+ iMeds.pl

Trymiga 2,5 mgUlotka Trymiga

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TRYMIGA

2,5 mg, tabletki powlekane

Naratriptanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Trymiga i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trymiga

3.    Jak stosować lek Trymiga

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Trymiga

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Trymiga i w jakim celu się go stosuje

Tabletki leku Trymiga zawierają naratryptan (w postaci chlorowodorku), który należy do grupy leków zwanych tryptanami (lub agonistami receptora 5-HTj).

Lek Trymiga jest stosowany w doraźnym leczeniu ostrych napadów migreny.

Przypuszcza się, że przyczyną powstawania migreny jest poszerzenie naczyń krwionośnych w obrębie głowy. Uważa się, że lek Trymiga zmniejsza rozszerzenie tych naczyń krwionośnych. To działanie pomaga uśmierzyć ból głowy oraz złagodzić inne objawy napadu migreny, takie jak nudności lub wymioty oraz nadwrażliwość na światło i dźwięki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Trymiga

Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Trymiga:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na naratryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma jakiekolwiek problemy z sercem, jak zwężenie tętnic (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dławica Prinzmetala/skurcz naczyń wieńcowych), lub przebył zawał mięśnia sercowego;

•    jeśli pacjent ma problemy z krążeniem krwi w nogach, co powoduje ból podobny do kurczu podczas chodzenia (choroba naczyń obwodowych);

•    jeśli pacjent przebył udar mózgu lub miniudar mózgu (zwany również przejściowym napadem niedokrwiennym mózgu lub TIA);

•    jeśli u pacjenta występuje umiarkowane lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niedostatecznie kontrolowane łagodne nadciśnienie tętnicze krwi;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub wątroby;

•    jeśli pacjent stosuje inne leki przeciwmigrenowe, takie jak:

ergotamina,

^ leki podobne do ergotaminy, np. metyzergid,

^ jakiekolwiek inne leki z grupy tryptanów lub agonistów receptora 5-HT1, np.

sumatryptan, zolmitryptan, ryzatryptan.

Patrz punkt „Trymiga a inne leki”.

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń odnosi się do pacjenta: należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie stosować leku Trymiga.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim pacjent zacznie stosować lek Trymiga, należy przekazać lekarzowi niektóre informacje. Jeśli u pacjenta występują szczególne czynniki ryzyka:

   jeśli pacjent jest nałogowym palaczem tytoniu lub stosuje nikotynową terapię zastępczą,

i zwłaszcza

   jeśli jest mężczyzną w wieku powyżej 40 lat, lub

   jeśli jest kobietą po menopauzie.

Bardzo rzadko, u pacjentów po zażyciu naratryptanu występują ciężkie zaburzenia serca, nawet jeśli wcześniej nie występowały choroby serca.

Jeśli jakikolwiek z podanych punktów odnosi się do pacjenta, oznacza to, że ryzyko wystąpienia choroby serca u pacjenta jest większe - więc:

Należy powiedzieć o tym lekarzowi, aby mógł sprawdzić pracę serca pacjenta przed przepisaniem leku Trymiga.

Jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyki z grupy sulfonamidów

W takim przypadku pacjent może być uczulony także na lek Trymiga. Jeśli pacjent wie, że jest uczulony na antybiotyk, a nie jest pewien czy jest to antybiotyk sulfonamidowy:

^Należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zażyciem leku Trymiga.

Jeśli pacjent często stosuje lek Trymiga:

•    Zbyt częste stosowanie leku Trymiga może nasilać ból głowy.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli taka sytuacja występuje u pacjenta. Lekarz może zalecić pacjentowi, aby przerwał stosowanie leku Trymiga.

Jeśli pacjent odczuwa ból lub ucisk w klatce piersiowej po zażyciu leku Trymiga:

•    Te dolegliwości mogą być silne, ale zazwyczaj szybko ustępują. Jeśli nie ustąpią szybko lub się nasilą:

Należy natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną. W punkcie 4 tej Ulotki znajduje się więcej informacji o możliwych działaniach niepożądanych leku.

