+ iMeds.pl

Tyarena 2 mg + 0,03 mgUlotka Tyarena

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tyarena, 2 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

Chlormadinoni acetas + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tyarena i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tyarena

3.    Jak stosować lek Tyarena

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tyarena

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tyrena i w jakim celu się go stosuje

Lek Tyarena jest hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym do stosowania doustnego zawierającym dwa hormony (złożony doustny środek antykoncepcyjny). Zawiera progestagen (chlormadynonu octan) i estrogen (etynyloestradiol). Ponieważ w każdej z 21 tabletek powlekanych w opakowaniu przeznaczonym na jeden cykl zawarta jest taka sama ilości obu hormonów, lek Tyarena jest zwany lekiem jednofazowym.

Lek Tyarena nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV, ani jakąkolwiek inną chorobą przenoszoną drogą płciową. Jedynie prezerwatywy mogą stanowić ochronę przed tymi chorobami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tyarena

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tyarena lekarz przeprowadzi u pacjentki dokładne badanie

ogólne i ginekologiczne, upewni się, że pacjentka nie jest w ciąży i zadecyduje, mając na uwadze

przeciwwskazania i środki ostrożności, czy pacjentka może przyjmować lek Tyarena. W okresie

przyjmowania leku Tyarena badanie takie należy powtarzać raz w roku.

Kiedy nie stosować leku Tyarena

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na substancje czynne: etynyloestradiol lub chlormadynonu octan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała zakrzepy krwi w żyłach lub tętnicach np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał serca lub udar mózgu);

•    jeśli u pacjentki zaobserwowano pierwsze objawy zakrzepu krwi, zapalenia żył lub zatorowości, takie jak przejściowe kłucie, ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej;

•    jeśli pacjentka ma zaburzenia krzepliwości krwi (np. niedobór białka C);

•    jeśli pacjentka jest długotrwale unieruchomiona (na przykład, gdy musi leżeć w łóżku lub ma założony opatrunek gipsowy) lub jeżeli planowany jest zabieg chirurgiczny (więcej informacji -patrz punkt „Zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie lub poważne wypadki” poniżej);

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę ze zmianami naczyniowymi lub poważnymi i niekontrolowanymi zmianami stężenia glukozy (cukru) we krwi;

•    jeśli pacjentka ma wysokie, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (stale utrzymujące się wartości ciśnienia powyżej 140/90 mm Hg) lub znacznie zwiększone ciśnienie krwi;

•    jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby (na przykład wirusowe) lub żółtaczkę, a wyniki badań czynności wątroby nie powróciły jeszcze do normy;

•    jeśli pacjentka ma świąd całego ciała lub zaburzenia odpływu żółci, szczególnie, jeżeli zaburzenia takie wystąpiły podczas wcześniejszej ciąży lub podczas leczenia estrogenami;

•    jeśli pacjentka ma zwiększone stężenie bilirubiny (produkt rozpadu krwinek czerwonych) we krwi, na przykład z powodu wrodzonych zaburzeń wydalania bilirubiny (zespół Dubin-Johnsona lub zespół Rotora);

•    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała łagodny lub złośliwy nowotwór wątroby;

•    jeśli pacjentka ma lub miała ostry ból w górnej części brzucha, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku do jamy brzusznej;

•    jeżeli pacjentka ma lub miała napad porfirii (zaburzenie metabolizmu barwnika krwi);

•    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała złośliwe hormonozależne guzy, takie jak rak piersi lub macicy lub jeśli istnieje podejrzenie występowania takich nowotworów;

•    jeśli pacjentka ma ciężkie zaburzenia metabolizmu lipidów;

•    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała zapalenie trzustki z dużym stężeniem tłuszczu (triglicerydów) we krwi;

•    jeśli u pacjentki po raz pierwszy wystąpią migreny;

•    jeśli pacjentka ma bardzo częste, długotrwałe lub bardzo silne bóle głowy;

•    jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała migreny z towarzyszącymi zaburzeniami czuciowymi lub zaburzeniami ruchowymi;

•    jeśli u pacjentki nagle wystąpią zaburzenia wzroku lub słuchu;

•    jeśli u pacjentki wystąpiły nagle zaburzenia ruchu (szczególnie niedowład);

•    jeśli pacjentka ma padaczkę i napady drgawek zdarzają się częściej;

•    jeśli u pacjentki występuje okresowo ciężka depresja;

•    jeśli u pacjentki występuje pewien rodzaj głuchoty (otoskleroza), która uległa nasileniu w czasie poprzedniej ciąży;

•    jeśli u pacjentki nie wystąpi miesiączka, a przyczyna braku miesiączki nie jest znana;

•    jeśli u pacjentki stwierdzono nieprawidłowy rozrost błony śluzowej macicy;

•    jeśli u pacjentki występują krwawienia z pochwy o nieustalonej przyczynie.

Jeśli w okresie stosowania leku Tyarena pojawi się którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Tyarena.

Nie należy również przyjmować leku Tyarena lub niezwłocznie przerwać jego stosowanie, jeśli u pacjentki występuje lub wystąpi jeden główny czynnik ryzyka lub więcej niż jeden czynnik ryzyka tworzenia skrzepów krwi (patrz punkt 2).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli pacjentka pali papierosy. Palenie papierosów w okresie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych ze strony serca i naczyń krwionośnych. Ryzyko to zwiększa się z liczbą wypalanych papierosów, a także

z wiekiem, szczególnie u kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, palące papierosy, powinny stosować inną metodę antykoncepcji;

•    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi, znacznie zwiększone stężenie tłuszczu we krwi, nadwagę lub cukrzycę. W tych przypadkach występuje zwiększone ryzyko ciężkich działań niepożądanych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (takich jak zawał serca, zatorowość, udar mózgu lub nowotwór wątroby);

•    jeśli u pacjentki występuje jeden z niżej wymienionych czynników ryzyka lub jeśli w okresie przyjmowania leku Tyarena wystąpi lub ulegnie nasileniu jeden z nich, należy natychmiast powiadomić lekarza. Zdecyduje on, czy można kontynuować przyjmowanie leku Tyarena.

Czynnikami ryzyka są:

Zakrzepy krwi w żyłach i tętnicach lub inne choroby naczyń krwionośnych Istnieją dowody, że przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach. Może to być przyczyną zawału serca, udaru mózgu, zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Zaburzenia te są jednak rzadkie u pacjentek przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne.

U pacjentek stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne istnieje większe ryzyko zamknięcia żył spowodowane zakrzepem krwi (choroba zakrzepowo-zatorowa) w porównaniu z kobietami nie stosującymi tych środków. Ryzyko jest większe podczas pierwszego roku stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednak, zagrożenie chorobą zakrzepowo-zatorową związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych jest mniejsze niż ryzyko zakrzepicy w okresie ciąży, które jest oceniane na 60 przypadków zachorowań na 100 000 ciąż. W 12% przypadków choroba zakrzepowo-zatorowa kończy się zgonem.

Nie wiadomo, jaki wpływ na powstawanie zakrzepów w żyłach ma lek Tyarena, w porównaniu z innymi złożonymi środkami antykoncepcyjnymi.

Należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe, jeżeli wystąpią objawy, które mogą być związane z zakrzepicą lub zatorowością płucną (chorobą zakrzepowo-zatorową).

Objawy zakrzepicy żył lub zatorowości płucnej to np.:

•    ból i (lub) obrzęk nogi lub ręki;

•    nagły, ostry ból w klatce piersiowej z promieniowaniem lub bez promieniowania do lewego ramienia;

•    nagła duszność lub kaszel bez wyraźnej przyczyny;

•    wyjątkowo silne, długotrwałe bóle głowy;

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku, podwójne widzenie lub trudności z mówieniem lub znajdowaniem słów;

•    zawroty głowy, zapaść (związane niekiedy z napadami padaczki);

•    nagłe osłabienie lub znaczne zdrętwienie jednej połowy ciała lub części ciała;

•    trudności z poruszaniem się;

•    nagły, niezwykle silny ból brzucha;

•    występowanie częstszych lub bardziej nasilonych napadów migreny podczas stosowania leku Tyarena (może to świadczyć o zaburzeniach dopływu krwi do mózgu); należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe. Lekarz prowadzący może zalecić natychmiastowe zaprzestanie przyjmowania leku Tyarena.

