Imeds.pl

Trimetazidinum 123ratio 35 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Trimetazidinum 123ratio, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trimetazidinum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trimetazidinum 123ratio

3.    Jak stosować lek Trimetazidinum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trimetazidinum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK Trimetazidinum 123ratio I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ten lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, razem z innymi lekami, w celu leczenia dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę wieńcową).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU Trimetazidinum 123ratio Kiedy nie stosować leku Trimetazidinum 123ratio

-    jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: chorobę mózgu zaburzającą ruchy (drżenia, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód);

-    jeśli pacjent ma ciężko chore nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Trimetazidinum 123ratio należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli u pacjenta występują choroby nerek. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki.

Ten lek może spowodować lub nasilić objawy takie jak: drżenie, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, co należy obserwować i zgłaszać lekarzowi, który dokona ponownej oceny leczenia.

Dzieci i młodzież

Trimetazidinum 123ratio nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Trimetazidinum 123ratio z jedzeniem i piciem

Lek Trimetazidinum 123ratio może być stosowany z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może powodować uczucie zawrotów głowy i senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ Trimetazidinum 123ratio

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka Trimetazidinum 123ratio 35 mg, to jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę podczas posiłków, rano i wieczorem.

Jeśli pacjent ma chore nerki lub powyżej 75 lat, lekarz dostosuje zalecaną dawkę.

Sposób podawania Tabletki doustne.

Tabletki należy popijać odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trimetazidinum 123ratio

Nie zgłaszano żadnych przypadków zatrucia spowodowanego przedawkowaniem leku.

Pominięcie zastosowania leku Trimetazidinum 123ratio

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki/dawki.

Przerwanie stosowania leku Trimetazidinum 123ratio

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100):

Zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka i uczucie osłabienia.

Rzadko (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000):

Szybkie lub nieregularne bicie serca (zwane też palpitacjami), dodatkowe uderzenia serca, szybsze bicie serca, spadek ciśnienia krwi w pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia, złe samopoczucie (ogólne złe samopoczucie), zawroty głowy, upadki, zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Objawy pozapiramidowe (niezwykłe ruchy, w tym drżenie oraz trzęsienie się rąk i palców, skręcające ruchy ciała, pociąganie nogami podczas chodzenia oraz sztywność ramion i nóg), zwykle przemijające po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcia, ciężka uogólniona wysypka w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, co może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń, zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia siniaków.

Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwiony kał, ciemno zabarwiony mocz).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Trimetazidinum 123ratio

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Trimetazidinum 123ratio po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Trimetazidinum 123ratio PR

Substancją czynną leku jest trimetazydyna.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 35 mg trimetazydyny.

Inne składniki leku to:

hypromeloza, wapnia wodorofosforan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna; AquaPolish pink 045.17: hypromeloza, kwas stearynowy, makrogol 6000, glicerol, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek, czerwony (E172)

Jak wygląda lek Trimetazidinum 123ratio i co zawiera opakowanie

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Opakowanie 60 lub 120 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Podmiot odpowiedzialny

123ratio Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa Wytwórca

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle- Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska: Trimetazidin Teva retard 35 mg Estonia:    Trimetazidine Teva 35 mg

Niemcy:

Węgry:

Łotwa:

Litwa:

Polska:

Portugalia:

Słowacja:

Hiszpania:

Trimetazidin-ratiopharm 35 mg Retardtabletten Trimetazidin-ratiopharm 35 mg módositott hatóanyagleadasu tabletta Trimetazidine Teva 35 mg ilgstosas darbibas tabletes Trimetazidine Teva 35 mg pailginto atpalaidavimo tabletes Trimetazidinum 123ratio Trimetazidina Clijier Trimetazidin-ratiopharm retard 35 mg

Trimetazidina ratiopharm 35 mg comprimidos de liberación modificada EFG

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2013


4