacjentów o ryzyku zapalenia pęcherzyków płucnych i pouczyć ich o konieczności skontaktowania się z lekarzem natychmiast po wystąpieniu ciągłego kaszlu lub duszności. U pacjentów z objawami płucnymi należy wycofać metotreksat i wykonać gruntowne badania, aby wykluczyć zakażenie. Jeśli podejrzewana choroba płuc jest spowodowana przez metotreksat, należy podjąć leczenie kortykosteroidami i nie wolno wznawiać leczenia metotreksatem.

Zgłaszane były przypadki zgonów związane ze stosowaniem metotreksatu w leczeniu łuszczycy.

W leczeniu łuszczycy stosowanie metotreksatu należy ograniczyć do ciężkich, opornych na leczenie, powodujących niepełnosprawność przypadków choroby, która nie reaguje na inne rodzaje leczenia, jednak wyłącznie wtedy, gdy rozpoznanie zostało potwierdzone na podstawie biopsji i (lub) konsultacji dermatologicznej.

Pacjenta należy jasno poinformować, że w ramach leczenia łuszczycy lek podaje się w większości przypadków raz na tydzień. Pacjent powinien mieć świadomość wagi przyjmowania leku raz w tygodniu i że nieprawidłowe podawanie leku raz na dobę może doprowadzić do ciężkich reakcji toksycznych. Lekarz może określić na recepcie dzień przyjmowania leku.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy wykonać morfologię krwi pełnej. Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku znacznego obniżenia liczby leukocytów lub trombocytów. Pacjentom należy zalecić zgłaszanie wszystkich objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na wystąpienie zakażenia.

Metotreksat może wykazywać działanie hepatoksyczne, szczególnie w dużych dawkach lub w trakcie długotrwałego leczenia. Zgłaszano przypadki zaniku, martwicy, marskości, zmian tłuszczowych i zwłóknienia okołowrotnego wątroby. Ponieważ zmiany mogą występować bez wcześniejszych objawów toksyczności ze strony przewodu pokarmowego lub hematologicznej, konieczne jest określenie czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i jej regularne monitorowanie w trakcie całego okresu leczenia.

Ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby jest większe u chorych na cukrzycę leczonych insuliną. Badania czynności wątroby

Szczególną uwagę należy poświęcić wystąpieniu uszkodzenia wątroby. Należy przerwać lub nie rozpoczynać leczenia metotrexatem, jeżeli wystąpi (lub rozwinie się podczas leczenia) jakakolwiek nieprawidłowość w badaniach czynnościowych wątroby lub w obrazie biopsyjnym wątroby. Nieprawidłowości takie powinny ulec normalizacji w ciągu dwóch tygodni, po których można ponownie podjąć leczenie. Decyzja należy do lekarza.

Monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy

Donoszono o przemijającym zwiększeniu aktywności aminotransferaz do dwu- trzykrotnego przekroczenia górnej granicy normy u pacjentów w 13 - 20% przypadków. W razie stałego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Ze względu na możliwość uszkodzenia wątroby, podczas terapii metotreksatem nie należy stosować innych produktów leczniczych działających hepatotoksycznie, chyba że istnieje wyraźna konieczność. Należy zaniechać lub ograniczyć spożywanie alkoholu (patrz punkt 4.5). Należy dokładnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych szczególnie u pacjentów równocześnie przyjmujących inne hepato- lub hematotoksyczne produkty lecznicze (np. leflunomid).

Podczas długotrwałego leczenia metotreksatem ciężkich postaci łuszczycy z uwagi na jego hepatotoksyczność należy ocenić konieczność biopsji wątroby.

Okazało się przydatne rozróżnianie pacjentów ze zwykłym i ze zwiększonym ryzykiem hepatotoksyczności.

a)    Pacjenci bez czynników ryzyka.

Zgodnie z aktualnym standardem wiedzy medycznej, biopsja wątroby nie jest konieczna przed podaniem skumulowanej dawki 1,0-1,5 g.

b)    Pacjenci z czynnikami ryzyka.

Czynniki ryzyka stanowią przede wszystkim:

-    nadużywanie alkoholu w wywiadzie,

-    utrzymujące się podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    hepatopatie, m.in. przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, w wywiadzie,

-    czynniki ryzyka, m.in. dziedziczna hepatopatia, w wywiadzie rodzinnym, i dodatkowo (o potencjalnie mniejszym znaczeniu):

-    cukrzyca,

-    otyłość,

-    stosowanie hepatotoksycznych leków lub substancji chemicznych w wywiadzie.

