+ iMeds.pl

Tritace 5 comb 25 mg + 5 mgUlotka Tritace 5 comb

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tritace 2,5 comb, 2,5 mg + 12,5 mg, tabletki Tritace 5 comb, 5 mg + 25 mg, tabletki

Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tritace comb i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tritace comb

3.    Jak stosować lek Tritace comb

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tritace comb

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tritace comb i w jakim celu się go stosuje

Lek Tritace comb jest skojarzeniem dwóch leków, noszących nazwy: ramipryl i hydrochlorotiazyd.

Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Sposób działania ramiprylu:

-    zmniejsza w organizmie wytwarzanie substancji podwyższających ciśnienie krwi,

-    zmniejsza napięcie i rozszerza naczynia krwionośne,

-    ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi lub „tabletkami odwadniającymi”. Działa on poprzez zwiększanie ilości wydalanej wody (zwiększa ilość moczu) i w taki sposób obniża ciśnienie krwi.

Lek Tritace comb stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Dwie substancje czynne działają razem, w celu obniżenia ciśnienia krwi. Stosuje się je razem, jeśli leczenie tylko jednym lekiem nie przynosi korzystnego efektu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tritace comb

Kiedy nie stosować leku Tritace comb:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, hydrochlorotiazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na leki podobne do leku Tritace comb (inne inhibitory ACE lub pochodne sulfonamidowe).

-    Objawami reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.

-    Jeśli u pacjenta wykonuje się dializę lub inny typ filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Tritace comb może nie być odpowiednim lekiem.

-    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Jeśli u pacjenta we krwi stwierdzono nieprawidłowe ilości takich substancji, jak wapń, potas, sód.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek, związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerki (zwężenie tętnicy nerkowej).

-    W okresie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    W okresie karmienia piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Tritace comb.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza przed

rozpoczęciem przyjmowania leku Tritace comb.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tritace comb należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek.

-    Jeśli u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety zawierającej mało soli przyjmowanie diuretyków (leków moczopędnych) przez długi czas lub dializy).

-    Jeśli pacjent może być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje alergiczne na jad pszczół lub os (odczulanie).

-    Jeśli pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu. Mogą one być stosowane w czasie zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie stosowania leku Tritace comb na dzień przed zabiegiem, w razie wątpliwości należy skontaktować się

z lekarzem.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu

we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

-    Jeśli u pacjenta występuje kolagenoza, na przykład twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.

-    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest lub może być w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Tritace comb w okresie pierwszych 3 miesięcy ciąży. Powyżej trzeciego miesiąca ciąży lek może bardzo szkodliwie wpłynąć na dziecko (patrz poniżej punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    Jeśli u pacjenta wystąpiło pogorszenie wzroku lub ból oka zwłaszcza jeśli pacjent znajduje się w grupie ryzyka rozwoju choroby zwanej jaskrą lub ma uczulenie na leki zawierające penicylinę lub sulfonamidy.

-    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Tritace comb”.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Tritace comb u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu

na brak informacji dotyczących stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Tritace comb a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty (także o preparatach ziołowych). Lek Tritace comb może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Tritace comb.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zmniejszyć działanie leku Tritace comb:

-    Leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna),

-    Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Lekarz zbada ciśnienie tętnicze pacjenta.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko działań niepożądanych w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem Tritace comb:

-    leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna);

-    leki, które mogą zmniejszać ilość potasu we krwi. Są to m.in. leki stosowane w leczeniu zaparcia, leki moczopędne (odwadniające), amfoterycyna B (stosowana w zakażeniach grzybiczych)

i ACTH (hormon podawany w badaniu oceniającym, czy gruczoły nadnerczowe działają właściwie);

-    leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia);

-    leki stosowane w chorobach serca, w tym w zaburzeniach rytmu;

-    leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu narządów, takie jak cyklosporyna;

-    diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid;

-    leki, zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu i heparyna (lek rozrzedzający krew);

-    steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon;

-    preparaty wapnia;

-    allopurynol (stosowany w celu obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi);

-    prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca);

-    cholestyramina (zmniejszająca ilość tłuszczów we krwi);

-    karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki);

-    heparyna (stosowana do rozrzedzania krwi);

-    wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2.);

-    Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności. Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Tritace comb” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Tritace comb:

-    leki przeciwcukrzycowe takie, jak leki doustne obniżające stężenie glukozy we krwi i insulina.

Lek Tritace comb może obniżać stężenie glukozy we krwi. Podczas stosowania leku Tritace comb należy regularnie badać stężenie glukozy we krwi;

-    lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Tritace comb może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz zleci kontrolowanie stężenie litu we krwi;

-    leki działające rozkurczowo na mięśnie;

-    chinina (stosowana w leczeniu malarii);

- leki zawierające jod: mogą być stosowane w badaniach rentgenowskich - tradycyjnych i podczas tomografii komputerowej w szpitalu;

-    penicylina (stosowana w zakażeniach);

-    leki zmniej szające krzepliwość krwi przyjmowane doustnie, takie jak warfaryna.

Badania

Przed zastosowaniem tego leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    u pacjenta planowane jest wykonanie badania oceniającego czynność przytarczyc. Lek Tritace comb może wpływać na wynik badania;

-    pacjent uprawia sport i może się spodziewać testu antydopingowego. Lek Tritace comb może powodować dodatni wynik badania.

Tritace comb z jedzeniem i alkoholem

-    Picie alkoholu w czasie przyjmowania leku Tritace comb może wywołać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Tritace comb należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości sumowania się działania leków obniżających ciśnienie tętnicze i alkoholu.

-    Lek Tritace comb można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży (lub może być w ciąży), powinna poradzić się lekarza. Nie należy stosować leku Tritace comb w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży. Nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, gdyż może szkodliwie wpłynąć na dziecko.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie przyjmowania leku Tritace comb należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Zalecana jest zmiana sposobu leczenia przed planowaną ciążą.

Nie należy przyjmować leku Tritace comb w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Tritace comb mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko zawrotów głowy jest większe na początku przyjmowania leku Tritace comb oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli pacjent ma zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Tritace comb

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku

-    Ten lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze, najlepiej rano.

-    Tabletki należy połykać, popijając płynem.

-    Nie rozkruszać ani nie rozgryzać tabletek.

Dawkowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Lekarz będzie korygował dawkę, aż uzyska właściwą kontrolę ciśnienia krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz dobierze mniejszą niż standardowa dawkę początkową i będzie stopniowo dostosowywał dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tritace comb

Jeśli pacjent zażyje większą niż zalecana dawkę leku Tritace comb należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Tritace comb

-    W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę leku o tej porze co zwykle.

