+ iMeds.pl

Trimesan 100 mgUlotka Trimesan

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

TRIMESAN

100 mg, tabletki

Trimethoprimum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trimesan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trimesan

3.    Jak stosować lek Trimesan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trimesan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Trimesan i w jakim celu się go stosuje

Trimesan jest lekiem przeciwbakteryjnym do stosowania wewnętrznego. Substancją czynną leku jest trimetoprim będący inhibitorem reduktazy kwasu dihydrofoliowego, enzymu biorącego udział w przemianie kwasu dihydrofoliowego w kwas tetrahydrofoliowy. Trimetoprim selektywnie hamuje syntezę białek bakterii, powodując ich śmierć.

Trimetoprim działa na większość szczepów następujących drobnoustrojów:

Bordetella sp., Citrobacter sp., Enterobacter sp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Hafnia sp., Klebsiella pneumoniae, Legionella sp., Pasteurella sp., Providencia sp., Serratia sp., Salmonella sp., Shigella sp., Staphylococcus aureus, Staph. epidemidis, Staph. saprophyticus, Str. pyogenes, Str. pneumoniae, Str. viridans, Str. faecalis, Vibrio sp., Yersinia sp.

Wskazania do stosowania:

Zakażenia dróg moczowych powodowane przez wrażliwe szczepy Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter spp. oraz gronkowce, w tym Staphylococcus saprophyticus.

Zakażenia dróg oddechowych: zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii (m.in. będące powikłaniem w zespole nabytego upośledzenia odporności AIDS).

Zakażenia przewodu pokarmowego: dur brzuszny, biegunka wywołana przez E. coli (w tym biegunka podróżnych).

Wrażliwość drobnoustrojów należy potwierdzić badaniami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trimesan Kiedy nie stosować leku Trimesan:

• jeśli pacjent ma uczulenie na trimetoprim lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    w przypadku ciąży;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krwi, w tym niedokrwistość (anemia) megaloblastyczną wywołaną niedoborem kwasu foliowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Trimetoprim może hamować wytwarzanie komórek krwi. Jeśli podczas leczenia wystąpi ból gardła, gorączka lub wybroczyny, należy natychmiast porozumieć się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy uszkodzenia szpiku.

Należy powiadomić lekarza o wszelkich istniejących zaburzeniach czynności szpiku (zaburzenia krwiotwórcze), w tym niedokrwistości (anemii), ponieważ trimetoprim może pogorszyć ich przebieg.

Należy powiadomić lekarza o wszelkich przebytych schorzeniach wątroby lub nerek, ponieważ mogą one prowadzić do konieczności zmniejszenia dawki leku.

Inne leki i Trimesan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności dotyczy to:

•    antybiotyków takich, jak rifampicyna,

•    leków przeciwzakrzepowych, jak warfaryna,

•    digoksyny i prokainamidu - leków stosowanych w chorobach serca,

•    fenytoiny stosowanej w padaczce,

•    leków hamujących czynność szpiku kostnego, jak metotreksat i fenytoina.

Trimesan z jedzeniem i piciem

Najlepiej lek stosować między posiłkami, gdyż pokarm hamuje wchłanianie trimetoprimu.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Trimesan.

Trimetoprim przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania trimetoprimu podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest informacji, by lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Trimesan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: zwykle 100 mg do 200 mg dwa razy na dobę (1 - 2 tabletki co 12 godzin).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: około 2 mg do 4 mg na kg masy ciała ( to jest pół do 1 tabletki), dwa razy na dobę.

Czas trwania kuracji:

Lek należy stosować przez co najmniej 10 dni, po ustąpieniu objawów chorobowych leczenie powinno być kontynuowane jeszcze 2 do 3 dni.

Dawkowanie u chorych z niewydolnością nerek zależy od wartości oznaczonego klirensu kreatyniny:

W przypadku klirensu kreatyniny powyżej 30 ml/min dawka nie różni się od zazwyczaj stosowanej dawki -czyli 100 mg do 200 mg dwa razy na dobę.

W przypadku klirensu kreatyniny 15 - 30 ml/min - dawka wynosi 50 mg (pół tabletki) co 12 godzin.

U osób z klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min nie zaleca się stosowania leku.

Dawkowanie specjalne:

U chorych z pneumocystozowym zapaleniem płuc, 5 mg na kg masy ciała co 8 godzin lub 300 mg co 8 godzin. W przypadku leczenia skojarzonego z lekiem zawierającym dapson dawka wynosi 100 mg na dobę. U chorych, którzy reagują na lek w ciągu pierwszych 72 godzin, leczenie należy kontynuować przez 14 dni. W biegunce podróżnych dawka wynosi 200 mg (2 tabletki) co 12 godzin.