Jeśli pacjent stosuje leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) lub SNRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny): Należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Trymiga.

Trymiga a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektórych leków nie wolno zażywać razem z lekiem Trymiga, a inne leki stosowane jednocześnie z lekiem Trymiga mogą powodować działania niepożądane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zażywa:

•    jakikolwiek lek stosowany do leczenia migreny z grupy tryptanów lub agonistów receptora 5-HT1. Nie należy stosować leku Trymiga w tym samym czasie co wymienione leki. Nie należy zażywać tych leków zanim nie upłyną 24 godziny od zastosowania leku Trymiga.

•    ergotaminę, która również jest stosowana do leczenia migreny lub podobne leki, jak metyzergid. Nie należy stosować leku Trymiga w tym samym czasie co wymienione leki. Zażywanie tych leków należy przerwać na 24 godziny przed zażyciem leku Trymiga. Nie należy przyjmować tych leków ponownie zanim nie upłyną 24 godziny od zastosowania leku Trymiga.

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np. fluoksetyna, sertralina) lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI np. wenlafaksyna, duloksetyna), stosowane do leczenia depresji. Jednoczesne stosowanie leku Trymiga i tych leków może powodować dezorientację, osłabienie i/lub zaburzenia koordynacji.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli występują takie objawy.

•    ziele dziurawica zwyczajnego (Hypericumperforatum). Jeśli pacjent stosuje leki roślinne zawierające dziurawiec zwyczajny jednocześnie z lekiem Trymiga, częstość występowania działań niepożądanych może ulec zwiększeniu.

Trymiga z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Trymiga u kobiet w ciąży są ograniczone, chociaż dotychczas nie ma dowodów, aby lek powodował zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. Lekarz może zalecić, aby pacjentka nie stosowała leku Trymiga, jeśli jest w ciąży

Karmienie piersią

Nie należy karmić dziecka piersią przez 24 godziny po przyjęciu leku Trymiga.

Jeśli gruczoły mlekowe produkują mleko w tym czasie, pokarm należy zniszczyć i nie należy go podawać dziecku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zarówno objawy migreny jak i lek mogą powodować zmęczenie i senność. Opisywano także przypadki zawrotów głowy występujące podczas leczenia. Jeśli u pacjenta występują takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Trymiga zawiera laktozę (cukier obecny w mleku). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Trymiga

Lek Trymiga należy przyjmować tylko po wystąpieniu migrenowego bólu głowy.

Nie należy stosować leku Trymiga w celu zapobiegania występowaniu napadów migreny.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli w wieku od 18 do 65 lat

Jaką dawkę należy przyjmować:

• Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka 2,5 mg leku Trymiga.

Jak należy przyjmować lek Trymiga:

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Kiedy należy przyjmować lek Trymiga:

   Lek najlepiej jest przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu bólu migrenowego, chociaż można go zastosować później w jakimkolwiek momencie napadu migreny.

Jeśli objawy powracają:

   Kolejną dawkę (drugą tabletkę) leku Trymiga można przyjąć, ale dopiero po upływie co najmniej 4 godzin od przyjęcia pierwszej dawki (tabletki).

   Jeśli pacjent ma uszkodzone nerki lub wątrobę, nie należy zażywać więcej niż jedną tabletkę na 24 godziny.

   Nigdy nie wolno przyjmować więcej niż dwie tabletki w ciągu 24 godzin.

Jeśli objawy nie ustępują po przyjęciu pierwszej dawki:

   Nie należy przyjmować drugiej dawki (tabletki) w trakcie tego samego napadu migreny.

•    Jeśli objawy wcale nie ustępują po przyjęciu leku Trymiga:

należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci, młodzież oraz osoby w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania leku Trymiga u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz u osób dorosłych w wieku powyżej 65 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Trymiga

Nie wolno przyjmować więcej niż dwie tabletki leku Trymiga w ciągu 24 godzin.

Jeśli pacjent przyjął zbyt dużo tabletek, może się źle poczuć.