-    Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent zauważy którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać

leczenie lekiem Tritace comb i natychmiast skontaktować się z lekarzem - może być konieczna

pilna pomoc medyczna:

-    Obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na lek Tritace comb.

-    Ciężkie zmiany skórne, w tym wysypka, owrzodzenia w jamie ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub oddzielanie się skóry (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy).

W razie wystąpienia poniższych stanów należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi:

-    Przyspieszona czynność serca, nierówne lub mocniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, wrażenie ucisku w klatce piersiowej lub bardziej nasilone zaburzenia krążenia, w tym zawał serca lub udar mózgu.

-    Duszność, kaszel lub gorączka trwająca 2 do 3 dni i zmniejszone łaknienie. Mogą to być objawy zaburzeń oddechowych, w tym zapalenia płuc.

-    Łatwiejsze powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego.

-    Silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Mogą to być objawy zapalenia trzustki.

-    Gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, bóle w nadbrzuszu, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy chorób wątroby, takiej jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane:

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się

dłużej niż kilka dni.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    bóle głowy, uczucie osłabienia i zmęczenia,

-    zawroty głowy. Występują częściej na początku stosowania leku Tritace comb lub po zwiększeniu dawki,

-    suchy drażniący kaszel lub zapalenie oskrzeli,

-    badanie krwi wykazuje wyższe niż zwykle stężenie glukozy. U pacjentów z cukrzycą, choroba może się nasilić,

-    badanie krwi wykazuje większe niż zwykle stężenie kwasu moczowego lub tłuszczów (lipidów),

-    bolesność, zaczerwienienie i obrzęk stawów.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    wysypka z lub bez uwypuklenia zmian,

-    nagłe zaczerwienienie twarzy i szyi, omdlenia, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie krwi), zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania,

-    trudności z zachowaniem równowagi (zawroty głowy),

-    świąd i nietypowe wrażenia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, uczucie pieczenia lub cierpnięcie (parestezje),

-    utrata lub zmiana odczuwania smaku,

-    zaburzenia snu,

-    obniżenie nastroju, lęk, większa niż zwykle nerwowość lub rozdrażnienie,

-    uczucie zatkanego nosa, zapalenie zatok przynosowych, duszność,

-    zapalenie dziąseł, obrzęk warg,

-    zaczerwienienie, świąd lub łzawienie oczu, obrzęk powiek,

-    dzwonienie w uszach,

-    niewyraźne widzenie,

-    łysienie,

-    bóle w klatce piersiowej,

-    bóle mięśni,

-    zaparcie, bóle w nadbrzuszu lub w całej jamie brzusznej ,

-    niestrawność lub nudności,

-    oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu doby,

-    potliwość większa niż zwykle lub pragnienie,

-    brak lub zmniejszenie apetytu (anoreksja), zmniejszenie łaknienia,

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca,

-    obrzęki rąk i nóg, może to być objaw większego niż zwykle zatrzymywania wody w organizmie,

-    gorączka,

-    osłabienie sprawności seksualnej u mężczyzn,

-    w badaniach krwi: zmniejszenie ilości czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi i zmniejszenie stężenia hemoglobiny,

-    w badaniach krwi zmiany wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek,

-    w badaniach krwi zmniejszenie stężenia potasu.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    nudności, biegunka lub zgaga,

-    zaczerwienienie i obrzęk języka lub suchość w jamie ustnej ,

-    w badaniach krwi zwiększenie stężenia potasu.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Jeśli którykolwiek z poniżej wymienionych objawów nasila się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    trudności w skupianiu uwagi, niepokój lub splątanie,

-    zmiana koloru palców rąk i stóp po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia i ból. Może to być objaw Raynauda,

-    powiększenie piersi u mężczyzn,

-    zakrzepy krwi,

-    zaburzenia słuchu,

-    wydzielanie mniejszej ilości łez,

-    widzenie na żółto,

-    odwodnienie,

-    obrzęk, ból i zaczerwienienie policzka (zapalenie ślinianki),

-    obrzęk j elita, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym j elit”, powoduj ący takie obj awy, j ak: ból brzucha, wymioty i biegunka,

-    większa niż zwykle wrażliwość na promienie słoneczne,

-    intensywne łuszczenie się skóry, swędząca wysypka grudkowa lub inne odczyny skórne, takie jak czerwona wysypka na twarzy lub czole,

-    wysypka lub powstawanie siniaków,

-    plamy na skórze i chłodne kończyny,

-    zmiany dotyczące paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska),

-    sztywność mięśniowo-szkieletowa lub brak możliwości poruszania dolną szczęką (tężyczka),

-    osłabienie lub skurcze mięśni,

-    zmniejszenie popędu seksualnego u mężczyzn i kobiet,

-    obecność krwi w moczu (krwiomocz). Może to być objaw choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek),

-    cukier w moczu (cukromocz),

-    w badaniu krwi zwiększona ilość pewnego rodzaju białych krwinek (eozynofilia),

-    w badaniu krwi za mała ilość komórek (pancytopenia),

-    zmiana ilości jonów soli we krwi, takich jak sód, wapń, magnez i chlorki,

-    spowolnienie lub zaburzenia odruchów,

-    zmiana odczuwania zapachów,

-    utrudnienie oddychania lub nasilenie astmy,

-    silny ból oka, niewyraźne widzenie lub widzenie otoczek wokół świateł, ból głowy, obfite łzawienie lub nudności i wymioty, które mogą być objawami choroby zwanej jaskrą.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Tritace comb

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Tritace comb po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tritace comb

Substancjami czynnymi leku są ramipryl i hydrochlorotiazyd.

Tritace 2,5 comb: każda tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Tritace 5 comb: każda tabletka zawiera 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: hypromeloza, skrobia kukurydziana modyfikowana, celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran.

Jak wygląda lek Tritace comb i co zawiera opakowanie leku

Tritace 2,5 comb: tabletki są barwy białej lub białawej, podłużne, podzielne, z wytłoczonym napisem „HNV” i „logo firmy” na obydwu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki leku Tritace 2,5 comb pakowane są w opakowania zawierające 28 tabletek w blistrach PV C/Aluminium.

Tritace 5 comb: tabletki są barwy białej lub białawej, podłużne, podzielne, z wytłoczonym napisem „HNW” i „logo firmy” na obydwu stronach. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki leku Tritace 5 comb pakowane są w opakowania zawierające 28 tabletek w blistrach PVC/Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi -Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50 D - 65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

Wytwórca

Sanofi S.p.A.

