+ iMeds.pl

Trisequens 2 mg (niebieskie), 2 mg + 1 mg (białe), 1 mg (czerwone)Ulotka Trisequens

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Trisequens

2 mg (niebieskie), 2 mg + 1 mg (białe), 1 mg (czerwone), tabletki powlekane

Estradiol + noretysteronu octan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Trisequens i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trisequens

3.    Jak stosować lek Trisequens

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trisequens

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Trisequens i w jakim celu się go stosuje

Trisequens to lek do stosowania w sekwencyjnej złożonej hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), przyjmowany codziennie bez przerw. Lek Trisequens jest stosowany u kobiet po menopauzie, u których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od wystąpienia ostatniej naturalnej miesiączki.

Lek Trisequens zawiera 2 hormony: estrogen (estradiol) i progestagen (noretysteronu octan). Estradiol zawarty w leku Trisequens jest identyczny z estradiolem wytwarzanym przez jajniki u kobiet i jest klasyfikowany jako naturalny estrogen. Noretysteronu octan jest syntetycznym progestagenem, działającym podobnie do progesteronu - innego ważnego żeńskiego hormonu płciowego.

Lek Trisequens jest stosowany w celu:

złagodzenia objawów pojawiających się po menopauzie

W czasie menopauzy spada ilość estrogenów produkowanych w organizmie kobiety, co może powodować takie objawy jak uczucie gorąca na twarzy, szyi i klatce piersiowej („uderzenia gorąca”). Trisequens łagodzi te objawy po menopauzie. Lek Trisequens może zostać zalecony pacjentce tylko, gdy objawy znacznie utrudniają codzienne życie;

zapobiegania osteoporozie

Po menopauzie u niektórych kobiet rozwija się kruchość kości (osteoporoza). Wszystkie dostępne możliwości należy przedyskutować z lekarzem.

Jeśli pacjentka jest narażona na zwiększone ryzyko złamań z powodu osteoporozy i inne leki nie są odpowiednie, lek Trisequens można stosować w celu zapobiegania osteoporozie po menopauzie.

Doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trisequens Wywiad lekarski i regularne badania lekarskie

Stosowanie HTZ niesie ze sobą ryzyko, które powinno być rozważone, kiedy pacjentka decyduje się czy zastosować hormonalną terapię zastępczą lub kontynuować jej stosowanie.

Doświadczenie w leczeniu kobiet w okresie przedwczesnej menopauzy (z powodu niewydolności jajników lub zabiegu chirurgicznego) jest ograniczone. Jeśli pacjentka przechodzi przedwczesną menopauzę ryzyko związane ze stosowaniem HTZ może się różnić. Należy porozmawiać z lekarzem.

Przed rozpoczęciem (lub wznowieniem) stosowania HTZ, lekarz powinien przeprowadzić wywiad lekarski, w tym rodzinny. Lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu badań, w tym badania piersi i (lub) badania ginekologicznego, jeśli są niezbędne.

Jeżeli pacjentka rozpocznie stosowanie leku Trisequens, powinna regularnie zgłaszać się na badania lekarskie (przynajmniej raz w roku). Podczas tych badań, powinna rozważyć z lekarzem korzyści i zagrożenia wynikające z kontynuacji stosowania leku Trisequens.

Pacjentka powinna regularnie przechodzić badania mammograficzne, zgodnie z zaleceniami lekarza. Kiedy nie stosować leku Trisequens

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej schorzeń lub w razie wątpliwości należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Trisequens.

Nie należy rozpoczynać stosowania leku Trisequens, jeśli:

•    rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się raka piersi;

•    rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się raka błony śluzowej macicy (rak endometrium) lub inny nowotwór estrogenozależny;

•    występują niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych;

•    występuje nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) i nie jest ona leczona;

•    rozpoznano lub występowały w przeszłości zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa), np. w żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płucach (zatorowość płucna);

•    rozpoznano zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak niedobór białka C, białka S lub antytrombiny);

•    rozpoznano lub występowały w przeszłości choroby wywołane przez zakrzepy krwi w tętnicach, takie jak zawał mięśnia sercowego, udar lub dusznica bolesna;

•    rozpoznano lub występowała w przeszłości choroba wątroby, a wyniki testów czynności wątroby nie powróciły do wartości prawidłowych;

•    pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na estradiol, noretysteronu octan lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Trisequens (wymienionych w punkcie 6. Zawartość opakowania i inne informacje);

•    występuje rzadka, dziedziczna choroba krwi - porfiria.

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych stanów pojawi się po raz pierwszy podczas stosowania leku Trisequens, należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o występowaniu w przeszłości któregokolwiek z wymienionych poniżej schorzeń, gdyż mogą one wystąpić ponownie lub nasilić się w czasie stosowania leku Trisequens. W takim przypadku lekarz może stwierdzić, że pacjentka wymaga częstszego monitorowania:

•    mięśniaki macicy (włókniaki macicy),

•    rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy (endometrioza) lub nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) w wywiadzie,

•    czynniki zwiększające ryzyko zakrzepów krwi (patrz Zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)),

•    czynniki zwiększające ryzyko nowotworów estrogenozależnych (takie jak rak piersi u matki, siostry lub babki),

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

•    choroba wątroby, np. łagodny nowotwór wątroby,

•    cukrzyca,

•    kamica żółciowa,

•    migrena lub silne bóle    głowy,

•    choroba układu immunologicznego mająca wpływ na wiele narządów (toczeń rumieniowaty układowy),

•    padaczka,

•    astma oskrzelowa,

•    choroba ucha prowadząca do stopniowej utraty słuchu (otoskleroza),

•    wysokie stężenie tłuszczów (trójglicerydów) we krwi,

•    zatrzymywanie płynów    spowodowane zaburzoną czynnością serca lub nerek,

•    nietolerancja laktozy.

W przypadku wystąpienia poniższych schorzeń podczas stosowania HTZ należy przerwać stosowanie leku Trisequens i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    jeśli wystąpi którekolwiek ze schorzeń wymienionych w punkcie Kiedy nie stosować leku Trisequens,

•    jeśli skóra lub białkówki oczu zżółkną (żółtaczka) co może być objawem zaburzeń czynności wątroby,

•    jeśli wystąpi znaczące zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (objawami mogą być: ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy),

•    jeśli po raz pierwszy pojawi się ból głowy typu migrenowego,

•    jeśli zostanie stwierdzona ciąża,

•    jeśli wystąpią obj awy zakrzepu krwi, takie j ak:

-    bolesny obrzęk i zaczerwienienie kończyn dolnych,

-    nagły ból w klatce piersiowej,

-    trudności w oddychaniu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz punkt Zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa).

Uwaga: Trisequens nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeżeli minęło mniej niż 12 miesięcy od momentu wystąpienia ostatniej miesiączki lub pacjentka jest w wieku poniżej 50 lat, może być konieczne zastosowanie dodatkowej metody zapobiegania ciąży. Należy porozmawiać z lekarzem.