Tabletki można dzielić.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Trimesan

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Trimesan, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Trimesan

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak to jest możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Zmiany liczby i rodzaju niektórych komórek krwi, jak zmniejszenie liczby płytek krwi, krwinek białych, granulocytów, neutropenia, niedokrwistość (anemia), zwiększenie stężenia methemoglobiny we krwi. W przypadku częstego pojawiania się siniaków, krwawień z nosa, bólu gardła, infekcji należy skonsultować się z lekarzem.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie języka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Najczęściej występują wysypki skórne, świąd oraz nadwrażliwość na światło. Częstość tych zmian zależy od dawki. Wysypki mają często charakter plamisto-grudkowy i występują po 10 - 14 dniach od rozpoczęcia leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko odnotowano nadwrażliwość w postaci zespołu Stevensa-Johnsona (występowanie pęcherzy w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, okolicy narządów płciowych i odbytu oraz spojówek), zespołu Lyella (ostre uogólnione zmiany rumieniowe z oddzieleniem się naskórka) lub wstrząsu anafilaktycznego (obrzęk twarzy, języka, krtani, trudności w oddychaniu, zapaść).

Są to ciężkie objawy niepożądane. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza lub najbliższego szpitala.

Inne:

Rzadko: Zwiększenie stężenia sodu, potasu, mocznika, kreatyniny, bilirubiny we krwi, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, gorączka, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Trimesan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Trimesan

Substancją czynną leku jest trimetoprim (Trimethoprimum). Jedna tabletka zawiera 100 mg trimetoprimu.

Pozostałe składniki to:

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa typ C Stearynian magnezu

Jak wygląda lek Trimesan i co zawiera opakowanie

Tabletki białe, okrągłe z rowkiem dzielącym.

Pojemnik zawierający 20 lub 40 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SUN - FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Trimesan

Charakterystyka Trimesan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TRIMESAN, 100 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 100 mg trimetoprimu (Trimethoprimum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Zakażenia dróg moczowych powodowane przez wrażliwe szczepy Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter sp. oraz gronkowce koagulazoujemne, w tym Staph. saprophyticus.

Trimetoprim może być też stosowany w zakażeniach o innym umiejscowieniu, powodowanych przez wrażliwe drobnoustroje, jeśli właściwości farmakokinetyczne zapewniają możliwość uzyskania odpowiedniego stężenia leku w ognisku zakażenia.

Zakażenia dróg oddechowych: zapalenia płuc wywołane przez Pneumocystis carinii (m.in. będące powikłaniem zespołu nabytego upośledzenia odporności AIDS).

Zakażenia przewodu pokarmowego: dur brzuszny, biegunka wywołana przez E. coli (w tym biegunka podróżnych).

Wrażliwość drobnoustrojów należy potwierdzić testem in vitro.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie standardowe:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: zwykle 100 mg do 200 mg dwa razy na dobę (1 - 2 tabletki 100 mg co 12 godzin).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2 - 4 mg/kg masy ciała (1/2 do 1 tabletki) dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania leku u dzieci w tej grupie wiekowej.

Czas trwania kuracji:

Lek stosować przez co najmniej 10 dni, po ustąpieniu objawów chorobowych leczenie powinno być kontynuowane jeszcze przez 2 - 3 dni.

Dawkowanie u chorych z niewydolnością nerek:

W przypadku klirensu kreatyniny powyżej 30 ml/min stosuje się dawkę standardową.

W przypadku klirensu kreatyniny 15 - 30 ml/min - dawka wynosi 50 mg (1/2 tabletki) co 12 godzin.

Nie zaleca się stosowania leku u osób z klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min.

Dawkowanie specjalne:

U chorych na dur brzuszny - początkowo 300 mg (3 tabletki) co 12 godzin (przez 2 do 3 dni), a następnie 200 mg (2 tabletki) co 12 godzin.

U chorych z pneumocystozowym zapaleniem płuc dawka wynosi około 5 mg na kg masy ciała co 8 godzin lub 300 mg co 8 godzin. W przypadku leczenia skojarzonego razem z dapsonem należy stosować 100 mg/dobę.

U chorych, którzy reagują na lek w ciągu pierwszych 72 godzin, leczenie należy kontynuować przez 14 dni. W przypadku biegunki podróżnych dawka wynosi 200 mg (2 tabletki) co 12 godzin.