Strada Statale 17, Km 22 67019 Scoppito (L’Aquila)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00 - 203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015

8

Tritace 5 comb

Charakterystyka Tritace 5 comb

CHARAKTERY STYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TRITACE 5 comb 5 mg + 25 mg tabletki

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 2 substancje czynne: 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrocblorotiazydu (Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka

Tabletki barwy białej lub białawej, podłużne, podzielne, z wytłoczonym napisem “HNW” i logo firmy na obydwu stronach.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Takie skojarzenie stałej dawki jest wskazane u pacjentów, u których kontrola ciśnienia krwi za pomocą monoterapii ramiprylem lub hydrochlorotiazydem jest niewystarczająca.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Zaleca się przyjmowanie produktu TRITACE 5 comb raz na dobę, o tej samej porze, najlepiej rano.

Produkt TRITACE 5 comb można przyjmować przed posiłkiem, podczas lub po posiłku, ponieważ pokarm nie zmienia dostępności biologicznej produktu (patrz punkt 5.2).

Produkt TRITACE 5 comb należy połykać popijając płynem. Produktu nie wolno żuć ani kruszyć. Dorośli

Dawkę należy indywidualizować zgodnie z profilem pacjenta (patrz punkt 4.4) i zależnie od kontroli ciśnienia krwi. Podawanie stałego skojarzenia ramiprylu i hydrocblorotiazydu zaleca się zwykle po dobraniu dawki każdego składnika indywidualnie.

Stosowanie produktu TRITACE 5 comb należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać do osiągnięcia docelowej wartości ciśnienia krwi. Maksymalne dopuszczalne dawki dobowe to 10 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Szczególne grupy pacjentów Pacjenci leczeni diureiykami

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów leczonych równocześnie diuretykami, ponieważ na początku stosowania produktu TRITACE 5 comb może wystąpić hipotensja. Trzeba brać pod uwagę zmniejszenie dawki lub odstawienie diuretyku zanim rozpocznie się leczenie produktem TRITACE 5 comb.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

TRITACE 5 comb jest przeciwwskazany w ciężkich zaburzeniach czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ze względu na to, że zawiera hydrochlorotiazyd (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać zmniejszenia dawki produktu TRITACE 5 comb. Pacjenci z klirensem kreatyniny w zakresie 30-60 ml/min powinni stosować najmniejsze dawki stałego skojarzenia ramiprylu i hydrochlorotiazyd u po okresie monoterapii ramiprylem. Maksymalne dopuszczalne dawki dobowe w takich przypadkach to 5 mg ramiprylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie produktem TRITACE 5 comb trzeba rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarskim, a maksymalne dawki dobowe to 2,5 mg ramiprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

TRITACE 5 comb jest przeciwwskazany w przypadkach ciężkich zaburzeń czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawki początkowe powinny być mniejsze i zwiększane następnie wolniej z powodu większego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza u pacjentów w bardzo podeszłym wieku i szczupłych.

Dzieci i młodzież

TRITACE 5 comb nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu niewystarczających danych dolyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3 Przeciwwskazania

-Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek inny lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (angiotensin converting enzyme, ACE), hydrochlorotiazyd, inne diuretyki tiazydowe, sulfonamidy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu TRITACE 5 comb (patrz punkt 6.1).

—    W wywiadzie obrzęk naczynioruchowy (dziedziczny, idiopatyczny, na skutek stosowania inhibitorów ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II (angiotensin II receptor antagonist, AURA).

—    Pozaustrojowe metody leczenia powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym (patrz punkt 4.5).

-    Znaczące obustronne zwężenie tętnicy nerkowej lub zwężenie tętnicy jedynej czynnej nerki.

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz sekcje 4.4 i 4.6).

- Laktacja (patrz punkt 4.6).

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min u pacjentów niedializowanych.

-    Istotne klinicznie zaburzenia elektrolitowe, które mogą się pogarszać po leczeniu produktem TRITACE 5 comb (patrz punkt 4.4).

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, encefalopatia wątrobowa.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczególne grupy pacjentów

Ciąża: Podczas ciąży nie należy rozpoczynać stosowania inhibitorów ACE, takich jak ramipryl, ani antagonistów receptora angiotensyny II (AURA). O ile kontynuacja leczenia inhibitorem ACE/A1IRA nie jest niezbędna, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić lek na inny przeciwnadciśnieniowy o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży leczenie inhibitorami ACE/AI.IRA należy niezwłocznie przerwać i, w razie wskazań, rozpocząć terapię alternatywną (patrz sekcje 4.3 i 4.6).

Pacjenci szczególnie zagrożeni hipotensją

— Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron

Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) są zagrożeni ostrym, wyraźnym spadkiem ciśnienia krwi i pogorszeniem czynności nerek na skutek hamowania ACE.

Takie ryzyko występuje zwłaszcza wówczas, gdy inhibitor ACE lub towarzyszący diuretyk podaje się po raz pierwszy, lub przy pierwszym zwiększeniu dawki.

Znaczącą aktywację układu RAA można przewidzieć i w takich przypadkach niezbędny jest nadzór medyczny, w tym monitorowanie ciśnienia tętniczego, na przykład u pacjentów:

—    z ciężkim nadciśnieniem tętniczym

—    z niewyrównanązastoinową niewydolnością serca

—    z istotnym hemodynamicznie utrudnieniem napełniania lewej komory lub odpływu krwi z tej jamy (np. zwężenie zastawki aortalnej lub zastawki mitralnej)

—    z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej i drugą czynną nerką

—    z niedoborem płynów lub soli, lub u których takie zaburzenia mogą powstać (w tym pacjentów stosujących diuretyki)

—    z marskością wątroby i(lub) wodobrzuszem

—    poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu ogólnemu środkami powodującymi hipotensję.

Zaleca się na ogół, aby przed leczeniem skorygować odwodnienie, hipowolemię i niedobór soli (u chorych z niewydolnością serca takie działania trzeba jednak dokładnie rozważyć wobec ryzyka przeciążenia objętościowego).

Chirurgia

Zaleca się zaprzestanie leczeniańnhibitorami ACE, takimi jak ram i pry 1, w miarę możliwości, na dzień przed operacją.

Pacjenci zagrożeni niedokrwieniem serca lub mózgu w przypadku ostrej hipotensji Początkowa faza leczenia wymaga szczególnego nadzoru medycznego.