Jeśli pacjent przyjął więcej niż dwie tabletki w ciągu 24 godzin: należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Przerwanie stosowania leku Trymiga

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne, której objawami mogą być: wysypka, duszność, obrzęk powiek, twarzy lub warg, zapaść (występują rzadko - u 1 do 10 osób na 10 000).

Jeśli takie objawy wystąpią u pacjenta po przyjęciu leku Trymiga:

Nie należy przyjmować kolejnych dawek leku Trymiga. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ocena działań niepożądanych jest oparta o następującą częstość występowania:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Częstość nieznana:


występują częściej niż u 1 na 10 osób

występują u 1 do 10 na 100 osób

występują u 1 do 10 na 1 000 osób

występują u 1 do 10 na 10 000 osób

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często:

•    uczucie mdłości (nudności) lub wymioty (mogą być również spowodowane przez napad migreny);

•    uczucie zmęczenia, senność lub ogólne złe samopoczucie;

•    zawroty głowy;

•    uczucie mrowienia;

•    uderzenia gorąca.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów:

Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Niezbyt często:

•    uczucie ciężkości, napięcia lub ucisku lub ból w klatce piersiowej, gardle lub innych częściach ciała. Te objawy mogą być silne, ale zwykle szybko ustępują.

Jeśli te objawy nie ustępują lub nasilają się (zwłaszcza ból w klatce piersiowej):

Należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza. U bardzo małej liczby pacjentów mogą to być objawy zawału serca.

•    zaburzenia widzenia (mogą być również spowodowane    przez napad migreny);

•    szybka lub wolna czynność    serca lub zmiany    rytmu pracy serca;

•    niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, które może się utrzymywać do 12 godzin po przyjęciu leku Trymiga.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów:

Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Rzadko:

•    ból w dolnej części brzucha po lewej stronie i krwista biegunka (niedokrwienne zapalenie okrężnicy).

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów:

Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Bardzo rzadko:

•    problemy z sercem, w tym bóle w klatce piersiowej (dławica piersiowa) i zawał mięśnia sercowego;

•    osłabione krążenie krwi w rękach i nogach, powodujące ból i dyskomfort.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów:

Należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Trymiga

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Trymiga

-    Substancj ą czynną leku jest naratryptan (w postaci naratryptanu chlorowodorku).

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg naratryptanu.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian;

otoczka tabletki (Opadry green 03K51657): hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, żelaza tlenek żółty (E172); indygotyna, lak (E132).

Jak wygląda lek Trymiga i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Trymiga są zielone, kształtu litery ”D”, obustronnie wypukłe, o średnicy 13,6 mm, z wytłoczeniem ”U54” po jednej stronie i o gładkiej powierzchni po drugiej stronie.

Tabletki powlekane Trymiga pakowane są w blistry PA/Aluminium/PVC/Aluminium, umieszczone z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 2, 4, 6, 10, 12 lub 18 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Biofarm Sp. z o.o.

ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

tel.: +48 61 66 51 500

biofarm@biofarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{Farmakod} {Oznakowanie wytwórcy}

6

Trymiga

Charakterystyka Trymiga

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TRYMIGA, 2,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg naratryptanu (Naratriptanum) w postaci naratryptanu chlorowodorku.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza bezwodna 200,92 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Zielone tabletki powlekane kształtu litery ”D”, obustronnie wypukłe, o średnicy 13,6 mm, z wytłoczeniem ”U54” po jednej stronie i o gładkiej powierzchni po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie ostrych napadów migreny z aurą lub bez aury.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Trymiga należy przyjmować jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów migreny, jednakże produkt ten jest również skuteczny po przyjęciu w późniejszej fazie napadu bólu.

Produktu Trymiga nie należy stosować zapobiegawczo.

Dawkowanie

Dorośli (od 18 do 65 lat)

Zalecana jednorazowa dawka produktu Trymiga to 2,5 mg (1 tabletka powlekana).

W przypadku wystąpienia nawrotu objawów, można przyjąć drugą dawkę produktu Trymiga, jednak nie wcześniej niż po 4 godzinach od pierwszej dawki. Dawka całkowita nie powinna być większa niż 2 tabletki powlekane po 2,5 mg na dobę.

