+ iMeds.pl

Triptagram 100 mgUlotka Triptagram

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Triptagram, 50 mg, tabletki drażowane Triptagram, 100 mg, tabletki drażowane

Sumatriptanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Triptagram i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Triptagram

3.    Jak stosować lek Triptagram

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Triptagram

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Triptagram i w jakim celu się go stosuje

Lek Triptagram należy do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego.

Uważa się, że migrenowy ból głowy jest spowodowany rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Sumatryptan zwęża rozszerzone naczynia krwionośne, tym samym łagodzi migrenowy ból głowy.

Lek Triptagram jest stosowany w leczeniu napadów migrenowych z aurą lub bez aury (objawy przepowiadające, które zwykle obejmują zniekształcenia widzenia, takie jak błyski świetlne, zygzaki, gwiazdy lub fale).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Triptagram

Kiedy nie stosować leku Triptagram:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjent miał w przeszłości zawał mięśnia sercowego

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek choroby serca

-    jeśli u pacjenta występują objawy wskazujące na chorobę serca, takie jak chwilowy ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku w klatce piersiowej

-    jeśli pacjent miał w przeszłości udar mózgu lub epizod przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA, lżejsza postać udaru trwająca mniej niż 24 godziny)

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych, które powodują bolesne skurcze podczas chodzenia (nazywane chorobą naczyń obwodowych)

-    jeśli pacjent ma znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze krwi lub jeżeli ciśnienie tętnicze krwi jest wysokie pomimo przyjmowanych leków

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby

-    jeśli pacjent stosuje lub ostatnio stosował inne leki przeciwmigrenowe, w tym leki zawierające ergotaminę lub jej pochodne, takie jak metyzegridu maleinian lub jakikolwiek inny tryptan

lub agonistę 5-HT1 (tj. almotryptan, eletryptan, frowatryptan, naratryptan, ryzatryptan lub zolmitryptan).

-    jeśli pacjent stosuje lub ostatnio stosował inhibitory monoaminooksydazy (MAO-I) (np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji lub selegilinę stosowaną w chorobie Parkinsona).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Triptagram należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli u pacjenta występują objawy choroby serca, takie jak przemijający ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, które może również promieniować do gardła

-    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

-    jeśli pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowanych w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych)

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek

-    jeśli u pacjenta występuje padaczka lub jakakolwiek inna choroba, która może powodować obniżenie progu drgawkowego

-    jeśli pacjent jest uczulony na sulfonamidy

-    jeśli pacjent jest w grupie ryzyka rozwinięcia się choroby serca (np. pacjenci chorzy na cukrzycę, nałogowi palacze lub pacjenci stosujący nikotynową terapię zastępczą),

a w szczególności jest kobietą w okresie pomenopauzalnym lub mężczyzną w wieku powyżej 40 lat z wymienionymi czynnikami ryzyka, lekarz powinien zbadać czynność serca, zanim przepisze lek Triptagram. W bardzo rzadko występujących przypadkach mogą wystąpić ciężkie zaburzenia czynności serca po zastosowaniu sumatryptanu, nawet jeżeli nie wystąpiły wcześniej żadne objawy choroby serca. Należy poradzić się lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów.

Lek Triptagram powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów z bólem głowy, który na pewno jest migreną. Jeśli u pacjenta wystąpią bóle głowy o innym charakterze niż zwykle, nie należy przyjmować sumatryptanu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Po przyjęciu leku Triptagram może wystąpić krótkotrwały ból w klatce piersiowej i uczucie ucisku w klatce piersiowej, które może mieć znaczne nasilenie i może promieniować w kierunku gardła. W bardzo rzadko występujących przypadkach objawy te mogą być wywołane działaniem leku na serce. Dlatego też, jeśli objawy te nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Nadużywanie sumatryptanu może powodować przewlekłe, codzienne bóle głowy lub nasilenie bólów głowy. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent podejrzewa, że problem ten go dotyczy. Może okazać się konieczne przerwanie stosowania leku Triptagram, w celu ustąpienia tego problemu.