•    Hiperaldosteronizm pierwotny

Skojarzenie ramipryl + hydrochlorotiazyd nie jest leczeniem z wyboru w hiperaldosteronizmie pierwotnym. Jeśli jednak w takim przypadku stosuje się ramipryl + hydrochlorotiazyd, pacjent wymaga dokładnego monitorowania stężenia potasu w osoczu.

•    Pacjenci w podeszłym wieku Patrz punkt 4.2

•    Pacjenci z chorobą wątroby

Zaburzenia elektrolitowe, będące skutkiem stosowania leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, mogą spowodować encefalopatię wątrobową.

Monitorowanie czynności nerek

Czynność nerek należy ocenić przed leczeniem i sprawdzać podczas leczenia, korygując dawkowanie na podstawie uzyskanych wyników, zwłaszcza w pierwszych tygodniach terapii. Szczególnie dokładnego monitorowania wymagają pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Podczas leczenia występuje ryzyko zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po przeszczepie nerki.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z chorobą nerek tiazydy mogą wywołać mocznicę. Kumulacja efektów działania substancji czynnej może powstać u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeśli narastające zaburzenia czynności nerek stają się wyraźne, na co wskazuje zwiększenie stężenia azotu pozabiałkowego, konieczna jest dokładna ponowna ocena leczenia z rozważeniem odstawienia diuretyków (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Tak jak u każdego pacjenta otrzymującego leki moczopędne, należy wykonywać okresowo, w odpowiednich odstępach czasu, oznaczanie elektrolitów w surowicy. Tiazydy, w tym hydrochlorotiazyd, mogą zaburzać równowagę płynów lub elektrolitów (powodując hipokaliemię, hiponatremię i zasadowicę hipochloremiczną). Chociaż hipokaliemia może powstać podczas stosowania diuretyków tiazydowych, równoczesna terapia ramiprylem może zmniejszać tak wywołaną hipokaliemię. Ryzyko hipokaliemii jest największe u chorych z marskością wątroby, u pacjentów z szybko wywołaną diurezą u pacjentów z niedostateczną podażą elektrolitów i u pacjentów równocześnie poddawanych kortykosteroidoterapii lub otrzymujących ACTH (patrz punkt 4.5). Pierwszy pomiar stężenia potasu w osoczu należy wykonać w ciągu pierwszego tygodnia leczenia. Stwierdzona hipokaliemia wymaga skorygowania.

Może występować hiponatremia z rozcieńczenia. Zmniejszenie stężenia sodu może początkowo nie powodować objawów; z tego powodu niezbędne jest regularne wykonywanie badań laboratoryjnych. Badania należy wykonywać częściej u osób w podeszłym wieku i u chorych na marskość wątroby.

Wykazano, że tiazydy zwiększają wydalanie magnezu z moczem, czego wynikiem może być hipomagnezemia.

Hiperkaliemię obserwuje się u niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym produktem TRJTACE 5 comb. Czynnikami ryzyka hiperkaliemii sąm.in. niewydolność nerek, wiek (> 70 lat), niekontrolowana cukrzyca, stosowanie soli potasu, diuretyków oszczędzających potas i innych substancji czynnych zwiększających stężenie potasu w osoczu oraz stany takie jak odwodnienie, ostra niewydolność serca lub zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca i kwasica metaboliczna. Jeśli równoczesne stosowanie wspomnianych wyżej leków wydaje się potrzebne, zaleca się regularne monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Encefalopatia wątrobowa

Zaburzenia elektrolitowe na skutek stosowania leków moczopędnych, w tym hydrochlorotiazydu, mogą spowodować encefalopatię wątrobową u pacjentów z chorobą wątroby. W przypadku encefalopatii wątrobowej należy niezwłocznie przerwać leczenie diuretykami.

Biperkałcemia

Hydrochlorotiazyd pobudza nerkowe wchłanianie zwrotne wapnia i może spowodować hiperkalcemię. Może także zakłócać test czynności przytarczyc.

Obrzęk naczynioruchowy

Donoszono o obrzęku naczynioruchowym u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem (patrz punkt 4.8).

W przypadku obrzęku naczynioruchowego produkt TRITACE 5 comb należy odstawić.

Należy niezwłocznie rozpocząć leczenie doraźne w warunkach szpitalnych. Pacjenta trzeba obserwować co najmniej 12-24 godziny i wypisać ze szpitala dopiero po całkowitym ustąpieniu objawów.

Donoszono o obrzęku naczynioruchowym jelit u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym produktem TRITACE 5 comb (patrz punkt 4.8). Tacy pacjenci zgłaszają się z powodu bólu brzucha (z nudnościami i wymiotami lub bez).

Odczyny anafilaktyczne podczas odczulania

Prawdopodobieństwo oraz nasilenie odczynów anafilaktycznych i anafilaktoidalnych najad żmij, a także na inne alergeny wzrastają w warunkach hamowania ACE. Przed odczulaniem należy rozważyć czasowe odstawienie produktu TRITACE 5 comb.

Neutropenia/asran ulocytoza

Rzadko obserwowano neutropenię/agranulocytozę i donoszono o hamowaniu czynności szpiku. Zaleca się monitorowanie liczby leukocytów w celu wykrycia możliwej leukopenii. Częstsze wykonywanie badań kontrolnych doradza się w początkowej fazie leczenia oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u chorujących równocześnie na kolagenozę (np. chorych na toczeń rumieniowaty lub twardzinę) i u wszystkich leczonych innymi lekami, które mogą zmieniać obraz krwi (patrz sekcje 4.5 i 4.8).

Różnice etniczne

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u osób innych ras.

Ramipryl; jak i inne inhibitoiy ACE, może mniej skutecznie obniżać ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. Powodem jest być może większe rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego z niskim stężeniem reniny wśród osób z nadciśnieniem rasy czarnej.

Sportowcy

l-Iydrochlorotiazyd może powodować dodatni wynik testu antydopingowego.

Wpływ na metabolizm i układ endokrynowy

Leczenie tiazydami może upośledzać tolerancję glukozy. Chorzy na cukrzycę mogą wymagać korygowania dawkowania insuliny lub doustnych leków hipogl i kem i żujących. Podczas terapii tiazydami może się ujawnić utajona klinicznie cukrzyca.

Z leczeniem tiazydami wiąże się wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów. U niektórych pacjentów otrzymujących tiazydy może wystąpić hiperurykemia lub mogą pojawić się objawy dny moczanowej.

Kaszel

Donoszono o występowaniu kaszlu podczas stosowania inhibitorów ACE. Co charakterystyczne, kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po zaprzestaniu leczenia. W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany inhibitorem ACE.