Jeśli objawy napadu migreny nie ustąpią po zastosowaniu pierwszej dawki, nie należy przyjmować kolejnej dawki produktu podczas tego samego napadu, ponieważ nie wykazano korzyści z takiego leczenia. Produkt Trymiga może być stosowany w kolejnych napadach migreny.

Młodzież (od 12 do 17 lat)

W kontrolowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym w tej grupie wiekowej obserwowano wysoki odsetek odpowiedzi na placebo. Nie wykazano skuteczności naratryptanu w tej grupie wiekowej i dlatego nie zaleca się stosowania naratryptanu u tych pacjentów.

Dzieci (poniżej 12 lat)

Nie zaleca się stosowania produktu Trymiga u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności naratryptanu u osób w wieku powyżej 65 lat, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Zaburzenia, czynności nerek

Maksymalna dawka dobowa u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek to jedna tabletka powlekana 2,5 mg. Stosowanie naratryptanu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Maksymalna dawka dobowa u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby to jedna tabletka powlekana 2,5 mg. Stosowanie naratryptanu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Sposób podawania

Tabletki powlekane Trymiga należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Produkt można przyjmować na czczo lub z posiłkiem.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Przebyty zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala/skurcz naczyń wieńcowych, objawy podmiotowe lub przedmiotowe wskazujące na chorobę niedokrwienną serca.

•    Przebyty udar naczyniowy mózgu (CVA, ang. cerebrovascular accident) lub przemijający napad niedokrwienny (TIA, ang. transient ischaemic attack) w wywiadzie.

•    Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze, niedostatecznie kontrolowane łagodne nadciśnienie tętnicze.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <15 ml/min) lub wątroby (stopień C w skali Child-Pugh).

•    Jednoczesne stosowanie naratryptanu z ergotaminą i jej pochodnymi (w tym z metyzergidem) oraz z lekami z grupy tryptanów/agonistami receptora 5-HT1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Trymiga może być stosowany wyłącznie u pacjentów z prawidłowo rozpoznaną migreną.

Produkt Trymiga nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z migreną hemiplegiczną, podstawną lub oftalmoplegiczną.

U pacjentów z migrenowym bólem głowy, u których wcześniej nie rozpoznawano migreny i u pacjentów z uprzednio rozpoznaną migreną, u których ból przebiega z nietypowymi objawami, należy wykluczyć inną, ciężką neurologiczną przyczynę dolegliwości. Pacjenci, u których występuje migrena mogą należeć do osób z grupy ryzyka wystąpienia incydentów naczyniowo-mózgowych, jak np. przemijający napad niedokrwienny (TIA) czy udar naczyniowy mózgu.

Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności naratryptanu podawanego w fazie aury, poprzedzającej wystąpienie bólu migrenowego.

Produktu Trymiga, jak i innych agonistów receptora serotoninowego 5-HT1, nie należy stosować bez uprzedniej diagnostyki kardiologicznej u osób z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, w tym u palaczy tytoniu lub osób stosujących nikotynową terapię zastępczą (patrz punkt 4.3), u kobiet po menopauzie i u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat. Jednakże, nie w każdym przypadku, przeprowadzone badania pozwalają prawidłowo zdiagnozować istniejącą chorobę serca. W bardzo rzadkich przypadkach po podawaniu agonistów receptora serotoninowego 5-HT1 mogą wystąpić ciężkie incydenty sercowe bez istniejącej choroby układu sercowo-naczyniowego.

Po zastosowaniu naratryptanu może wystąpić przemijający ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej i gardle, czasami o znacznym nasileniu. Jeśli objawy te sugerują chorobę niedokrwienną serca, nie należy stosować następnych dawek naratryptanu. Należy przeprowadzić odpowiednie badania (patrz punkt 4.8).

Z powodu podobieństwa w budowie chemicznej naratryptanu do sulfonamidów, istnieje teoretyczne ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na sulfonamidy.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Podczas stosowania tryptanów w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRIs) lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI) zgłaszano występowanie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Jeżeli równoczesne leczenie naratryptanem i SSRI lub SNRI jest uzasadnione klinicznie, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta, zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki lub włączenia do leczenia innego produktu leczniczego o właściwościach serotoninergicznych (patrz punkt 4.5).