Zaleca się wykonanie biopsji wątroby u tych pacjentów w trakcie lub wkrótce po rozpoczęciu leczenia metotreksatem. Ponieważ niewielki odsetek pacjentów przerywa leczenie z różnych przyczyn po 2-4 miesiącach, pierwszą biopsję można wykonać po upływie pewnego czasu od tej początkowej fazy. Należy ją wykonać, gdy można założyć, że leczenie będzie prowadzone przez dłuższy czas.

Zalecane jest powtórzenie biopsji wątroby po podaniu skumulowanej dawki 1,0-1,5 g.

W następujących przypadkach biopsja wątroby nie jest konieczna:

-    pacjenci w podeszłym wieku,

-    pacjenci z ostrą chorobą,

-    pacjenci z przeciwwskazaniem do wykonania biopsji wątroby (np. niestabilność czynności serca, odchylenia od normy parametrów krzepnięcia krwi),

-    pacjenci z krótką oczekiwaną długością życia.

Częstsze badania kontrolne mogą być niezbędne:

-    podczas początkowej fazy leczenia,

-    po zwiększeniu dawki,

-    w trakcie epizodów większego ryzyka podwyższonego stężenia metotreksatu we krwi (np. odwodnienie, zaburzenia czynności nerek, podanie dodatkowych dawek lub zwiększenie dawek jednocześnie podawanych leków, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Wykazano, że metotreksat jest teratogenny; powodował obumieranie płodów i (lub) wady wrodzone. Dlatego nie jest zalecany u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że dowody medyczne wskażą, że korzyści z jego zastosowania mogą przeważyć nad branymi pod uwagę zagrożeniami. Pacjentki ciężarne z łuszczycą nie mogą otrzymywać metotreksatu (patrz punkt 4.6).

Czynność nerek należy kontrolować przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu leczenia. Należy zachować ostrożność, jeśli zostanie wykryte istotne zaburzenie czynności nerek. Należy zmniejszyć dawkę metotreksatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Duże dawki mogą powodować wytrącanie się metotreksatu lub jego metabolitów w kanalikach nerkowych. Aby temu zapobiec zaleca się intensywne nawadnianie pacjenta i alkalinizację moczu do pH 6,5-7,0, przez doustne lub dożylne podanie dwuwęglanu sodu (5 x tabletki po 625 mg co trzy godziny) lub acetazolamidu (500 mg doustnie cztery razy na dobę). Metotreksat jest wydalany głównie przez nerki. Jego zastosowanie u osoby z niewydolnością nerek może doprowadzić do kumulacji toksycznych ilości związku w organizmie lub nawet do dodatkowego uszkodzenia nerek.

Biegunka i wrzodowe zapalenie jamy ustnej są częstymi działaniami toksycznymi leku, które wymagają przerwania leczenia metotreksatem ze względu na ryzyko krwotocznego zapalenia jelit i zgonu z powodu perforacji jelit.

Pacjenci powinni zostać poinformowani o oznakach i objawach toksyczności, o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem, jeżeli takie wystąpią oraz konieczności ścisłej obserwacji, w tym regularnych badań w celu monitorowania toksyczności.

Większość działań niepożądanych jest odwracalna w przypadku wczesnego wykrycia. Gdy wystąpią działania niepożądane, należy zmniejszyć dawkowanie leku lub odstawić lek i podjąć odpowiednie działania zaradcze, obejmujące podawanie folinianu wapnia i (lub) przerywaną hemodializę z użyciem dializatora wysokoprzepływowego, jeśli konieczne.

Metotreksat wpływa na gametogenezę w okresie jego podawania i może doprowadzić do zmniejszenia płodności, które uważa się za odwracalne z chwilą przerwania leczenia.

Metotreksat wywiera w pewnym stopniu działanie immunosupresyjne i może dojść do zmniejszenia odpowiedzi immunologicznej na równocześnie wykonywane szczepienia. Nie należy wykonywać jednoczesnych szczepień z użyciem żywych szczepionek.