Inne

Odczyny uczuleniowe mogą występować u pacjentów z alergią lub dychawicą oskrzelową w wywiadzie, jak też u osób bez takiego obciążenia. Donoszono o możliwości zaostrzenia lub uczynnienia tocznia rumieniowatego układowego (systemie lupus erythematosus, SLE).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane skojarzenia

Metody leczenia pozaustrojowego, powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym. Do takich metod należą dializa lub hemoflltracja przez niektóre błony wysoce przepuszczalne (np. poiiakrylonitrylowe) i afereza lipoprotein małej gęstości (Iow density lipoprotein, LDL) z użyciem siarczanu dekstranu, ponieważ zwiększają ryzyko ciężkich odczynów anafilaktoidalnych (patrz punkt 4.3). Jeśli takie leczenie jest konieczne, należy rozważyć zastosowanie błony dializacyjnej innego typu lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej klasy.

Środki ostrożności

Sole potasu\ heparynat diuretyki oszczędzające potas i inne substancje czynne zwiększające stężenie potasu w osoczu (w tym antagoniści angiotensyny II, trymetoprym, takrolimus, cyklosporyna): może wystąpić hiperkaliemia; dlatego pacjent wymaga ścisłego monitorowania stężenia potasu w surowicy.

Leki przeciwnadciśnieniowe (np. diuretyki) i inne substancje, które mogą obniżać ciśnienie krwi (np. azotany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki znieczulające, ostre spożycie alkoholu, baklofen, alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulozyna, terazosyna): można przewidywać wzrost ryzyka hipotensji (patrz punkt 4.2 dotycząca diuretyków).

Sympalomimetyki wazopresyjne i inne substancje (adrenalina), które mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowy efekt ramiprylu: zaleca się monitorowanie ciśnienia krwi.

Allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid; cytostatyki i inne substancje, które mogą zmieniać morfologią krwi: zwiększają prawdopodobieństwo reakcji hematologicznych (patrz punkt 4.4).

Sole litu: inhibitory ACE mogą zmniejszać wydalanie litu i w ten sposób nasilać toksyczność tego leku. Stężenie litu we krwi musi być monitorowane. Równoczesne stosowanie diuretyków tiazydowych może zwiększać ryzyko toksyczności litu i nasilać ryzyko już zwiększone przez inhibitory ACE. Nie zaleca się więc kojarzenia ram i pry 1 u i hydrochlorotiazydu z litem.

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina: mogą występować objawy hipoglikemii. Hydrochlorotiazyd może natomiast osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych. Szczególnie ścisłe monitorowanie glikemii zaleca się więc w początkowej fazie równoczesnego stosowania leków z obu grup.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy: można przewidywać osłabienie efektu przeciwnadciśnieniowego produktu TRJTACE 5 comb. Ponadto równoczesne leczenie inhibitorami ACE i NLPZ może prowadzić do wzrostu ryzyka pogorszenia czynności nerek oraz wzrostu kaliemii.

Doustne lekiprzeciwzakrzepowe: działanie leków przeciwzakrzepowych może być słabsze przy równoczesnym stosowaniu hydrochlorotiazydu.

Kortykosteroidy, ACTH, amfoterycyna B, karbenoksolon, duże ilości preparatów z (korzenia) lukrecji, środki przeczyszczające (długotrwale stosowane) i inne leki zwiększające wydalanie potasu z moczem lub obniżające stężenie potasu w osoczu: wzrost ryzyka hipokaliemii.

Preparaty naparstnicy, substancje czynne wydłużające odstęp QT i leki przeciwarytmiczne: ich działanie proarytmiczne może wzrastać, a działanie przeciwarytmiczne — słabnąć w obecności zaburzeń elektrolitowych (np. hipokaliemia, hipomagnezemia).

Metyłdopa: możliwość wystąpienia hemolizy.

Cholesiyramina lub inne wymienniki jonowe podawane doustnie: zmniejszenie wchłaniania hydrochlorotiazydu. Diuretyki sulfonamidowe należy przyjmować co najmniej godzinę przed takimi lekami lub 4—6 godzin po nich.

Leki typu kurary, działające rozkurczowo na mięśnie: możliwość nasilenia i przedłużenia działania rozkurczowego.

Sole wapnia i leki zwiększające stężenie wapnia w osoczu: w przypadku równoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu można się spodziewać wzrostu stężenia wapnia w surowicy; zatem tacy pacjenci wymagają ścisłego monitorowania stężenia wapnia.

Karbamazepina: ryzyko hiponatremii na skutek addytywnego działania z hydrochlorotiazydem.

Radiologiczne środki cieniujące zawierające jod: w przypadku odwodnienia wywołanego przez diuretyki, w tym hydrochlorotiazyd, wzrasta ryzyko wystąpienia ostrych zaburzeń czynności nerek, zwłaszcza wówczas, gdy podaje się duże dawki takich środków.

Penicylina: hydrochlorotiazyd wydala się w kanaliku dystalnym i zmniejsza wydalanie penicyliny. Chinina: hydrochlorotiazyd zmniejsza wydalanie chininy.

4.6 Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania produktu TRI TACE 5 comb w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). TRITACE 5 comb jest przeciwwskazany w drugim i trzecim trymestrze (patrz punkt 4.3).

Dowody epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po narażeniu zarodka na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są przekonujące, jednak nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Jeżeli uważa się, że kontynuacja leczenia inhibitorem ACE nie ma zasadniczego znaczenia, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy zamienić inhibitor na inne leki przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży należy niezwłocznie odstawić inhibitor ACE i, jeśli to niezbędne, rozpocząć terapię innymi lekami.

Wiadomo, że narażenie płodu na inhibitor ACE/antagonistę receptora angiotensyny II (AURA) podczas trymestrów drugiego i trzeciego jest fetotoksyczne dla człowieka (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i toksyczne dla noworodków (niewydolność nerek, hipotensja, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3). W przypadku ekspozycji na inhibitor ACE od drugiego trymestru ciąży zaleca się sprawdzenie nerek i czaszki płodu w badaniu ultrasonograficznym. Noworodki matek przyjmujących w okresie ciąży inhibitory ACE należy ściśle obserwować w kierunku hipotensji, skąpomoczu i hiperkaliemii (patrz także sekcje 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd, w przypadku przedłużonej ekspozycji podczas trzeciego trymestru ciąży, może powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe i ryzyko opóźnienia rozwoju płodu. Ponadto donoszono o rzadkich przypadkach hipoglikemii i małopłytkowości u noworodków narażonych na hydrochlorotiazyd w okresie bliskim porodu. Hydrochlorotiazyd może zmniejszać objętość osocza, jak również maciczno-łożyskowy przepływ krwi.