Podczas jednoczesnego stosowania naratryptanu i preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericumperforatum) działania niepożądane mogą występować częściej.

Długotrwałe przyjmowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego w leczeniu bólu głowy może spowodować nasilenie tego bólu. Jeśli taka sytuacja wystąpi lub podejrzewa się jej wystąpienie, należy udzielić porady lekarskiej i przerwać leczenie. Rozpoznanie bólu głowy zależnego od podawania leków (MOH, ang. medication overuse headache) należy rozważyć u pacjentów z częstymi lub codziennymi bólami głowy spowodowanymi przez stosowanie leków przeciwbólowych lub występującymi niezależnie od leczenia.

Substancje pomocnicze

Produkt Trymiga zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji z alkoholem ani z pokarmem.

Naratryptan nie hamował aktywności monoaminooksydazy in vitro, dlatego nie przeprowadzono badań interakcji in vivo z inhibitorami monoaminooksydazy.

Badania in vitro wykazały, że naratryptan jest metabolizowany w ograniczonym stopniu przez szereg izoenzymów cytochromu P450. Dlatego znaczące interakcje metaboliczne naratryptanu z lekami metabolizowanymi przez specyficzne enzymy cytochromu P450 są mało prawdopodobne (patrz punkt 5.2).

W badaniach klinicznych nie wykazano interakcji farmakokinetycznych naratryptanu z lekami beta-adrenolitycznymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ani selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny.

Doustne środki antykoncepcyjne zmniejszają całkowity klirens naratryptanu o 30%, natomiast palenie zwiększa całkowity klirens o 30%. W obydwu przypadkach dostosowanie dawkowania nie jest wymagane.

Naratryptan wydalany jest przez nerki w 60%, z czego aktywne wydzielanie nerkowe stanowi około 30% całkowitego klirensu. Z tego względu możliwe są interakcje z lekami aktywnie wydzielanymi przez nerki. Ze względu na profil bezpieczeństwa naratryptanu, hamowanie jego wydalania przez inne leki ma niewielkie znaczenie, natomiast należy uwzględnić możliwość hamowania wydalania nerkowego innych leków przez naratryptan.

Dane dotyczące interakcji z ergotaminą, produktami zawierającymi ergotaminę, dihydroergotaminę lub sumatryptan są ograniczone. Istnieje teoretyczna możliwość zwiększenia ryzyka skurczu naczyń wieńcowych w przypadku jednoczesnego stosowania agonistów receptora 5-HT1 i powyższych leków (patrz punkt 4.3).

Produkty zawierające ergotaminę lub dowolny lek z grupy agonistów receptora 5-HT1 można podawać nie wcześniej niż po 24 godzinach od zastosowania naratryptanu. Również odwrotnie, naratryptanu nie należy podawać wcześniej niż po upływie 24 godzin od przyjęcia produktu zawierającego ergotaminę lub agonistę receptora 5-HT1.

Podczas stosowania tryptanów w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs) lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) zgłaszano występowanie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe) (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania naratryptanu u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego działania teratogennego. U królików zaobserwowano jednak opóźnienie kostnienia u płodów, jak i prawdopodobnie mniejszą żywotność zarodków.

Produkt Trymiga może być przyjmowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań określających stopień przenikania naratryptanu do mleka kobiet karmiących piersią. W celu zminimalizowania narażenia niemowlęcia na lek, zaleca się unikanie karmienia piersią przez 24 godziny po przyjęciu naratryptanu.

U szczurów naratryptan, jak i jego metabolity przenikają do mleka. Przemijający wpływ na rozwój około- i poporodowy noworodków szczurzych obserwowano jedynie w przypadku, gdy ekspozycja u ciężarnych samic była znacznie większa niż ekspozycja po podaniu maksymalnej zalecanej dawki u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjenci wykonujący czynności, takie jak np. kierowanie pojazdami lub obsługiwanie maszyn, powinni zachować ostrożność, gdyż podczas napadu migreny może wystąpić senność, zmęczenie lub inne objawy.

