Imeds.pl

Tur-3 Emulsja Do Wstrzykiwań Dla Indyków (Min. 40 Hai.U + Min. 16 Hi.Ufr + Min. 9 E.U) /Dawkę

1.    NAZWA PRODUKTU ŁUCZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

IW - 3 emulsja do wstrzykiwali dla indyków

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCII)

Substancje czynne:

Jedna dawka szczepionki (0,3 ml) zawiera:

inaktywowany wirus rzekomego pomoru ptaków (szczep Ulster 2C), nie mniej niż 16

Ul. UIV*

inaktywowany paramyksowirus ptaków typ 3 (szczep PMV3), nie mniej niż 40 11AI.U inaktywowany wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy indyków (szczep VC03), nie mniej niż 0 E.U

- najmniejsze miano przeciwciał po immunizacji 1/50 dawki szczepionki

Ailiuw'ant:

adiuwant olejowy. q.s. 0.3 ml

W ykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwali.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE -4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Indyk.

•*

-4.2. W skazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodpornianie indyków przeznaczonych do stad reprodukcyjnych jako dawka przypominająca przeciw rzekomemu pomorowi ptaków (chorobie Newcastle- ND) oraz przeciw zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy indyków' (TR I ) po szczepieniu szczepionkami żywymi, a także jako pierwsze szczepienie przeciw zakażeniom param yksowirusem typ 3.

4.3. Przeciwwskazania

Brak.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Szczepie tylko zdrowe ptaki.

-1.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

hzestrzegac zasad aseptyki.

Nic używać strzykawek / gumowymi uszczelkami iloka. gdyż guma wchodzi w reakcje adiuwanlem olejowym.

Nie użv\vać strzykawek z naturalnym korkiem lub tłokiem z elastomeru butylowego.

*■    "■    J    O

Zawartość butelki należy dobrze wymieszać przed użyciem.

Dla użytkownika:

w

Produkt zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska.

W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.

Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.

Dla lekarza:

Niniejszy produkt zawiera olej mineralny. Nawet, jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz. obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotycz.)' to opuszki palca lub ścięgna.

■4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono.

-1.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśli ości

Nie stosować u ptaków w okresie nieśności.

•4,<S. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Brak jest dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innymi. Dlatego nie należy podawać żadnych innych szczepionek jednocześnie z.c szczepionką Tur-3.

42). Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków

zwierząt

V

Podawać domięśniowo.

V

Dawkowanie: szczepionkę należy podawać dwukrotnie, w pojedynczej dawce 0.3 ml na ptaka, w odstępie 6-tygodniowym:

po raz pierwsze: na 8 do 10 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności po raz drugi: na 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

<> dwukrotnym przedawkowaniu nie obserwowano żadnych działań niepożądanych.

1.11. Okres(-y) karencji

Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

(irupa larnnikolcrapciilyc/.naTrcparaty immunologiczne dla ptaków

Kod ATCvet:Q101 CA03

Stymulacja odporności czynnej indyków przeciw rzekomemu pomorowi ptaków (chorobie Newcastle - ND), zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy indyków (TRT) oraz przeciw zakażeniom paramyksowirusem typ 3.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Olej parafinowy

Estry kwasów tłuszczowych i polioli

Estry kwasów tłuszczowych i etoksylowanych polioli

Tiomersal

Woda do wslrzvkiwań

(>.2 Clównc niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3 Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bczpośredniego/rozcieńezeniu lub rckonstytucji/dodnniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.1 Specjalne środki ostrożności przy przechowyw aniu i transporcie

Przechowywać w lodówce (+2°C do +8°C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

6.5 Rodza j opakow ania bezpośredniego i skład materiałów' z których je wykonano

Butelki polipropylenowe o pojemności 300 ml (1000 dawek) lub 150 ml (500 dawek),

zamykane korkami z elastomeru nitrylowego, uszczelnione aluminiową obrączką.

Pudełko tekturowe zawierające 1 butelkę po 1000 lub 500 dawek.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosow anie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


NAZWA 1 ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MERIAL S.A.S.

29. uwinie fony Garnicr 09007 Lyon. Francja

NI MER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


16,X 95

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROrU/DATA PRZEDŁUŻENI A TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19.07.1995 03.11.2000 17.06.2005 19.08.2008

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY l/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic doivc/.\.