TRITACE 5 comb jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią.

Ramipiyl i hydrochlorotiazyd są wydzielane do mleka matki w takim stopniu, że mogą oddziaływać na niemowlę karmione piersią w przypadku stosowania przez kobietę terapeutycznych dawek ramiprylu i hydrochlorotiazydu. Nie ma dostatecznych informacji dotyczących stosowania ramiprylu podczas karmienia piersią ani leków alternatywnych o lepiej ustalonych dopuszczalnych profilach bezpieczeństwa w tym okresie, zwłaszcza w odniesieniu do noworodków i wcześniaków. Hydrochlorotiazyd wydala się w mleku ludzkim. Tiazydy stosowane w okresie karmienia piersią wiążą się ze zmniejszeniem lub nawet zanikiem laktacji. U niemowląt mogą występować: nadwrażliwość na substancje czynne — pochodne sulfonamidowe, hipokaliemia i żółtaczka jąder podstawy mózgu. Z powodu możliwości wystąpienia ciężkich reakcji u niemowląt karmionych piersią, powodowanych przez obie substancje czynne produktu TRITACE 5 comb, należy podjąć decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy odstawić leki, wziąwszy pod uwagę znaczenie leczenia dla matki.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych w ruchu

Niektóre działania niepożądane (np. objawy obniżenia ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy) mogą upośledzać zdolność koncentracji i reakcji pacjenta. Zatem stwarzają ryzyko w sytuacjach, gdzie takie zdolności mają szczególnie ważne znaczenie (np. kierowanie pojazdem lub obsługa maszyn i urządzeń w ruchu).

Może się to zdarzać zwłaszcza na początku leczenia lub przy zamianie na inne leki. Po pierwszej dawce lub po zwiększeniu dawkowania doradza się pacjentowi, aby przez kilka godzin nie prowadził pojazdu ani nie obsługiwał maszyn i urządzeń.

4.8 Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa skojarzenia ramipryl + hydrochlorotiazyd obejmuje działania niepożądane występujące w związku z hipotensją i(lub) hipowolemią na skutek zwiększonej diurezy. Substancja czynna ramipryl może wywoływać uporczywy suchy kaszel, podczas gdy substancja czynna hydrochlorotiazyd może prowadzić do pogorszenia metabolizmu glukozy, lipidów i kwasu

moczowego. Te dwie substancje czynne wywierają odwrotny wpływ na stężenie potasu w osoczu. Ciężkimi działaniami niepożądanymisą m.in. obrzęk naczynioruchowy lub odczyn anafdaktyczny, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, zapalenie trzustki, ciężkie odczyny skórne i n eutropen i a/agranulocytoza.

Częstość występowania działań niepożądanych określa się przy użyciu następujących kryteriów:

Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie można ustalić na podstawie dostępnych danych).

Częstości działań niepożądanych w każdej grupie przedstawiono w zmniejszającej się kolejności stopnia nasilenia.

Narząd/układ

narządów

Często

Niezbyt często 1

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia serca

Niedokrwienie mięśnia serca, w tym dławica piersiowa, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, obrzęki obwodowe

Zawał serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmniejszenie liczby

leukocytów,

zmniejszenie liczby

erytrocytów,

zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

niedokrwistość

hemolityczna,

małopłytkowość

Niewydolność szpiku kostnego, neutropenia, w tym agranulocytoza, pancytopenia, eozynofilia

Zagęszczenie krwi na skutek hipowolemii

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle t zawroty głowy

Zawroty głowy, parestezje, drżenie, zaburzenia równowagi, uczucie pieczenia, zaburzenia smaku, brak czucia smaku

Niedokrwienie mózgu, w tym udar niedokrwienny i przemijający napad niedokrwienny (transient ischaemic attack, TIA), zaburzenia sprawności psychoruchowej, spaczenie węchu

Zaburzenia oka

Zaburzenia wzroku, w tym widzenie niewyraźne, zapalenie spojówek

Widzenie przedmiotów w kolorze żółtym, zmniejszenie wytwarzania łez powodowane przez hydrochlorotiazyd

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia słuchu

Zaburzenia układu

Kaszel

Zapalenie zatok

Skurcz oskrzeli, w

oddechowy. klatki piersiowej i śródoiersia

nieproduktywny z łaskotaniem w gardle, zapalenie oskrzeli

przynosowych, duszność, niedrożność nosa z powodu

przekrwienia błony śluzowej

tym zaostrzenie' astmy

Alergiczne

zapalenie

pęcherzyków

płucnych,

niekardiogenny

obrzęk płuc

spowodowany

przez

hydroch 1 orotiazyd

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie żołądka i jelit, zaburzenia trawienia,

dyskomfort w jamie brzusznej, dyspepsja, nieżyt żołądka, nudności, zaparcie

Zapalenie dziąseł spowodowane przez hydrochlorotiazyd

Wymioty,

aftowe

zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka,

biegunka, bóle w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej

Zapalenie trzustki (donoszono o wyjątkowo rzadkich

przypadkach zgonu z tego powodu pacjentów leczonych inhibitorami ACE), wzrost aktywności enzymów trzustkowych, obrzęk

naczynioruchowy jelita cienkiego

Zapalenie ślinianek

spowodowane

przez

hydrochlorotiazyd

Zaburzenia nerek i drop moczowych

Zaburzenia czynności nerek, w tym ostra

niewydolność nerek,

zwiększenie

diurezy,

zwiększenie

stężenia mocznika

i(lub) kreatyniny we

krwi

Nasilenie wcześniej

występującego

białkomoczu

Śródmiąższowe zapalenie nerek spowodowane przez

hydroch loroti azyd

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

n aczy n i oruchowy: niedrożność dróg oddechowych w wyniku obrzęku naczynioruchowego może zupełnie wyjątkowo doprowadzić do zgonu; zapalenie skóry podobne do łuszczycy, nadmierna potliwość, wysypka, w szczególności

Toksyczna

martwica

rozpływna

naskórka, zespół

Stevensa—

Johnsona, rumień

wielopostaciowy,

pęcherzyca,

zaostrzenie

łuszczycy,

złuszczające

zapalenie skóry,

nadwrażliwość na

-światło słoneczne,

odwarstwienie

plamisto-grudkowa, świąd, łysienie

paznokci (a), pęcherzykowata lub liszajowata osutka skórna lub wykwity na błonach śluzowych, pokrzywka