HTZ i rak

Nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) i rak błony śluzowej macicy (rak endometrium)

Stosowanie wyłącznie estrogenów w HTZ zwiększa ryzyko nadmiernego rozrostu błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) i raka błony śluzowej macicy (rak endometrium).

Progestagen w leku Trisequens pomaga zmniejszyć to dodatkowe ryzyko.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 65 lat z zachowaną macicą i nie stosujących HTZ, średnio u 5 na 1000 zostanie zdiagnozowany rak endometrium.

U kobiet w wieku od 50 do 65 lat z zachowaną macicą i stosujących wyłącznie estrogeny w HTZ, w zależności od czasu trwania leczenia i dawki przyjmowanych estrogenów, u 10 do 60 na 1000 kobiet zostanie zdiagnozowany rak endometrium (tzn. od 5 do 55 dodatkowych przypadków).

Niespodziewane krwawienia

W czasie stosowania leku Trisequens występuje comiesięczne krwawienie (zwane krwawieniem z odstawienia). Jednakże, jeśli pojawią się dodatkowe niespodziewane krwawienia lub krople krwi (plamienie), które:

•    utrzymują się w czasie dłuższym niż przez pierwsze 6 miesięcy,

•    wystąpią po stosowaniu leku Trisequens przez dłużej niż 6 miesięcy,

•    utrzymują się pomimo zaprzestania stosowania leku Trisequens, należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe.

Rak piersi

Dowody wskazują, że stosowanie złożonej estrogenowo-progestagenowej i możliwe, że także wyłącznie estrogenowej HTZ zwiększa ryzyko raka piersi. Dodatkowe ryzyko zależy od tego jak długo stosowało się HTZ. Dodatkowe ryzyko ujawnia się w czasie kilku lat, jednakże wraca do wartości wyjściowych w ciągu kilku lat (najczęściej po 5 latach) od zaprzestania leczenia.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 79 lat niestosujących HTZ, średnio u 9 do 17 na 1000 zostanie zdiagnozowany rak piersi w ciągu 5 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 79 lat stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ przez 5 lat, liczba przypadków wyniesie od 13 do 23 na 1000 kobiet (tzn. od 4 do 6 dodatkowych przypadków).

Należy regularnie badać piersi. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku zauważenia którejkolwiek ze zmian:

•    zapadanie się skóry,

•    zmiany brodawki sutkowej,

•    obecność guzków, które są widoczne lub    wyczuwalne.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko. Niewielki wzrost ryzyka wystąpienia raka jajnika zaobserwowano u kobiet stosujących HTZ przez co najmniej 5 do 10 lat.

U kobiet w wieku od 50 do 69 lat niestosujących HTZ, średnio u 2 kobiet na 1000 zostanie zdiagnozowany rak jajnika w ciągu 5 lat. U kobiet, które stosowały HTZ przez 5 lat, liczba przypadków wyniesie od 2 do 3 na 1000 kobiet (tzn. nie więcej niż 1 dodatkowy przypadek).

Wpływ HTZ na serce i krążenie

Zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)

Ryzyko zakrzepów krwi w żyłach jest od 1,3- do 3-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do niestosujących, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania.

Zakrzepy krwi mogą stanowić zagrożenie i jeśli przemieszczą się do płuc, mogą powodować ból w klatce piersiowej, duszność, utratę przytomności, a nawet śmierć.

Ryzyko zakrzepów krwi w żyłach jest większe, jeżeli pacjentka jest w starszym wieku oraz w przypadku wystąpienia poniższych czynników. Należy poinformować lekarza, jeśli:

•    pacjentka nie może chodzić przez dłuższy czas z powodu poważnych zabiegów chirurgicznych, urazu lub choroby (patrz także punkt 3. Jeśli planowana jest operacja);

•    występuje otyłość (wskaźnik masy ciała - WMC >30 kg/m2 pc.);

•    występuj ą zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, które wymagają długotrwałego przyjmowania leków zapobiegających powstawaniu zakrzepów krwi;

•    u kogokolwiek z bliskiej rodziny dochodziło w przeszłości do powstawania zakrzepów krwi w kończynach dolnych, płucach lub innych narządach;

•    występuje toczeń rumieniowaty układowy;

u pacjentki zdiagnozowano raka.

Jeśli wystąpią objawy zakrzepów krwi, patrz W przypadku wystąpienia poniższych schorzeń podczas stosowania HTZ należy przerwać stosowanie leku Trisequens i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat niestosujących HTZ, liczbę przypadków zakrzepów krwi w żyłach w ciągu 5 lat szacuje się na 4 do 7 na 1000 kobiet.

Natomiast u kobiet w wieku od 50 do 59 lat stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ, liczba przypadków w ciągu 5 lat wyniesie od 9 do 12 na 1000 kobiet (tzn. 5 dodatkowych przypadków).

Choroba naczyń wieńcowych (zawał serca)

Nie ma dowodów, że HTZ pomaga zapobiegać zawałowi serca.

U kobiet w wieku powyżej 60 lat stosujących estrogenowo-progestagenową HTZ występuje nieznacznie większe ryzyko rozwoju choroby wieńcowej niż u kobiet niestosujących HTZ.

Udar niedokrwienny mózgu

Ryzyko udaru mózgu jest około 1,5-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ w porównaniu do niestosujących. Liczba dodatkowych przypadków udaru spowodowanych stosowaniem HTZ będzie się zwiększać wraz z wiekiem.

Porównanie

U kobiet w wieku od 50 do 59 lat niestosujących HTZ, średnio liczbę przypadków wystąpienia udaru w ciągu 5 lat szacuje się na 8 na 1000 kobiet.

Natomiast u kobiet w wieku od 50 do 59 lat stosujących HTZ, liczba przypadków w ciągu 5 lat wyniesie 11 na 1000 kobiet (tzn. 3 dodatkowe przypadki).

Inne stany

HTZ nie zapobiega utracie pamięci. Ryzyko utraty pamięci może być w pewnym stopniu większe u kobiet, które rozpoczęły stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.

Lek Trisequens a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność działania leku Trisequens, co może prowadzić do nieregularnych krwawień. Dotyczy to leków wymienionych poniżej:

•    leki przeciwpadaczkowe (takie jak: fenobarbital, fenytoina i karbamazepina);

•    leki przeciwgruźlicze (takie jak: ryfampicyna i ryfabutyna);

•    leki stosowane w zakażeniach wirusem HIV (takie jak: newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir);

•    produkty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

Inne leki mogące zwiększać działanie leku Trisequens:

•    leki zawierające ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy).

Lek Trisequens może mieć wpływ na równoczesne leczenie cyklosporyną.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach wydawanych bez recepty, lekach roślinnych lub innych naturalnych produktach.

Badania laboratoryjne

W przypadku konieczności wykonania badania krwi, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu leku Trisequens, ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych badań.

