+ iMeds.pl

Trimetazydyna mylan 35 mgUlotka Trimetazydyna mylan

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Trimetazydyna Mylan, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trimetazydyna Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trimetazydyna Mylan

3.    Jak stosować lek Trimetazydyna Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trimetazydyna Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK TRIMETAZYDYNA MYLAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Trimetazydyna optymalizuje wykorzystanie energii w komórkach i chroni komórki mieśnia serca przed skutkami zmniejszonego dopływu tlenu.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, razem z innymi lekami, w celu leczenia dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę wieńcową).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU TRIMETAZYDYNA MYLAN

Kiedy nie przyjmować leku Trimetazydyna Mylan:

- jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: chorobę mózgu zaburzającą ruchy (drżenia, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód);

-    jeśli pacjent ma ciężko chore nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Trimetazydyna Mylan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent cierpi na choroby nerek, lekarz może dostosować dawkę leku.

Ten lek może spowodować lub nasilić objawy takie jak: drżenie, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, co należy obserwować i zgłaszać lekarzowi, który dokona ponownej oceny leczenia.

Dzieci i młodzież

Lek Trimetazydyna Mylan nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Trimetazydyna Mylan:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,a także o lekach, którepacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Trimetazydyna Mylan z jedzeniem, piciem i alkoholem:

Trimetazydyna Mylan można przyjmować niezależnie od jedzenia i picia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania Trimetazydyna Mylan w okresie ciąży i karmienia piersią. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Ten lek może powodować uczucie zawrotów głowy i senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TRIMETAZYDYNA MYLAN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Trimetazydyna Mylan, 35 mg, to jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę podczas

posiłków, rano i wieczorem.

Sposób stosowania:

Tabletka do stosowania doustnego.

Tabletkę należy połknąć w całości popijając wystarczającą ilością płynu, na przykład szklanką wody. Stosowanie u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat):

Nie zaleca się stosowania Trimetazydyna Mylan u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku.

Jeśli pacjent ma chore nerki lub powyżej 75 lat, lekarz dostosuje zalecaną dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trimetazydyna Mylan :

Nie zanotowano przypadków wystąpienia zatrucia z powodu przedawkowania leku Trimetazydyna Mylan.

Pominięcie zastosowania lekuTrimetazydyna Mylan:

W razie pominięcia przyjęcia dawki leku, należy po prostu przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Trimetazydyna Mylan:

Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Trimetazydyna Mylan jest zwykle dobrze tolerowany.

Często:

zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka i uczucie osłabienia.

Rzadko:

szybkie lub nieregularne bicie serca (zwane też palpitacjami), dodatkowe uderzenia serca, szybsze bicie serca, spadek ciśnienia krwi w pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia, złe samopoczucie (ogólne złe samopoczucie), zawroty głowy, upadki, zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana:

objawy pozapiramidowe (niezwykłe ruchy, w tym drżenie oraz trzęsienie się rąk i palców, skręcające ruchy ciała, pociąganie nogami podczas chodzenia oraz sztywność ramion i nóg), zwykle przemijaj ące po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcia, ciężka uogólniona wysypka w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, j ęzyka lub gardła, co może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń, zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia siniaków.

Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwiony kał, ciemno zabarwiony mocz).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TRIMETAZYDYNA MYLAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Trimetazydyna Mylan:

- Substancją czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku, równoważność 27,5 mg trimetazydyny.