Ryzyko zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach zwiększają następujące czynniki:

•    wiek;

•    palenie papierosów: kobiety w wieku powyżej 35 lat stosujące doustne środki antykoncepcyjne powinny być stanowczo przestrzegane przed paleniem papierosów;

•    zakrzepy krwi w żyłach i tętnicach w wywiadzie rodzinnym (np. występowanie tego schorzenia u rodzeństwa lub rodziców w młodym wieku). W takim przypadku, lekarz może zalecić, konsultację u specjalisty (na przykład w celu badania krzepnięcia krwi) przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tyarena;

•    zaburzenia krzepnięcia krwi: oporność na aktywowane białko C, hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);

•    otyłość (indeks masy ciała powyżej 30 kg/m2);

•    nieprawidłowe stężenie tłuszczu we krwi (dyslipoproteinemia);

•    zwiększenie ciśnienie tętnicze krwi;

•    choroby zastawek serca;

•    zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków);

•    długotrwałe unieruchomienie, poważny zabieg chirurgiczny, operacje kończyn dolnych lub ciężkie obrażenia. W takich przypadkach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku Tyarena co najmniej na cztery tygodnie przed operacją i poinformuje, kiedy można wznowić przyjmowanie leku (zazwyczaj nie wcześniej niż po dwóch tygodniach po odzyskaniu sprawności ruchowej);

•    migrena;

•    inne choroby, które mogą wpływać na układ krążenia, takie jak cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy (choroba układu odpornościowego), hemolityczny zespół mocznicowy (zaburzenie krwi, które powoduje uszkodzenie nerek), choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalenie jelit) i anemia sierpowatokrwinkowa (choroba krwi). Odpowiednie leczenie tych chorób zmniejsza ryzyko zakrzepów naczyń krwionośnych.

Zabiegi chirurgiczne, długotrwałe unieruchomienie lub ciężkie urazy

Ważne, aby uprzedzić lekarza o przyjmowaniu leku Tyarena, ponieważ ryzyko zakrzepicy żył jest zwiększone w tych okolicznościach i być może konieczne będzie zaprzestanie stosowania leku na pewien czas. W przypadku zabiegów chirurgicznych, należy zaprzestać stosowania leku Tyarena na co najmniej 4 tygodnie przed terminem zabiegu.

Lekarz poinformuje, kiedy można zacząć przyjmowanie leku Tyarena ponownie. Zazwyczaj jest to możliwe po dwóch tygodniach po odzyskaniu sprawności ruchowej.

Powstawanie raka

W kilku badaniach wskazano, że jednym z czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy jest długotrwałe stosowanie antykoncepcji hormonalnej przez kobiety, u których szyjka macicy jest zakażona wirusem przenoszonym drogą płciową (wirus brodawczaka ludzkiego). Jednakże nie wyjaśniono, jaki wpływ na rozwój raka szyjki macicy mają inne czynniki (takie, jak liczba partnerów seksualnych lub stosowanie mechanicznych metod antykoncepcji).

Badania wskazały nieznacznie zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet aktualnie przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. W ciągu 10 lat po zaprzestaniu przyjmowania tych leków ryzyko to stopniowo wraca do ryzyka związanego z wiekiem. Rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dlatego liczba rozpoznanych przypadków raka piersi u kobiet aktualnie i do niedawna przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne jest stosunkowo mała w porównaniu z ogólnym ryzykiem zachorowania na raka piersi.

Bardzo rzadko mogą wystąpić łagodne, lecz niebezpieczne guzy wątroby; guzy te mogą ulec rozpadowi, powodując groźne dla życia krwotoki wewnętrzne. Badania wykazują zwiększone ryzyko rozwoju raka wątroby związane z długotrwałym stosowaniem doustnej antykoncepcji. Jednakże ten typ raka jest bardzo rzadki. Jeżeli wystąpią ostre bóle w górnej części brzucha, które nie ustępują samoistnie, należy skonsultować się z lekarzem.

Tnne choroby

U wielu kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne występuje niewielkie zwiększenie ciśnienia krwi. Jeżeli w okresie stosowania leku Tyarena ciśnienie krwi zwiększa się znacząco, lekarz zaleci zaprzestanie przyjmowania leku Tyarena i zastosowanie leku przeciwnadciśnieniowego. Gdy ciśnienie krwi powróci do normy, można ponownie rozpocząć stosowanie leku Tyarena.

U kobiet, u których we wczesnym okresie ciąży wystąpiła opryszczka ciężarnych, może wystąpić ponownie w okresie przyjmowania doustnego środka antykoncepcyjnego.

Jeśli u pacjentki lub u członków jej rodziny występuje zaburzenie przemiany tłuszczu we krwi (hipertriglicerydemia), istnieje zwiększone ryzyko zapalenia trzustki. Jeśli u pacjentki występują ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku Tyarena do czasu powrotu wyników badań czynności wątrobowy do prawidłowych wartości. Jeśli pacjentka miała żółtaczkę w czasie poprzedniej ciąży lub w okresie przyjmowania hormonów płciowych i nastąpi jej nawrót, należy przerwać stosowanie leku Tyarena.

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych może zaburzać tolerancję glukozy.

U pacjentek z cukrzycą lub zaburzeniami tolerancji glukozy, lekarz starannie oceni ich stan w okresie przyjmowania leku Tyarena. Konieczna może być zmiana dawki insuliny lub zastosowanie innych leków przeciwcukrzycowych.

Niekiedy mogą pojawić się brązowawe plamy na skórze (ostuda), szczególnie w przypadku występowania tych plam w czasie poprzedniej ciąży. Jeśli u pacjentki występuje skłonność do ostudy, należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce i światło ultrafioletowe (np. solarium).

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych może nasilić objawy choroby.

W okresie przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zgłaszano nasilenie objawów depresji, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Działania niepożądane w odniesieniu do występujących chorób Lekarz powinien monitorować pacjentkę szczególnie uważnie:

•    jeśli pacj entka ma padaczkę;

•    jeśli pacjentka ma stwardnienie rozsiane;

•    jeśli pacjentka ma skurcze mięśni (tężyczka);

•    jeśli pacjentka ma migrenę (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacj entka ma astmę;

•    jeśli pacjentka ma zaburzenia czynności serca lub nerek (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacj entka ma pląsawicę mniej szą;

•    jeśli pacjentka ma cukrzycę (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacjentka ma chorobę wątroby (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacjentka ma zaburzenia metabolizmu lipidów (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacjentka ma choroby układu immunologicznego (w tym toczeń rumieniowaty układowy);

•    jeśli pacj entka ma znaczną nadwagę;

•    jeśli pacjentka ma nadciśnienie (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacjentka ma endometriozę (rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacjentka ma żylaki lub zapalenie żył (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacjentka ma zaburzenia krzepnięcia krwi (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacjentka miała łagodny nowotwór macicy (mięśniak);

•    jeśli pacjentka ma chorobę piersi (mastopatia);

•    jeśli pacjentka miała pęcherzykową wysypkę (opryszczkę ciężarnych) w czasie poprzedniej ciąży;

•    jeśli pacjentka ma epizody depresji (patrz także punkt 2);

•    jeśli pacjentka ma przewlekłe zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Należy powiedzieć lekarzowi w przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych chorób w przeszłości lub w okresie przyjmowania leku Tyarena.

Skuteczność

W przypadku nieregularnego stosowania środka antykoncepcyjnego, występowania wymiotów lub biegunki po zastosowaniu tabletki (patrz punkt 3) lub stosowania pewnych leków w tym samym czasie (patrz punkt 2), działanie antykoncepcyjne leku Tyarena może być zmniejszone. W bardzo rzadkich przypadkach zaburzenia metabolizmu mogą zmniejszyć skuteczność antykoncepcji.

Nawet w przypadku prawidłowego stosowania, doustny środek antykoncepcyjny nie zapewnia całkowitej ochrony przed zajściem w ciążę.

Nieregularne krwawienia

W okresie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza w ciągu pierwszych kilku miesięcy, mogą pojawić się nieregularne krwawienia z pochwy (krwawienie międzymiesiączkowe, plamienie). Jeśli tego rodzaju krwawienia będą pojawiać się dłużej niż przez 3 miesiące lub powrócą po wcześniejszych, regularnych cyklach miesiączkowych, należy skonsultować się z lekarzem. Plamienie może także świadczyć o zmniejszonej skuteczności antykoncepcji. U niektórych pacjentek może nie pojawić się krwawienie z odstawienia po 21 dniach stosowania leku Tyarena. Jeśli pacjentka przyjmuje lek Tyarena zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 3 (poniżej), to prawdopodobieństwo ciąży jest małe. Jeśli lek Tyarena nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami, a krwawienie z odstawienia nie pojawiło się po raz pierwszy, to przed dalszym stosowaniem leku należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Inne leki i Tyarena

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie antykoncepcyjne leku Tyarena może być zaburzone, jeżeli w tym samym czasie stosowane są inne substancje czynne. Należą do nich: leki przeciwpadaczkowe (takie jak karbamazepina, fenytoina i topiramat), leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna i ryfabutyna), niektóre antybiotyki, takie jak ampicylina, tetracyklina i gryzeofulwina, barbiturany, barbeksaklon, prymidon, modafinil, niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir) i leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum). Leki, które pobudzają ruchy jelit (np. metokolopramid) i węgiel aktywowany mogą wpłynąć na wchłanianie substancji czynnych leku Tyarena.