Należy wziąć pod uwagę immunosupresyjne działanie metotreksatu, szczególnie gdy u pacjenta ważne lub niezbędne są reakcje immunologiczne. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku nieaktywnych, przewlekłych zakażeń (np.: półpasiec, gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C), ze względu na możliwość ponownego uczynnienia choroby.

Metotreksat może wywołać zespół ostrego rozpadu guza u pacjentów z szybko rosnącym guzem.

Przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem zaleca się wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej.

Przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem należy zdrenować płyn z wysięku do opłucnej i z wodobrzusza.

Ciężkie działania niepożądane, w tym zgony, stwierdzano, gdy metotreksat podawano jednocześnie (zazwyczaj w dużych dawkach) z niektórymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Opisywano, że jednoczesne podawanie antagonistów kwasu foliowego, takich jak trimetoprim/sulfametoksazol, powodowało w rzadkich przypadkach występowanie ostrej megaloblastycznej pancytopenii.

Metotreksat może powodować wystąpienie działań niepożądanych dotyczących zaburzeń nerek i dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego i krwiomocz.

Jeśli wystąpią objawy ostrej toksyczności metotreksatu, pacjenci mogą wymagać podania kwasu foliowego.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem lub przed ponownym zastosowaniem metotreksatu po okresie przerwy, należy ocenić czynność nerek, wątroby i szpiku kostnego przez zebranie wywiadu oraz wykonanie badania przedmiotowego i badań laboratoryjnych.

Może również dojść do zwiększenia toksyczności ogólnej metotreksatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z wodobrzuszem, lub innego rodzaju wysiękami, ze względu na wydłużenie okresu półtrwania leku w surowicy.

Podstawowa ocena pacjenta powinna obejmować morfologię krwi pełnej, badania czynnościowe wątroby i nerek oraz zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Podczas leczenia łuszczycy należy monitorować hematologię przynajmniej raz w miesiącu, a czynność wątroby i nerek raz na 3 miesiące. Pacjentom należy zalecić zgłaszanie wszystkich objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na wystąpienie zakażenia.

Przed rozpoczęciem leczenia metotreksatem należy wyleczyć wszelkie infekcje.

Częstsze badania kontrolne są zwykle wskazane podczas terapii przeciwnowotworowej - podczas początkowej fazy leczenia, zmiany dawki lub w trakcie epizodów większego ryzyka podwyższonego stężenia metotreksatu we krwi (np. odwodnienie).

U chorych otrzymujących małe dawki metotreksatu mogą rozwijać się złośliwe chłoniaki - w takim przypadku leczenie należy przerwać. Jeżeli chłoniak nie wykazuje cech samoistnej regresji, wymagana jest terapia cytostatykami.

Metotreksat podany w skojarzeniu z radioterapią może powodować zwiększone ryzyko martwicy tkanek miękkich i kości.

Podczas stosowania metotreksatu w dużych dawkach wskazana jest odpowiednia ochrona folinianem wapnia. Podawanie folinianu wapnia, nawadnianie i alkalinizację moczu należy prowadzić przy stałym monitorowaniu efektów toksycznych i eliminacji metotreksatu. Podawanie folinianu wapnia może zostać przerwane, gdy stężenie metotreksatu osiągnie wartość poniżej 5x10-8 M (patrz punkt 4.9).

Istnieją doniesienia o powodowaniu przez metotreksat zaburzeń płodności, oligospermii, zaburzeń miesiączkowania oraz braku miesiączkowania u osób podczas trwania terapii i przez pewien czas po jej zakończeniu. Co więcej, metotreksat wykazuje embriotoksyczność oraz powoduje poronienia i wady wrodzone u płodów ludzkich. Dlatego z pacjentkami w wieku rozrodczym należy omówić potencjalne ryzyko niekorzystnego wpływu leku na rozród (patrz punkt 4.6).

Mężczyźni stosujący leczenie metotreksatem powinni stosować antykoncepcję, ponieważ metotreksat badaniach klinicznych, powodował zwiększenie liczby nieprawidłowych i nieruchomych plemników. Należy unikać zapłodnienia przynajmniej przez sześć miesięcy po zakończeniu leczeniu.