-    Pozostałe substancje pomocnicze to:

Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, powidon (K30), guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400 i żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Trimetazydyna Mylan i co zawiera opakowanie

Lek Trimetazydyna Mylan: różowe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczoną liczbą "35" po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Lek Trimetazydyna Mylan jest dostępny w blistrach zawierających 10, 20, 30, 40, 60 lub 90 tabletek w tekturowych pudełkach.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S 117 Allee des Parcs 69 800, Saint-Priest Francja

Wytwórca:

Lupin (Europe) Ltd

Victoria Court

Bexton Road, Knutsford

Cheshire, WA16 0PF, Wielka Brytania

Mc Dermott Laboratories Ltd, T/A Gerard Laboratories

35 - 36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Generics (UK) Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Lutrazine- Niemcy Trimetazigen MR- Bułgaria

Trimetazidin Mylan-Republika Czech, Węgry, Portugalia, Rumunia i Słowacja Trimetazydyna Mylan-Polska

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2012

4/4

Trimetazydyna Mylan

Charakterystyka Trimetazydyna mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Trimetazydyna Mylan, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku, równoważność 27,5 mg trimetazydyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Różowe kuliste, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczoną liczbą "35" po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Trimetazydyna jest wskazana u dorosłych w terapii skojarzonej w objawowym leczeniu pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Dawka wynosi jedną tabletkę 35 mg trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku) dwa razy na dobę, podczas posiłków, 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem, popijając szklanką wody.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min; patrz punkty 4.4 i 5.2), zalecana dawka wynosi 1 tabletkę 35 mg rano, podczas śniadania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku ekspozycja na trimetazydynę może być zwiększona wskutek związanego z wiekiem pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) zalecana dawka wynosi 1 tabletkę 35 mg rano podczas śniadania. Ustalanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

-    Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane

zaburzenia ruchowe.

-    Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach budzących wątpliwości pacjentów należy skierować do neurologa w celu odpowiedniego zbadania.

Wystąpienie zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód, powinny prowadzić do definitywnego odstawienia trimetazydyny.

Przypadki te występuj ą rzadko i są zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Większość pacjentów wyzdrowiała w ciągu 4 miesięcy po odstawieniu trimetazydyny. Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymuj ą się dłużej niż przez 4 miesiące po odstawieniu leku, potrzebna jest ocena neurologa.

Może dochodzić do upadków związanych z niestabilnym chodem lub niedociśnieniem, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania trimetazydyny pacjentom, u których można spodziewać się zwiększonej ekspozycji:

-    z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (patrz punkty 4.2 i 5.2);

-    w podeszłym wieku powyżej 75 lat (patrz punkt 4.2).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami ani pokarmami.

Trimetazydynę można stosować z heparyną, kalcyparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami stosowanymi w zaburzeniach gospodarki lipidowej, kwasem salicylowym, lekami P-adrenolitycznymi, lekami blokuj ącymi kanał wapniowy, glikozydami naparstnicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tabletek trimetazydyny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach są niewystarczające (patrz punkt 5.3), dlatego też nie jest znane zagrożenie dla płodu. Z tego względu zaleca się unikanie stosowania tego produktu leczniczego w czasie ciąży.

Laktacja:

Nie wiadomo czy trimetazydyna jest wydzielana do mleka kobiet karmiących piersią lub mleka zwierząt. Ponieważ nie można wykluczyć przenikania trimetazydyny do mleka i zagrożenia dla płodu, nie zaleca się karmienia piersią w okresie leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych trimetazydyna nie wykazywała działania hemodynamicznego, jednak po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano przypadki zawrotów głowy i senności (patrz punkt 4.8), co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Zalecane określenie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, ból głowy

Częstość nieznana

Objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespól niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia

Częstość nieznana

Zaburzenia snu (bezsenność, senność)

Zaburzenia serca

Rzadko

Palpitacje, skurcze

dodatkowe,

tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, które może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniow e, zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty

Częstość nieznana

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka, świąd, pokrzywka

Częstość nieznana

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Astenia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana

Agranulocytoza

Małopłytkowość

Plamica

małopłytkowa

Zaburzenia wątroby i dróg

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

żółciowych

4.9 Przedawkowanie

Nie zanotowano przypadków wystąpienia zatrucia z powodu przedawkowania trimetazydyny.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kod ATC: C01EB15, inne leki stosowane w chorobach serca; Mechanizm działania