Nie należy przyjmować preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego, jednocześnie z lekiem Tyarena. W przypadku przyjmowania lub rozpoczęcia przyjmowania leku zawierającego jedną z substancji czynnych wymienionych wyżej (oprócz dziurawca), można kontynuować przyjmowanie leku Tyarena. W okresie przyjmowania tych leków należy zastosować dodatkowe, mechaniczne metody antykoncepcji (np. prezerwatywy) w okresie stosowania leku Tyarena oraz, przez co najmniej 7 do 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeśli konieczne jest długotrwałe leczenie wymienionymi powyżej substancjami czynnymi należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu insuliny lub innych leków zmniejszających stężenie glukozy (cukru) we krwi. Może być konieczna zmiana dawkowania tych leków.

W okresie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych wydalanie diazepamu, cyklosporyny, teofiliny lub prednizolonu może się zmniejszyć, co może powodować zwiększenie i wydłużenie działania tych substancji czynnych. Działanie stosowanych jednocześnie produktów zawierających klofibrat, paracetamol, morfinę lub lorazepam może być zmniejszone.

Należy pamiętać, że powyższe informacje odnoszą się również do sytuacji, gdy jedna z tych substancji czynnych była stosowana na krótko przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tyarena.

W okresie stosowania leku Tyarena mogą ulec zmianie wyniki niektórych badań określających czynność wątroby, kory nadnerczy i tarczycy, jak również pewnych białek krwi, parametry przemiany węglowodanów oraz parametry krzepnięcia krwi. Dlatego, przed wykonaniem jakichkolwiek badań krwi należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Tyarena.

Tyarena z jedzeniem i piciem

Lek Tyarena można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Tyarena nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie stosowania leku Tyarena, powinna natychmiast zaprzestać stosowania leku Tyarena. Jednakże, wcześniejsze stosowanie leku Tyarena, nie stanowi powodu do przerwania ciąży.

Kobiety stosujące lek Tyarena w okresie karmienia piersią, powinny zostać poinformowane, że wytwarzanie mleka może być zmniejszone, a skład mleka zmieniony. Bardzo małe ilości substancji czynnych są wydzielane do mleka kobiecego. Doustne środki antykoncepcyjne, takie jak lek Tyarena powinny być przyjmowane wyłącznie po zakończeniu okresu karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak specjalnych środków ostrożności.

Lek Tyarena zawiera laktozę jednowodną (cukier mlekowy)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Tyarena

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Do podawanie doustnego.

Jak i kiedy stosować lek Tyarena

Z opakowania przeznaczonego na dany cykl, z miejsca oznakowanego aktualnym dniem tygodnia (np. „ndz.” dla niedzieli), należy wycisnąć pierwszą tabletkę i połknąć ją bez żucia. Następnie, należy przyjmować codziennie jedną tabletkę, zgodnie z kierunkiem strzałek. Tabletki należy przyjmować o tej samej porze (najlepiej wieczorem). Przerwa pomiędzy przyjęciem dwóch kolejnych tabletek powinna wynosić 24 godziny, jeżeli jest to możliwe. Oznakowanie dni tygodnia na opakowaniu przeznaczonym na cykl leczenia umożliwia sprawdzenie czy tabletka na dany dzień została już przyjęta.

Należy przyjmować jedną tabletkę każdego dnia przez 21 kolejnych dni; potem następuje 7-dniowa przerwa w przyjmowaniu tabletek. Zwykle w ciągu dwóch do czterech dni po przyjęciu ostatniej tabletki, rozpocznie się, podobne do miesiączki krwawienie z odstawienia. Po siedmiu dniach przerwy należy kontynuować przyjmowanie tabletek leku Tyarena z następnego opakowania przeznaczonego na cykl leczenia niezależnie od tego, czy krwawienie z odstawienia zakończyło się, czy też nadal trwa.

Kiedy należy rozpocząć przyjmowanie leku Tyarena

Jeżeli doustny środek antykoncepcyjny nie był uprzednio przyjmowany (w czasie ostatniego cyklu miesiączkowego):

Pierwszą tabletkę leku Tyarena należy przyjąć w pierwszym dniu następnego cyklu miesiączkowego. Działanie antykoncepcyjne zaczyna się pierwszego dnia przyjmowania leku i utrzymuje się w trakcie siedmiodniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Jeżeli krwawienie miesiączkowe już się rozpoczęło, należy przyjąć pierwszą tabletkę pomiędzy 2. a 5. dniem miesiączki, niezależnie od tego, czy krwawienie zakończyło się czy nadal trwa. Jednak, w takiej sytuacji należy stosować dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcji przez pierwszych siedem dni przyjmowania leku (reguła siedmiu dni).

Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego upłynęło więcej niż pięć dni, należy zaczekać do następnego cyklu i dopiero wówczas rozpocząć przyjmowanie leku Tyarena.

Jeżeli pacjentka stosowała wcześniej inny 21 lub 22-dniowy doustny hormonalny środek antykoncepcyjny:

Należy zużyć wszystkie tabletki z poprzedniego opakowania. Pierwszą tabletkę powlekaną leku Tyarena należy przyjąć w dniu, w którym przyjęta została ostatnia tabletka z poprzedniego opakowania. Nie należy robić przerwy po zakończeniu stosowania opakowania poprzednio stosowanego leku, a przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tyarena. Nie trzeba czekać, aż pojawi się następne krwawienie z odstawienia ani stosować innych, dodatkowych metod antykoncepcji.

Jeżeli pacjentka stosowała wcześniej codzienny złożony doustny środek antykoncepcyjny (28-dniowy środek antykoncepcyjny):

Po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną z poprzedniego opakowania (po 21 lub 22 dniach) należy następnego dnia przyjąć pierwszą tabletkę powlekaną leku Tyarena. Nie należy robić przerwy po przyjęciu wszystkich tabletek z poprzedniego opakowania, a przed rozpoczęciem nowego opakowania leku Tyarena. Nie trzeba czekać aż pojawi się następne krwawienie z odstawienia ani korzystać z innych, dodatkowych metod antykoncepcji.

Jeżeli pacjentka stosowała wcześniej doustny środek antykoncepcyjny zawierający wyłącznie progestagen, (ang. Progestogen Only Pill, POP):

Jeżeli pacjentka stosowała wcześniej doustny środek antykoncepcyjny zawierający wyłącznie progestagen, krwawienie z odstawienia może nie wystąpić. Pierwszą tabletkę leku Tyarena należy przyjąć następnego dnia po zakończeniu stosowania środka zawierającego wyłącznie progestagen. Jednak, w takiej sytuacji należy stosować dodatkową, mechaniczną metodę antykoncepcji przez pierwszych siedem dni przyjmowania leku.

Jeżeli pacjentka stosowała wcześniej antykoncepcję hormonalną w postaci wstrzyknięć lub implantu: Stosowanie leku Tyarena można rozpocząć w dniu, w którym implant zostaje usunięty lub w dniu, na który wyznaczono kolejne wstrzyknięcie. W pierwszych siedmiu dniach wymagane jest stosowanie dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcji.

Jeżeli pacjentka korzystała wcześniej z systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego:

Przy zmianie z systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Po poronieniu lub przerwaniu ciąży w czasie pierwszych 3 miesięcy ciąży

Po poronieniu lub przerwaniu ciąży można rozpocząć przyjmowanie leku Tyarena natychmiast.

Stosowanie dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcji nie jest konieczne.

Po porodzie lub poronieniu w czasie 3 do 6 miesiąca ciąży

Kobiety, które nie karmią piersią mogą rozpocząć stosowanie leku Tyarena między 21 a 28. dniem po porodzie. Stosowanie dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcji nie jest konieczne.

Jednak, w przypadku rozpoczęcia stosowania leku Tyarena po 28. dniu po porodzie, należy przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek stosować tzw. mechaniczną metodę antykoncepcji.

Jeśli po urodzeniu dziecka, a przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tyarena kobieta odbyła stosunek płciowy, powinna się upewnić, że nie jest w ciąży, bądź odczekać do kolejnej miesiączki.

Należy pamiętać, że kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Tyarena (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Jak długo można przyjmować lek Tyarena

Nie ma ograniczenia czasowego w stosowaniu leku Tyarena, jeżeli nie ma zagrożenia dla zdrowia wykluczającego dalsze jego stosowanie (patrz punkt 2). Po zaprzestaniu przyjmowania leku Tyarena wystąpienie następnej miesiączki może być opóźnione o około tydzień.

Zalecenia w przypadku wymiotów lub biegunki w okresie przyjmowania leku Tyarena Jeśli wymioty lub biegunka wystąpią w ciągu 4 godzin od przyjęcia tabletki, to należy kontynuować przyjmowanie leku Tyarena w zwykły sposób. Możliwe jednak, iż substancje czynne leku Tyarena nie zostały całkowicie wchłonięte, co może powodować brak skutecznej ochrony antykoncepcyjnej.