Tabletki można dzielić.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Niedokrwistość megaloblastyczna związana z niedoborem kwasu foliowego.

-    Okres ciąży.

-    Ciężka niewydolność nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Trimetoprim w rzadkich przypadkach może powodować zaburzenia w układzie krwiotwórczym. Wczesnymi objawami tych zaburzeń mogą być m.in. ból gardła, gorączka, wybroczyny. Pojawienie się objawów mogących wskazywać na uszkodzenie szpiku jest wskazaniem do natychmiastowego wykonania badania morfologii krwi z obrazem. Jeśli badanie wykaże zmniejszenie ilości któregokolwiek upostaciowanego składnika krwi, lek należy odstawić.

U osób z niedoborem kwasu foliowego lub z podejrzeniem o taki niedobór, lek należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Trimetoprim należy stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Trimetoprim hamuje metabolizm fenytoiny. Jednoczesne stosowanie trimetoprimu może przedłużyć okres półtrwania fenytoiny o 50%. Jeśli stosowanie obu leków jest niezbędne, należy chorego obserwować w kierunku potencjalnego przedawkowania fenytoiny.

Jednoczesne stosowanie trimetoprimu może nasilać niedobory kwasu foliowego wywołane przez inne leki (np. fenytoinę, metotreksat).

Trimetoprim może nasilać działanie warfaryny.

Trimetoprim nasila działanie digoksyny, prokainamidu.

Rifampicyna wpływa na wydalanie trimetoprimu, zmniejszając jego stężenie.

Trimetoprim i dapson wzajemnie zwiększają swoje stężenia we krwi.

Trimetoprim hamuje wymianę sód - potas w kanaliku dystalnym. Kliniczne konsekwencje jednoczesnego stosowania trimetoprimu z diuretykami oszczędzającymi potas nie są znane, jednak nie można wykluczyć potencjalnego zwiększenia ryzyka hiperkaliemii.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wyniki badań przedklinicznych wskazują na możliwość wystąpienia zaburzeń rozwojowych płodu, dlatego nie należy stosować trimetoprimu w czasie ciąży.

Trimetoprim przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania trimetoprimu podczas karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest doniesień o wpływie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość megaloblastyczna, methemoglobinemia. Zaburzenia żołądka i jelit:

Uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie języka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Najczęściej występują wysypki skórne, świąd oraz nadwrażliwość na światło. Częstość tych zmian zależy od dawki. Wysypki mają często charakter plamisto-grudkowy i występują 10 do 14 dni po rozpoczęciu leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko odnotowano nadwrażliwość w postaci zespołu Stevensa-Johnsona, zespołu Lyella lub wstrząsu anafilaktycznego.

Inne:

Rzadko: hiperkaliemia lub hiponatremia, gorączka, wzrost stężenia mocznika lub kreatyniny w surowicy, wzrost stężenia bilirubiny i aktywności aminotransferaz, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

4.9    Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania trimetoprimu pojawiają się po przyjęciu 1 g lub więcej leku. Mogą wystąpić nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, depresja, zaburzenia świadomości, depresja szpiku. Postępowanie jest objawowe. Zakwaszenie moczu przyspiesza eliminację trimetoprimu. Skuteczność hemodializy jest umiarkowana, dializa otrzewnowa jest nieskuteczna.

Długotrwałe stosowanie trimetoprimu może prowadzić do depresji szpiku z trombocytopenią, leukopenią, anemią megaloblastyczną. Wystąpienie takich objawów jest wskazaniem do odstawienia leku. Może być celowe podanie leukoworyny w dawce 5 - 15 mg na dobę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego.

Kod ATC: J01EA

Trimetoprim jest inhibitorem reduktazy kwasu dihydrofoliowego, enzymu przeprowadzającego kwas dihydrofoliowy w tetrahydrofoliowy (folinowy), będący postacią aktywną biologicznie, niezbędną do syntezy nukleotydów. Niedobór kwasu tetrahydrofoliowego prowadzi w pierwszym rzędzie do niedoboru tyminy i zaburzenia syntezy DNA, w wyniku czego następuje zahamowanie namnażania drobnoustrojów. Oprócz tego trimetoprim wywiera działanie bakteriobójcze o niewyjaśnionym mechanizmie.

Oporność bakterii na trimetoprim może mieć charakter transportowy, w wyniku czego lek nie przenika do wnętrza komórki bakteryjnej (oporność gatunkowa u Pseudomonas aeruginiosa).