Trimetazydyna hamuje P-oksydację kwasów tłuszczowych przez zablokowanie tiolazy długołańcuchowego 3-ketoacylokoenzymu A, co nasila utlenianie glukozy. W niedokrwionej komórce energia uzyskiwana w procesie utleniania glukozy wymaga mniejszego zużycia tlenu niż w procesie P-oksydacji. Nasilenie utlenienia glukozy prowadzi do optymalizacji procesów energetycznych w komórkach, co warunkuje utrzymanie ich prawidłowego metabolizmu podczas niedokrwienia.

Rezultat działania farmakodynamicznego

U pacjentów z chorobą niedokrwienną trimetazydyna działa jak czynnik metaboliczny, zachowując w mięśniu sercowym wewnątrzkomórkowe stężenie wysokoenergetycznych fosforanów. Działanie przeciwniedokrwienne jest osiągane bez jednoczesnego wpływu na parametry hemodynamiczne.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Badania kliniczne wykazały skuteczność i bezpieczeństwo trimetazydyny w leczeniu

pacjentów z przewlekłą dławicą piersiową, zarówno jako jedynego leku jak i wówczas, gdy korzyść ze

stosowania innych produktów leczniczych przeciw niedokrwieniu była niewystarczająca.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu u 426 pacjentów (TRIMPOL-II), trimetazydyna (60 mg/dobę) dodana do metoprololu 100 mg na dobę (50 mg dwa razy na dobę) podawanego przez 12 tygodni spowodowała znaczącą statystycznie poprawę parametrów elektrokardiograficznej próby wysiłkowej oraz objawów klinicznych w porównaniu z placebo: wydłużenie całkowitego czas trwania wysiłku o 20,1 s, p=0,023, zwiększenie całkowitej wartości wykonanej pracy o 0,54 METs, p=0,001, wydłużenie czasu do obniżenia odcinka ST o 1 mm o 33,4 s, p=0,003, wydłużenie czasu do wystąpienia bólu dławicowego o 33,9 s, p<0,001, zmniejszenie częstości bólów dławicowych o 0,73/tydzień, p=0,014 i zmniejszenie liczby przyjmowanych tabletek krótko działających azotanów o 0,63/tydzień, p=0,032, nie powodując przy tym zmian parametrów hemodynamicznych.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu u 223 pacjentów (Sellier) jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku)

35 mg (dwa razy na dobę) dodana do atenololu 50 mg (raz na dobę) przez 8 tygodni powodowała w 12 godzin po przyjęciu znaczące statystycznie wydłużenie (o 34,4 s, p=0,03) czasu do obniżenia odcinka ST o 1 mm podczas próby wysiłkowej w podgrupie pacjentów (n=173), w porównaniu z placebo. Stwierdzono także znaczącą różnicę odnośnie czasu do wystąpienia bólu dławicowego (p=0,049). Nie znaleziono znaczących różnic między grupami odnośnie innych wtórnych punktów końcowych (całkowity czas trwania wysiłku, całkowita wartość wykonanej pracy i kliniczne punkty końcowe).

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, trwającym trzy miesiące badaniu u 1962 pacjentów (badanie Vasco), w którym stosowano 50 mg/dobę atenololu, badano dwie dawki trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku) (70 mg/dobę i 140 mg/dobę) względem placebo. W całej populacji, złożonej z pacjentów bez objawów oraz z pacjentów z objawami, trimetazydyna nie wykazała korzyści odnośnie punktów końcowych zarówno ergometrycznych (całkowity czas trwania wysiłku, czas do obniżenia odcinka ST o 1 mm oraz czas do wystąpienia bólu dławicowego) jak i klinicznych. Jednakże w podgrupie pacjentów z objawami (n=1574), określonej w analizie post-hoc, trimetazydyna (w postaci dichlorowodorku 140 mg) znacząco wydłużyła całkowity czas trwania wysiłku (+23,8 s wobec +13,1 s po placebo; p=0,001) oraz czas do wystąpienia bólu dławicowego (+46,3 s wobec +32,5 s po placebo; p=0,005).