Pacjenci poddawani leczeniu metotreksatem powinni zostać poddani odpowiedniej obserwacji, która pozwoli na wykrycie objawów podmiotowych lub przedmiotowych możliwych działań toksycznych leku lub działań niepożądanych i dokonanie ich jak najszybszej oceny. Do zapewnienia bezpieczeństwa stosowania metotreksatu w chemioterapii bezwzględnie konieczne jest wykonywanie badań hematologicznych przed podjęciem leczenia, a następnie okresowo, ze względu na częste zahamowanie hematopoezy przez lek. Działanie to może wystąpić bez ostrzeżenia podczas stosowania u pacjenta pozornie bezpiecznej dawki, przy czym każde znaczne obniżenie liczby krwinek wskazuje na konieczność natychmiastowego przerwania podawania leku i zastosowania właściwego leczenia.

Zasadniczo zaleca się wykonywanie następujących badań laboratoryjnych w ramach niezbędnej oceny klinicznej i właściwego monitorowania pacjentów zakwalifikowanych do leczenia metotreksatem lub otrzymujących metotreksat: morfologia krwi pełnej; hematokryt; badanie ogólne moczu; badania czynnościowe nerek; badania czynnościowe wątroby i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

Celem tych badań jest rozpoznanie wszelkich istniejących zaburzeń czynności narządów lub układów narządowych. Należy je wykonać przed rozpoczęciem, w odpowiednich odstępach czasu w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Metotreksat wiąże się po wchłonięciu częściowo z albuminami surowicy, przy czym może dochodzić do zwiększenia jego toksyczności z powodu wypierania go z tych wiązań przez pewne leki, takie jak salicylany, sulfonamidy, fenytoina i niektóre leki przeciwbakteryjne, w tym tetracyklina, chloramfenikol oraz kwas p-aminobenzoesowy. Leków tych, zwłaszcza salicylanów i sulfonamidów, niezależnie od tego, czy należą do grupy leków przeciwbakteryjnych, przeciwcukrzycowych, czy moczopędnych, nie należy podawać jednocześnie z metotreksatem, aż nie zostanie ustalone znaczenie tych zmian.

Produkty witaminowe zawierające kwas foliowy lub jego pochodne mogą wywoływać zmianę reakcji terapeutycznej na metotreksat.

Metotreksat należy stosować z najwyższą ostrożnością u pacjentów z zakażeniami, chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, wyniszczonych oraz bardzo młodych i w podeszłym wieku. Stwierdzając znaczną leukopenię w trakcie leczenia, można spodziewać się wystąpienia zakażenia bakteryjnego lub zagrożenia takim zakażeniem. Na ogół jest wskazane przerwanie stosowania leku i wdrożenie właściwej antybiotykoterapii. W przypadku ciężkiego zahamowania czynności szpiku kostnego może być niezbędne przetoczenie krwi lub masy płytkowej.

Tabletki Trexan zawierają laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Po wchłonięciu metotreksat wiąże się częściowo z albuminami surowicy. Stopień tego związania jest zmniejszany przez niektóre substancje lecznicze (np. salicylany, sulfonamidy, i niektóre antybiotyki, takie jak penicyliny, tetracykliny, chloramfenikol) mogą go wypierać z tych wiązań. W przypadkach jednoczesnego podawania tych leków może dojść do zwiększenia toksyczności metotreksatu. Ponieważ probenecyd i słabe kwasy organiczne, takie jak „pętlowe leki moczopędne”, a także pirazole zmniejszają wydalanie kanalikowe, należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania tych substancji leczniczych równocześnie z metotreksatem.

Należy unikać jednoczesnego podawania z metotreksatem innych potencjalnie nefro-i hepatotoksycznych substancji (np. sulfasalazyny, leflunomidu i alkoholu). Szczególną ostrożność należy zachować podczas obserwacji pacjentów leczonych metotreksatem w skojarzeniu z azatiopryną lub retinoidami.

Podczas jednoczesnego stosowania leflunomidu z metotreksatem może istnieć zwiększone ryzyko pancytopenii.

Po zastosowaniu metotreksatu w dużej dawce w skojarzeniu z potencjalnie nefrotoksycznym lekiem stosowanym w chemioterapii (np. cisplatyną) może dojść do nasilenia nefrotoksyczności.

