Imeds.pl

Trexan 2,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Trexan, 2,5 mg, tabletki

Methotrexatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trexan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trexan

3.    Jak stosować lek Trexan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trexan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Trexan i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Trexan tabletki, metotreksat jest antymetabolitem (lekiem wpływającym na wzrost komórek ciała) i lekiem immunosupresyjnym (lekiem zmniejszającym aktywność układu immunologicznego).

Lek Trexan jest stosowany:

-    w leczeniu łuszczycy,

-    w chemioterapii przeciwnowotworowej: rak płuca (drobno i wielokomórkowy), zwłaszcza rak drobnokomórkowy płuc, rak piersi, rak epidermoidalny głowy i szyi, rak pęcherza, rak szyjki macicy, rak jajników, rak jąder, mięsak kości.

-    w leczeniu ostrej i podostrej białaczki limfatycznej u dzieci. W leczeniu ostrej białaczki limfatycznej i szpikowej u dorosłych, w leczeniu i zapobieganiu postaci oponowych białaczek

i chłoniaków tj.: chłoniak nieziarniczy, chłoniak histiocytowy i limfocytowy, chłoniak Burkitta.

Lekarz może wytłumaczyć, w jaki sposób lek Trexan tabletki może pomóc w poprawie stanu zdrowia danego pacjenta.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trexan

Kiedy nie stosować leku Trexan:

-    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności wątroby (lekarz oceni ciężkość przebiegu choroby);

-    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności nerek (lekarz oceni ciężkość przebiegu choroby);

-    jeśli pacjent chorował wcześniej na choroby układu krwiotwórczego, takie jak: hipoplazja szpiku kostnego, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), małopłytkowość lub znaczna niedokrwistość,

-    jeśli pacjent nadużywa alkoholu

-    jeśli u pacjenta występują ostre lub przewlekłe zakażenia i zespół upośledzenia odporności

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub w okresie karmienia piersią (patrz również punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

-    jeśli pacjent ma uczulenie na metotreksat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent był ostatnio szczepiony lub planuje jakiekolwiek szczepienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Trexan należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli pacjent choruje na cukrzycę leczoną insuliną.

-    Jeśli pacjent był ostatnio szczepiony lub planuje jakiekolwiek szczepienia.

-    Jeśli pacjent stosuje inne leki lub produkty witaminowe (patrz również punkt „Stosowanie leku Trexan z innymi lekami”).

-    Jeśli u pacjenta występują infekcje.

-    Jeśli u pacjenta występują owrzodzenia żołądka lub jelit (wrzód trawienny lub wrzodziejące zapalenie jelita).

-    Jeśli pacjent jest w ogólnym złym stanie.

-    Jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby lub nerek.

-    Jeśli u pacjenta stosowana jest radioterapia.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej stanów dotyczy go lub dotyczył w przeszłości.

Metotreksat tymczasowo oddziałuje na wytwarzanie nasienia i komórek jajowych. Osoba przyjmująca metotreksat i jej partner powinni unikać poczęcia (zajścia w ciążę) w czasie przyjmowania leku i przez co najmniej sześć miesięcy po przerwaniu leczenia. Patrz również „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zalecić badanie krwi i również sprawdzić czynność nerek i wątroby u pacjenta. Pacjent może mieć zalecone wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Mogą być wykonane również inne badania w czasie leczenia i po leczeniu. Nie należy pomijać wykonania zaleconych badań krwi.

Trexan a inne leki

Jednoczesne leczenie innymi lekami może wpływać na działanie i bezpieczeństwo stosowania tego leku. Trexan może również wpływać na działanie i bezpieczeństwo stosowania innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy pamiętać, aby poinformować lekarza o trwającym leczeniu lekiem Trexan, jeżeli lekarz będzie przepisywać inny lek.

