Imeds.pl

Trimetazydyna Mylan 35 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Trimetazydyna Mylan, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Trimetazidini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Trimetazydyna Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trimetazydyna Mylan

3.    Jak stosować lek Trimetazydyna Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trimetazydyna Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK TRIMETAZYDYNA MYLAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Trimetazydyna optymalizuje wykorzystanie energii w komórkach i chroni komórki mieśnia serca przed skutkami zmniejszonego dopływu tlenu.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, razem z innymi lekami, w celu leczenia dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę wieńcową).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU TRIMETAZYDYNA MYLAN

Kiedy nie przyjmować leku Trimetazydyna Mylan:

- jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona: chorobę mózgu zaburzającą ruchy (drżenia, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód);

-    jeśli pacjent ma ciężko chore nerki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Trimetazydyna Mylan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent cierpi na choroby nerek, lekarz może dostosować dawkę leku.

Ten lek może spowodować lub nasilić objawy takie jak: drżenie, sztywna postawa, powolne ruchy i pociąganie nogami podczas chodzenia, niezrównoważony chód, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, co należy obserwować i zgłaszać lekarzowi, który dokona ponownej oceny leczenia.

Dzieci i młodzież

Lek Trimetazydyna Mylan nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Inne leki i Trimetazydyna Mylan:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,a także o lekach, którepacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Trimetazydyna Mylan z jedzeniem, piciem i alkoholem:

Trimetazydyna Mylan można przyjmować niezależnie od jedzenia i picia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania Trimetazydyna Mylan w okresie ciąży i karmienia piersią. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Ten lek może powodować uczucie zawrotów głowy i senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TRIMETAZYDYNA MYLAN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Trimetazydyna Mylan, 35 mg, to jedna tabletka przyjmowana dwa razy na dobę podczas

posiłków, rano i wieczorem.

Sposób stosowania:

Tabletka do stosowania doustnego.

Tabletkę należy połknąć w całości popijając wystarczającą ilością płynu, na przykład szklanką wody. Stosowanie u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat):

Nie zaleca się stosowania Trimetazydyna Mylan u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku.

Jeśli pacjent ma chore nerki lub powyżej 75 lat, lekarz dostosuje zalecaną dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trimetazydyna Mylan :

Nie zanotowano przypadków wystąpienia zatrucia z powodu przedawkowania leku Trimetazydyna Mylan.

Pominięcie zastosowania lekuTrimetazydyna Mylan:

W razie pominięcia przyjęcia dawki leku, należy po prostu przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Trimetazydyna Mylan:

Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Trimetazydyna Mylan jest zwykle dobrze tolerowany.

Często:

zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka i uczucie osłabienia.

Rzadko:

szybkie lub nieregularne bicie serca (zwane też palpitacjami), dodatkowe uderzenia serca, szybsze bicie serca, spadek ciśnienia krwi w pozycji stojącej, co powoduje zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia, złe samopoczucie (ogólne złe samopoczucie), zawroty głowy, upadki, zaczerwienienie twarzy.

Częstość nieznana:

objawy pozapiramidowe (niezwykłe ruchy, w tym drżenie oraz trzęsienie się rąk i palców, skręcające ruchy ciała, pociąganie nogami podczas chodzenia oraz sztywność ramion i nóg), zwykle przemijaj ące po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcia, ciężka uogólniona wysypka w postaci zaczerwienienia skóry i pęcherzy, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, j ęzyka lub gardła, co może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń, zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub tworzenia siniaków.

Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, jasno zabarwiony kał, ciemno zabarwiony mocz).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TRIMETAZYDYNA MYLAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze po (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Trimetazydyna Mylan:

- Substancją czynną leku jest trimetazydyny dichlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku, równoważność 27,5 mg trimetazydyny.

-    Pozostałe substancje pomocnicze to:

Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, powidon (K30), guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400 i żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Trimetazydyna Mylan i co zawiera opakowanie

Lek Trimetazydyna Mylan: różowe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczoną liczbą "35" po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Lek Trimetazydyna Mylan jest dostępny w blistrach zawierających 10, 20, 30, 40, 60 lub 90 tabletek w tekturowych pudełkach.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S 117 Allee des Parcs 69 800, Saint-Priest Francja

Wytwórca:

Lupin (Europe) Ltd

Victoria Court

Bexton Road, Knutsford

Cheshire, WA16 0PF, Wielka Brytania

Mc Dermott Laboratories Ltd, T/A Gerard Laboratories

35 - 36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Generics (UK) Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Lutrazine- Niemcy Trimetazigen MR- Bułgaria

Trimetazidin Mylan-Republika Czech, Węgry, Portugalia, Rumunia i Słowacja Trimetazydyna Mylan-Polska

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2012

4/4