Oporność nabyta może być związana ze zmianą powinowactwa enzymu do trimetoprimu i może rozwijać się skutkiem mutacji lub być przekazywana przez komórki oporne.

Trimetoprim jest aktywny in vitro wobec większości szczepów następujących drobnoustrojów:

Bordetella sp., Citrobacter sp., Enterobacter sp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Hafnia sp., Klebsiella pneumoniae, Legionella sp., Pasteurella sp., Providencia sp., Serratia sp., Salmonella sp.,

Shigella sp., Staphylococcus aureus, Staph. epidemidis, Staph. saprophyticus, Str. pyogenes, Str. pneumoniae, Str. viridans, Str. faecalis, Vibrio sp., Yersinia sp.

Trimetoprim u człowieka wywiera działanie zbliżone do tzw. pseudoantagonistów aldosteronu (triamteren, amilorid), w związku z czym może hamować wymianę sód - potas w kanaliku dystalnym nerki i potencjalnie może być przyczyną hiperkaliemii.

Powinowactwo trimetoprimu do enzymów bakteryjnych ocenia się jako 50000-krotnie większe od powinowactwa do analogicznego enzymu ssaków, dzięki czemu wpływ trimetoprimu na redukcję kwasu dihydrofoliowego u człowieka jest zwykle znikomy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenia trimetoprimu w surowicy występują po 0,6 do 4 godzin po podaniu doustnym i wynoszą po dawce 100 mg około 1 mcg/ml. Wchłanianie leku jest prawie całkowite. Alkalizacja treści jelitowej nasila wchłanianie, jednak jej kliniczne znaczenie nie jest znane.

Podczas wielokrotnego podawania trimetoprimu doustnie stan stacjonarny stężenia w surowicy ustala się po około 3 dniach.

Pokarm hamuje wchłanianie trimetoprimu. Po podaniu leku jednocześnie z posiłkiem pole pod krzywą stężenia w surowicy jest zmniejszone o około 20%.

Trimetoprim jest rozmieszczany w wielu tkankach i narządach. Stężenie leku w płynie pęcherzowym jest zbliżone do stężenia w surowicy.

Szczególnie wysokie stężenia leku występują w moczu (około 20 - 200 mcg/ml u osób, którym stosowano lek w dawce 200 mg na dobę przez 4 dni). Stężenia w ślinie, wydzielinie oskrzelowej, plwocinie, tkance i wydzielinie gruczołu krokowego przekraczają ponad dwukrotnie stężenie w surowicy. Lek przenika do szpiku kostnego, płynu mózgowo-rdzeniowego, tkanki nerek i wątroby, wydzieliny pochwy. Trimetoprim nie przenika w znaczących stężeniach do tkanki kostnej.

Stężenie trimetoprimu w płynie owodniowym i krwi pępowinowej jest identyczne jak w osoczu matki.

W 42 - 46% trimetoprim występuje w osoczu w postaci związanej z białkami. Objętość dystrybucji wynosi 0,7 - 1,5 l/kg.

Trimetoprim jest metabolizowany w wątrobie m.in. do alfa-hydroksytrimetoprimu i 1-tlenku trimetoprimu, które są wydalane w postaci wolnej, oraz do 4-demetylotrimetoprimu i alfa-karbonylotrimetoprimu, wydalanych częściowo w postaci sprzężonej.

Po podaniu doustnym 50-60% podanej dawki wydalane jest z moczem w ciągu 24 godzin, z czego około 80% stanowi lek niezmieniony. Klirens nerkowy trimetoprimu zależy od pH moczu. Trimetoprim jest słabą zasadą o pKa 7,3; zakwaszenie moczu nasila dysocjację trimetoprimu i przyspiesza jego wydalanie nerkowe. W niewydolności nerek wydalanie jest zwolnione.

Około 4% podanej dawki leku wydalane jest z kałem.

Okres półtrwania trimetoprimu w surowicy zdrowych ochotników wynosi 5 - 17 godzin, średnio 10 godzin. U dzieci od 2 miesiąca do 13 roku życia, okres półtrwania jest krótszy i wynosi 3 - 5,5 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po podaniu doustnym u myszy dawka LD50-trimetoprimu wynosiła u myszy 2000 mg/kg.

Badania toksyczności po wielokrotnym podaniu leku nie wykazały jego działania toksycznego. Przeprowadzone badania wykazały brak działania mutagennego trimetoprimu. Nie prowadzono długookresowych badań działania rakotwórczego leku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa typ C Stearynian magnezu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polietylenowy

Wielkości opakowań: 20 lub 40 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer 7774

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

8.07.1998, 03.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Trimesan