Nie należy podawać NLPZ przed stosowaniem lub równocześnie ze stosowaniem metotreksatu w dużej dawce. Stwierdzano, że jednoczesne podawanie pewnych NLPZ i metotreksatu w dużej dawce prowadzi do zwiększenia i przedłużenia utrzymywania się stężenia tego ostatniego w surowicy oraz do zwiększenia toksycznego wpływu leku na przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy. W badaniach na zwierzętach z zastosowaniem mniejszych dawek metotreksatu stwierdzono, że leki te prowadzą do obniżenia wydalania kanalikowego metotreksatu i być może do zwiększenia jego toksyczności. Jednakże, u pacjentów stosujących stale NLZP i odpowiednio dobrane dawki metotreksatu nie obserwowano takich problemów.

Produkty witaminowe zawierające kwas foliowy lub jego pochodne mogą wywoływać zmianę reakcji terapeutycznej na metotreksat.

Donoszono, że w rzadkich przypadkach stosowanie trimetoprymu/sulfametoksazolu prowadzi do nasilenia zahamowania czynności szpiku kostnego u pacjentów leczonych metotreksatem, prawdopodobnie ze względu na nasilenie działania antagonistycznego w stosunku do folanów. Należy unikać równoczesnego stosowania.

Podczas równoczesnego stosowania triamterenu i metotreksatu stwierdzono zahamowanie czynności szpiku kostnego i zmniejszenie stężenia folanów.

Istnieją dowody na to, że jednoczesne podawanie metotreksatu i omeprazolu prowadzi do wydłużenia czasu eliminacji metotreksatu przez nerki. Jednoczesne podawanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak omeprazol lub pantoprazol, może wywołać interakcje.

Metotreksat może zmniejszać klirens teofiliny; konieczne jest monitorowanie stężenia teofiliny po równoczesnym stosowaniu z metotreksatem.

Metotreksat zwiększa stężenia w osoczu merkaptopuryny. Jednoczesne stosowanie metotreksatu i merkaptopuryny może w związku z tym powodować konieczność korekty dawkowania.

Szczepienie z użyciem żywych szczepionek pacjentów otrzymujących leki chemioterapeutyczne może prowadzić do ciężkich, śmiertelnych zakażeń (patrz punkt 4.3). Nie należy wykonywać jednoczesnych szczepień z użyciem żywych szczepionek.

Ryzyko zaostrzenia drgawek związanych ze zmniejszeniem wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego przez lek cytotoksyczny lub ryzyko pogłębienia toksyczności lub utraty skuteczności leku cytotoksycznego z powodu zwiększenia metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę.

Cyklosporyna może nasilać skuteczność i toksyczność metotreksatu. Istnieje ryzyko nadmiernej immunosupresji oraz ryzyko limfoproliferacji po równoczesnym zastosowaniu tego leku.

Metotreksat wywołuje zapalenie jamy ustnej, a inne objawy toksyczne mogą się nasilić po zastosowaniu podtlenku azotu.

Zgłaszano zwiększone ryzyko zapalenia wątroby po zastosowaniu metotreksatu i metabolitów acitretyny, etretinatu. Należy unikać stosowania acitretyny z metotreksatem.

Penicyliny mogą zmniejszać klirens nerkowy metotreksatu i mogą wystąpić hematologiczne i żołądkowo-jelitowe objawy toksyczności po zastosowaniu ich z metotreksatem w dużych i w małych dawkach.

Doustne antybiotyki, takie jak tetracykliny, chloramfenikol i niewchłanialne antybiotyki o szerokim zakresie działania, mogą zmniejszać jelitowe wchłanianie metotreksatu lub zaburzać jelitowo-wątrobowe krążenie metotreksatu, ze względu na hamowanie rozwoju fauny jelitowej i metabolizmu metotreksatu przez bakterie.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie metotreksatu jest przeciwwskazane podczas ciąży (patrz punkt 4.3), ponieważ wykazuje on działanie teratogenne u ludzi (wady rozwojowe czaszki, układu krążenia i kończyn) i u kilku gatunków zwierząt (patrz punkt 5.3).

U kobiet w wieku rozrodczym przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę poprzez zastosowanie właściwych środków, np. wykonanie próby ciążowej.

Kobietom nie wolno zachodzić w ciążę podczas leczenia i przynajmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia metotreksatem, w związku z czym muszą stosować skuteczną antykoncepcję.