W takim przypadku należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcji przez resztę cyklu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tyarena

Nie ma danych świadczących o tym, że jednorazowe przyjęcie dużej ilości tabletek powlekanych spowoduje objawy ciężkiego zatrucia. Mogą wystąpić nudności, wymioty, nieznaczne krwawienie

z pochwy (szczególnie u młodych dziewcząt). W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Tyarena

W przypadku pominięcia tabletki należy postąpić następująco:

•    Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wyniesie mniej niż 12 godzin, wówczas skuteczność antykoncepcyjna się nie zmniejszy. Należy przyjąć tabletkę tak szybko jak to możliwe

i pamiętać o przyjęciu kolejnych tabletek o zwykłej porze. W tym przypadku nie jest konieczne korzystanie z dodatkowych metod antykoncepcji.

•    Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna leku Tyarena nie jest zapewniona. W takim przypadku należy natychmiast wziąć pominiętą tabletkę i kontynuować przyjmowanie leku Tyarena o zwykłej porze. Może to nawet oznaczać przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Jednak, w takiej sytuacji należy korzystać z dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcji (np. prezerwatywy) przez kolejne siedem dni. Jeśli aktualne opakowanie zawiera mniej niż siedem jasnoróżowych tabletek zawierających substancję czynną, to następne opakowanie leku Tyarena należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu wszystkich tabletek z aktualnego opakowania. Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi aż do zużycia tabletek z nowego opakowania. Podczas przyjmowania tabletek z nowego opakowania może pojawić się bardziej nasilone krwawienie z odstawienia lub plamienie. Im większa liczba pominiętych tabletek tym większe ryzyko zmniejszenia skuteczności działania antykoncepcyjnego. W przypadku pominięcia jednej lub kilku tabletek w pierwszym tygodniu i odbycia stosunku płciowego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży. Taka możliwość istnieje również w przypadku pominięcia jednej lub kilku tabletek i niewystąpienia krwawienia w okresie przyjmowania placebo. W takich przypadkach należy skonsultować się

z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Tyarena

Po przerwaniu stosowania leku Tyarena, jajniki szybko podejmują normalną czynność i pacjentka może zajść w ciążę.

Plamienie i krwawienie międzymiesiączkowe

Wszystkie doustne środki antykoncepcyjne mogą powodować nieregularne krwawienie (plamienie i krwawienie międzymiesiączkowe), szczególnie w okresie pierwszych kilku miesięcy ich stosowania. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli po 3 miesiącach stosowania leku Tyarena utrzymują się nieregularne krwawienia lub powrócą po wcześniejszych, regularnych cyklach miesiączkowych.

Krwawienie międzymiesiączkowe może być również oznaką zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej.

U niektórych kobiet przyjmujących lek Tyarena krwawienie z odstawienia może nie wystąpić w fazie cyklu, w której nie przyjmują one leku. Jeżeli lek Tyarena był przyjmowany, jak opisano w punkcie 3, zajście w ciążę jest mało prawdopodobne. Jeżeli jednak lek Tyarena nie był przyjmowany przed pierwszym krwawieniem z odstawienia zgodnie z zaleceniami, należy bezwzględnie upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży przed kontynuowaniem przez nią przyjmowania leku Tyarena.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Do najczęstszych działań niepożądanych (więcej niż 20% przypadków) zgłaszanych w badaniach klinicznych połączeń chlormadynonu z etynyloestradiolem należały krwawienie międzymiesiączkowe i plamienie, bóle głowy i tkliwość sutków.

Niżej wymienione działania niepożądane były zgłaszane po przyjęciu tabletek chlormadynonu z etynyloestradiolem w badaniach klinicznych z udziałem 1629 kobiet. Częstość działań niepożądanych została zdefiniowana następująco:

Bardzo często Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana


dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentek dotyczy od 1 do 10 na 100 pacjentek dotyczy od 1 do 10 na 1000 pacjentek dotyczy od 1 do 10 na 10 000 pacjentek dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentek

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia psychiczne

Często: depresja, pobudzenie, nerwowość.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy, migreny i (lub) nasilenie tych dolegliwości.

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia.

Rzadko: zapalenie spojówek, nietolerancja szkieł kontaktowych.

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko: nagła utrata słuchu, szumy uszne.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, niewydolność krążeniowa, żylaki, zakrzepica żył.

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności.

Często: wymioty.

Niezbyt często: bóle brzucha, wzdęcia, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: trądzik.

Niezbyt często: zaburzenia pigmentacji skóry, brązowawe plamy na twarzy (ostuda), utrata włosów, sucha skóra.

Rzadko: pokrzywka, skórne reakcje alergiczne, wysypka skórna (wyprysk) zapalne zaczerwienienie skóry (rumień), świąd, nasilenie łuszczycy, nadmierne owłosienie ciała i twarzy (hirsutyzm).

Bardzo rzadko: rumień guzowaty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: bóle pleców, bóle mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często: wydzielina z pochwy, bolesne miesiączki, brak miesiączki.

Często: ból w dole brzucha.

Niezbyt często: wydzielina z sutków, łagodne zmiany tkanki łącznej piersi, zakażenia grzybicze pochwy, cysta jajnika.

Rzadko: powiększenie piersi, zapalenie sromu i pochwy, przedłużone i (lub) nasilone krwawienie miesiączkowe, zespół napięcia przedmiesiączkowego (objawy psychiczne, fizyczne i emocjonalne przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: nadwrażliwość na lek, w tym reakcje alergiczne.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: zmęczenie, uczucie ciężkości nóg, obrzęki, przyrost masy ciała.

Niezbyt często: utrata popędu płciowego, obfite pocenie się.

Rzadko: zwiększenie apetytu.

Badania diagnostyczne

Często: zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Niezbyt często: zmiany stężenia tłuszczów w krwi, w tym zwiększone stężenie triglicerydów. Ponadto, stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wiązało się ze zwiększonym ryzykiem poważnych zaburzeń i działań niepożądanych:

•    ryzyko zakrzepów żył i tętnic (patrz punkt 2)

•    ryzyko zaburzeń w obrębie dróg żółciowych (patrz punkt 2)

•    ryzyko rozwoju guzów (np. guzów wątroby, które w pojedynczych przypadkach prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej, jak również rak szyjki macicy i rak piersi; patrz punkt 2)

•    nasilenie przewlekłego zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)

Należy przeczytać uważnie informację w punkcie 2 i w razie potrzeby skontaktować się natychmiast z lekarzem prowadzącym.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Tyarena

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze (opakowanie przeznaczone na jeden cykl) po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tyarena

-    Substancjami czynnymi są etynyloestradiol i chlormadynonu octan.

Jedna tabletka powlekana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu.

-    Pozostałe składniki to:

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K30, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E171) i żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Tyarena i co zawiera opakowanie

Lek Tyarena jest dostępny w opakowaniach kalendarzowych po 21, 63, 84 i 126 sztuk.

Zawiera różowe, okrągłe, dwuwypukłe powlekane tabletki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren Niemcy

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe 1 Cortemaggiore (PC)

Włochy

Laboratorios León Farma S.A.

La Vallina s/n

Polígono Industrial Navatejera,

Navatejera 24008 (León)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Austria:

Republika Czeska: Niemcy:

Włochy:

Hiszpania:

Rumunia:

Polska


Mellow ratiopharm 0,03 mg/2 mg Filmtabletten

Esete 2 mg/0,03 mg potahované tablety

LaBibiane

Tyarena

Tyarena

Tyarena 200 micrograme /30 micrograme comprimate filmate Tyarena

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

12

Tyarena

Charakterystyka Tyarena

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tyarena, 2 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 2 mg chlormadynonu octanu i 0,03 mg etynyloestradiolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka powlekana zawiera 75,27 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Różowa, okrągła tabletka powlekana.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Antykoncepcja hormonalna

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Należy przyjmować jedną tabletkę powlekaną raz na dobę, o tej samej porze (najlepiej wieczorem) przez 21 kolejnych dni, z następującą siedmiodniową przerwą w przyjmowaniu tabletek; po 2-4 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki powinno wystąpić krwawienie z odstawienia, podobne do krwawienia miesiączkowego. Przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra leku Tyarena należy rozpocząć po siedmiodniowej przerwie, niezależnie od tego, czy krwawienie ustało, czy nadal trwa.

Tabletkę powlekaną należy wycisnąć z blistra z miejsca oznakowanego odpowiednim dniem tygodnia i połknąć w całości z niewielką ilością płynu, jeżeli to konieczne. Tabletki powinny być przyjmowane raz na dobę, zgodnie z kierunkiem strzałek.

Rozpoczęcie stosowania tabletek powlekanych

Pacjentki, które nie stosowały uprzednio antykoncepcji hormonalnej (podczas ostatniego cyklu miesiączkowego)

Przyjmowanie tabletek powlekanych należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu, tzn. w pierwszym dniu miesiączki. Jeżeli pierwsza tabletka powlekana zostanie przyjęta w pierwszym dniu cyklu, działanie antykoncepcyjne rozpoczyna się w pierwszym dniu przyjmowania i trwa również w czasie siedmiodniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Stosowanie tabletek powlekanych można rozpocząć od drugiego do piątego dnia cyklu, niezależnie od tego, czy krwawienie ustąpiło, jednak podczas pierwszego cyklu zaleca się przez pierwsze 7 dni jednoczesne stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji.