Dzieci i młodzież

Triptagram nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Triptagram a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Triptagram, jak również lek Triptagram może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania leków zawierających:

-    ergotaminę (stosowaną w leczeniu migreny) lub inne tryptany. Nie wolno przyjmować tych leków w tym samym czasie co lek Triptagram (patrz „Kiedy nie stosować leku Triptagram”).

Po przyjęciu leków zawierających ergotaminę, należy odczekać co najmniej 24 godziny przed zastosowaniem leku Triptagram. Po przyjęciu leku Triptagram, należy odczekać co najmniej

6 godzin przed zastosowaniem leków zawierających ergotaminę i co najmniej 24 godziny przed zastosowaniem leków zawierających inne tryptany.

-    inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji lub selegilina stosowana w chorobie Parkinsona)

-    lit (stosowany w manii i (lub) depresji (chorobie dwubiegunowej))

-    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych) lub preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca

(Hypericum perforatum).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Doświadczenie w stosowaniu sumatryptanu w czasie ciąży jest ograniczone.

Sumatryptan przenika do mleka ludzkiego, dlatego należy unikać karmienia piersią w ciągu 12 godzin po przyjęciu sumatryptanu. Nie należy karmić dziecka mlekiem odciągniętym w tym czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci z migreną mogą odczuwać senność z powodu napadów migreny lub przyjmowania leku Triptagram. Należy brać to pod uwagę w sytuacjach wymagających zwiększonej uwagi, np. w czasie prowadzenia pojazdów. Patrz również „Możliwe działania niepożądane”.

Lek Triptagram zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Triptagram

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz podejmie decyzję co do wielkości dawki odpowiedniej dla każdego pacjenta. Nie należy stosować większych dawek niż zalecone.

-    Tabletki drażowane należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody. Tabletki drażowane 50 mg, mogą być podzielone na dwie równe dawki. Tabletki drażowane można rozkruszyć i wymieszać z wodą.

-    Lek Triptagram należy przyjąć po wystąpieniu pierwszych oznak napadu migreny, ale lek może być przyjęty także w trakcie napadu.

-    Leku Triptagram nie należy przyjmować zapobiegawczo (profilaktycznie).

Dawkowanie:

Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych w napadzie migreny to jedna tabletka drażowana 50 mg. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować dawki 100 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 300 mg.

Jeśli objawy migreny początkowo ustąpią po przyjęciu dawki leku, ale następnie powrócą, można przyjąć powtórnie jedną dawkę leku, a w rzadko występujących przypadkach maksymalnie dwie dawki leku w ciągu 24 godzin, biorąc pod uwagę fakt, że minimalna przerwa pomiędzy dawkami to 2 godziny. Nie wolno przyjmować dawki większej niż maksymalna dawka dobowa 300 mg.

Jeśli objawy migreny NIE ustąpią po przyjęciu pierwszej dawki leku, a lek nie wykazuje działania, nie należy przyjmować kolejnych dawek w czasie tego samego napadu migreny.

Przy kolejnym napadzie migreny można powtórnie przyjąć lek Triptagram.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Triptagram jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Triptagram

Objawy przedawkowania są takie same jak te wymienione w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”. W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku, zawsze należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre z wymienionych poniżej objawów mogą być wywołane przez sam napad migreny.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona następująco:

Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

Bardzo rzadko: Częstość nieznana


występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów.

występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów.

występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale częściej

niż u 1 na 10 000 pacjentów.

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów.

(nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Często:

•    zaczerwienienie twarzy (zaczerwienienie trwające kilka minut), zawroty głowy, uczucie osłabienia, zmęczenie i senność

•    krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po przyjęciu leku

•    złe samopoczucie (nudności) lub wymioty

•    ból, uczucie gorąca lub uczucie zimna, uczucie ociężałości, rozpierania i ucisku w jakiejkolwiek części ciała, włączając klatkę piersiową i gardło

•    niezwykłe odczucia, w tym drętwienie i mrowienie

•    duszność

•    ból mięśni.

Jeżeli objawy te utrzymują się lub są ciężkie, zwłaszcza ból w obrębie klatki piersiowej lub okolicy serca, który promieniuje do ramion, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo rzadko:

• zaburzenia czynności wątroby. Jeżeli pacjent ma badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby, powinien poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że przyjmuje lek Triptagram.