Stosowanie leku Trisequens z jedzeniem i piciem

Tabletki mogą być przyjmowane zarówno z jedzeniem i piciem, jak i bez.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża: lek Trisequens jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u kobiet po menopauzie.

W przypadku stwierdzenia ciąży, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Trisequens i skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią: nie należy przyjmować leku Trisequens w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nieznany jest wpływ leku Trisequens na prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Trisequens

Lek Trisequens zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się lekarzem przed przyjęciem leku Trisequens.

3. Jak stosować lek Trisequens

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U kobiet, które nie stosują innej hormonalnej terapii zastępczej, leczenie lekiem Trisequens można rozpocząć w dowolnym dniu. Kobiety stosujące dotychczas inną hormonalną terapię zastępczą powinny skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia terminu rozpoczęcia leczenia lekiem Trisequens.

Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę, w przybliżeniu o tej samej porze każdego dnia.

Każde opakowanie zawiera 28 tabletek.

Dni 1 - 12    Należy przyjmować jedną niebieską tabletkę codziennie przez 12 dni.

Dni 13 - 22    Należy przyjmować jedną białą tabletkę codziennie przez 10 dni.

Dni 23 - 28    Należy przyjmować jedną czerwoną tabletkę codziennie przez 6 dni.

Tabletki należy przyjmować popijając wodą.

Po zakończeniu opakowania należy kontynuować leczenie bez przerwania, rozpoczynając kolejne opakowanie leku. W trakcie przyjmowania czerwonych tabletek dochodzi zwykle do krwawienia przypominającego miesiączkę (okres).

Instrukcja stosowania opakowania kalendarzykowego znajduje się na końcu niniejszej ulotki, w części zatytułowanej INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA.

Lekarz powinien przepisać pacjentce możliwie najmniejszą dawkę do stosowania przez możliwie najkrótszy czas zapewniającą zmniejszenie objawów. Jeśli pacjentka uważa, że dawka leku jest za duża lub za mała powinna skonsultować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza, jeżeli po 3 miesiącach leczenia nie wystąpi zadowalające złagodzenie objawów. Leczenie powinno trwać tylko do czasu, dopóki korzyści z nim związane przewyższają ryzyko.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Trisequens

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Trisequens, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie leku Trisequens może spowodować nudności lub wymioty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Trisequens

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę o zwykłej porze, powinna ją zażyć w ciągu następnych 12 godzin. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pominięcie dawki może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia dodatkowego krwawienia lub plamienia.

Przerwanie stosowania leku Trisequens

Chęć zaprzestania stosowania leku Trisequens, należy zgłosić lekarzowi. Będzie on mógł wyjaśnić skutki przerwania leczenia i omówić inne możliwe formy terapii.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli planowana jest operacja

Jeśli u pacjentki planuje się wykonanie operacji, powinna ona powiedzieć chirurgowi, że przyjmuje lek Trisequens. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Trisequens na 4 do 6 tygodni przed operacją, aby zmniejszyć ryzyko zakrzepu krwi (patrz punkt 2. Zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)). Przed ponownym rozpoczęciem stosowania leku Trisequens należy skonsultować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U kobiet stosujących HTZ występuje zwiększone ryzyko rozwoju następujących chorób, w porównaniu do kobiet niestosujących HTZ:

•    rak piersi;

•    nadmierny rozrost lub rak błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium lub rak);

•    rak jajnika;

•    zakrzepy krwi w żyłach nóg lub płucach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa);

•    choroba wieńcowa;

•    udar mózgu;

•    prawdopodobnie    utrata pamięci, jeśli rozpoczęto stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat.

W celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt 2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trisequens.

Nadwrażliwość (uczulenie); niezbyt częste działanie niepożądane - dotyczy od 1 do 10 kobiet na 1000.

Chociaż nadwrażliwość (uczulenie) jest niezbyt częstym działaniem niepożądanym, może ono wystąpić. Objawem nadwrażliwości (uczulenia) może być jeden lub więcej z następujących objawów: pokrzywka, świąd, obrzęk, trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi (blada i chłodna skóra, szybkie bicie serca), zawroty głowy, pocenie się, które mogą być objawami reakcji anafilaktycznej i (lub) wstrząsu anafilaktycznego. Jeżeli którykolwiek z wymienionych wyżej objawów pojawi się, należy zaprzestać przyjmowania leku Trisequens i natychmiast wezwać pomoc lekarską.

Bardzo częste działania niepożądane:

•    bolesność lub tkliwość piersi,

•    nieregularne miesiączki lub nadmierne krwawienia podczas miesiączki.

Częste działania niepożądane:

•    ból głowy,

•    zwiększenie masy ciała spowodowane zatrzymaniem płynów,

•    zapalenie pochwy,

•    grzybicze zapalenie pochwy,

•    pojawienie się lub nasilenie migreny,

•    pojawienie się lub nasilenie depresji,

•    nudności,

•    ból brzucha, uczucie obrzmienia lub dyskomfortu w jamie brzusznej,

•    powiększenie lub obrzęk    piersi,

•    ból pleców,

•    kurcze mięśni kończyn dolnych,

•    mięśniaki macicy (łagodne nowotwory macicy) pogorszenie, wystąpienie albo nawrót,

•    obrzęk rąk i nóg (obrzęki    obwodowe),

•    zwiększenie masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane:

•    wzdęcia lub wiatry,

•    zmiany trądzikowe,

•    utrata włosów (łysienie),

•    nieprawidłowe owłosienie (typu męskiego),

•    świąd lub pokrzywka,

•    zapalenie żył (powierzchowne zakrzepowe zapalenie żył),

•    nieskuteczność leku,

•    reakcja uczuleniowa,

•    hiperplazja endometrium    (nadmierny rozrost błony śluzowej macicy),

•    bolesne miesiączki,

•    nerwowość.

Rzadkie działania niepożądane:

•    zatorowość płucna (zakrzep krwi). Patrz także Zakrzepy krwi w żyłach w punkcie 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trisequens,

•    zapalenie żył głębokich w połączeniu z zakrzepicą (zakrzep krwi).

Bardzo rzadkie działania niepożądane:

•    rak błony śluzowej macicy (rak endometrium),

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi lub nasilenie nadciśnienia tętniczego,

•    choroba pęcherzyka żółciowego, pojawienie się lub nawrót kamieni żółciowych, nasilenie się dolegliwości,

•    nadmierne wydzielanie łoju, pojawienie się wysypki na skórze,

•    ostry lub nawracający obrzęk (obrzęk naczynioruchowy),

•    bezsenność, zawroty głowy, niepokój,

•    zmiany popędu płciowego,

•    zaburzenia widzenia,

•    zmniej szenie masy ciała,

•    wymioty,

•    zgaga (niestrawność),

•    świąd pochwy i sromu,

•    zawał mięśnia sercowego i udar,

•    uogólnione reakcje uczuleniowe (reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny).