Jest szczególnie istotne, aby poinformować lekarza, jeżeli pacjent jest obecnie leczony którymkolwiek z następujących leków:

-    antybiotyki (takie jak penicyliny, sulfonamidy, trimetoprym/sulfametoksazol, tetracyclina, chloramfenikol);

-    leki, które mogą być szkodliwe dla nerek i wątroby, w tym leki stosowane w chorobach reumatycznych, np. sulfasalazyny i leflunomid, witamina A i jej pochodne: acitretyny, etretinat; oraz alkohol;

-    leki przeciwnowotworowe (np. cisplatyna, merkaptopuryna);

-    fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki);

-    kwas acetylosalicylowy lub podobne leki (znane jako salicylany);

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki przeciwbólowe), np. ibuprofen i pirazole;

-    leki stosowane w kontrolowaniu reumatyzmu, np. azatiopiryna;

-    omeprazol lub pantoprazol (leki stosowane w celu zmniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego);

-    środki moczopędne, triamteren;

-    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    kwas foliowy (preparat witaminowy);

-    teofilina (lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego);

-    cyklosporyna (środek mogący zahamować odpowiedź immunologiczną lub jej zapobiec);

-    podtlenek azotu.

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi podczas następnych wizyt, że przyjmuje lek Trexan.

Trexan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu w czasie leczenia metotreksatem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Trexan w czasie ciąży ani jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę. Metotreksat może powodować wady wrodzone i zniekształcenia płodu lub poronienia. U kobiet w wieku rozrodczym przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę poprzez zastosowanie właściwych środków, np. wykonanie próby ciążowej. Osoba przyjmująca metotreksat powinna unikać poczęcia w czasie przyjmowania leku i przez co najmniej 6 miesięcy po przerwaniu jego stosowania. Dlatego konieczne jest stosowanie niezawodnej antykoncepcji w trakcie całego tego okresu (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia kobieta powinna zasięgnąć porady lekarskiej dotyczącej ryzyka wystąpienia związanych z leczeniem działań niepożądanych u dziecka.

Ponieważ metotreksat może być genotoksyczny, kobietom, które chcą zajść w ciążę, zaleca się zasięgnięcie porady ośrodka poradnictwa genetycznego, w miarę możliwości jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Lek może również wpływać na cykl miesiączkowy u kobiet; miesiączki mogą być mniej częste lub ustać.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas leczenia metotreksatem, ponieważ metotreksat przedostaje się do mleka matki. Jeżeli lekarz uzna leczenie metotreksatem za bezwzględnie konieczne podczas laktacji, pacjentka musi przerwać karmienie piersią.

Płodność

Płodność mężczyzn

Metotreksat może być genotoksyczny. Oznacza to, że lek ten może powodować mutacje genetyczne. Metotreksat może oddziaływać na wytwarzanie nasienia mogąc powodować wady wrodzone. Dlatego mężczyznom otrzymującym ten lek nie wolno doprowadzić do ciąży u swojej partnerki w trakcie leczenia i przynajmniej w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu. Ponieważ leczenie metotreksatem może prowadzić do bezpłodności, może być wskazane, aby pacjenci rozważyli możliwość kriokonserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent może odczuwać zmęczenie i mogą wystąpić zawroty głowy w czasie leczenia lekiem Trexan. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych lub obsługiwać maszyn, jeśli występują u niego takie objawy.

Trexan zawiera laktozę

Jedna tabletka leku Trexan zawiera 42 mg laktozy jednowodnej. Jeśli pacjent był poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

3. Jak stosować lek Trexan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Pacjenci z łuszczycą zwykle przyjmują tabletki raz na tydzień, w tym samym dniu każdego tygodnia.

-    Nie należy przyjmować tabletek częściej niż to zalecił lekarz.

-    Codzienne przyjmowanie tabletek może prowadzić do poważnych działań toksycznych.

Dawkowanie w łuszczycy:

W łuszczycy zalecana dawka to 7,5 - 15 mg doustnie, raz na tydzień.

Dawka powinna być dostosowana zależnie od reakcji pacjenta na leczenie i występowania działań niepożądanych.