Częstość nieznana:

•    zaburzenia widzenia, takie jak: migotanie światła, podwójne widzenie lub osłabienie widzenia. W pojedynczych przypadkach może wystąpić trwałe ograniczenie zdolności widzenia.

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które może prowadzić do omdlenia zwłaszcza podczas zmiany pozycji na stojącą

•    wolny lub przyspieszony rytm serca, kołatanie serca (uczucie przyspieszonego bicia serca), zmiany w rytmie serca

•    drżenie, drgawki    lub niekontrolowane    ruchy ciała

•    sztywność karku

•    zapalenie okrężnicy (część jelita grubego), które mogą się objawiać jako ból lewej, dolnej części brzucha i (lub) krwistą biegunką

•    objaw Raynauda, który może objawiać się zblednięciem lub zasinieniem skóry i (lub) bólem palców rąk, nóg, uszu, nosa lub szczęki jako reakcja na zimno lub stres

•    przej ściowe zmiany niedokrwienne    w    badaniu    EKG

•    biegunka

•    ból stawów

•    niepokój

•    nasilone pocenie się.

Jeżeli wystąpią następujące działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Triptagram i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    nagła duszność, kołatanie serca lub ucisk w klatce piersiowej, opuchnięcie powiek, twarzy lub ust, wysypka skórna - czerwone plamy lub pokrzywka (guzki skórne), objawy, które mogą wskazywać na reakcję alergiczną

•    napad drgawkowy (zwłaszcza u pacjentów z padaczką w wywiadzie)

•    dławica piersiowa (ból    w klatce piersiowej,    często    spowodowany przez ćwiczenia), zawał serca

lub skurcz naczyń krwionośnych serca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Triptagram

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Triptagram

-    Substancją czynną jest sumatryptan. Jedna tabletka drażowana zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu (w postaci sumatryptanu bursztynianu).

-    Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, laktoza bezwodna, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, otoczka: laktoza jednowodna, mannitol, triacetyna, talk, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Triptagram i co zawiera opakowanie

Tabletka drażowana (tabletka).

50 mg: biała, owalna, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym po obu stronach

i na krawędziach bocznych, nadrukowanym oznaczeniem „SN” po jednej stronie i „50” po drugiej

stronie.

100 mg: biała, owalna, obustronnie wypukła tabletka z nadrukowanym oznaczeniem „SN” po jednej stronie i „100” po drugiej stronie.

Wielkości opakowań:

Blistry zawierające 2, 4 lub 6 tabletek drażowanych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca Actavis hf

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjöröur Islandia

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600 Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013

6

Triptagram

Charakterystyka Triptagram

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Triptagram, 50 mg, tabletki drażowane Triptagram, 100 mg, tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka drażowana zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu (w postaci sumatryptanu bursztynianu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

50 mg: laktoza jednowodna i laktoza bezwodna w ilości odpowiadającej 176 mg laktozy bezwodnej. 100 mg: laktoza jednowodna i laktoza bezwodna w ilości odpowiadającej 352 mg laktozy bezwodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka drażowana (tabletka).

50 mg: biała, owalna, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym po obu stronach i na krawędziach, z nadrukowanym oznaczeniem “SN” po jednej stronie i „50” po drugiej stronie.

100 mg: biała, owalna, obustronnie wypukła tabletka z nadrukowanym oznaczeniem “SN” po jednej stronie i „100” po drugiej stronie.

50 mg: tabletka drażowana może być podzielona na dwie równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ostrego napadu migreny z aurą lub bez aury.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sumatryptanu nie należy podawać zapobiegawczo.

Sumatrypran jest zalecany do stosowania w monoterapii w leczeniu ostrych napadów migreny i nie powinien być stosowany jednocześnie z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w tym metyzergidem, patrz punkt 4.3).

Sumatrypan powinien być zastosowany tak szybko jak to jest możliwe po wystąpieniu bólu migrenowego. Jednakże sumatryptan jest tak samo skuteczny, nawet jeżeli został podany w późniejszym czasie podczas napadu migrenowego.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych wynosi 50 mg, podawane jednorazowo. Niektórzy pacjenci mogą wymagać podania dawki 100 mg.