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych powyżej jest określona następująco:

bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 kobiet)

często (dotyczy 1 do 10 kobiet na 100)

niezbyt często (dotyczy 1 do 10 kobiet na 1000)

rzadko (dotyczy 1 do 10 kobiet na 10 000)

bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 kobiet)

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Inne działania niepożądane złożonej HTZ

Poniższe działania niepożądane były zgłaszane podczas stosowania innych leków w HTZ:

•    różne zaburzenia skóry:

-    przebarwienia skórne zwłaszcza w obrębie twarzy lub szyi, zwane „plamami ciążowymi” (ostuda),

-    czerwonawe, tkliwe guzy (rumień guzowaty),

-    wysypka, w tym rumieniowo-obrzękowe zmiany w kształcie pierścieni (rumień wielopostaciowy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Trisequens

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu zewnętrznym po „Termin ważności”.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.

W celu ochrony przed światłem przechowywać lek w opakowaniu zewnętrznym.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek lek Trisequens

-    Substancjami czynnymi leku są estradiol i noretysteronu octan.

-    Niebieska tabletka powlekana zawiera 2 mg estradiolu (w postaci estradiolu półwodnego).

-    Biała tabletka powlekana zawiera 2 mg estradiolu (w postaci estradiolu półwodnego) i 1 mg noretysteronu octanu.

-    Czerwona tabletka powlekana zawiera 1 mg estradiolu w postaci estradiolu półwodnego.

-    Inne składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, talk i magnezu stearynian.

-    Otoczka niebieskiej tabletki zawiera: hypromelozę, talk, tytanu dwutlenek (E171), indygotynę (E132), i makrogol 400.

-    Otoczka białej tabletki zawiera: hypromelozę, triacetynę i talk.

-    Otoczka czerwonej tabletki zawiera: hypromelozę, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172) i glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Trisequens i co zawiera opakowanie

Niebieska powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 280, o średnicy 6 mm. Biała powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 281, o średnicy 6 mm. Czerwona powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 282, o średnicy 6 mm. Każde opakowanie 28 tabletek zawiera 12 niebieskich tabletek, 10 białych tabletek i 6 czerwonych tabletek.

Dostępne wielkości opakowań:

28 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novo Nordisk A/S Novo Allé

2880 Bagsværd, Dania

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45 B 02-146 Warszawa Tel.: (22) 444 49 00 Fax: (22) 444 49 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Jak stosować opakowanie kalendarzykowe

1. Ustawienie wskaźnika dnia

Przekręcić wewnętrzną tarczę tak, aby ustawić dzień tygodnia, w którym rozpoczyna się leczenie naprzeciw małej plastikowej klapki.

2. Wyjęcie pierwszej tabletki

Wyłamać plastikową klapkę i wyjąć pierwszą tabletkę.

3. Przesuwanie tarczy każdego dnia

Następnego dnia należy przekręcić przezroczystą tarczę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jedno miejsce jak wskazuje strzałka. Wyjąć następną tabletkę. Należy pamiętać by przyjmować tylko 1 tabletkę raz na dobę.

Przezroczysta część może być obrócona jedynie po opróżnieniu opakowania z tabletki znajdującej się w otworze.

11

Trisequens

Charakterystyka Trisequens

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Trisequens, 2 mg (niebieskie), 2 mg + 1 mg (białe), 1 mg (czerwone), tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera:

niebieska tabletka: 2 mg estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego

biała tabletka: 2 mg estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego i 1 mg noretysteronu

octanu (Norethisteroni acetas)

czerwona tabletka: 1 mg estradiolu (Estradiolum) w postaci estradiolu półwodnego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Niebieska powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 280, o średnicy 6 mm. Biała powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 281, o średnicy 6 mm. Czerwona powlekana, dwuwypukła tabletka z wytłoczonym napisem NOVO 282, o średnicy 6 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w celu leczenia objawów spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po menopauzie, u których ostatnia miesiączka wystąpiła co najmniej 6 miesięcy wcześniej.

Profilaktyka osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań, a które nie tolerują lub dla których przeciwwskazane są inne leki stosowane w profilaktyce osteoporozy (patrz także punkt 4.4).

Doświadczenie w leczeniu kobiet w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Trisequens jest przeznaczony do stosowania w sposób ciągły sekwencyjny w HTZ. Estrogen jest stosowany w sposób ciągły. Progestagen jest stosowany przez 10 dni w 28-dniowym cyklu w sposób sekwencyjny.

Tabletkę przyjmuje się doustnie, raz na dobę bez przerw, najlepiej o tej samej porze dnia, rozpoczynając od tabletek zawierających estrogen (niebieskie tabletki powlekane) i stosując je przez 12 dni. Następnie przez 10 dni przyjmuje się tabletki zawierające estrogen i progestagen (białe tabletki powlekane), a przez kolejne 6 dni - tabletki zawierające estrogen (czerwone tabletki powlekane). Regularne złuszczanie endometrium następuje zwykle w okresie przyjmowania czerwonych tabletek.

Po przyjęciu ostatniej czerwonej tabletki leczenie należy kontynuować, przyjmując następnego dnia pierwszą niebieską tabletkę z nowego opakowania.

U kobiet niestosujących HTZ lub u kobiet leczonych innym produktem leczniczym w sposób ciągły złożony, leczenie produktem leczniczym Trisequens można rozpocząć w dowolnym dniu. U kobiet stosujących dotychczas sekwencyjną HTZ leczenie należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu wcześniejszego leczenia.

Rozpoczęcie oraz kontynuacja leczenia objawów okresu przekwitania powinny przebiegać z wykorzystaniem najmniejszej skutecznej dawki hormonów w możliwie najkrótszym czasie (patrz także punkt 4.4).

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę, powinna ją przyjąć tak szybko jak to jest możliwe w ciągu następnych 12 godzin. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin należy wyrzucić tę nieprzyjętą tabletkę. Pominięcie dawki może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia lub plamienia.

4.3    Przeciwwskazania

-    Rozpoznanie, występowanie w przeszłości lub podejrzenie raka piersi

-    Rozpoznanie, występowanie w przeszłości lub podejrzenie estrogenozależnych guzów złośliwych (np. rak endometrium)

-    Niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych

-    Nieleczona hiperplazja endometrium

-    Przebyta lub obecna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

-    Czynne lub przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego)

-    Rozpoznane zaburzenia ze skłonnością do zakrzepicy (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny, patrz punkt 4.4).

-    Ostra choroba wątroby lub choroba wątroby w wywiadzie do czasu, gdy wyniki testów czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą

-    Porfiria

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

HTZ należy rozpocząć, gdy u pacjentki obecne są objawy okresu przekwitania niekorzystnie wpływające na jakość jej życia. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzać ocenę stosunku korzyści do ryzyka przynajmniej raz w roku i kontynuować HTZ tak długo, jak korzyści z leczenia przewyższają ryzyko związane z jej stosowaniem.

