Imeds.pl

Ts-11 Zawiesina Dla Kur > 10^7,9 Ccu

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

l'S-11 zawiesina dla kur

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Każda dawka szczepionki (0,03 ml) zawiera:

\\)X0p!ajmti gsiUisepticum szczep l'S-11, nic mniej niż 10?v CC U*

+CCU: Colouring Couming Unit—jednostka obliczeniowa komórek wybsrwionycli

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych pauz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Kura.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodpamianie 9 tygodniowych i starszych kurcząt w stadach towarowych kur niosek, celem:

-    obniżenia śmiertelności, ograniczenia spadku nieśności i zmian patologicznych powodowanych przez AlyioplasmagnHiseplitum

-    zmniejszenie zakażeń wywoływanych przez MjiOplaimagallisepthum

Poszczcpienna odpowiedź immunologiczna pojawia się 14 dni po szczepieniu i utrzymuje się na zadowalającym poziomic przez 40 tygodni

4.3.    Przeciwwskazania

Brak,

4.4. Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepić wyłącznic zdrowe ptaki.

Szczepione kurczęta powinny przebywać w kurnikach o prawidłowych warunkach środowiskowych, ograniczających w maksymalnym stopniu możliwość zakażenia ich czynnikami patogennymi.

Nie należy stosować szczepionki w stadach kur reprodukcyjnych, w których prowadzone są kontrolne badania serologiczne i które nic powinny wykazywać obecności przeciwciał MG.

Szczepienie należy przeprowadzić co najmniej na 3 tygodnie przed ewentualnym zakażeniem ptaków terenowymi szczepami MG.

Chronić ptaki przed stresem podczas i po szczepieniu.

Szczepionkę należy użyć w ciągu 2 godzin po rozmrożeniu, po tym okresie czasu, nie zużytą szczepionkę należy zniszczyć.

Szczepić taką liczbę ptaków, jaka odpowiada liczbie dawek szczepionki we butelce.

Nic zamrażać ponownie nie zużytej szczepionki.

Szczepionkę trzymać z dala od wysokich temperatur.

Przestrzegać zasad aseptyki.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Nie szczepić ptaków w okresie nicśności lub w ostatnich 1 tygodniach przed rozpoczęciem okresu nicśności.

4.S. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Dostępne dane dotyczące skuteczności wskazują, że szczepionkę TS-11 można podawać dwa tygodnie po szczepieniu przeciw zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego ptaków, na 1 tydzień przed szczepieniem przeciw zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy ptaków oraz na 1 tydzień po lub 2 tygodnie przed szczepieniem przeciw syndromowi wielkiej głowy.

Nic podawać kurczętom żadnych preparatów antybaktcryjnycli działających na AL gaUinplkum w okresie 14 dni poprzedzających szczepienie i w ciągu 7 dni po nim.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Szczepionkę należy podawać ptakom w kropli do oka. Zalecana wielkość kropli: 0,03 ml., co odpowiada jednej dawce szczepionki.

Przygotowanie szczepionki:

1.    Butelkę ze szczepionką poddać szybkiemu rozmrożeniu w łaźni wodnej, w temperaturze nie przekraczającej 30°C Energicznie wstrząsnąć butelką przed usunięciem kapturka.

2.    Przenieść zawartość butelki do zakraplacza-

3.    Przed użyciem delikatnie wsttząsnąć

4.    Przytrzymać każdego ptaka tak, aby jego głowa była przechylona w jedną stronę.

5.    Umieścić zakraplaczem jedna, kroplę szczepionki na powierzchni oka, doprowadzając do jej rozlania się na całej powierzchni gałki ocznej, przed uwolnieniem ptaka.

6.    Szczepionkę należy zużyć w całości w ciągu 2 godzin po rozmrożeniu

7.    Za każdym razem zmieniać zakraplacz

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie obserwowano żadnych niepożądanych reakcji po podaniu dawki dziesięciokrotnie większej od zalecanej.

4.11. Okrcs(-y) karencji

Zero dni.

5.    WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa fannakoterapcutyczna: Preparaty immunologiczne dla ptaków Kod ATC.yct: Q101AE03

Stymulacja odporności czynnej kur przeciw zakażeniom Mywphuma fpISstptiaint.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Glukoza jednowodna

Nikotynamid dinukleotydu adeninowego

L-cysteina

Ekstrakt drożdżowy Pepton Sodu chlorek Potasu chlorek Disodu fosforan Magnezu siarczan Surowica świńska Woda oczyszczona

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nic mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

7.    lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

Okres trwałości produktu leczniczego po rozmrożeniu: 2 godziny

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze -7(fC. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelka polietylenowa zawierająca 1000 dawek (30 ml), zamykana korkiem z elastomeru kauczukowego lub butylowego zabezpieczona aluminiowym kapslem.

Pudełko plastikowa zawiera 1 butelkę.

Pudełko tekturowe zawiera 10 butelek.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwianiu nic zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku

dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Medal S.A.S.

29 avcnuc Tony Garnicr

69007 Lyon. Francja

8.    NUMF.R(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1101/01

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

02.01.2001

21.02.2006

24.10.2006

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LIJB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotyczy.