+ iMeds.pl

Ty-szczepionka durowa nie mniej niż 5x10 ^8 i nie więcej niż 1x10 ^9 bakterii Salmonella typhi/0,5 ml; szczepionka 20-dawkowa, 1 dawka (0,5 ml)Ulotka Ty-szczepionka durowa

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

Wskazania do stosowania

Ty - Szczepionka durowa służy do czynnego uodpornienia przeciw durowi brzusznemu wg wskazań epidemiologicznych:

•    do masowych szczepień w zagrożeniu epidemicznym,

•    do indywidualnego szczepienia w grupach wysokiego ryzyka (pracownicy służb komunalnych i wyjeżdżający do krajów, w których dur brzuszny występuje endemicznie).

2. Zanim zastosuje się Ty - Szczepionkę durową

Nie należy stosować Ty- Szczepionki durowej jeśli:

•    Rozpoznano nadwrażliwość (uczulenie) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Występują ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodne infekcje nic są przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

•    Występują choroby przewlekle w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach szczepienie należy przełożyć aż do ustąpienia zaostrzenia choroby.

•    Kobieta jest w ciąży lub karmi piersią (laktacja)

•    Dziecko ma mniej niż 5 lat.

•    Osoba dorosła ma więcej niż 60 lat.

Jeśli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia Ty-Szczepionką durową, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Zachować szczególną ostrożność stosując Ty - Szczepionkę durową, jeśli:

Wystąpiły opisane w punkcie 4 działania niepożądane lub jakiekolwiek inne dziania niepożądane po poprzedniej dawce szczepionki.

Szczepienie Ty-Szczepionką durową powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień. Postępowanie takie pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu szczepionki.

W związku z ryzykiem wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, jakie niesie ze sobą podawanie szczepionek, gabinet szczepień powinien być wyposażony w standardowy zestaw przeciwwstrząsowy.

Po wykonaniu wstrzyknięcia pacjent powinien pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

Ciąża:

Nie stosować.

Karmienie piersią:

Nie stosować.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych na temat wpływu Ty-Szczepionki durowej na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Ty- Szczepionka durowa może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami, jeżeli wynika to z Programu Szczepień Ochronnych.

Różne szczepionki podawane w tym samym czasie powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała, przy użyciu oddzielnych strzykawek i igieł.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takich przypadkach zaleca się przełożenie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał po szczepieniu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować Ty - Szczepionkę durową

Przed użyciem wstrząsnąć.

Po wstrząśnięciu szczepionka jest jednorodną, bialokremową lub bialoszarą zawiesiną. W czasie przechowywania na dnie fiolki tworzy się biały osad, a ponad nim przezroczysty supernatant (płyn).

Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek ciała stałego i (lub) czy nie nastąpiły zmiany w jej wyglądzie. W przypadku jakichkolwiek zmian, nie należy stosować szczepionki.

Przed podaniem należy sprawdzić termin ważności szczepionki na opakowaniu.

Szczepionki nie należy stosować po upływie terminu ważności.

Dawkę 0,5 ml wstrzykiwać głęboko podskórnie.

Jako miejsce wstrzykiwali zaleca się ramię.

Nie podawać donaczyniowo! Upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

Dawkowanie w szczepieniu podstawowym i przypominającym:

Szczepienie podstawowe

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek szczepionki w schemacie 0-1-12 miesięcy

•    Pierwszą i drugą dawkę szczepionki podać w odstępie I miesiąca.

•    Trzecią dawkę szczepionki podać w 12 miesiącu od podania pierwszej dawki.

Szczepienie przypominające

Pojedyncze dawki szczepionki podawać w odstępach co 3 - 5 lat.

W przypadku zastosowania większej dawki Ty- Szczepionki durowej niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki szczepionki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, Ty- Szczepionka durowa może powodować działania niepożądane. Sporadycznie mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    Działania niepożądane w miejscu podania: zaczerwienienie, bolesny obrzęk,

•    Działania niepożądane ogólne: ból głowy, wysoka temperatura, złe samopoczucie.

Objawy te zwykle ustępują po 24- 48 godzinach.

W przypadku wystąpienia wyżej opisanych działań niepożądanych lub innych niewymiemonych w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

5.    Przechowywanie Ty - Szczepionki durowej

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nic należy stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze 2-8°C (w lodówce).

Nie zamrażać. W przypadku zamrożenia szczepionkę zniszczyć.

W celu ochrony przed światłem fiolkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym Po pierwszym otwarciu fiolki, szczepionka może być przechowywana maksymalnie 10 dni w temperaturze 2-8°C (w lodówce) w okresie ważności szczepionki.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

30-224 Kraków

Al. Sosnowa 8

Tel.+ 48 12 425 25 12

Fax+ 48 12 425 23 18

e-mail: marketinu@biomed.pl

Data opracowania ulotki:

4

Ty-Szczepionka durowa

Charakterystyka Ty-szczepionka durowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ty - Szczepionka durowa, zawiesina do wstrzykiwali

Yaccinum febris typhoidi

Szczepionka przeciw durowi brzusznemu.