Pomimo, że zalecana dawka doustna sumatryptanu wynosi 50 mg, trzeba brać pod uwagę fakt, że ciężkość napadów migreny różni się w zależności od pacjenta.

Jeżeli u pacjenta po zastosowaniu pierwszej dawki sumatryptanu objawy nie ustąpią, to kolejnej dawki produktu nie należy stosować w czasie tego samego napadu. W takich przypadkach, napad bólu należy leczyć paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym lub niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Sumatryptan może być zastosowany w leczeniu kolejnych napadów.

Jeżeli pacjent odpowie na pierwszą dawkę ale objawy powrócą, można przyjąć drugą dawkę w ciągu kolejnych 24 godzin, pod warunkiem zachowania co najmniej dwugodzinnej przerwy pomiędzy dwiema dawkami. W przeciągu 24 godzin powinno się przyjąć nie więcej niż 300 mg produktu.

Dzieci i młodzież

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania sumatryptanu w postaci tabletek drażowanych u dzieci w wieku poniżej 10 lat nie zostało ustalone. W tej grupie wiekowej nie są dostępne dane kliniczne. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania sumatryptanu w postaci tabletek drażowanych u dzieci w wieku od 10 do 17 lat nie zostało wykazane w badaniach klinicznych w tej grupie wiekowej. Dlatego też stosowanie sumatryptanu u dzieci w wieku od 10 do 17 lat nie jest zalecane (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenie dotyczące stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Farmakokinetyka produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku nie została wystarczająco zbadana. Do czasu uzyskania większej ilości danych nie zaleca się stosowania sumatryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Niewydolność wątroby

Pacjenci z lekką do umiarkowanej niewydolnością: u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby należy rozważyć stosowanie małych dawek (25 mg - 50 mg).

Niewydolność nerek Patrz punkt 4.4.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Tabletki mogą być rozgniatane i zawieszane w płynie.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 (patrz punkt 4.4).

Zawał mięśnia sercowego w wywiadzie lub rozpoznana choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa Prinzmetala lub skurcz naczyń wieńcowych, choroba naczyń obwodowych lub wystąpienie objawów przedmiotowych lub podmiotowych wskazujących na chorobę niedokrwienną serca.

Choroba naczyń mózgowych w wywiadzie lub przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) w wywiadzie.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niewielkie, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

Jednoczesne stosowanie ergotaminy lub pochodnych ergotaminy (w tym metyzergidu) lub jakichkolwiek tryptanów/agonistów receptora 5-hydroksytryptaminy-1 (5-HTj) i sumatryptanu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i odwracalnych (np. moklobemid) lub nieodwracalnych (np. selegilina) inhibitorów monoaminooksydazy (MAO-I) jest przeciwwskazane. Nie stosować Sumatryptanu przez pierwsze 2 tygodnie po zakończeniu leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Sumatriptan należy stosować tylko w przypadkach, gdy jednoznacznie rozpoznano migrenę. Sumatriptan nie jest wskazany do stosowania w migrenie hemiplegicznej, podstawnej lub oftalmoplegicznej.

Podobnie jak w przypadku innych terapii ostrych napadów migreny, przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z nowo zdiagnozowaną migreną lub u których stwierdza się nietypowe objawy migreny, należy wykluczyć inne ciężkie schorzenia neurologiczne.

Należy pamiętać o tym, że u pacjentów z migreną może być zwiększone ryzyko występowania niektórych zaburzeń mózgowo-naczyniowych (np. udar (ang. CVA), przemijający napad niedokrwienny mózgu (ang. TIA)).

Po podaniu sumatryptanu mogą występować przemijające objawy, zwłaszcza ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, które mogą być intensywne i promieniować do gardła (patrz punkt 4.8). W przypadku podejrzenia, że objawy wskazują na chorobę niedokrwienną serca, należy przerwać leczenie sumatryptanem i przeprowadzić odpowiednie badania.

Sumatryptan należy stosować z ostrożnością u pacjentów w kontrolowanym, łagodnym nadciśnieniem, ponieważ u niewielkiej części pacjentów obserwowano przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego i obwodowego oporu naczyniowego.

