+ iMeds.pl

Tribux 7,87 mg/gUlotka Tribux

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tribux

7,87 mg/g

granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Trimebutinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Tribux i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tribux

3.    Jak stosować Tribux

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tribux

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST TRIBUX IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tribux zawiera trimebutynę. Trimebutyna działa na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, regulując pracę (motorykę) przewodu pokarmowego. Nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy.

Wskazania

Tribux stosuje się w leczeniu:

•    zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, określanych jako zespół jelita drażliwego,

•    zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych: biegunka, zaparcia, bóle brzucha, stany skurczowe jelit.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TRIBUX Kiedy nie stosować leku Tribux

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na trimebutynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tribux,

-    jeśli u pacjenta występuje fenyloketonuria.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tribux

Lek zawiera 600 mg sacharozy (cukru) w 1 mL przygotowanej zawiesiny doustnej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    zotepina (lek przedwpsychotyczny),

•    d-tubokuraryna (lek zwiotczający stosowany w znieczuleniu ogólnym),

•    cyzapryd (lek stosowany w dolegliwościach żołądkowych),

•    prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach pracy serca),

•    antagoniści wapnia (leki stosowane w nadciśnieniu krwi i chorobach serca),

•    kaptopryl (lek stosowany w nadciśnieniu krwi),

•    rezerpina (lek stosowany w nadciśnieniu krwi),

•    midazolam (lek stosowany w zaburzeniach snu).

Stosowanie leku Tribux z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Przygotowaną zawiesinę można przyjmować samą lub po zmieszaniu z innym płynem (np. wodą lub mlekiem).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Brak wystarczających danych na temat stosowania trimebutyny w ciąży. Z tego powodu nie zaleca się podawania leku Tribux do końca trzeciego miesiąca ciąży. Lek może być stosowany od czwartego miesiąca ciąży jedynie w przypadku, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Karmienie piersią

Tribux może być stosowany przez kobiety karmiące jedynie w przypadku, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tribux stosowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz nie obniża sprawności psychofizycznej.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tribux

Lek zawiera 600 mg sacharozy w 1 mL przygotowanej zawiesiny. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może powodować reakcje alergiczne ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej (E 110).

3. JAK STOSOWAĆ TRIBUX

Tribux należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób przygotowania zawiesiny

Przed użyciem należy sprawdzić czy zabezpieczenie nakrętki nie zostało naruszone.

W celu przygotowania zawiesiny należy lekko wstrząsnąć butelką w celu rozluźnienia granulatu. Następnie należy sporządzić zawiesinę doustną poprzez uzupełnienie zawartości butelki niegazowaną wodą mineralną do zaznaczonej kreski i energicznie wstrząsnąć butelką w celu wymieszania leku.

Butelkę odstawić na 10 minut, sprawdzić objętość zawiesiny w butelce i w razie konieczności ponownie dopełnić wodą do zaznaczonej kreski i energicznie wytrząsnąć.

Dozownik umieścić w butelce i odmierzyć odpowiednią objętość zawiesiny.

Zawiesinę można przyjmować samą lub po zmieszaniu z innym płynem.

Po zastosowaniu należy starannie opłukać dozownik do odmierzania zawiesiny.

Zaleca się wstrząsnąć butelka przed każdym użyciem leku.

Dawkowanie

Dorośli

Zazwyczaj stosuje się 15 mL zawiesiny 3 razy na dobę.

W wyjątkowych przypadkach można zastosować 30 mL zawiesiny 3 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Dawkę odmierza się w zależności od masy ciała pacjenta.

Zazwyczaj stosuje się dawkę 1 mL/kg masy ciała na dobę, podzieloną na 2 lub 3 dawki jednorazowe.

Zaleca się przelać zawartość dozownika do butelki z pokarmem, na łyżkę lub do szklanki i natychmiast podać lek dziecku do wypicia. U niemowląt zawartość dozownika można dodać do butelki z wodą lub mlekiem. Energicznie wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem.

Stosowanie u dzieci (przykładowe dawkowanie"):

•    poniżej 6 miesięcy:    2,5 mL zawiesiny 2 do    3 razy na dobę,

•    od 6 do 12 miesięcy:    5 mL zawiesiny 2 razy na dobę,

•    od 1 do 5 lat:    5 mL zawiesiny 3 razy    na dobę,

•    powyżej 5 lat:    10 mL zawiesiny 3 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tribux

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Tribux

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć lek, kolejną dawkę leku powinien przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Tribux

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Tribux może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku Tribux mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

•    senność, ospałość,

•    uczucie zmęczenia,

•    zawroty głowy,

•    uczucie ciepła lub zimna,

•    bóle głowy,

•    apatia,

•    suchość w ustach,

•    zaburzenia smaku,

•    biegunka,

•    niestrawność,

•    ból w nadbrzuszu,

•    odrętwienie ust,

•    nudności,

•    wymioty,

•    zaparcia,

•    uczucie pragnienia.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 osób):

•    wysypka.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

•    nierówne bicie serca,

•    zaburzenia czynności wątroby, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych A1AT i AspAT we krwi.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób, w tym pojedyncze przypadki):

•    niepokój,

•    osłabienie słuchu,

•    zapalenie wątroby,

•    zmiany skórne (świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, pęcherze, grudki, wysięk, rumień),

•    zatrzymanie moczu,

•    zaburzenia miesiączkowania,

•    bolesne powiększenie piersi u kobiet,

•    powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia),

•    ból piersi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ TRIBUX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 30°C.