W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia kobieta powinna zasięgnąć porady lekarskiej dotyczącej ryzyka wystąpienia związanych z leczeniem działań niepożądanych u dziecka.

Ponieważ metotreksat może być genotoksyczny, kobietom, które chcą zajść w ciążę, zaleca się zasięgnięcie porady ośrodka poradnictwa genetycznego, w miarę możliwości jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Karmienie piersią

Ponieważ metotreksat przenika do mleka matki i może powodować wystąpienie objawów toksyczności u niemowląt karmionych piersią, leczenie jest przeciwwskazane w trakcie laktacji (patrz punkt 4.3). Należy przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem terapii.

Płodność

Płodność mężczyzn

Metotreksat może być genotoksyczny. Dlatego mężczyznom otrzymującym ten lek zaleca się, aby nie doprowadzili do ciąży u swojej partnerki w trakcie leczenia i w okresie do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponieważ leczenie metotreksatem może prowadzić do ciężkich i być może nieodwracalnych zaburzeń spermatogenezy, mężczyźni powinni zasięgnąć porady na temat możliwości zachowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety otrzymujący metotreksat powinni zostać poinformowani o potencjalnym ryzyku wystąpienia niekorzystnego wpływu leku na reprodukcję. Kobiety w wieku rozrodczym należy w pełni poinformować o możliwych zagrożeniach u płodu, gdyby zaszły w ciążę w trakcie leczenia metotreksatem.

Istnieją doniesienia o powodowaniu przez metotreksat zaburzeń oogenezy lub spermatogenezy, przemijającej oligospermii, zaburzeń miesiączkowania i bezpłodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W trakcie leczenia metotreksatem mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie i zawroty głowy, które mogą wywrzeć niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Na ogół częstość występowania i nasilenie reakcji niepożądanych zależą od wielkości dawki, częstości dawkowania, sposobu podawania i okresu wywierania przez lek wpływu na organizm.

Większość działań niepożądanych jest odwracalna, jeśli zostanie wcześnie wykryta. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zmniejszyć dawkę leku, przerwać leczenie i wdrożyć niezbędne postępowanie zaradcze, np. rozpocząć podawanie folinianu wapnia (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi metotreksatu są: zahamowanie czynności szpiku kostnego i uszkodzenie śluzówek objawiające się wrzodziejącym zapaleniem jamy ustnej, leukopenią, małopłytkowością, nudnościami i innymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Te działania niepożądane są na ogół odwracalne i ustępują w ciągu około dwóch tygodni po zmniejszeniu pojedynczej dawki metotreksatu lub po zwiększeniu odstępu pomiędzy poszczególnymi dawkami i (lub) zastosowaniu folinianu wapnia. Do innych często występujących działań niepożądanych należą np. złe samopoczucie, nadmierne zmęczenie, dreszcze i gorączka, zawroty głowy i zmniejszona odporność na zakażenia.

Metotreksat wywołuje działania niepożądane w większości po stosowaniu dużych i często powtarzanych dawek, np. w ramach leczenia chorób nowotworowych. Poniżej przedstawiono zgłoszone działania niepożądane metotreksatu według poszczególnych układów narządowych.

Częstości występowania działań niepożądanych przedstawiono w następujących przedziałach: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia

Zakażenia

oportunistyczne

Półpasiec

Posocznica

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Chłoniak1

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

Zahamowanie czynności szpiku kostnego Małopłytkowość Niedokrwistość

Hipogammaglobulinem

ia

Zaburzenia

układu

immunologiczne

go

Reakcje typu anafilaktycznego

Zaburzenia

endokrynologicz

ne

Cukrzyca

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Splątanie

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy Zmęczenie

Niedowład

połowiczy

Rozdrażnienie

Dyzartria

Afazja

Letarg

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek Niewyraźne widzenie

Zaburzenia

serca

Wysięk w osierdziu Zapalenie osierdzia

Zaburzenia

naczyniowe

Krwawienie z nosa

Niedociśnienie

Zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe

Zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie

pęcherzyków

płucnych

Śródmiąższowe

zapalenie płuc

(może być

śmiertelne)

Włóknienie

śródmiąższowe

Duszność Zapalenie gardła2

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii Przewlekła śródmiąższowa obturacyjna choroba płuc

Zapalenie opłucnej Suchy kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit 3