4.8    Działania niepożądane

Niektóre objawy, zgłaszane jako działania niepożądane, mogą stanowić objawy napadu migrenowego.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości, stosując następującą konwencję:

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


>1/10

>1/100 do <1/10 >1/1000 do <1/100 >1/10 000 do <1/1000 <1/10 000

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia układu nerwowego

Często: uczucie mrowienia (zwykle przemijające, może być znacznie nasilone i dotyczyć wszystkich części ciała, z klatką piersiową i gardłem włącznie), zawroty głowy, senność

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

Niezbyt często: bradykardia, tachykardia, kołatanie serca

Bardzo rzadko: skurcz naczyń wieńcowych, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, przemijające zmiany w zapisie EKG

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: niedokrwienie tkanek obwodowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty

Rzadko: niedokrwienne zapalenie okrężnicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: uczucie ciężkości (na ogół przemijające, może być znacznie nasilone i dotyczyć różnych części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: uczucie gorąca, złe samopoczucie/uczucie zmęczenia

Niezbyt często: ból, uczucie ociężałości, ucisku lub napięcia (te objawy są na ogół przemijające, mogą być znacznie nasilone i mogą dotyczyć różnych części ciała, w tym klatki piersiowej i gardła)

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi o około 5 mmHg (skurczowe) i 3 mmHg (rozkurczowe) w okresie do 12 godzin po podaniu naratryptanu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przyjęcie 25 mg naratryptanu przez zdrowego mężczyznę spowodowało zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi o 71 mmHg i wystąpienie działań niepożądanych w postaci uczucia pustki w głowie, napięcia w karku, zmęczenia i zaburzeń koordynacji. Ciśnienie tętnicze krwi powróciło samoistnie do wartości początkowych po upływie 8 godzin.

Leczenie

W razie przedawkowania naratryptanu pacjenta należy obserwować przez co najmniej 24 godziny i w razie konieczności zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Nie jest znany wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na usuwanie naratryptanu z osocza krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1 Kod ATC: N02CC02

Mechanizm działania

Naratryptan jest wybiórczym agonistą receptorów serotoninowych 5-HT1, które są odpowiedzialne za skurcz naczyń. Największe powinowactwo wykazuje do ludzkich klonowanych receptorów 5-HT1B i 5-HT1D. Uważa się, że ludzkie receptory 5-HT1B odpowiadają naczyniowym receptorom 5-HTpośredniczącym w skurczu naczyń wewnątrzczaszkowych. Naratryptan ma nieznaczny wpływ lub nie ma wpływu na inne receptory serotoninowe (5-HT2, 5-HT3, 5-HT4 i 5-HT7).

W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że naratryptan powoduje wybiórcze zwężenie naczyń krwionośnych w obszarze ukrwienia tętnic szyjnych. Ponadto, doświadczalnie wykazano, że naratryptan hamuje aktywność nerwu trójdzielnego. Obydwa mechanizmy leżą u podstawy przeciwmigrenowego działania naratryptanu.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

W badaniach klinicznych początek działania naratryptanu rozpoczynał się po około 1 godzinie od podania, a maksymalna skuteczność była osiągana się w ciągu 4 godzin. Początkowa skuteczność naratryptanu w dawce 2,5 mg była nieznacznie mniejsza niż sumatryptanu podanego w dawce 100 mg.

Jednakże skuteczność 24-godzinna jest porównywalna dla obydwu leków. Częstość występowania działań niepożądanych była nieznacznie mniejsza po podaniu 2,5 mg naratryptanu niż 100 mg sumatryptanu. Nie przeprowadzono badań porównujących naratryptan w dawce 2,5 mg z sumatryptanem w dawce 50 mg.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym, maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 2 - 3 godzinach. Po podaniu dawki 2,5 mg naratryptanu wartość Cmax wynosi u kobiet około 8,3 ng/ml (95% przedział ufności: 6,5 do 10,5 ng/ml), a u mężczyzn 5,4 ng/ml (95% przedział ufności: 4,7 do 6,1 ng/ml).