Jeżeli od rozpoczęcia krwawienia miesiączkowego upłynęło ponad 5 dni, należy poczekać z rozpoczęciem stosowania produktu Tyarena do czasu wystąpienia kolejnej miesiączki.

Zmiana z innego hormonalnego środka antykoncepcyjnego na produkt Tyarena

Zmiana z 21 lub 22-dniowego hormonalnego środka antykoncepcyjnego:

Należy przyjąć wszystkie tabletki z poprzedniego opakowania. Pierwszą tabletkę powlekaną produktu Tyarena należy przyjąć następnego dnia. W takiej sytuacji zachowana jest w ciągłość w stosowaniu produktu i pacjentka nie musi czekać do wystąpienia następnego krwawienia z odstawienia. Stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji nie jest wymagane.

Zmiana ze złożonego środka antykoncepcyjnego stosowanego codzienne (28-dniowy środek antykoncepcyjny):

Stosowanie produktu Tyarena należy rozpocząć po przyjęciu ostatniej czynnej tabletki z opakowania 28-dniowego środka antykoncepcyjnego (na przykład po przyjęciu 21 lub 22 tabletek). Pierwszą tabletkę powlekaną produktu Tyarena należy przyjąć następnego dnia. Zachowana jest w ciągłość w stosowaniu produktu i pacjentka nie musi czekać do rozpoczęcia następnego krwawienia z odstawienia. Stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji nie jest wymagane.

Zmiana z tabletek zawierających wyłącznie progestagen (ang. Progestogen Only Pill, POP):

Pierwszą tabletkę powlekaną produktu Tyarena należy przyjąć w dniu, w którym odstawiono produkt zawierający wyłącznie progestagen. Przez pierwsze siedem dni konieczne jest stosowanie dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcji.

Zmiana z antykoncepcji hormonalnej w postaci wstrzyknięć lub implantu:

Stosowanie produktu Tyarena można rozpocząć w dniu, w którym implant zostaje usunięty lub w dniu, na który wyznaczono kolejne wstrzyknięcie. Przez pierwsze siedem dni konieczne jest stosowanie dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcji.

Zmiana z systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego:

Stosowanie tabletek Tyarena najlepiej rozpocząć w dniu usunięcia systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, lecz najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej przerwie w stosowaniu systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.

Po poronieniu lub przerwaniu ciąży w pierwszym trymestrze

Stosowanie produktu Tyarena można rozpocząć natychmiast po poronieniu lub przerwaniu ciąży w pierwszym trymestrze. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

Po porodzie, poronieniu lub przerwaniu ciąży w drugim trymestrze

Stosowanie produktu Tyarena przez kobiety, które nie karmią piersią można rozpocząć 21 -28 dni po porodzie, bez konieczności stosowania dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcji.

Jeżeli stosowanie produktu rozpoczęto później niż po 28 dniach po porodzie, przez pierwsze siedem dni konieczne jest stosowanie dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcji.

Jeżeli kobieta odbyła już stosunek płciowy, należy upewnić się, że nie jest w ciąży przed rozpoczęciem stosowania tabletek lub poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)

Produkt Tyarena nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Po zakończeniu stosowania produktu Tyarena

Po zakończeniu stosowania produktu Tyarena, kolejny cykl może być wydłużony o około tydzień.

Nieregularne przyjmowanie tabletek

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę powlekaną, lecz nie upłynęło więcej niż 12 godzin od czasu, w którym powinna przyjąć tabletkę, nie jest wymagane stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek tak, jak dotychczas.

Jeżeli od czasu, w którym pacjentka powinna przyjąć tabletkę upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może być zmniejszona. Pacjentka powinna niezwłocznie przyjąć pominiętą tabletkę. Następna tabletka powinna być przyjęta o zwykłej porze. Ponadto, przez następne siedem dni należy dodatkowo stosować inną metodę antykoncepcji, np. prezerwatywę. Jeżeli opakowanie produktu skończy się w czasie siedmiu dni, należy rozpocząć następne opakowanie tak szybko, jak tylko skończy się poprzednie opakowanie. Innymi słowy, nie należy stosować odstępu czasowego pomiędzy opakowaniami („reguła siedmiu dni”). Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi do zakończenia opakowania, jednakże często występuje plamienie. Jeżeli następne krwawienie z odstawienia nie wystąpi po przyjęciu drugiego opakowania, należy przeprowadzić test ciążowy.

Zalecenia w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki

Jeżeli w ciągu 4 godzin po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty lub ciężka biegunka, wchłanianie leku może być zmniejszone, co może nie zapewniać skutecznej ochrony antykoncepcyjnej. W takiej sytuacji należy przestrzegać zaleceń zawartych w punkcie „Nieregularne stosowanie tabletek” (patrz powyżej). Należy kontynuować stosowanie produktu Tyarena.

4.3 Przeciwwskazania

Złożone doustne środki antykoncepcyjne nie powinny być stosowane w niżej wymienionych stanach. Jeżeli którykolwiek z nich wystąpi w okresie stosowania produktu Tyarena, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu:

-    zakrzepica tętnic lub żył - obecnie lub w przeszłości (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu);

-    wrodzona lub nabyta predyspozycja do zakrzepicy żył lub tętnic, np. odporność na aktywowane białko C, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia i przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy);

-    początkowe lub wczesne objawy zakrzepicy, zakrzepowego zapalenia żył lub objawy zatorowości - np. przejściowy atak niedokrwienny, dusznica bolesna);

-    planowany zabieg chirurgiczny (w najbliższych 4 tygodniach) i okres unieruchomienia, np. po wypadku (założeniu opatrunku gipsowego);

-    cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;

-    niedostatecznie kontrolowana cukrzyca;

-    niekontrolowane nadciśnienie (stale utrzymujące się wartości ciśnienia powyżej 140/90 mm Hg) lub znaczące zwiększenie ciśnienia krwi;

-    zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy;

-    uogólniony świąd, zastój żółci, szczególnie, gdy wystąpił podczas poprzedniej ciąży lub w okresie stosowania estrogenów;

-    zespół Dubin-Johnsona, zespół Rotora, zaburzenia wydzielania żółci;

-    występowanie obecnie lub w przeszłości nowotworów wątroby (łagodnych i złośliwych);

-    ostry ból nadbrzusza, powiększenie wątroby lub objawy krwotoków do jamy brzusznej (patrz punkt 4.8);

-    pierwszy lub kolejny napad porfirii (niezależnie od postaci, a szczególnie porfiria nabyta)

-    występowanie obecnie lub w przeszłości hormonozależnego nowotworu złośliwego (np. nowotworu piersi lub macicy);

-    ciężkie zaburzenia przemiany lipidowej;

-    zapalenie trzustki obecnie lub w przeszłości, jeżeli wiąże się z ciężką hipertriglicerydemią;

-    wystąpienie po raz pierwszy objawów migrenowych bólów głowy lub częstsze epizody nadzwyczaj silnych bólów głowy;

-    migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi („migrena klasyczna”) w wywiadzie;

-    ostre zaburzenia sensoryczne jak zaburzenia widzenia lub słuchu;

-    zaburzenia motoryczne (szczególnie niedowład);

-    zwiększenie częstości ataków padaczki;

-    ciężka depresja;

-    otoskleroza nasilająca się podczas wcześniejszych ciąż;

-    brak krwawienia miesiączkowego o niewyjaśnionej przyczynie;

-    przerost śluzówki macicy;

-    krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie;

-    nadwrażliwość na substancje pomocnicze lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazanie może stanowić obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka zakrzepicy tętnic lub żył (patrz punkt 4.4).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko ciężkich zdarzeń niepożądanych ze strony układu krążenia, związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (ang. Combined Oral Contraceptives, COC). Ryzyko to zwiększa się z liczbą wypalanych papierosów, a także z wiekiem, szczególnie u kobiet w wieku powyżej 35 lat. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, palące papierosy, powinny stosować inną metodę antykoncepcji.

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych związane jest ze zwiększonym ryzykiem występowania różnych poważnych chorób, takich jak zawał mięśnia sercowego, choroba zakrzepowo-zatorowa, udar mózgu lub nowotwory wątroby. Inne czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, otyłość i cukrzyca znacząco zwiększają chorobowość i umieralność.

Jeżeli występuje którykolwiek z następujących stanów lub czynników ryzyka, należy dokonać oceny stosunku korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu Tyarena i omówić z pacjentką wynik tej oceny przed rozpoczęciem stosowania produktu. Jeżeli którakolwiek z tych chorób lub czynników ryzyka wystąpią lub ulegną nasileniu w okresie stosowania produktu Tyarena, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje czy należy kontynuować leczenie.