Badanie lekarskie/badanie kontrolne

Przed rozpoczęciem lub zmianą HTZ należy zebrać pełen wywiad lekarski, w tym rodzinny oraz przeprowadzić badanie przedmiotowe (łącznie z badaniem ginekologicznym i badaniem piersi) w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania i zagrożeń związanych z leczeniem. W czasie leczenia należy przeprowadzać okresowe badania lekarskie, dostosowując ich częstość i rodzaj indywidualnie do każdej pacjentki. Kobiety powinny zostać poinformowane o konieczności powiadomienia lekarza lub pielęgniarki (patrz poniżej Rak piersi) o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w piersiach. Badania diagnostyczne, w tym odpowiednią diagnostykę obrazową np. mammografię należy przeprowadzać według ogólnie przyjętego schematu badań przesiewowych, dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

Choroby wymagające szczególnej uwagi

Jeśli którekolwiek z niżej wymienionych schorzeń występuje obecnie u pacjentki, pojawiło się niedawno i (lub) nasiliło się w czasie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego, pacjentka wymaga wnikliwej obserwacji. Należy wziąć pod uwagę, że wymienione schorzenia mogą wystąpić ponownie lub nasilić się w czasie leczenia produktem leczniczym Trisequens:

-    mięśniaki macicy (włókniaki) lub endometrioza,

-    czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (patrz poniżej),

-    czynniki ryzyka rozwoju nowotworów estrogenozależnych, np. rak piersi u krewnych pierwszego stopnia,

-    nadciśnienie tętnicze,

-    choroby wątroby (np. gruczolak wątroby),

-    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi lub bez,

-    kamica żółciowa,

-    migrena lub (nasilone) bóle głowy,

-    toczeń rumieniowaty układowy,

-    hiperplazja endometrium w wywiadzie (patrz poniżej),

-    padaczka,

-    astma oskrzelowa,

-    otoskleroza.

Wskazania do natychmiastowego odstawienia produktu leczniczego

Zaleca się natychmiastowe odstawienie produktu leczniczego w następujących przypadkach:

-    żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby,

-    istotne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi,

-    pojawianie się bólów głowy typu migrenowego,

-    ciąża.

Hiperplazja i rak endometrium

U kobiet z zachowaną macicą ryzyko hiperplazji i raka endometrium zwiększa się w przypadku stosowania samych estrogenów przez dłuższy czas. Zaobserwowane zwiększone ryzyko raka endometrium wśród kobiet stosujących estrogeny ogólnoustrojowo w monoterapii jest od 2- do 12-krotnie większe niż u kobiet ich niestosujących, w zależności od czasu trwania leczenia i dawki estrogenów (patrz punkt 4.8). Po zakończeniu leczenia ryzyko może pozostać podwyższone przez 10 lat od zakończenia leczenia.

Zastosowanie dodatkowo cyklicznie progestagenów przez co najmniej 10 dni w miesiącu/28 dniowego cyklu lub ciągłej złożonej estrogenowo-progestagenowej terapii u kobiet z zachowaną macicą, zapobiega nadmiernemu ryzyku związanemu ze stosowaniem estrogenów w monoterapii w HTZ.

Podczas pierwszych miesięcy leczenia mogą wystąpić krwawienia lub plamienia. Jeżeli krwawienia lub plamienia utrzymują się po pierwszych miesiącach leczenia, wystąpią po jakimś czasie od rozpoczęcia leczenia lub utrzymują się po jego zakończeniu, należy dokładnie zdiagnozować przyczynę krwawienia wykonując biopsję endometrium w celu wykluczenia nowotworu.

Rak piersi

Dowody sugerują zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących złożoną estrogenowo-progestagenową i możliwe, że także wyłącznie estrogenową HTZ. Ryzyko to zależy od tego jak długo stosowało się HTZ.

Randomizowane badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo (Women’s Health Initiative, WHI) i badania epidemiologiczne, wykazały zwiększone ryzyko raka piersi u kobiet stosujących złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ, które ujawniało się po około 3 latach (patrz punkt 4.8).

Zwiększone ryzyko jest widoczne po kilku latach stosowania leczenia, ale w ciągu kilku lat od zakończenia leczenia (zwykle do 5 lat) ryzyko to powraca do wartości wyjściowych.

HTZ, zwłaszcza złożone leczenie estrogenowo-progestagenowe, zwiększa gęstość piersi w obrazie mammograficznym i może w niekorzystny sposób wpływać na radiologiczne wykrycie raka piersi.

Rak jajnika występuje znacznie rzadziej niż rak piersi. Długotrwałe przyjmowanie (co najmniej przez 5 do 10 lat) wyłącznie produktów leczniczych estrogenowych w HTZ, było związane z nieznacznie zwiększonym ryzykiem raka jajnika (patrz punkt 4.8). Niektóre badania, w tym badanie WHI sugerują, że długotrwałe stosowanie złożonej HTZ może nieść podobne lub nieznacznie zmniejszone ryzyko (patrz punkt 4.8)

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Stosowanie HTZ jest związane z 1,3- do 3-krotnie większym ryzykiem rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zaburzeń jest większe w pierwszym roku stosowania HTZ niż w późniejszym okresie (patrz punkt 4.8).

U pacjentek z rozpoznaną skłonnością do zakrzepicy istnieje większe ryzyko ŻChZZ i stosowanie HTZ może zwiększyć to ryzyko. U tych pacjentek HTZ jest przeciwwskazana (patrz punkt 4.3).

Uznane czynniki ryzyka ŻChZZ to: ogólnoustrojowe stosowanie estrogenów, starszy wiek, duże zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie, otyłość (wskaźnik masy ciała - WMC > 30 kg/mpc.), ciąża lub okres poporodowy, toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemic lupus erythematosus, SLE) i rak. Nie ma zgodnego poglądu na wpływ żylaków na przebieg ŻChZZ.

Tak, jak u wszystkich pacjentek w okresie pooperacyjnym należy rozważyć zastosowanie leczenia profilaktycznego w celu zapobiegania ŻChZZ. W przypadku, gdy długotrwałe unieruchomienie jest związane z planową operacją, okresowe odstawienie HTZ na 4 do 6 tygodni przed operacją jest zalecane. Wznowienie leczenia powinno nastąpić po pełnym uruchomieniu pacjentki.

U kobiet bez ŻChZZ w wywiadzie, ale z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia w młodym wieku, może zostać zaproponowane badanie przesiewowe po starannym rozważeniu jego ograniczeń (jedynie część zaburzeń jest wykrywana w czasie badania przesiewowego).

Jeśli zidentyfikowano zaburzenie o typie skłonności do zakrzepicy, inne niż żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u członków rodziny lub jeśli zaburzenie jest ciężkie (np. niedobory antytrombiny, białka S lub białka C, lub łączne występowanie tych zaburzeń) HTZ jest przeciwwskazana.

U kobiet stosujących przewlekle leczenie przeciwkrzepliwe konieczne jest staranne rozważenie stosunku korzyści do ryzyka zastosowania HTZ.