Biodostępność naratryptanu po podaniu doustnym wynosi 74% u kobiet i 63% u mężczyzn. Nie stwierdzono różnic w skuteczności i tolerancji u obojga płci. Z tego względu nie jest konieczne dostosowanie dawki w zależności od płci.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji naratryptanu wynosi 170 litrów. Naratryptan wiąże się z białkami osocza w małym stopniu (29%).

Metabolizm i eliminacja.

Średni okres półtrwania naratryptanu w osoczu w fazie eliminacji (ti/2) wynosi 6 godzin.

Średni klirens po podaniu dożylnym wynosi 470 ml/min u mężczyzn i 380 ml/min u kobiet.

Klirens nerkowy u kobiet i mężczyzn wynosi 220 ml/min i jest większy niż filtracja kłębuszkowa, co wskazuje, że naratryptan jest aktywnie wydzielany do światła kanalików nerkowych.

Naratryptan jest wydalany głównie z moczem - w 50% w postaci niezmienionej i w 30% jako nieaktywne metabolity. In vitro naratryptan jest metabolizowany w ograniczonym stopniu przez szereg izoenzymów cytochromu P450. W związku z tym, interakcje metaboliczne naratryptanu z innymi lekami są mało prawdopodobne (patrz punkt 4.5).

Naratryptan nie hamuje enzymów cytochromu P450. Nie wiadomo, czy naratryptan może indukować izoenzymy u ludzi, ale u szczurów nie wykazano istotnego wpływu na ekspresję izoenzymów wątrobowego cytochromu P450.

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

W przeprowadzonym badaniu, klirens u zdrowych osób w podeszłym wieku (n=12) był mniejszy

0    około 26%, natomiast pole powierzchni pod krzywą (AUC) było większe o 30% w porównaniu do wartości u zdrowych młodych osób (n=12) objętych tym samym badaniem klinicznym (patrz punkt 4.2).

Płeć

Wartości AUC i Cmax były mniejsze o około 35% u mężczyzn w porównaniu do kobiet, być może z powodu jednoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Wartości te pozostają bez wpływu na skuteczność i tolerancję u obojga płci. Dlatego dostosowanie dawki w zależności od płci nie jest konieczne (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia, czynności nerek

Wydalanie z moczem stanowi główną drogę wydalania naratryptanu z organizmu, dlatego ekspozycja na naratryptan może być zwiększona u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W badaniu kobiet

1    mężczyzn z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny od 18 do 115 ml/min, n=15) w porównaniu z grupą zdrowych pacjentów (n=8, z dopasowaniem płci, wieku i masy ciała) wykazano, że okres półtrwania naratryptanu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wydłużał się o około 80%, a klirens zmniejszał się o około 50% (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Wątroba odgrywa mniejszą rolę w eliminacji naratryptanu podanego doustnie. W badaniu kobiet i mężczyzn z zaburzeniami czynności wątroby (stopień A lub B w skali Child-Pugh, n=8) w porównaniu z grupą zdrowych pacjentów (z dopasowaniem płci, wieku i masy ciała) stwierdzono, że u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby okres półtrwania naratryptanu wydłużał się o około 40%, a klirens zmniejszał się o około 30% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przedklinicznych badaniach toksyczności, po podaniu jednorazowym i po podaniu wielokrotnym niekorzystne działania obserwowano tylko w przypadku ekspozycji większej od maksymalnej ekspozycji u ludzi.

Standardowy zestaw testów genotoksyczności nie wykazał żadnego potencjalnego działania genotoksycznego naratryptanu.

W badaniach rakotwórczości u myszy i szczurów nie stwierdzono obecności nowotworów, które mogłyby mieć znaczenie w praktyce klinicznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka tabletki (Opadry green 03K51657)

Hypromeloza 6cP Tytanu dwutlenek (E171)

Triacetyna

Żelaza tlenek żółty (E172)

Indygotyna, lak (E132)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PA/Aluminium/PVC/Aluminium, umieszczone z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania

2, 4, 6, 10, 12 oraz 18 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań tel.: +48 61 66 51 500

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Trymiga