W kardiologii

W kontrolowanych badaniach u pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną trimetazydyna:

-    znacząco obniża częstość i nasilenie bólów dusznicowych, co umożliwia zmniejszenie przyjmowanych dawek azotanów,

-    zapobiega wystąpieniu dysfunkcji komór serca podczas niedokrwienia,

-    zwiększa rezerwę wieńcową, od 15 dnia stosowania znacząco wydłuża czas do pojawienia się niedokrwienia wywołanego wysiłkiem,

-    w tych samych badaniach stwierdzono, że trimetazydyna nie obniża ciśnienia tętniczego krwi ani aktywności mięśnia sercowego.

U pacjentów ze stabilną dławicą piersiową przeprowadzono 3-miesięczne badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Wykazano, że trimetazydyna powoduje:

-    wydłużenie czasu do pojawienia się niedokrwienia wywołanego wysiłkiem,

-    zwiększenie rezerwy wieńcowej przejawiającej się:

•    wydłużeniem czasu wysiłku do wystąpienia obniżenia odcinka ST o 1 mm,

•    zwiększeniem wydolności podczas prób wysiłkowych,

•    wydłużeniem całkowitego czasu trwania próby wysiłkowej,

•    zmniejsza częstość napadów bólów dusznicowych oraz zużycie nitrogliceryny.

Działanie przeciwniedokrwienne i przeciwdusznicowe utrzymuje się przez 12 godzin po przyj ęciu leku.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Trimetazydyna po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około pięciu godzinach od podania leku.

Stałe stężenie leku w osoczu jest osiągane po 60 godzinach i jest stabilne przez cały okres leczenia.

Nie stwierdzono interakcji z pokarmami.

Dystrybucja:

Lek wiąże się z białkami osocza w około 16%. Objętość dystrybucji wynosi 4,8 l/kg, co oznacza dobre przenikanie leku do tkanek.

Wydalanie:

Trimetazydyna jest wydalana głównie z moczem, w postaci niezmienionej. Średni okres półtrwania wynosi 7 godzin, u pacjentów powyżej 65 lat zwiększa się do 12 godzin.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów:

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania trimetazydyny u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra trimetazydyny u badanych myszy, jak też szczurów i świnek morskich była niewielka. Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym przeprowadzono na szczurach i psach, nie stwierdzając toksycznego działania na żaden z narządów. W standardowym zestawie testów in-vitroin-vivo trimetazydyna nie wykazywała działania genotoksycznego. Badania toksyczności reprodukcyjnej trimetazydyny prowadzono na szczurach, myszach i królikach nie obserwując żadnego niekorzystnego wpływu na zdolność reprodukcyjną (w szczególności efektów teratogennych).

Badania embriotoksyczności u szczurów i królików nie wykazały teratogennego wpływu trimetazydyny. Nie obserwowano zmian skuteczności reprodukcyjnej w badaniu przeprowadzonym na trzech pokoleniach szczurów. Nie przeprowadzono konwencjonalnych badań w zakresie płodności oraz rozwoju przed- i poporodowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Celuloza mikrokrystaliczna Powidon (K30)

Guma ksantan

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Dla blistrów OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, OPA/Aluminium/PE/Aluminium: 2 lata. PVC/Aclar/Aluminium: 18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister składaj ący się z:

PVC/Aclar/Aluminium OPA/Aluminium/PVC/Aluminium OPA/Aluminium/PE/Aluminium w tekturowym pudełku.

Tabletki są dostępne w blistrach po 10, 20, 30, 40, 60 i 90 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S 117 Allee des Parcs 69 800, Saint-Priest Francja

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7/7

Trimetazydyna Mylan