Jeżeli ŻChZZ rozwija się po rozpoczęciu leczenia, lek należy odstawić. Należy poinformować pacjentki o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o rozwoju ŻChZZ (tzn. bolesny obrzęk kończyny dolnej, nagły ból w klatce piersiowej, duszność).

Choroba naczyń wieńcowych

Brak dowodów pochodzących z randomizowanych badań z grupą kontrolną, na występowanie wpływu chroniącego przed zawałem serca u kobiet z lub bez rozpoznanej choroby wieńcowej, które stosowały złożoną estrogenowo-progestagenową lub wyłącznie estrogenową HTZ. Względne ryzyko choroby wieńcowej w trakcie stosowania złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ jest nieznacznie zwiększone. W związku z tym, że wyjściowe całkowite ryzyko choroby wieńcowej jest silnie związane z wiekiem, to liczba dodatkowych przypadków choroby wieńcowej występujących z powodu stosowania estrogenowo-progestagenowej HTZ jest bardzo mała u zdrowych kobiet, u których od menopauzy upłynął krótki czas, ale wzrasta wraz z wiekiem.

Złożona terapia estrogenowo-progestagenowa i wyłącznie estrogenowa, stosowane ogólnoustrojowo, są związane z 1,5-krotnym wzrostem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Względne ryzyko nie ulega zmianie wraz z wiekiem lub czasem od wystąpienia menopauzy. Jednakże, w związku z tym, że ryzyko udaru mózgu jest silnie związane z wiekiem, to całkowite ryzyko udaru mózgu u kobiet stosujących HTZ wzrasta wraz z wiekiem (patrz punkt 4.8).

Inne stany

Estrogeny mogą zwiększać retencję płynów w organizmie, co oznacza, że pacjentki z niewydolnością krążenia lub niewydolnością nerek wymagają szczególnej kontroli.

Kobiety ze zdiagnozowaną wcześniej hipertrójglicerydemią powinny być ściśle monitorowane podczas stosowania estrogenów lub preparatów złożonych w HTZ, z uwagi na rzadkie przypadki znacznie zwiększonego stężenia trójglicerydów w osoczu prowadzącego do zapalenia trzustki, stwierdzonego w tej grupie pacjentek.

Estrogeny powodują zwiększenie stężenia globuliny wiążącej hormon tarczycy (TBG) prowadzące do zwiększenia całkowitego stężenia krążącego hormonu tarczycy, mierzonego za pomocą takich parametrów jak jod związany z białkiem (PBI), stężenia T4 (oceniane metodą chromatografii kolumnowej lub radioimmunologiczną) lub T3 (ocenianego metodą radioimmunologiczną). Wychwyt T3 na żywicy jest zmniejszony, co odzwierciedla zwiększenie stężenia TBG. Stężenie niezwiązanego T3 i T4 pozostaje bez zmian. Zwiększenie stężenia w osoczu innych białek wiążących, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy (CBG), globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), prowadzi do zwiększenia odpowiednio stężenia krążących kortykosteroidów i hormonów płciowych. Stężenie niezwiązanych lub czynnych biologicznie hormonów pozostaje bez zmian. Stężenie innych białek osocza może być zwiększone (substraty układu angiotensynogen/renina, a1-antytrypsyna i ceruloplazmina).

HTZ nie wpływa na poprawę funkcji poznawczych. Dostępne są dane dotyczące prawdopodobnego ryzyka demencji u kobiet, które rozpoczynają stosowanie ciągłej złożonej lub wyłącznie estrogenowej HTZ w wieku powyżej 65 lat.

Tabletki Trisequens zawierają laktozę jednowodną, dlatego pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metabolizm estrogenów i progestagenów może być zwiększony w przypadku równoczesnego podawania substancji określanych jako induktory enzymów wątrobowych, w szczególności enzymów cytochromu P-450, do których zalicza się leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) i leki przeciwbakteryjne (ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz, telaprewir).

Rytonawir, telaprewir i nelfinawir, chociaż są znane jako silne inhibitory enzymów wątrobowych, podane jednocześnie z hormonami płciowymi wykazują właściwości indukujące. Preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) mogą indukować metabolizm estrogenów i progestagenów.

Zwiększenie metabolizmu estrogenów i progestagenów może prowadzić klinicznie do zmniejszenia ich działania i zmian w profilu krwawień.

Leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych, np. ketokonazol, mogą zwiększać stężenie substancji czynnych produktu leczniczego Trisequens we krwi.

Jednoczesne stosowanie cyklosporyny może powodować zwiększenie stężenia cyklosporyny, kreatyniny i aktywności transaminaz we krwi w związku ze zmniejszonym metabolizmem cyklosporyny w wątrobie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Stosowanie produktu leczniczego Trisequens nie jest wskazane w okresie ciąży.

Jeżeli w czasie stosowania produktu leczniczego Trisequens zostanie stwierdzona ciąża, leczenie należy natychmiast przerwać.

Dane kliniczne dotyczące ograniczonej liczby kobiet w ciąży wykazują niekorzystny wpływ noretysteronu na płód. Podczas stosowania większych dawek niż te stosowane w antykoncepcji i HTZ obserwowano maskulinizację płodów żeńskich.

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań epidemiologicznych u kobiet w ciąży, które w sposób niezamierzony przyjmowały estrogeny i progestageny, wskazują na brak działania teratogennego i toksycznego na płód.

Karmienie piersią

Stosowanie produktu leczniczego Trisequens nie jest wskazane w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieznany jest wpływ produktu leczniczego Trisequens na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Doświadczenie kliniczne

W badaniach klinicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem produktu leczniczego Trisequens najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były krwawienia z dróg rodnych i ból lub tkliwość piersi, zgłaszane przez około 10% do 20% pacjentek. Krwawienie z dróg rodnych zazwyczaj występowało podczas pierwszych miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Ból piersi zazwyczaj ustępował po kilku miesiącach leczenia. W tabeli poniżej podano wszystkie zdarzenia niepożądane zgłaszane w randomizowanych badaniach klinicznych, które występowały u pacjentek stosujących produkt leczniczy Trisequens lub podobne produkty stosowane w HTZ z częstością większą niż w grupie placebo i które w ogólnej ocenie mogą być związane z leczeniem.