Sumatryptanu nie należy stosować u pacjentów z czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, w tym nałogowych palaczy papierosów lub pacjentów stosujących nikotynową terapię zastępczą, aż do czasu przeprowadzenia diagnostyki wykluczającej choroby serca (patrz punkt 4.3.). Jest to szczególnie istotne w przypadku przepisywania produktu kobietom w okresie pomenopauzalnym i mężczyznom w wieku powyżej 40 lat, u których występują powyższe czynniki ryzyka. Jednak takie badania nie u wszystkich pacjentów umożliwią zdiagnozowanie choroby serca.

W bardzo rzadko występujących przypadkach ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe mogą pojawić się nawet u pacjentów, u których nie stwierdzano wcześniej choroby serca.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko opisywano przypadki pacjentów z zespołem serotoninowym (w tym ze zmiennym stanem umysłowym, niestabilnością układu nerwowego autonomicznego i zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi) w następstwie jednoczesnego przyjmowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptanu. Zespół serotoninowy był obserwowany również w przypadku jednoczesnego stosowania tryptanów i inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI).

Jeżeli jednoczesne stosowanie SSRI/SNRI i sumatryptanu jest uzasadnione klinicznie, zalecana jest odpowiednia obserwacja pacjenta (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność stosując sumatryptan u pacjentów ze schorzeniami, które mogą zaburzać wchłanianie, metabolizm lub wydalanie sumatryptanu, np. u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu u pacjentów z napadami drgawkowymi lub obecnością innych czynników ryzyka w wywiadzie, u których występuje obniżony próg drgawkowy, gdyż opisywano występowanie napadów drgawkowych związanych z zastosowaniem sumatryptanu (patrz punkt 4.8).

Pacjenci ze znaną nadwrażliwością na sulfonamidy mogą reagować na sumatryptan wystąpieniem reakcji alergicznych, od skórnych reakcji nadwrażliwości do anafilaksji.

Dowody dotyczące występowania alergii krzyżowej są ograniczone. Niemniej jednak należy zachować ostrożność, stosując sumatryptan u tych pacjentów.

W przypadku jednoczesnego stosowania tryptanów i preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), częstość występowania działań niepożądanych może być większa.

Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek rodzaju leków przeciwbólowych może nasilać bóle głowy. Jeżeli taki stan wystąpi lub istnieje podejrzenie, że może wystąpić, należy zasięgnąć porady lekarza i nie należy kontynuować leczenia. Rozpoznanie bólów głowy występujące z powodu nadużycia leków (MOH, ang. medication overuse headache) należy podejrzewać u pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych.

Nie należy stosować większych dawek produktu Triptagram niż jest to zalecane.

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak jest dowodów na interakcje między sumatryptanem a propranololem, flunaryzyną, pizotyfenem lub alkoholem.

Dane dotyczące interakcji z produktami leczniczymi zawierającymi ergotaminę lub innym tryptanem/agonistą receptora 5-HT1 są ograniczone. Jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych jest przeciwwskazane, teoretycznie, ze względu na zwiększenie ryzyka wystąpienia skurczu naczyń wieńcowych.

Nie jest znany okres czasu, który należy zachować pomiędzy przyjęciem sumatryptanu a przyjęciem preparatów zawierających ergotaminę lub inny tryptan/agonistę receptora 5-HT1. Zależy to zarówno od dawek, jak i rodzajów zastosowanych produktów leczniczych. Działania tych leków mogą się sumować. Należy zachować co najmniej 24-godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem produktu leczniczego zawierającego ergotaminę lub przyjęciem innego tryptanu/agonisty receptora 5-HT1 a przyjęciem produktu leczniczego zawierającego sumatryptan. Odwrotnie, zaleca się odczekanie co najmniej 6 godzin po przyjęciu sumatryptanu przed podaniem preparatu zawierającego ergotaminę oraz co najmniej 24 godzin przed podaniem innego tryptanu/agonisty receptora 5-HT (patrz punkt 4.3).