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) spowodowany przez

hydroch lorotiazyd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni

Bóle stawów, skurcze mięśni

Osłabienie

mięśniowe,

sztywność

mięśniowo-

szkieletowa,

tężyczka

spowodowana

przez

hydroch lorotiazyd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niedostateczna kontrola cukrzycy, zmniejszenie tolerancji glukozy, zwiększenie stężenia glukozy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, nasilenie dny, zwiększenie stężenia

cholesterolu i(lub) triglicerydów we krwi

spowodowany

przez

hy droch 1 orotiazyd

Anoreksja,

zmniejszenie

apetytu

Hipokaliemia, pragnienie spowodowane przez hydroch lorotiazyd

Zwiększenie stężenia potasu we krwi spowodowane przez ramipiyl

Hiponatremia

Glikozuria,

zasadowica

metaboliczna,

hipochloremia,

hipomagnezemia,

hiperkalcemia,

odwodnienie

spowodowane

przez

hydroch lorotiazyd

Zaburzenia

naczyniowe

Hipotensja, hipotonia ortostatyczna, omdlenia, uderzenia krwi do głowy i szyi

Zakrzepica na skutek ciężkiej hipowolemii, zwężenie naczyń, hipoperfuzja tkanek, zjawisko Raynauda, zapalenie naczyń

Zaburzeni ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

astenia

Ból w klatce piersiowej, gorączka

Zaburzenia układu immunologicznego

Odczyny

anafilaktyczne lub

anafilaktoidalne spowodowane przez ramipryl, albo odczyn anafilaktyczny na hydroch loroti azyd, wzrost miana przeciwciał przeć i wj ądrowych

Zaburzenia wątroby i dróż żółciowych

Zapalenie wątroby cholestatyczne lub cytolityczne (zgon należy do rzadkich wyjątków), wzrost aktywności enzymów

wątrobowych i (lub) zwiększenie stężenia bilirubiny sprzężonej

Kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego spowodowane przez hydroch loroti azyd

Ostra niewydolność wątroby, żółtaczka cholestatyczna, uszkodzenie hepatocytów

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Przemijająca

impotencja

erekcyjna

Obniżenie libido, ginekomastia

Zaburzenia

psychiczne

Obniżony nastrój, apatia, lęk, pobudliwość nerwowa, zaburzenia snu, w tym senność we dnie

Splątanie, niepokój, zaburzenia uwagi

4.9 Przedawkowanie

Objawami związanymi z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą być m.in.: nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych (z wyraźną hipotensją, wstrząsem), bradykardia, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia świadomości, w tym śpiączka, drgawki pochodzenia mózgowego, niedowłady i porażenna niedrożność jelit.

Przedawkowanie hydrochlorotiazydu może wywołać ostre zatrzymanie moczu u pacjentów predysponowanych do takiego powikłania (np. z rozrostem gruczołu krokowego).

Pacjenta należy dokładnie monitorować oraz poddać leczeniu objawowemu i wspomagającemu. Stosuje się głównie detoksyfikację (płukanie żołądka, podanie środków absorbujących) i przywrócenie stabilności hemodynamicznej, w tym podanie agon i stów receptorów aradrenergicznych lub angiotensyny II (amidu angiotensyny). Ramipiylat, aktywny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu usuwany z krążenia ogólnego za pomocą hemodializy.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: ramipryl i diuretyki, kod ATC C09BA05 Mechanizm działania

Ramipryl

Ramiprylat, aktywny metabolit proleku - ramiprylu, hamuje enzym dipeptydylokarboksypeptydazę I (synonimy: konwertaza angiotensyny; kminaza II). W osoczu i tkankach enzym katalizuje konwersję angiotensyny I do aktywnej substancji zwężającej naczynia - angiotensyny II, jak również katalizuje rozpad bradykininy, aktywnego związku rozszerzającego naczynia krwionośne. Zmniejszenie wytwarzania angiotensyny II i hamowanie rozpadu bradykininy prowadzi do rozszerzenia naczyń.

Ponieważ angiotensyna II pobudza ponadto uwalnianie aldosteronu, ramiprylat powoduje spadek wydzielania aldosteronu. Przeciętna odpowiedź na monoterapię inhibitorem ACE bywa słabsza u pacjentów rasy czarnej (afro-karaibskich) z nadciśnieniem tętniczym (populacja zwykle z nadciśnieniem z niskim stężeniem reniny) niż u chorych innych ras.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem tiazydowym. Mechanizm działania przeciwnadci śnieni owego tej grupy teków moczopędnych nie jest w pełni poznany. Hamująone wchłanianie zwrotne sodu i chlorków w kanaliku dystalnym. Zwiększonemu wydalaniu nerkowemu tych jonów towarzyszy wzrost diurezy (na skutek osmotycznego wiązania wody). Zwiększa się także wydalanie potasu i magnezu, natomiast zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. Mechanizmami działania obniżającego ciśnienie krwi mogą być: modyfikacja gospodarki jonami sodu, zmniejszenie ilości wody pozakomórkowej i objętości osocza, zmiana oporu naczyń nerkowych oraz osłabiona odpowiedź na noradrenalinę i angiotensynę II.

Właściwości farmakodynamiczne

Ramipryl

Podanie ramiprylu powoduje wyraźny spadek obwodowego oporu tętniczego. Na ogół nie ma poważnych zmian nerkowego przepływu osocza ani wskaźnika przesączania kłębuszkowego (glomerułar filtration ratę, GFR). Podanie ramiprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do obniżenia ciśnienia w pozycji leżącej i stojącej, bez kompensacyjnego przyspieszenia czynności serca.

U większości pacjentów początek działania obniżającego ciśnienie pojedynczej dawki ramiprylu staje się widoczny po upływie 1-2 godzin od podania doustnego. Maksymalny efekt działania po podaniu pojedynczej dawki doustnej występuje zwykle w 3-6 godzin po zastosowaniu leku; działanie obniżające ciśnienie utrzymuje się zazwyczaj przez 24 godziny.

Maksymalny efekt obniżający ciśnienie ciągłego leczenia ramiprylem jest na ogół widoczny po 3—

4 tygodniach. Wykazano stałość działania przeciwnadciśnieniowego w warunkach leczenia długoterminowego, trwającego dwa lata.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje szybkiego i nadmiernego wzrostu ciśnienia krwi (zjawiska z odbicia).