Choroba zakrzepowo-zatorowa i inne zaburzenia naczyniowe

   Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na związek między stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych i zwiększonym ryzykiem chorób zakrzepowo-zatorowych tętnic lub żył, takich jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zakrzepica żył głębokich

i zatorowość płucna. Te zdarzenia są rzadkie.

•    Badania epidemiologiczne wykazały, iż częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u kobiet bez znanych czynników ryzyka tej choroby, które przyjmowały małe dawki estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu w złożonych doustnych środkach antykoncepcyjnych), wahała się do około 20 przypadków na 100 000 kobietolat (w przypadku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel) do

40 przypadków na 100 000 kobietolat (w przypadku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dezogestrel/gestoden). Dla porównania, częstość występowania ŻChZZ u kobiet niestosujących złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wynosiła 5 do 10 przypadków na 100 000 kobietolat, a u kobiet w ciąży 60 przypadków na 100 000 kobietolat. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa prowadzi do zgonu w 1 do 2% przypadków.

•    U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne niezwykle rzadko opisuje się przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. w obrębie naczyń żylnych i tętniczych

wątroby, krezki, nerek, mózgu czy siatkówki. Nie wiadomo, czy te przypadki są powiązane ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej.

Nie wiadomo, jak produkt Tyarena wpływa na ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu z innymi złożonymi środkami antykoncepcyjnymi.

Następujące czynniki zwiększają ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących złożone środki antykoncepcyjne:

-    wiek;

-    wywiad rodzinny (zakrzepica żył u rodzeństwa lub rodziców we względnie młodym wieku); w przypadku podejrzewania predyspozycji dziedzicznych, pacjentkę należy skierować do specjalisty, w celu uzyskania porady przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania jakiegokolwiek doustnego złożonego środka antykoncepcyjnego;

-    długotrwałe unieruchomienie (patrz punkt 4.3);

-    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej    30 kg/m2).

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych tętnic zwiększa się wraz z następującymi czynnikami:

-    wiek;

-    palenie tytoniu: kobietom w wieku powyżej 35. lat powinno się zdecydowanie odradzać palenie tytoniu, jeśli noszą się one z zamiarem stosowania doustnego złożonego środka antykoncepcyjnego;

-    dyslipoproteinemia;

-    otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej    30 kg/m2);

-    nadciśnienie tętnicze;

-    wady zastawkowe serca;

-    migotanie przedsionków;

-    dodatni wywiad rodzinny (wystąpienie zaburzeń zakrzepowo-zatorowych w naczyniach tętniczych u rodzeństwa lub rodziców we względnie młodym wieku). W przypadku podejrzewania predyspozycji dziedzicznych, pacjentkę należy skierować do specjalisty, w celu uzyskania porady przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania jakiegokolwiek doustnego złożonego środka antykoncepcyjnego;

-    migrena.

Przeciwwskazanie może też stanowić obecność jednego poważnego czynnika ryzyka lub obecność więcej niż jednego czynnika ryzyka schorzeń zakrzepowo-zatorowych żył lub tętnic. Należy również wziąć pod uwagę możliwość leczenia przeciwzakrzepowego. Kobiety przyjmujące złożone doustne środki antykoncepcyjne należy poinformować o konieczności kontaktu z lekarzem w przypadku pojawienia się objawów, które mogą świadczyć o zakrzepicy. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakrzepicy należy zaprzestać przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ze względu na działanie teratogenne leków przeciwzakrzepowych (kumaryn) powinno się zastosować odpowiednią, alternatywną metodę antykoncepcji.

•    Inne schorzenia, których występowanie wiąże się z zaburzeniami naczyniowymi to: cukrzyca, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.

•    Przy ocenie stosunku korzyści do ryzyka, należy wziąć pod uwagę, że właściwe leczenie tych czynników może zmniejszyć ryzyko zakrzepicy.

•    Należy też brać pod uwagę zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w okresie połogu.

•    Nie wiadomo, czy istnieje związek między zakrzepowym zapaleniem żył powierzchownych i (lub) żylakami i żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

•    Możliwe objawy zakrzepicy tętnic lub żył są następujące:

-    ból i (lub) obrzęk nóg;

-    nagły ból w klatce piersiowej bez względu na to czy promieniuje do lewej ręki czy nie;

-    nagła duszność, nagły kaszel o nieznanej przyczynie;

-    wyjątkowo silne, długotrwałe bóle głowy;

-    nagła całkowita lub częściowa utrata wzroku, podwójne widzenie, zaburzenia mowy lub afazja;

-    zawroty głowy, zapaść, której mogą towarzyszyć ogniskowe drgawki;

-    nagłe osłabienie siły mięśniowej    lub znacząca dyzestezja po jednej    stronie lub części

ciała;

-    zaburzenia motoryczne;

-    ostry ból brzucha.

Kobiety przyjmujące złożone doustne środki antykoncepcyjne (COC) należy pouczyć o konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku pojawienia się objawów, które mogą świadczyć o zakrzepicy. W przypadku podejrzewania lub stwierdzenia zakrzepicy produkt Tyarena powinno się odstawić.

•    Zwiększenie częstości występowania bądź nasilenia napadów migreny w okresie stosowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego (może stanowić objaw prodromalny udaru mózgu) może stanowić powód natychmiastowego odstawienia tego produktu leczniczego.

Nowotwory

•    Niektóre badania epidemiologiczne wykazują, że długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Wciąż jednak istnieją kontrowersje odnośnie zakresu wpływu innych czynników (takich jak liczba partnerów seksualnych lub stosowanie mechanicznych metod antykoncepcji) na to zjawisko (patrz także „Badanie lekarskie”).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała, że stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych nieznacznie zwiększa ryzyko raka sutka (RR = 1,24). To zwiększone ryzyko jest przemijające i stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania. Badania te nie odnoszą się do przyczyn choroby. Rak sutka występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dlatego zwiększona liczba przypadków raka piersi u kobiet aktualnie lub w przeszłości stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne jest niewielka w stosunku do ogólnego ryzyka zachorowania na raka sutka.

•    Istnieją rzadkie doniesienia o łagodnych nowotworach wątroby i jeszcze rzadsze doniesienia o przypadkach nowotworów złośliwych u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. W przypadku silnego bólu brzucha, który nie mija spontanicznie, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej, należy rozważyć możliwość występowania guzów wątroby i odstawienie produktu Tyarena.

Inne stany

•    U wielu kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne notowano niewielkie zwyżki ciśnienia tętniczego, jednak klinicznie istotne zwyżki ciśnienia tętniczego stwierdzano rzadko. Związek między stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych i nadciśnieniem tętniczym nie został potwierdzony. Jeżeli zwiększenie ciśnienia tętniczego w okresie stosowania produktu Tyarena jest klinicznie znaczące, należy przerwać jego stosowanie i przystąpić do leczenia nadciśnienia. Stosowanie produktu Tyarena może być wznowione, gdy za pomocą leków hipotensyjnych uda się uzyskać prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego.

•    U kobiet z opryszczką ciężarnych w wywiadzie, może nastąpić nawrót tej choroby w okresie stosowania COC.

•    U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii, w okresie podawania COC zwiększa się ryzyko zapalenia trzustki.

W przypadkach ostrych lub przewlekłych zaburzeń czynności wątroby konieczne może być przerwanie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy. W przypadkach nawrotu żółtaczki cholestatycznej, występującej w okresie ciąży lub stosowania hormonów płciowych, stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych powinno być przerwane.

•    COC mogą wpływać na wrażliwość obwodową tkanek na insulinę lub na tolerancję glukozy; pacjentki z cukrzycą stosujące doustne środki antykoncepcyjne powinny być ściśle monitorowane.

•    Niezbyt często może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe w czasie przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

•    U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub zaostrzyć objawy choroby.

•    Podczas przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zgłaszano nasilenie objawów depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

•    U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne oraz u kobiet w okresie ciąży zaobserwowano nasilenie następujących objawów chorobowych, aczkolwiek nie ma wystarczających dowodów na ich związek z przyjmowaniem tych środków: żółtaczka i (lub) świąd skóry związany z cholestazą, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

•    Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany

u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie estrogenów lub skojarzenia estrogen-progestagen może mieć negatywny wpływ na

niektóre choroby lub stany. W następujących przypadkach wymagany jest szczególny nadzór lekarski:

-    padaczka;

-    stwardnienie rozsiane;

-    tężyczka;

-    migrena (patrz także punkt 4.3);

-    astma;

-    niewydolność serca lub nerek;

-    pląsawica Sydenhama;

-    cukrzyca (patrz także punkt 4.3);

-    zaburzenia czynności wątroby (patrz także punkt 4.3);

-    dyslipoproteinemia;

-    choroby autoimmunologiczne (w tym toczeń rumieniowaty układowy);

-    otyłość;

-    nadciśnienie tętnicze (patrz także punkt 4.3);

-    endometrioza;

-    żylaki;

-    zapalenie żył (patrz także punkt 4.3);

-    zaburzenia krzepnięcia krwi (patrz także punkt 4.3);

-    mastopatia;

-    mięśniaki macicy;

-    opryszczka ciężarnych;

-    depresja (patrz także punkt 4.3);

-    przewlekłe zapalenie jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego; patrz także punkt 4.8).