Dawkowanie w leczeniu raka

Dawka metotreksatu dla pacjentów z chorobą nowotworową zmienia się w zależności od rodzaju nowotworu, jaki występuje u pacjenta, i od stanu jego zdrowia. Lekarz ustala dawkowanie w stosunku do powierzchni ciała pacjenta (m2) (dawka wyrażona jest w mg/m2).

Lek będzie podawany w ciągu nie więcej niż pięciu dni, po których nastąpi co najmniej dwu tygodniowa przerwa w stosowaniu leku niezbędna do regeneracji szpiku kostnego.

Metotreksat może być podawany sam lub z innymi lekami. Lekarz lub farmaceuta wyjaśni dokładnie, jakie leki podawane są pacjentowi.

Lekarz będzie chciał regularnie obserwować postępy leczenia pacjenta w czasie podawania leku Trexan. Przed, w trakcie lub po zakończeniu leczenia pacjent może mieć wykonane badania, takie jak prześwietlenie rentgenowskie klatki piersiowej, badanie fizykalne, badania krwi i moczu dla sprawdzenia, czy metotreksat działa właściwie oraz czy nerki pacjenta pozbywają się każdej ilości leku, która nie jest potrzebna.

Nie należy opuszczać wizyt lekarskich, ponieważ są one konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa stosowania leku Trexan.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trexan

Gdy pacjent zażył zbyt dużą dawkę leku Trexan, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy wówczas zabrać z sobą opakowanie leku.

Przedawkowanie metotreksatu może prowadzić do ciężkich reakcji toksycznych. Objawami przedawkowania może być łatwe tworzenie się siniaków lub krwawień, nietypowe osłabienie, opryszczka, nudności, wymioty, czarne lub krwawe stolce, odkrztuszanie krwi podczas kaszlu lub wymioty o treści podobnej do fusów kawy i zmniejszone oddawanie moczu. Patrz również punkt 4.

Pominięcie zastosowania dawki leku Trexan

Należy zażyć pominiętą dawkę jak najszybciej, jeśli pominięcie zażycia nastąpiło w ciągu dwóch dni. Jednak jeśli od pominięcia zażycia dawki minęło więcej niż dwa dni, należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Pacjent powinien upewnić się przed urlopem lub podróżą, czy ma wystarczającą ilość leku.

Przerwanie stosowania leku Trexan

O zakończeniu leczenia decyduje lekarz. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania tego leku, należy zapytać się lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na ogół występowanie i ciężkość działań niepożądanych metotreksatu są zależne od dawki i częstotliwości przyjmowania leku. Większość działań niepożądanych jest odwracalna, jeśli zostały one wcześniej wykryte.

Większość wymienionych poniżej działań niepożądanych będzie występowała tylko u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu w leczeniu raka. Podczas leczenia łuszczycy działania niepożądane nie są tak częste, ani tak poważne.

Metotreksat może powodować zapalenie płuc z dusznościami. Jeśli u pacjenta rozwinie się uporczywy kaszel, pacjent będzie odczuwał ból, miał trudności z oddychaniem lub zadyszkę, powinien niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Metotreksat może zwiększać skłonność pacjenta do infekcji.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 100 pacjentów): Obniżona odporność na infekcje, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi)*, nudności, wymioty, biegunka, nietypowe zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, utrata apetytu, wysypka rumieniowa, łysienie, bolesność jamy ustnej i warg (opryszczka), podwyższenie aktywności transaminaz (enzymów)*.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1, ale mniej niż u 10 na 1 000 pacjentów):

Zahamowanie czynności szpiku kostnego objawiające się małopłytkowością i innymi nieprawidłowościami krwi*, niedokrwistość, krwawienie z nosa, reakcje typu anafilaktycznego, poważne choroby płuc, poważne wysypki skórne, świąd, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórkowa, niewydolność nerek, owrzodzenie pochwy.