Hydrochlorotiazyd

Po podam i u hydrócfilordtiazydu początek diurezy występuje w ciągu dwóch godzin, maksymalny efekt działania - po około czterech godzinach i działanie utrzymuje się przez około 6-12 godzin.

Początek działania obniżającego ciśnienie występuje po 3—4 dniach i działanie może utrzymywać się aż do 7 dni po odstawieniu leku.

Obniżeniu ciśnienia towarzyszy nieznaczne zwiększenie ilości przesączu kłębuszkowego, oporu naczyń nerkowych i aktywności reninowej osocza.

Równoczesne podawanie ram i pry 1 u i hydrochlorotiazydu

W badaniach klinicznych stwierdzono, że takie skojarzenie powoduje większy spadek ciśnienia krwi niż stosowanie każdego z tych leków w monoterapii. Przypuszczalnie dzięki blokadzie układu renina-angiotensyna-aldosteron, dodanie ramiprylu do hydrochlorotiazydu powoduje tendencję do odwracania utraty potasu związanej z takimi diuretykami. Skojarzenie inhibitora ACE z diuretykiem tiazydowym wywołuje wpływ synergiczny na ciśnienie krwi oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii powodowanej przez sam diuretyk.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka i metabolizm

Ram i pry 1

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ramipryl wchłania się szybko z przewodu pokarmowego i w ciągu godziny osiąga stężenie maksymalne w osoczu. Na podstawie ilości odzyskiwanej z moczu ustalono, że wskaźnik wchłaniania wynosi co najmniej 56% i nie zmienia się znacząco w obecności pokarmu w przewodzie pokarmowym. Biodostępność aktywnego metabolitu, ramipiylatu, po podaniu doustnym 2,5 mg i 5 mg ramiprylu wynosi 45%.

Ramiprylat, jedyny aktywny metabolit ramiprylu, osiąga stężenie maksymalne w osoczu 2—4 godziny po przyjęciu ramiprylu. Stan stacjonarny w osoczu po podawaniu raz na dobę zwykłych dawek ramiprylu występuje po około czterech dobach leczenia.

Dystrybucja

Około 73% ramiprylu i około 56% ramiprylatu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Ramipryl jest niemal całkowicie metabolizowany do ramiprylatu, reszta do estru i kwasu diketopiperazynowego oraz do glukuronidów ramiprylu i ramiprylatu.

Eliminacja

Metabolity ulegają wydaleniu głównie przez nerki. Stężenie ramiprylatu w osoczu obniża się w sposób wielofazowy. Z powodu silnego, wysycającego miejsca wiązania z ACE i powolnej dysocjacji połączenia z enzymem, ramiprylat cechuje wydłużona faza końcowej eliminacji przy bardzo małych stężeniach w osoczu. Stwierdzono, że po wielu dniach dawkowania ramiprylu raz na dobę, efektywny okres półtrwania ramiprylatu wynosi 13—1.7 godzin dla dawek 5-10 mg i jest dłuższy dla mniejszych dawek: 1,25-2,5 mg. Różnica ta wiąże się z pojemnością saturacji enzymu dla wiązania ramiprylatu. Po podaniu pojedynczej dawki doustnej nie wykrywa się ramiprylu ani metabolitów leku w mleku matki. Efekt dawek wielokrotnych nie jest jednak znany.

‘ Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).    ■=    ‘

Nerkowe wydalanie ramipiylatu jest obniżone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Klirens nerkowy ramiprylatu jest proporcjonalny do klirensu kreatyniny. Wynika stąd podwyższenie stężenia ramipiylatu w osoczu, obniżające się wolniej niż u osób z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm ram i pry 1 u do ramiprylatu spowalnia się na skutek obniżenia aktywności esteraz wątrobowych i stężenie ramiprylu w osoczu wzrasta. Stężenia maksymalne ramiprylatu u takich pacjentów nie różni się jednak od występującego u osób z prawidłową czynnością wątroby.

Hvdrochlorotiazvd

Wchłanianie

Po podaniu doustnym około 70% hydrachlorotiazydu wchłania się z przewodu pokarmowego. Hydrachlorotiazyd osiąga stężenie maksymalne w osoczu w ciągu 1,5-5 godzin.

Dystrybucja

Białka osocza wiążą 40% hydrachlorotiazydu.

Metabolizm

Hydrochlorotiazyd ulega minimalnemu, nieznaczącemu metabolizmowi wątrobowemu.

Eliminacja

Hydrochlorotiazyd jest eliminowany prawie całkowicie (> 95%) w postaci niezmienionej przez nerki; 50-70% pojedynczej dawki doustnej ulega eliminacji w ciągu 24 godzin. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 5-6 godzin.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2)

Nerkowe wydalanie hydrach lorotiazydu obniża się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Klirens nerkowy hydrach lorotiazyd u jest proporcjonalnie związany z klirensem kreatyniny. To powoduje wzrost stężenia hydrach lorotiazydu w osoczu, obniżający się wolniej niż u osób z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2)

U chorych z marskością wątroby farmakokinetyka hydrochlorotiazyd u nie zmienia się znacząco. Nie badano farmakokinetyki tego tiazydu u chorych z niewydolnością serca.

Ramipryl i hydrochlorotiazyd

Równoczesne podawanie ramiprylu i hydrach lorotiazyd u nie wpływa na ich biodostępność. Produkt złożony można uważać za równoważnik biologiczny produktów zawierających jeden składnik.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U szczurów i myszy skojarzenie ramipiylu i hydrochlorotiazydu nie powoduje ostrej toksyczności aż do dawki 10 000 mg/kg. Badania nad wpływem powtarzanych dawek, przeprowadzone u szczurów i małp, wykazały jedynie zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Nie prowadzono badan nad działaniem mutagennym i rakotwórczym tego skojarzenia leków, ponieważ badania indywidualnych składowych produktu nie wykazały żadnego ryzyka.

W badania nad reprodukcją u szczurów i królików stwierdzono, że takie skojarzenie leków jest trochę bardziej toksyczne niż każdy pojedynczy składnik, ale w żadnym z badań nie zaobserwowano działania teratogennego produktu złożonego.

6 DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Hypromeloza, skrobia kukurydziana modyfikowana, celuloza mikrokrystaliczna, sodu stearylofumaran.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC pakowane w tekturowe pudełko. Opakowanie zawiera 28 tabletek - 2 blistry po 14 tabletek.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi — Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50,

D — 65926 Frankfurt nad Menem Niemcy

8    NUMER(Y) POZOWLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8854


9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

'    / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


09.07.2001r.

16.07.2006

18.05.2007

05.11.2008


10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGOTritace 5 comb