Przygotowaną zawiesinę przechowywać w lodówce (2°C - 8°C), nie dłużej niż 4 tygodnie.

Należy zanotować datę przygotowania zawiesiny.

Nie stosować leku Tribux po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Tribux

- Substancją czynną leku jest trimebutyna.

1 g granulatu do sprządzania zawiesiny doustnej zawiera 7,87 mg trimebutyny. 1 mL przygotowanej zawiesiny doustnej zawiera 4,8 mg trimebutyny.

Ponadto lek zawiera: sacharozę, polisorbat 80, aromat pomarańczowy i żółcień pomarańczową (E 110).

Jak wygląda Tribux i co zawiera opakowanie

Granulat barwy pomarańczowej, o słodkim smaku i pomarańczowym zapachu.

Butelka o pojemności 100 mL z oranżowego szkła zamknięta zakrętką z polipropylenu (PP), zawierająca 61,0 g granulatu (480 mg trimebutyny) do sporządzania zawiesiny doustnej. Do każdego opakowania dołączony jest dozownik o pojemności 15 mL.

Butelka o pojemności 250 mL z oranżowego szkła zamknięta zakrętką z polipropylenu (PP), zawierająca 152,5 g granulatu (1,2 g trimebutyny) do sporządzania zawiesiny doustnej. Do każdego opakowania dołączony jest dozownik o pojemności 15 mL.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel. +48 61 66 51 500

Data zatwierdzenia ulotki: 12.12.2013

r


DYRdr


5

Tribux

Charakterystyka Tribux

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tribux, 7,87 mg/g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g granulatu do przygotowania zawiesiny doustnej zawiera 7,87 mg trimebutyny (Trimebutinum).

Substancje pomocnicze: sacharoza 977 mg/g, żółcień pomarańczowa (El 10) 0,01 mg/g.

1 mL zawiesiny doustnej zawiera 4,8 mg trimebutyny (Trimebutinum),

600 mg sacharozy,

0,006 mg żółcieni pomarańczowej (El 10).

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Granulat barwy pomarańczowej, o słodkim smaku i pomarańczowym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, określane jako zespół jelita drażliwego.

-    Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych: biegunka, zaparcia, bóle brzucha, stany skurczowe jelit.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

Dawka wynosi zwykle 1 dozownik o pojemności 15 mL zawiesiny - 3 razy na dobę.

W wyjątkowych przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 6 dozowników

0    pojemności 15 mL zawiesiny.

Dzieci

Zazwyczaj stosuje się dawkę 1 mL/kg mc./dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Przy każdym podaniu dawkę odmierza się w zależności od masy ciała dziecka. Dozownik zawiera podziałkę w mililitrach. Każda jednostka podziałki na dozowniku odpowiada 0,5 mL, tj. ilości, którą podaje się jednorazowo na 0,5 kg masy ciała; na przykład kreska z zaznaczoną liczbą 10 odpowiada dawce podawanej jednorazowo dziecku ważącemu 10 kg.

Zaleca się przelać zawartość dozownika do butelki z pokarmem, na łyżkę lub do szklanki

1    natychmiast podać dziecku lek do wypicia. U niemowląt zawartość dozownika można dodać do butelki z wodą lub mlekiem.

Przykładowe dawkowanie:

poniżej 6 miesięcy:    2,5 mL zawiesiny 2 do    3 razy na dobę

od 6 do 12 miesięcy:    5 mL zawiesiny 2 razy    na dobę

od 1 do 5 lat:    5 mL zawiesiny 3 razy    na dobę

powyżej 5 lat:    10 mL zawiesiny 3 razy na dobę

Sposób podawania

Produkt leczniczy, po sporządzeniu zawiesiny, podaje się wyłącznie doustnie.

Instrukcja dotycząca przygotowania zawiesiny, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Fenyloketonuria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U osób chorych na cukrzycę należy uwzględnić zawartość sacharozy w zawiesinie: 600 mg/mL.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

-    Zotepina może zwiększać działanie antycholinergiczne trimebutyny.

Trimebutyna przedłuża i nasila działanie d-tubokuraryny.

-    Trimebutyna osłabia działanie cyzaprydu.

Jednoczesne stosowanie trimebutyny i prokainamidu może nasilać hamujący wpływ nerwu błędnego na przewodnictwo w mięśniu sercowym, co może przejawiać się nadmiernym przyspieszeniem rytmu serca.

-    Jednoczesne stosowanie trimebutyny i leków działających na kanał wapniowy (np. antagoniści wapnia, kaptopryl, rezerpina, midazolam) zmniejsza dokomórkowy napływ jonów wapniowych, co może prowadzić do hamowania skurczu mięśni gładkich jelit.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Brak wystarczających danych, które pozwoliłyby ocenić wpływ trimebutyny podawanej w okresie ciąży na powstawanie wad wrodzonych lub toksyczne działanie na płód.