Klasyfikacja

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

układów i narządów

(> 1/10)

(> 1/100 do

(> 1/1000 do

(> 1/10 000 do

< 1/10)

< 1/100)

< 1/1000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

kandydoza narządów rodnych lub zapalenie pochwy; patrz także Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

układu

immunologicznego

nadwrażliwość; patrz także Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie płynów; patrz także Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaburzenia

psychiczne

depresja lub nasilenie depresji

nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, migrena lub nasilenie migreny

Zaburzenia

naczyniowe

zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

zatorowość

płucna

zakrzepowe zapalenie żył głębokich

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

ból i wzdęcia brzucha lub dyskomfort w jamie brzusznej

wzdęcia z oddawaniem wiatrów lub wzdęcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

łysienie, nadmierne owłosienie lub trądzik

świąd lub pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

ból pleców

kurcze mięśni kończyn dolnych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból lub tkliwość piersi

nieregularna miesiączka lub obfite

krwawienia

miesięczne

obrzęk lub

powiększenie

piersi

powiększenie

mięśniaków

macicy

(włókniaków) lub ponowne ich wystąpienie lub mięśniaki macicy (włókniaki)

hiperplazja

endometrium

bolesne

miesiączkowanie, patrz także ból pleców w

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości oraz w ból brzucha w Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęki

obwodowe

nieskuteczność

leku

Badania

diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu

Do wymienionych powyżej działań niepożądanych należy dodać opisane poniżej, które zgłaszane były spontanicznie i ich wystąpienie jest lub może być związane ze stosowaniem produktu leczniczego Trisequens.

Częstość zgłaszanych spontanicznych działań niepożądanych jest bardzo rzadka (< 1/10 000, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)). Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu może być niedoszacowane z powodu zbyt rzadkiego zgłaszania nieistotnych klinicznie i dobrze znanych działań niepożądanych. Przedstawiona częstość ich występowania powinna być interpretowana z uwzględnieniem tego faktu:

•    nowotwory łagodne i złośliwe (włączając torbiele i polipy): rak endometrium;

•    zaburzenia układu immunologicznego: uogólnione reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny);

•    zaburzenia psychiczne: bezsenność, niepokój, zmniejszone libido, zwiększone libido;

•    zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, udar;

•    zaburzenia oka: zaburzenia widzenia;

•    zaburzenia serca: zawał mięśnia sercowego;

•    zaburzenia naczyniowe: nasilenie nadciśnienia;

•    zaburzenia żołądka i jelit: dyspepsja, wymioty;

•    zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: choroba pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa, nasilona kamica żółciowa, nawracająca kamica żółciowa;

•    zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łojotok, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy;

•    zaburzenia układu rozrodczego i piersi: hiperplazja endometrium, świąd sromu i pochwy;

•    badania diagnostyczne: zmniejszenie masy ciała, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem innego leczenia estrogenowo-progestagenowego:

•    choroby skóry i tkanki podskórnej: łysienie, ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa;

•    prawdopodobnie demencja w wieku powyżej 65 lat (patrz punkt 4.4).

Ryzyko raka piersi

Zgłoszono 2-krotnie zwiększone ryzyko rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone estrogenowo-progestagenowe leczenie przez więcej niż 5 lat.

Każde zwiększone ryzyko u kobiet stosujących leczenie wyłącznie estrogenowe jest istotnie mniejsze niż u stosujących złożone leczenie estrogenowo-progestagenowe.

Poziom ryzyka zależy od długości stosowania HTZ (patrz punkt 4.4).

Wyniki największego randomizowanego badania z grupą kontrolną placebo (badanie WHI) i największego badania epidemiologicznego (Milion Women Study, MWS) są przedstawione poniżej.

Badanie Million Women Study - szacowane dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania HTZ

Zakres wieku (lata)

Przypadki na 1000 nigdy niestosujących HTZ kobiet w okresie 5 lat*

Współczynnik

ryzyka**

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ w okresie 5 lat (95% CI)

Wyłącznie estrogenowa HTZ

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Złożona estrogenowo-progestagenowa

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

* Przyjęte na podstawie wyjściowej częstości występowania w krajach rozwiniętych.

** Całkowity współczynnik ryzyka. Współczynnik ryzyka nie jest stały, ale będzie wzrastać wraz długością stosowania. Uwaga: jako, że częstość zachorowań na raka piersi różni się w krajach UE, liczba dodatkowych przypadków raka piersi także zmieni się proporcjonalnie.

Amerykańskie badania WHI - dodatkowe ryzyko raka piersi po 5 latach stosowania HTZ

Zakres wieku (lata)

Przypadki na 1000 kobiet w ramieniu placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95% CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ w okresie 5 lat (95% CI)

Wyłącznie estrogenowa HTZ (skoniugowane estrogeny końskie)

50-79

21

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6-0)*

Złożona estrogenowo-progestagenowa (s

medroksyp

coniugowane estrogeny rogesteronu)**

cońskie + octan

50-79

17

1,2 (1,0-1,5)

4 (0-9)

* Badanie WHI u kobiet po usunięciu macicy, które nie wykazało zwiększonego ryzyka raka piersi.

** W przypadku ograniczenia analizy do kobiet, które nie stosowały HTZ przed badaniem, ryzyko nie zwiększyło się w czasie pierwszych 5 lat leczenia. Po 5 latach ryzyko było większe niż u kobiet niestosujących HTZ.

Ryzyko raka endometrium

Ryzyko raka endometrium wynosi 5 na każde 1000 kobiet z zachowaną macicą, które nie stosują HTZ.

U kobiet z zachowaną macicą stosowanie wyłącznie estrogenowej HTZ nie jest zalecane ze względu na zwiększone ryzyko raka endometrium (patrz punkt 4.4).

W zależności od długości stosowania wyłącznie estrogenów i dawki estrogenu, zwiększenie ryzyka raka endometrium w badaniach epidemiologicznych różni się i wynosi od 5 do 55 dodatkowych zdiagnozowanych przypadków na każde 1000 kobiet w wieku od 50 do 65 lat.

Dodanie progestagenu do leczenia wyłącznie estrogenowego, przez co najmniej 12 dni w cyklu zapobiega temu zwiększonemu ryzyku. W badaniu Million Women Study stosowanie przez 5 lat złożonej (sekwencyjnej lub ciągłej) HTZ nie zwiększa ryzyka raka endometrium (RR 1,0; 0,8-1,2).

Ryzyko raka jajnika

Długotrwałe przyjmowanie wyłącznie estrogenowej lub złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ było związane z nieznacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka jajnika. W badaniu Million Women Study w ciągu 5 lat stosowania HTZ wykazano 1 dodatkowy przypadek na 2500 stosujących HTZ.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie HTZ jest związane z 1,3- do 3-krotnym zwiększeniem ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), np. zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wystąpienie takiego zdarzenia jest bardziej prawdopodobne w pierwszym roku stosowania HTZ (patrz punkt 4.4). Wyniki badania WHI przedstawiono poniżej.

Badania WHI - dodatkowe ryzyko ŻChZZ w okresie 5 lat stosowania HTZ

Zakres wieku (lata)

Przypadki na 1000 kobiet w ramieniu placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95% CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ w okresie 5 lat (95% CI)

Doustna wyłącznie estrogenowa HTZ*

50-59

7

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

loustna złożona estrogenowo-progestagenowa HTZ

50-59

4

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

* Badanie u kobiet bez zachowanej macicy

Ryzyko choroby wieńcowej

Ryzyko choroby wieńcowej jest nieznacznie zwiększone u stosujących złożoną estrogenowo-progestagenową HTZ w wieku powyżej 60 lat (patrz punkt 4.4).