Szczepionka 20 - dawkowa

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Bakterie Salmonella typki (inaktywowane)    nie mniej niż 5x10' i nie więcej niż 1x10

Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali.

Szczepionka jest białokremową lub białoszarą, jednorodną zawiesiną.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Szczepionka służy do czynnego uodpornienia przeciw durowi brzusznemu wg wskazań epidemiologicznych:

•    do masowych szczepień w zagrożeniu epidemicznym,

•    do indywidualnego szczepienia w grupach wysokiego ryzyka (pracownicy służb komunalnych i wyjeżdżający do krajów, w których dur brzuszny występuje endemicznie).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkę 0.5 ml należy podać głęboko podskórnie.

Jako miejsce wstrzyknięcia zaleca się ramię.

Szczenienie podstawowe - obejmuje 3 dawki szczepionki w schemacie 0-1-12 miesięcy

•    Pierwszą i drugą dawkę szczepionki podać w odstępie I miesiąca,

•    Trzecią dawkę szczepionki podać w 12 miesiącu od podania pierwszej dawki.

Szczepienie przypominające

Pojedyncze dawki szczepionki podawać w odstępach co 3 - 5 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

•    Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (zwłaszcza przebiegające z gorączką lub z zaburzeniami układowymi o istotnym znaczeniu klinicznym). W tych przypadkacli szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby.

Ciąża i laktacja.

Wiek (dzieci do lat 5 i osoby powyżej 60 roku życia).

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia Ty - Szczepionką durową, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego, natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafitaktycznej.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być osłabiona. W takim przypadku zaleca się przełożenie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał po szczepieniu.

Po szczepieniu, pacjent powinien pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

Szczepionki nie podawać donaczyniowo. Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ty - Szczepionka durowa może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Różne szczepionki podawane w tym samym czasie powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała, przy użyciu oddzielnych strzykawek i igieł.

U pacjentów poddanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być osłabiona. W takich przypadkach zaleca się przełożenie szczepień do zakończenia terapii i kontrolę poziomu przeciwciał po szczepieniu.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Ciąża

Nie stosować.

Laktacja

N ie stosować.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Nic badano

4.8.    Działania niepożądane

Sporadycznie mogą wystąpić działania niepożądane:

•    Działania niepożądane w miejscu podania: zaczerwienienie, bolesny obrzęk,

•    Działania niepożądane ogólne: ból głowy, wysoka temperatura, złe samopoczucie.

Objawy te zwykle ustępują po 24 - 48 godzinach.

Brak informacji o przedawkowaniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapcutyczna: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, inaktywowana, pełnokomórkowa, kod ATC: J07A P02.

Ty- Szczepionka durowa wywołuje lub wzmaga odporność przeciw durowi brzusznemu. Zabite formaldehydem w podwyższonej temperaturze bakterie, zachowując antygenowe właściwości żywych komórek, lecz pozbawione patogenności, indukują ochronną odpowiedź układu odpornościowego polegającą na stymulacji swoistych przeciwciał (serokonwcrsja) i wytworzeniu mechanizmów pamięci immunologicznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

Badania farmakokinetyczne nie są wymagane w przypadku szczepionek.

5.3    Przedklinicz.ne dane o bezpieczeństwie

Każda seria szczepionki przed dopuszczeniem do obrotu podlega badaniom toksyczności ogólnej zgodnie z wymogami Farmakopei Europejskiej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Fenol

Sodu chlorek

Disodu fosforan dwunastowodny Sodu diwodorofosforan dwuwodny Woda do wstrzykiwali.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Ty- Szczepionki durowej nie należy mieszać z innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. 6.3,Okres ważności 18 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu fiolki, szczepionka może być przechowywana maksymalnie 10 dni w temperaturze 2-8°C (w lodówce) w okresie ważności szczepionki.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze 2-8°C (w lodówce).

Nie zamrażać. W przypadku zamrożenia szczepionkę zniszczyć.

W celu ochrony przed światłem fiolkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ml zawiesiny (20 dawek) w fiolce ze szkła typu I. zamkniętej korkiem z gumy bromobutylowej. Opakowania: I fiolka po 10 ml w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Ty- Szczepionka durowa po wstrząśnięciu jest jednorodną, białokremową lub białoszarą zawiesiną. W czasie przechowywania na dnie fiolki tworzy się biały osad, a ponad nim klarowny supcrnatant. Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek ciała stałego i (lub) czy nie nastąpiły zmiany w jej wyglądzie. W przypadku jakichkolwiek zmian nie należy stosować szczepionki.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

30- 224 Kraków

Al. Sosnowa 8

Tcl. + 48 12 425 25 12

Fax+ 48 12 425 23 18

e-mail: marketing @biomed.pl

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr R/0234

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.09.1964 r. 5.03.1999 r. 22.04.2004 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Ty-Szczepionka durowa