Możliwe jest wystąpienie interakcji pomiędzy sumatryptanem a inhibitorami MAO, a ich jednoczesne podawanie jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, rzadko opisywano przypadki pacjentów z zespołem serotoninowym (w tym ze zmiennym stanem umysłowym, niestabilnością układu nerwowego autonomicznego i zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi) w następstwie jednoczesnego przyjmowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i sumatryptanu. Zespół serotoninowy był obserwowany również w przypadku jednoczesnego stosowania tryptanów i inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI) (patrz punkt 4.4).

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego może być także w przypadku jednoczesnego podawania sumatryptanu i preparatów litu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu dotyczące ekspozycji na sumatryptan w pierwszym trymestrze ciąży pochodzą od grupy ponad 1000 kobiet. Wprawdzie dane te nie zawierają wystarczających informacji do sformułowania ostatecznych wniosków, jednak nie wskazują też na zwiększone ryzyko wrodzonych wad rozwojowych. Doświadczenia dotyczące zastosowania sumatryptanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży są ograniczone.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego działania teratogennego ani szkodliwego wpływu ma rozwój w okresie około- i poporodowym. Niemniej jednak przeżywalność płodów u królików może być zmieniona (patrz punkt 5.3).

Kobiety ciężarne mogą stosować sumatryptan tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Wykazano, że po podaniu podskórnym sumatryptan przenika do mleka ludzkiego. Aby zmniejszyć wpływ na dziecko, należy unikać karmienia piersią w ciągu 12 godzin po przyjęciu sumatryptanu, a odciągnięte w tym czasie mleko należy wylewać.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu sumatryptanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentów z migreną może występować senność z powodu napadów migreny lub leczenia sumatryptanem. Takie objawy mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zdarzenia niepożądane zostały wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów i częstością występowania.

Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Niektóre objawy zgłaszane jako działania niepożądane mogą mieć związek z objawami migreny.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w zakresie od nadwrażliwości skórnej (tak jak pokrzywka) do anafilaksji.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia w tym parestezje i niedoczulica.

Częstość nieznana: napady drgawkowe, chociaż niektóre występowały u pacjentów z padaczką w wywiadzie lub innymi stanami predysponującymi do drgawek. Istnieją także doniesienia o ich występowaniu u pacjentów bez takich czynników predysponujących. Drżenie, ubytek pola widzenia, oczopląs, mroczki.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: uczucie migotania światła, podwójne widzenie, pogorszenie widzenia. Utrata widzenia, w tym doniesienia o trwałych ubytkach wzroku. Zaburzenia widzenia mogą jednak wystąpić również podczas samego napadu migreny.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: bradykardia, tachykardia, kołatania serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz tętnicy wieńcowej, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Często: przemijające zwiększenia ciśnienia krwi, występujące w krótkim czasie po podaniu produktu. Zaczerwienienie skóry twarzy.

Częstość nieznana: niedociśnienie, objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności i wymioty występujące u niektórych pacjentów, choć nie wiadomo czy jest to związne z sumatryptanem czy chorobą zasadniczą.

Częstość nieznana: niedokrwienne zapalenie jelita grubego, biegunka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: uczucie ociężałości (zwykle przemijające i może mieć znaczne nasilenie oraz może występować w jakiejkolwiek części ciała, w tym w obrębie klatki piersiowej i gardła). Ból mięśni. Częstość nieznana: sztywność szyi, ból stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Ból, uczucie gorąca lub zimna, napięcia lub ucisku (zdarzenia te są zwykle przemijające i mogą mieć znaczne nasilenie oraz mogą występować w jakiejkolwiek części ciała, w tym w obrębie klatki piersiowej i gardła), uczucie osłabienia i zmęczenie (oba zdarzenia objawy mają w większości nasilenie łagodne do umiarkowanego i są przemijające).

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko: okazjonalnie obserwowano niewielkie nieprawidłowości w wynikach badań czynności wątroby.

Zaburzenia psychiczne Częstość nieznana: lęk.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: nadmierna potliwość

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

U pacjentów otrzymujących dawki do 12 mg sumatryptanu w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym nie obserwowano istotnych działań niepożądanych. Po podaniu dawek podskórnych większych niż 16 mg i dawek doustnych większych niż 400 mg obserwowano wyłącznie działania niepożądane opisane w punkcie 4.8.