Ryzyko udaru niedokrwiennego

Leczenie wyłącznie estrogenowe i złożone estrogenowo-progestagenowe jest związane z 1,5-krotnym zwiększeniem względnego ryzyka udaru niedokrwiennego. Ryzyko udaru krwotocznego nie jest zwiększone podczas stosowania HTZ.

Względne ryzyko nie zależy od wieku czy czasu stosowania HTZ. Jednakże, wyjściowe ryzyko udaru jest silnie związane z wiekiem. Całkowite ryzyko udaru u kobiet stosujących HTZ wzrasta wraz z wiekiem (patrz punkt 4.4).

Połączone badania WHI - dodatkowe ryzyko udaru niedokrwiennego* w okresie 5 lat stosowania HTZ

Zakres wieku (lata)

Przypadki na

1000 kobiet w ramieniu

placebo w okresie 5 lat

Współczynnik ryzyka i 95% CI

Dodatkowe przypadki na 1000 kobiet stosujących HTZ w okresie 5 lat (95% CI)

50-59

8

1,3

3 (1-5)

* Nie różnicowano między udarem niedokrwiennym i krwotocznym.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić nudności i wymioty. Stosuje się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, preparaty sekwencyjne do stosowania ciągłego. Kod ATC: G03FB05.

Estradiol: substancja czynna - 17p-estradiol - jest identyczny pod względem chemicznym i biologicznym z ludzkim endogennym estradiolem. Uzupełnia niedobór estrogenów u kobiet po menopauzie i łagodzi dolegliwości związane z okresem przekwitania.

Estrogeny zapobiegają utracie masy kostnej w okresie przekwitania lub po usunięciu jajników.

Noretysteronu octan: syntetyczny progestagen działający podobnie do progesteronu, naturalnego żeńskiego hormonu płciowego. Jako, że estrogeny wywierają proliferacyjny wpływ na endometrium, dlatego stosowanie samych estrogenów powoduje zwiększone ryzyko hiperplazji i raka endometrium. Zastosowanie dodatkowo progestagenów zmniejsza ryzyko hiperplazji endometrium u kobiet z zachowaną macicą.

Ustąpienie objawów menopauzalnych następuje w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia.

U 93% kobiet występowały regularne, trwające 3-4 dni krwawienia z odstawienia.

Niedobór estrogenów w okresie przekwitania wiąże się ze zwiększonym metabolizmem kości (obrotem kostnym) i w konsekwencji utratą masy kostnej. Wpływ estrogenów na gęstość mineralną kości zależy od wielkości dawki. Zabezpieczenie przed rozwojem osteoporozy jest skuteczne tak długo, jak długo stosuje się leczenie. Po zakończeniu stosowania HTZ utrata masy kostnej wykazuje podobną dynamikę, jak u kobiet nieleczonych.

Dane pochodzące z badania WHI i z metaanalizy innych badań świadczą o tym, że stosowanie samych estrogenów w HTZ lub złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ u w miarę zdrowych kobiet, zmniejszyło ryzyko złamań w obrębie biodra, kręgów i innych złamań osteoporotycznych. HTZ może też zapobiegać złamaniom u kobiet z małą gęstością mineralną kości i (lub) z już obecną osteoporozą, ale doświadczenia kliniczne w tej dziedzinie są ograniczone.

Na podstawie pomiarów zawartości substancji mineralnych kości w przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że produkt leczniczy Trisequens jest skuteczny w zapobieganiu osteoporozie u kobiet po menopauzie. Po 2 latach leczenia gęstość mineralna masy kostnej zwiększyła się w przypadku kręgosłupa o 5,14%, a w przypadku stawu biodrowego o 3,21%.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym postaci mikronizowanej 17ß-estradiolu następuje jego szybkie wchłanianie z przewodu pokarmowego. Następnie w efekcie pierwszego przejścia dochodzi do metabolizmu w wątrobie i innych organach wewnętrznych, co powoduje maksymalne stężenie w osoczu wynoszące w przybliżeniu 44 pg/ml (zakres 30-53 pg/ml) w ciągu 6 godzin po przyjęciu 2 mg. Okres półtrwania 17ß-estradiolu wynosi około 18 godzin. Wiąże się on z SHBG (37%) i z albuminami (61%), a tylko około 1-2 % pozostaje w postaci niezwiązanej. Metabolizm 17ß-estradiolu przebiega głównie w wątrobie i jelitach, ale również w narządach docelowych prowadząc do powstania mniej aktywnych lub nieaktywnych metabolitów zawierających estron, katecholoestrogeny, wiele siarczanów i glukuronianów estrogenu. Estrogeny są wydzielane z żółcią, hydrolizowane i ponownie absorbowane (krążenie jelitowo-wątrobowe) oraz wydalane głównie z moczem w postaci nieaktywnej.

Po podaniu doustnym noretysteronu octanu następuje jego szybkie wchłanianie i przemiana do noretysteronu (NET). Następnie w efekcie pierwszego przejścia dochodzi do metabolizmu w wątrobie i innych narządach wewnętrznych, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w przybliżeniu 9 ng/ml (zakres od 6 do 11 ng/ml) w czasie 1 godziny po przyjęciu 1 mg. Końcowy okres półtrwania NET wynosi około 10 godzin. Wiąże się on z SHBG (36%) i z albuminami (61%). Najważniejszymi metabolitami są izomery 5a-dwuwodoro-noretysteronu i tetrahydro-noretysteronu, które są wydalane głównie z moczem w postaci siarczanów lub glukuronianów.

Właściwości farmakokinetyczne u osób starszych nie były badane.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność estradiolu i noretysteronu octanu jest dobrze poznana. Brak jest jakichkolwiek innych danych istotnych dla lekarza zlecającego HTZ poza tymi opisanymi w odpowiednich rozdziałach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki niebieskiej, białej i czerwonej:

laktoza j ednowodna skrobia kukurydziana hydroksypropyloceluloza talk

magnezu stearynian

Skład otoczki niebieskiej tabletki:

hypromeloza

talk

tytanu dwutlenek (E171) indygotyna (E132) makrogol 400

Skład otoczki białej tabletki:

hypromeloza

triacetyna

talk

Skład otoczki czerwonej tabletki:

hypromeloza

talk

tytanu dwutlenek (E171) żelaza tlenek czerwony (E172) glikol propylenowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

28 tabletek (12 niebieskich, 10 białych i 6 czerwonych) w opakowaniu kalendarzykowym z polipropylenu umieszczonym w tekturowym pudełku.

Opakowanie kalendarzykowe zawierające 28 tabletek składa się z następujących trzech części:

-    podstawy z kolorowego nieprzezroczystego polipropylenu,

-    owalnej przykrywki z przezroczystego polistyrenu,

-    centralnej tarczy z kolorowego nieprzezroczystego polistyrenu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novo Nordisk A/S Novo Allé

2880 Bagsv$rd Dania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3299

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05 kwietnia 1994 r. Data przedłużenia pozwolenia: 22 lipca 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Trisequens