Badanie lekarskie

Przed zastosowaniem doustnego środka antykoncepcyjnego, należy zebrać dokładny wywiad lekarski od kobiety i jej rodziny, uwzględniający przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) i czynniki ryzyka (patrz punkt 4.4). W okresie stosowania produktu Tyarena badanie lekarskie powinno być powtarzane co rok. Regularne badanie lekarskie jest również konieczne, ponieważ przeciwwskazania (takie jak przejściowy atak niedokrwienny) lub czynniki ryzyka (takie jak zakrzepica tętnic lub żył w wywiadzie rodzinnym) mogą wystąpić po raz pierwszy w okresie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Badanie lekarskie składa się z: pomiaru ciśnienia tętniczego, badania piersi, brzucha oraz zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych, wymazu z szyjki macicy i badania diagnostycznego.

Pacjentka powinna być poinformowana, że stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, w tym produktu Tyarena, nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Obniżona skuteczność antykoncepcyjna

Pominięcie tabletki (patrz „Nieregularne stosowanie tabletek”), wymioty lub zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka, długotrwałe, jednoczesne stosowanie niektórych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5) lub bardzo rzadko, zmiany metaboliczne, mogą wpływać na skuteczność antykoncepcyjną.

Wpływ na kontrolę cyklu

•    Krwawienie międzymiesiączkowe i plamienie

Wszystkie doustne środki antykoncepcyjne mogą spowodować nieregularne krwawienie z pochwy (krwawienie międzymiesiączkowe i plamienie), szczególnie w przez kilka pierwszych cykli stosowania. Dlatego wymagana jest ocena medyczna nieregularnych cykli po okresie dostosowania, wynoszącym około 3 cykli. Jeśli nieregularne krwawienia będą się utrzymywać lub wystąpią po uprzednio regularnych cyklach, zalecane jest dokładne badanie w celu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży lub wykluczenia choroby organicznej. Po upewnieniu się, że pacjentka nie jest w ciąży lub wykluczeniu choroby organicznej, możliwe jest dalsze podawanie produktu Tyarena lub zastąpienie go innym produktem.

Krwawienie międzymiesiączkowe może wskazywać, że skuteczność antykoncepcyjna jest zmniejszona (patrz „Nieregularne stosowanie tabletek”, „Instrukcje w przypadku wymiotów” i punkt 4.5).

•    Brak krwawienia z odstawienia

Krwawienie z odstawienia występuje po 21 dniach stosowania. Niekiedy, szczególnie w okresie pierwszych kilku miesięcy podawania, krwawienie z odstawienia może nie wystąpić. Nie musi to jednak świadczyć o zmniejszonej skuteczności antykoncepcyjnej. Jeżeli krwawienie nie występuje po cyklu, w którym pacjentka nie pominęła żadnej tabletki, 7-dniowy okres przerwy nie został przedłużony, pacjentka nie przyjmowała jednocześnie żadnego innego leku i nie miała wymiotów ani biegunki, ciąża jest mało prawdopodobna i stosowanie produktu Tyarena powinno być kontynuowane. Jeżeli produkt Tyarena nie był przyjmowany zgodnie z powyższymi instrukcjami, przed pierwszym brakiem krwawienia z odstawienia lub jeżeli krwawienie z odstawienia nie wystąpiło w dwóch kolejnych cyklach, należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży przed kontynuacją leczenia.

Leki ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum) nie powinny być stosowane jednocześnie z produktem Tyarena (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje etynyloestradiolu, estrogenowego składnika produktu Tyarena, z innymi produktami leczniczymi mogą zwiększać lub zmniejszać stężenie etynyloestradiolu w surowicy. Jeżeli długotrwałe leczenie tymi produktami leczniczymi jest konieczne, należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji. Zmniejszenie stężenia etynyloestradiolu w surowicy może zwiększać częstość krwawień międzymiesiączkowych, powodując zaburzenia cyklu i wpływając na skuteczność antykoncepcyjną produktu Tyarena; duże stężenie etynyloestradiolu może powodować zwiększenie częstości i nasilenia działań niepożądanych.

Następujące produkty lecznicze i (lub) substancje czynne mogą zmniejszać stężenie etynyloestradiolu w surowicy:

-    wszystkie produkty lecznicze, które zwiększają motorykę żołądkowo-jelitową (np. metoklopramid) lub wpływają na absorpcję (takie jak węgiel aktywowany);

-    substancje czynne indukujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak ryfampicyna, ryfabutyna, barbiturany, leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenytoina i topiramat); gryzeofulwina, barbeksaklon, prymidon, modafinil, niektóre inhibitory proteazy (takie jak rytonawir) i ziele dziurawca zwyczajnego (patrz punkt 4.4);

-    antybiotyki (np. ampicylina i tetracyklina) u niektórych kobiet, przypuszczalnie z powodu zmniejszenia krążenia wątrobowo-jelitowego powodowanego przez estrogeny.

Gdy wymienione produkty lecznicze i (lub) substancje czynne stosowane są jednocześnie z produktem Tyarena, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji w okresie leczenia i przez siedem kolejnych dni. Przy stosowaniu substancji czynnych, które zmniejszają stężenie etynyloestradiolu w surowicy przez indukowanie enzymów mikrosomalnych wątroby, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji do 28 dni po zaprzestaniu leczenia.

Jeśli stosowanie wymienionych wyżej, jednocześnie przyjmowanych produktów leczniczych będzie trwało dłużej niż przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych z bieżącego blistra, wówczas powinno się rozpocząć nowe opakowanie zaraz po zakończeniu bieżącego, bez zachowywania zwykłej przerwy w przyjmowaniu tabletek.

Następujące produkty lecznicze i (lub) substancje czynne mogą zwiększać stężenie etynyloestradiolu w surowicy:

-    substancje czynne, które hamują sulfonację etynyloestradiolu w ścianie jelit, takie jak kwas askorbinowy i paracetamol;

-    atorwastatyna (zwiększa AUC etynyloestradiolu o 20%);

-    substancje czynne, które hamują enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak imidazolowe leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol), indynawir lub troleandomycyna.

Etynyloestradiol może wpływać na metabolizm innych substancji:

-    przez hamowanie enzymów mikrosomalnych wątroby, co powoduje zwiększenie stężenia

w surowicy takich substancji czynnych, jak diazepam (i inne benzodiazepiny metabolizowane przez hydroksylację), cyklosporyna, teofilina i prednizolon;

-    przez indukowanie glukuronidacji, a tym samym zmniejszanie stężenia, na przykład, klofibratu, paracetamolu, morfiny i lorazepamu.

Zapotrzebowanie na insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe może być zmienione w wyniku wpływu produktu na tolerancję glukozy (patrz punkt 4.4).

Może się to również odnosić do ostatnio przyjmowanego produktu. Należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego przepisywanych leków, sprawdzając informacje o potencjalnych interakcjach z produktem Tyarena.

Badania diagnostyczne

Przyjmowanie COC może wpływać na niektóre badania diagnostyczne, takie jak testy czynności wątroby, nadnerczy i tarczycy, stężenie w osoczu białek nośnikowych (takich jak SHBG, lipoproteiny), parametry gospodarki węglowodanowej i parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy. Zmiany te zazwyczaj nie wykraczają jednak poza zakres wartości prawidłowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu leczniczego Tyarena w ciąży nie jest wskazane. Przed zastosowaniem leku należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie stosowania produktu Tyarena, należy natychmiast przerwać leczenie. Do chwili obecnej badania epidemiologiczne nie wykazały klinicznych dowodów działania teratogennego lub fetotoksycznego, w razie przypadkowego przyjmowania estrogenów w połączeniu z innymi progestogenami w dawkach zbliżonych do tych zawartych w produktu Tyarena. Pomimo, że doświadczenia na zwierzętach wykazały objawy toksyczności dla czynności reprodukcyjnych (patrz punkt 5.3), dane kliniczne dotyczące ponad 330 ciąż u kobiet przyjmujących chlormadynonu octan nie wykazały działania embriotoksycznego.

Estrogeny mogą wpływać na karmienie piersią, ponieważ mogą one wpływać na ilość i skład mleka matki.