Zapalenie jamy

ustnej

Anoreksja

Nudności

Wymioty

Biegunka

Zapalenie dziąseł Owrzodzenia w przewodzie pokarmowym i krwawienie z przewodu pokarmowego Zapalenie jelit

Wymioty krwawe

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podwyższenie

aktywności

transaminaz

Hepatotoksyczność Włóknienie wokół żyły wrotnej Marskość wątroby Ostre zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

rumieniowa

Łysienie

Świąd

Zespół Stevensa-

Johnsona

Toksyczna

nekroliza

naskórkowa

Nadwrażliwość na

światło

Trądzik

Depigmentacja

Pokrzywka

Rumień

wielopostaciowy

Bolesne

uszkodzenie zmiany łuszczycowej Owrzodzenie skóry

Teleangiektazje Czyraczność Wylewy podskórne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Osteoporoza Bóle stawowe Bóle mięśniowe Nasilenie

występowania

guzków

reumatycznych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niewydolność

nerek

Nefropatia

Dyzuria Azotemia Zapalenie pęcherza moczowego Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Owrzodzenie

pochwy

Osłabienie popędu

płciowego

Impotencja

Zaburzenia

miesiączkowania

Powstawanie wadliwych komórek jajowych lub plemników Przemijająca oligospermia, bezpłodność Krwawienie z pochwy Ginekomastia

1    może być odwracalny (patrz punkt 4.4).

2    patrz punkt 4.4.

3    Ciężkie żołądkowo-jelitowe działania niepożądane często wymagają zmniejszenia dawkowania. Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej i biegunka wymagają przerwania leczenia metotreksatem ze względu na ryzyko wrzodziejącego zapalenia jelit i śmiertelnej perforacji jelit.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane, których częstość występowania jest jednak nieznana: pancytopenia, posocznica prowadząca do zgonu, poronienie, uszkodzenia płodu, zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów toksyczności (martwicy tkanek miękkich, martwicy kości) w trakcie radioterapii, eozynofilia, zapalenie pęcherzyków płucnych.

Może dojść do pogorszenia zmian łuszczycowych wskutek równoczesnego narażenia na działanie metotreksatu i promieniowania ultrafioletowego.

Dodatkowo zgłaszano działania związane ze stosowaniem metotreksatu, tj.: osteoporoza, nieprawidłowości w morfologii czerwonych krwinek, precypitacje cukrzycy, inne zmiany metaboliczne oraz nagłą śmierć.

Niewielka liczba doniesień z literatury dotyczyła przypadków zwiększonej guzkowatości, lecz nie ma pewności czy dotyczy to stosowania metotreksatu i jest objawem ubocznym, czy też jest częścią choroby reumatycznej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono przypadki przedawkowania, w tym śmiertelnego, wskutek błędnego codziennego przyjmowania metotreksatu doustnie, zamiast stosowania raz w tygodniu. W tych przypadkach zwykle zgłaszanymi objawami były reakcje hematologiczne i ze strony przewodu pokarmowego.

Toksyczność metotreksatu wpływa przede wszystkim na narządy krwiotwórcze. Folinian wapnia skutecznie neutralizuje bezpośredni toksyczny wpływ metotreksatu na hematopoezę. W ciągu jednej godziny po podaniu metotreksatu należy rozpocząć pozajelitowe podawanie folinianu wapnia. Dawka folinianu wapnia powinna być co najmniej tak samo duża, jak dawka metotreksatu otrzymana przez pacjenta.

Objawy przedawkowania są przeważnie takie same jak działania niepożądane, tylko silniejsze.

Znaczne przedawkowanie wymaga nawodnienia pacjenta i alkalizacji moczu, aby zapobiec wytrącaniu się metotreksatu i (lub) jego metabolitów w kanalikach nerkowych. Stwierdzono, że hemodializa lub dializa otrzewnowa nie wpływają na eliminację metotreksatu. Uzyskano natomiast skuteczny klirens metotreksatu w badaniu, w którym zastosowano przerywaną hemodializę z użyciem dializatora wysokoprzepływowego. Dla ustalenia dawki folinianu wapnia i czasu trwania leczenia istotne znaczenie ma obserwacja zmian stężenia metotreksatu w surowicy. Postępowanie zaradcze dla przedawkowania metotreksatu może zostać przerwane, gdy stężenie metotreksatu osiągnie wartość poniżej 5x10-8 M (patrz punkt 4.4).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki immunosupresyjne, kod ATC: L04AX03.