Z tego powodu, jako środek ostrożności, nie zaleca się stosowania trimebutyny podczas pierwszego trymestru ciąży. Nie przewiduje się wystąpienia szkodliwego działania na organizm matki lub dziecka, jednak zastosowanie trimebutyny w czasie drugiego lub trzeciego trymestru ciąży należy rozważyć jedynie w razie konieczności.

W czasie leczenia trimebutyną można karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tribux stosowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz nie obniża sprawności psychofizycznej.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane związane ze stosowaniem trimebutyny pogrupowano według klasyfikacji MedDRA.

Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia psychiczne Bardzo rzadko: niepokój.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: senność, ospałość, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie ciepła lub zimna, bóle głowy, apatia.

Zaburzenia ucha i błędnika Bardzo rzadko: osłabienie słuchu.

Zaburzenia serca

Rzadko: zaburzenia rytmu serca.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: suchość w ustach, zaburzenia smaku, biegunka, niestrawność, bóle nadbrzusza, odrętwienie ust, nudności, wymioty, zaparcia, uczucie pragnienia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka.

Bardzo rzadko: świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, pęcherze, grudki, wysięk, rumień wielopostaciowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: zatrzymanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko: zaburzenia menstruacji, bolesne powiększenie piersi u kobiet, ginekomastia u mężczyzn, ból piersi.

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (A1AT, AspAT).

Istnieje ryzyko reakcji alergicznych ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej (E 110).

4.9 Przedawkowanie

W razie podejrzenia przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit, syntetyczne leki przeciwcholinergiczne, estry z trzeciorzędową grupą aminową.

Kod ATC: A 03 AA 05

Tribux zawiera trimebutynę, która jest syntetycznym agonistą obwodowych receptorów opioidowych p., 5 oraz k. Mechanizm działania polega na bezpośrednim oddziaływaniu na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i regulacji zaburzeń czynności motorycznej bez wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. Trimebutyna w odróżnieniu od innych opioidów, takich jak morfina czy kodeina, nie wykazuje selektywności w stosunku do żadnego z trzech typów receptorów opioidowych, dzięki czemu charakteryzuje się zarówno działaniem pobudzającym, jak i hamującym na perystaltykę przewodu pokarmowego. Proces normalizacji czynności motorycznej rozpoczyna się już po 30 minutach od podania leku.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym trimebutyna wchłania się z przewodu pokarmowego niemal całkowicie. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu 30 minut od momentu podania. Po doustnym podaniu jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem w postaci metabolitów. Trimebutyna wiąże się z białkami osocza w około 5%, po podaniu doustnym przekracza barierę łożyskową w ilości około 0,05%, a także przenika do mleka w około 0,04%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nad toksycznością przewlekłą, prowadzonych przez 6 miesięcy z zastosowaniem dawki wielokrotnie przewyższającej maksymalną dawkę dopuszczalną dla ludzi, stwierdzono u szczurów zmiany w błonie śluzowej żołądka a u psów zaburzenia czynności nerek.

Nie stwierdzono oddziaływania mutagennego i teratogennego, ani niekorzystnego wpływu na rozrodczość.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza Polisorbat 80 Aromat pomarańczowy Żółcień pomarańczowa (E 110)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po przygotowaniu zawiesina nie powinna być przechowywana dłużej niż 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 30°C.

Przygotowaną zawiesinę przechowywać w lodówce (2°C - 8°C), nie dłużej niż 4 tygodnie.

Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka o pojemności 100 mL z oranżowego szkła zamknięta zakrętką z PP, zawierająca 61,0 g granulatu (480 mg trimebutyny) do sporządzania zawiesiny doustnej. Do każdego opakowania dołączony jest dozownik o pojemności 15 mL.

Butelka o pojemności 250 mL z oranżowego szkła zamknięta zakrętką z PP, zawierająca 152,5 g granulatu (1,2 g trimebutyny) do sporządzania zawiesiny doustnej. Do każdego opakowania dołączony jest dozownik o pojemności 15 mL.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6


7.


8.


9.


Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem należy sprawdzić, czy zabezpieczenie nakrętki nie zostało naruszone.

W celu przygotowania zawiesiny należy lekko wstrząsnąć butelką w celu rozluźnienia granulatu. Następnie należy sporządzić zawiesinę do stosowania doustnego przez dodanie niegazowanej wody mineralnej do wysokości kreski zaznaczonej na butelce i energicznie wstrząsnąć butelką w celu wymieszania produktu. Butelkę odstawić na 10 minut, sprawdzić objętość zawiesiny w butelce i w razie konieczności ponownie dopełnić wodą do wysokości kreski i energicznie wytrząsnąć.

Dozownik umieścić w butelce i odmierzyć odpowiednią objętość zawiesiny.

Zawiesinę można przyjmować samą lub po zmieszaniu z innym płynem.

Po zastosowaniu należy starannie opłukać dozownik do odmierzania zawiesiny.

Zaleca się wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18434

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.07.2011

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


10.

12.12.2013

5

Tribux