Niewielkie ilości steroidowych środków antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane z mlekiem, wywierając wpływ na dziecko. Dlatego nie należy stosować produktu Tyarena w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma danych, które wskazywałyby, że hormonalne środki antykoncepcyjne wywierają negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi (>20%) działaniami niepożądanymi były: krwawienie międzymiesiączkowe, plamienie, bóle głowy i bóle piersi. Niżej wymienione działania niepożądane zgłaszano po podaniu chlormadynonu octanu i etynyloestradiolu, w badaniu klinicznym, z udziałem 1629 kobiet.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

Często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zaburzenia

układu

immunologiczn

e

nadwrażliwość na lek, w tym reakcje alergiczne

Zaburzenia

psychiczne

depresja,

pobudzenie,

nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego

zawroty głowy, migrena i (lub)

nasilenie tych dolegliwości

Zaburzenia

oka

zaburzenia

widzenia

zapalenie

spojówek,

nietolerancja

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

Często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

szkieł

kontaktowych

Zaburzenia ucha i błędnika

nagła utrata słuchu, szumy uszne

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

tętnicze,

niedociśnienie

tętnicze,

niewydolność

krążenia, żylaki,

zakrzepica żył

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty

ból brzucha,

wzdęcie,

biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik

zaburzenia pigmentacji, ostuda, utrata włosów, suchość skóry

pokrzywka, skórne reakcje alergiczne, wyprysk, rumień, świąd, nasilenie łuszczycy, hirsutyzm

rumień

guzowaty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

wydzielin a z

pochwy,

bolesne

miesiączk

i, brak

miesiączk

i

ból w dole brzucha

mlekotok,

gruczolako-

włókniak

piersi,

kandydoza

narządów

płciowych,

cysta jajnika

powiększenie piersi, zapalenie sromu i pochwy, obfite

miesiączkowanie, zespół napięcia przedmiesiączko wego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie,

uczucie

ciężkości

kończyn,

obrzęk,

zwiększenie

masy ciała

utrata popędu płciowego, obfite pocenie się

zwiększenie

apetytu

Badania

diagnostyczne

zwiększenie

ciśnienia

tętniczego

zmiany stężenia lipidów we krwi, w tym hipertrigliceryd emia

Następujące działania niepożądane zgłaszano również po zastosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających 0,03 mg etynyloestradiolu i 2 mg chlormadynonu octanu:

•    Zwiększone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej żył lub tętnic (takich jak zakrzepica żył, zatorowość płucna, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego). Częstość tych zdarzeń może zwiększać występowanie dodatkowych czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Zwiększone ryzyko zaburzeń układu żółciowego obserwowano w niektórych badaniach nad długotrwałym podawaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

•    W rzadkich przypadkach, po zastosowaniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych obserwowano łagodne lub rzadziej, złośliwe nowotwory wątroby, które powodowały potencjalnie śmiertelne krwotoki do jamy brzusznej (patrz punkt 4.4).

•    Nasilenie przewlekłego zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego; patrz także punkt 4.4).

Patrz punkt 4.4 w celu uzyskania dalszych informacji o innych ciężkich działaniach niepożądanych, takich, jak rak szyjki macicy lub piersi.

4.9 Przedawkowanie

Brak informacji na temat ciężkich działań toksycznych, w przypadku przedawkowania. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty oraz, w przypadku młodych dziewcząt, krwawienie z pochwy. Może być konieczna, lecz tylko w rzadkich przypadkach, kontrola równowagi wodno-elektrolitowej i czynności wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania ogólnego, progestageny i estrogeny, produkt złożony, kod ATC: G03AA15.

Stosowanie produktu Tyarena w sposób ciągły przez 21 dni powoduje zahamowanie przysadkowego wydzielania FSH i LH i w związku z tym, zahamowanie owulacji. Śluzówka macicy ulega proliferacji i transformacji wydzielniczej. Zmieniają się również właściwości śluzu szyjki macicy . Zapobiega to migracji spermy przez kanał szyjki macicy i zmienia ruchliwość plemników.

Najmniejsza dobowa dawka chlormadynonu octanu, konieczna do całkowitego zahamowania owulacji, wynosi 1,7 mg. Dawka powodująca całkowitą transformację śluzówki macicy wynosi 25 mg na cykl.

Chlormadynonu octan jest progestogenem antyandrogenowym. Jego działanie opiera się na zdolności do wypierania androgenów z ich receptorów.

Skuteczność kliniczna

W badaniach klinicznych z udziałem 1655 kobiet, przez 2 lata (w ponad 22 000 cyklów miesiączkowych) podawano 2 mg chlormadynonu octanu i 0,03 mg etynyloestradiolu, wystąpiło 12 ciąż. Siedem kobiet stosowało produkt niewłaściwie, miało współistniejące choroby powodujące nudności i wymioty lub stosowało inne produkty lecznicze, mogące zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Wskaźnik Pearl’a

Liczba ciąż

Wskaźnik Pearl’a

95% przedział ufności

Praktyczne stosowanie

12

0,698

[0,389; 1,183]

Idealne stosowanie

5

0,291

[0,115; 0,650]

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Chlormadvnonu octan (CMA)

Wchłanianie

Po podaniu doustnym, chlormadynonu octan wchłania się szybko i niemal całkowicie. Biodostępność układowa CMA jest wysoka, ponieważ lek nie podlega metabolizmowi pierwszego przejścia. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 1-2 godzinach.

Dystrybucja

CMA wiąże się z białkami ludzkiego osocza, głównie albuminą, w ponad 95%. Jednak CMA nie wykazuje powinowactwa do globuliny wiążącej hormony płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globuline, SHBG) lub globuliny wiążącej hormony kory nadnerczy (ang. Corticoid Binding Globulin, CBG). W organizmie CMA gromadzi się głównie w tkance tłuszczowej.

Metabolizm

W wyniku różnego typu procesów redukcji i utleniania oraz sprzęgania z glukuronidami i siarczanem powstaje wiele różnych metabolitów. Główne metabolity w osoczu ludzkim to: 3a i 3p-hydroksy-CMA, których okresy półtrwania nie różnią się znacząco od okresu półtrwania substancji macierzystej. Aktywność androgenna 3-hydroksy-metabolitów jest podobna jak samego CMA. Głównym metabolitem w moczu jest 2 a hydroksy-CMA oraz 3-hydroksy i dihydroksymetabolity.

Eliminacja.

CMA jest eliminowany z osocza z okresem półtrwania wynoszącym około 34 godziny (po pojedynczej dawce) i 36-39 godzin (po dawkach wielokrotnych). Po podaniu doustnym, CMA i jego metabolity są wydalane zarówno z moczem, jak i z kałem w mniej więcej równych ilościach.

Etynyloestradiol (EE)

Wchłanianie

EE jest szybko i niemal całkowicie wchłanianiu po podaniu doustnym; maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 1,5 godziny. W wyniku sprzęgania, przed przedostaniem się do krążenia ogólnego oraz metabolizmu pierwszego przejścia, biodostępność bezwzględna etynyloestradiolu wynosi około 40% i wykazuje znaczne różnice międzyosobnicze (20-65%).

Dystrybucja

Dane dotyczące stężenia etynyloestradiolu w osoczu podawane w literaturze znacznie się od siebie różnią. Etynyloestradiol wiąże się w około 98% z białkami osocza, prawie wyłącznie z albuminami.

Metabolizm

Podobnie jak naturalne estrogeny, etynyloestradiol jest metabolizowany poprzez hydroksylację pierścienia aromatycznego przez cytochrom P450. Głównym metabolitem jest 2-hydroksy-etynyloestradiol, który ulega dalszym przemianom. Etynyloestradiol przed przedostaniem się do krążenia ogólnego podlega sprzęganiu zarówno w śluzówce jelita cienkiego, jak i w wątrobie.

W moczu stwierdza się głównie glukuroniany, a w żółci i osoczu siarczany.

Eliminacja

Średni okres półtrwania etynyloestradiolu w osoczu wynosi około 12-14 godzin. Etynyloestradiol jest wydalany z moczem i kałem w proporcji 2:3. Siarczan etynyloestradiolu jest wydalany z żółcią; po hydrolizie przez bakterie jelitowe podlega krążeniu wątrobowo-jelitowemu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra estrogenów jest niewielka. Ze względu na znaczne różnice pomiędzy gatunkami zwierząt doświadczalnych i człowiekiem, wyniki badań estrogenów u zwierząt można jedynie w niewielkim stopniu odnieść do stosowania estrogenów u ludzi. U zwierząt eksperymentalnych względnie małe dawki etynyloestradiolu, syntetycznego estrogenu, często wchodzącego w skład doustnych środków antykoncepcyjnych, powodowały obumieranie zarodka, anomalie układu moczowo-płciowego i feminizację płodów męskich. Te skutki uważane są za specyficzne dla gatunku.

Chlormadynonu octan powodował obumieranie zarodków u królików, szczurów i myszy. Działanie teratogenne obserwowano również po dawkach embriotoksycznych u królików, a u myszy już po zastosowaniu najniższych badanych dawek (1 mg/kg mc. na dobę). Znaczenie tych obserwacji odnośnie stosowania u ludzi nie jest jasne. Dane przedkliniczne, pochodzące z konwencjonalnych badań toksyczności przewlekłej, genotoksyczności i potencjału rakotwórczego nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka, poza opisanym już w innych punktach niniejszej charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Powidon K30 Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza Makrogol 6000 Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium 21 sztuk 63 sztuki 84 sztuki 126 sztuk

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Tyarena