Metotreksat (4-amino-10-metylo kwas foliowy) jest antagonistą kwasu foliowego, który hamuje redukcję kwasu foliowego i namnażanie komórek tkankowych. Metotreksat przedostaje się do komórki w mechanizmie transportu czynnego. Poliglutaminacja metotreksatu przez enzym folilopoliglutamylan prowadzi do wydłużenia czasu trwania działania cytotoksycznego substancji leczniczej w komórce. Metotreksat jest substancją swoistą fazowo, której główne działanie jest ukierunkowane na fazę S mitozy komórkowej. Działa zasadniczo najskuteczniej na czynnie dzielące się tkanki, takie jak komórki nowotworów złośliwych, szpik kostny, komórki płodu, nabłonek skóry, śluzówka jamy ustnej i jelit oraz komórki pęcherza moczowego. Ponieważ proliferacja komórek nowotworów złośliwych jest większa niż większości prawidłowych komórek, metotreksat może spowalniać proliferację tych pierwszych bez powodowania nieodwracalnego uszkodzenia prawidłowych tkanek.

Folinian wapnia jest solą kwasu folinowego stosowaną do ochrony prawidłowych komórek przed działaniami toksycznymi metotreksatu. Folinian wapnia przedostaje się do komórek w swoistym mechanizmie transportowym, jest przekształcany w komórce do czynnych folanów i odwraca zahamowanie syntezy prekursorów spowodowane przez DNA i RNA.

Metotreksat działa również immunosupresyjnie, co może w efekcie prowadzić do zahamowania namnażania się limfocytów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wydaje się, że działanie doustnie podawanego metotreksatu zależy od wielkości dawki. Lek osiąga maksymalne stężenie w surowicy w ciągu 1-2 godzin. Na ogół dawki metotreksatu 30 mg/mlub mniejsze są szybko i całkowicie wchłaniane. Biodostępność metotreksatu podawanego doustnie jest wysoka (80-100%) przy dawkach 30 mg/m2 lub mniejszych. Wysycenie mechanizmów transportowych zaczyna się przy dawkach większych niż 30 mg/m2. Wchłaniane dawek przekraczających 80 mg/m2 nie jest całkowite.

Około połowy wchłoniętego metotreksatu wiąże się odwracalnie z białkami surowicy, jednak ulega szybkiej dystrybucji do tkanek. Wydalanie następuje głównie przez nerki. Około 41% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem w ciągu pierwszych sześciu godzin, a 90% w ciągu 24 godzin. Niewielka część dawki jest wydalana z żółcią w tzw. krążeniu jelitowo - wątrobowym.

Okres połowicznej eliminacji wynosi około 3-10 godzin po podaniu małej dawki i 8-15 godzin po podaniu dużej dawki. Stężenie metotreksatu w surowicy i tkankach może szybko wzrosnąć w przypadku, gdy zaburzona jest czynność nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przewlekłej toksyczności przeprowadzone na myszach, szczurach i psach wykazały działania toksyczne leku w postaci zmian w obrębie przewodu pokarmowego, zahamowania czynności szpiku i hepatotoksyczności. Badania na zwierzętach wykazały, że metotreksat obniża płodność oraz jest embrio- i fetotoksyczny. Zidentyfikowano działania teratogenne u czterech gatunków (szczury, myszy, króliki, koty). U małp Rhesus nie stwierdzono występowania wad wrodzonych. Metotreksat działa mutagennie w warunkach in vivo i in vitro. Istnieją dowody świadczące o tym, że lek ten powoduje aberracje chromosomowe w komórkach zwierzęcych i w ludzkich komórkach szpiku kostnego, jednak nie ustalono, na ile wyniki te są istotne klinicznie. Badania rakotwórczości na gryzoniach nie wskazują na zwiększenie częstości występowania guzów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Skrobia żelowana Polisorbat 80

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka HDPE z nakrętką z HDPE.

Zawartość opakowania: 100 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation

Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1116

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.06.1990 - pozw. nr 1643/Z 26.04.1999/29.06.2004/20.05.2005 - pozw. nr R/1116

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14(14)

Trexan