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy obserwować, przez co najmniej 10 godzin i zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Brak informacji dotyczących wpływu hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenia sumatryptanu w osoczu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwmigrenowe; selektywni agoniści receptora serotoninowego (5-HT0;

kod ATC: N 02 CC 01

Sumatryptan jest selektywnym agonistą naczyniowego receptora 5-hydroksytryptaminy-1, który nie działa na inne receptory 5HT. Ten rodzaj receptorów znajduje się głównie w czaszkowych naczyniach krwionośnych. U zwierząt, sumatryptan powoduje selektywnie skurcz naczyń odchodzących od tętnicy szyjnej, które dostarczają krew do tkanek zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, w tym do opon mózgowych. Uważa się, że mechanizmem odpowiedzialnym za występowanie migreny u ludzi jest rozszerzenie tych naczyń. Wyniki badań na zwierzętach wskazują na hamowanie również aktywności nerwu trójdzielnego przez sumatryptan. Oba te mechanizmy (skurcz naczyń wewnątrzczaszkowych i hamowanie aktywności nerwu trójdzielnego) mogą składać się na przeciwmigrenowe działanie sumatryptanu u ludzi. Reakcja kliniczna pojawia się po około 30 minutach po podaniu doustnym dawki 100 mg.

Przeprowadzono szereg badań klinicznych kontrolowanych placebo, w których oceniano bezpieczeństwo stosowania i skuteczność podawanego doustnie sumatryptanu u 800 nastolatków z migreną, w wieku od 12 do 17 lat. Nie udało się wykazać istotnych różnic w łagodzeniu bólu głowy w ciągu 2 godzin pomiędzy placebo i różnymi dawkami sumatryptanu. Profil działań niepożądanych sumatryptanu stosowanego doustnie u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat był podobny do profilu bezpieczeństwa sumatryptanu badanego w populacji osób dorosłych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym sumatryptan jest szybko wchłaniany i osiąga 70% maksymalnego stężenia w osoczu po 45 minutach. Średnie maksymalne stężenie w osoczu po podaniu dawki 100 mg wynosi 54 ng/ml. Średnia bezwzględna biodostępność po podaniu doustnym wynosi 14%, co częściowo wynika z metabolizmu przedukładowego, a częściowo z niepełnego wchłaniania.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin.

Sumatryptan w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (14% - 21%), a średnia objętość dystrybucji wynosi 170 litrów. Średni klirens całkowity wynosi około 1 160 ml/min, a średni klirens nerkowy wynosi około 260 ml/min. Klirens pozanerkowy stanowi około 80% klirensu całkowitego, co wskazuje, że sumatryptan jest eliminowany głównie poprzez metabolizm. Główny metabolit, analog kwasu indolooctowego sumatryptanu, jest wydalany przede wszystkim z moczem w postaci wolnego kwasu i w postaci sprzężonej z glukuronidem. Metabolit ten nie wykazuje aktywności wobec receptorów 5HTj lub 5HT2. Nie zidentyfikowano innych metabolitów. Wydaje się, że napady migreny nie mają istotnego wpływu na farmakokinetykę sumatryptanu podawanego doustnie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniu płodności przeprowadzonym u szczurów, z zastosowaniem dawek znacznie większych niż maksymalne dawki stosowane u ludzi, stwierdzono zmniejszenie ilości zakończonych pomyślnie

inseminacji. U królików obserwowano przypadki śmierci zarodków bez wyraźnych zniekształceń. Znaczenie tych wyników dla ludzi nie jest znane.

W układach in vitro i w badaniach na zwierzętach sumatryptan nie wykazywał działania genotoksycznego ani rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Laktoza jednowodna Mannitol

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Triacetyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium lub PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku:

2, 3, 4, 6, 12, 18 i 24 tabletek drażowanych.

Pojemniki HDPE z nakrętką wykonaną z LDPE:

2, 3, 4, 6, 12, 18 i 24 tabletek drażowanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjoróur Islandia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

50 mg: 14228 100 mg: 14229

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.12. 2007 Data przedłużenia pozwolenia: 28.11.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Listopad 2013

9

Triptagram