*) możliwe do wykrycia tylko przez lekarza.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1, ale u mniej niż 10 na 10 000 pacjentów):

depresja, splątanie, niedowład połowiczy (częściowy paraliż jednej strony ciała), cukrzyca, niedociśnienie, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, duszność, zapalenie dziąseł, zapalenie gardła, zapalenie jelit, owrzodzenia w przewodzie pokarmowym i krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie wątroby (hepatotoksyczność, włóknienie wokół żyły wrotnej, marskość wątroby, ostre zapalenie wątroby), reakcje skórne (trądzik, depigmentacja, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy, bolesne uszkodzenie („pieczenie”) zmiany łuszczycowej, owrzodzenie skóry), pojawienie się guzków na skórze, półpasiec, posocznica, osteoporoza, bóle stawowe lub mięśniowe, zaburzenia miesiączkowania, impotencja, osłabienie popędu płciowego.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): Hipogammaglobulinemia (niedobór odporności), rozdrażnienie, dyzartria i afazja (zaburzenia mowy), letarg, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, wysięk w osierdziu, zapalenie osierdzia, zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii, przewlekła śródmiąższowa obturacyjna choroba płuc, zapalenie opłucnej, suchy kaszel, wymioty krwawe, teleangiektazje (rozszerzenie naczyń krwionośnych), czyraczność, wylewy podskórne, dyzuria (brak komfortu przy oddawaniu moczu), azotemia (podwyższona zawartość azotu we krwi), zapalenie pęcherza moczowego, krwiomocz, powstawanie wadliwych komórek jajowych lub plemników, przemijająca oligospermia (niska liczba plemników w nasieniu), bezpłodność, krwawienie z pochwy, ginekomastia (przerost gruczołów piersiowych).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U niewielkiej liczby pacjentów metotreksat może powodować ciężkie działania niepożądane i sporadycznie śmierć.

Pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia następujących objawów:

-    nietypowe krwawienie (łącznie z wymiotami krwią) lub siniaki,

-    wymioty (mdłości) skutkujące odwodnieniem,

-    owrzodzenie j amy ustnej,

-    reakcja alergiczna, taka jak wysypka skórna lub obrzęk ust lub języka, małe czerwone plamki na skórze

-    odbarwienie lub zażółcenie skóry (żółtaczka)

-    gorączka

-    suchość w ustach, częste pragnienie    i (lub) potrzeba oddawania moczu,

-    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu,

-    ciężka biegunka lub zaparcia,

-    czarne lub smoliste stolce,

-    krew w moczu lub kale,

-    ból w klatce piersiowej,

-    suchy kaszel i (lub) bolesne lub utrudnione oddychanie lub zadyszka,

-    napady padaczkowe (drgawki),

-    niemożność ruchu, nietypowe ruchy ciała lub zaburzona równowaga,

-    uczucie zdrętwienia lub mrowienia,

-    splątanie

-    trudności w mówieniu,

-    utrata świadomości,

-    zamazane widzenie lub utrata widzenia

-    niebolesne guzki na szyi, w pachwinach i okolicach pach powiązane z bólem grzbietu, gorączką lub potami nocnymi.

Pewne inne niepożądane działania mogą być wykryte tylko przez lekarza. Zaliczają się do nich zaburzenia krwi i zmiany w czynności wątroby i nerek lub gęstości kości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Trexan

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Trexan

-    Substancją czynną leku jest metotreksat. Każda tabletka zawiera 2,5 mg metotreksatu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Trexan i co zawiera opakowanie

Tabletki 2,5 mg: żółte, okrągłe, wypukłe, niepowlekane, oznakowane M 2.5, o średnicy 6 mm.

Wielkości opakowań:

Trexan 2,5 mg: 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation,

Tengstrominkatu 8 FI-20360 Turku Finlandia

Pozwolenie nr R/1116

W celu uzyskania informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Grochowska 278 lok. 31 03-841 Warszawa tel/fax: + 48 22 833 31 77

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7(7)