+ iMeds.pl

Tylan soluble powder, tylozyna 900 g/kg, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków, bydła i świń 900 g/kgCharakterystyka Tylan soluble powder, tylozyna 900 g/kg, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków, bydła i świń

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Tylan Soluble Powder, tylozyna 900g/kg, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków, bydła i świń

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ:

Tylozyna- 900g/kg.

(w postaci winianu do użytku weterynaryjnego) - 1000g/kg

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE:

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt:

Kury, indyki, bydło i Świnic

4.2.    Wskazania do stosowania:

Kury i indyki: Leczenie schorzeń układu oddechowego ( CRD) i zakażeń zapalenia zatok wywoływanych przez Mycoplasma gallisepticnm i M. synoviae wrażliwe na tyrozynę.

Bydło (Cielęta): Leczenie zapaleń płuc wywoływanych przez Mycoplasma spp. i Paslcitre/la multocida wrażliwe na tylozynę.

Świnic: Leczenie dyzenterii świń powodowanej przez Brachyspira hyodysenteriae . Leczenie enzootycznego zapalenia płuc powodowanego przez Pasteurella multocida i Mycoplasma hyopneumomiae

Leczenie i metafllaktyka rozrostowego zapalenia jelit (adenoinatozy) powodowanego przez Lawsonia intercelularis.

4.3.    Przeciwwskazania:

Brak u gatunków docelowych

Nie stosować u koni z uwagi na możliwość wystąpienia zapalenia jelita ślepego.

Nie stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.. Nic stosować u krów w laktacji, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania:

Brak

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt leczniczy powinien być dokładnie rozpuszczony w wodzie lub preparacie mleko-zastępczym przed podaniem zwierzętom.

Produkt powinien być stosowany w oparciu o testy wrażliwości jak również lokalne zasady stosowania antybiotyków.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy:

Może powodować podrażnienia skóry. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. W czasie pracy z produktem nosić ubranie ochronne oraz nieprzepuszczalne rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą należy zmyć zanieczyszczone miejsce wodą. W przypadku zaprószenia oczu natychmiast przemyć dokładnie wodą.

4.6.    Działania niepożądane(częstotliwość i stopień nasilenia):

Nie stwierdzono niepożądanego działania preparatu stosowanego u zwierząt docelowych w zaleconych dawkach.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji i okresie nieśności:

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Badania laboratoryjne na gryzoniach nie wykazały działania teratogennego, szkodliwego dla płodu oraz szkodliwego dla matki.

Nie stosować u niosek oraz 4 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne formy interakcji:

Występuje oporność krzyżowa pomiędzy innymi makrolidami i linkomycyną.

substancji aktywnej.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunkówzwierząt

Stosowanie i dawkowanie:

Przed podaniem zwierzętom preparat należy rozpuścić w wodzie do picia.

Należy zawsze zwracać uwagę na ilość wypijanej wody i w razie potrzeby przeliczyć dawkę ponownie.

Kurczęta i indyki:

80-100 mg tylozyny/ kg m.c./dzień . Co odpowiada 8,8 -11,0 g Tylan soluble powder / 100 kg m.c. ( 0,5 - 1.0 g Tylan soluble / litr wody )

Program zapobiegania mykoplazmozic u kurcząt

Wiek

Czas stosowanie

Kurczęta broilery

0-3 dnia

3 dni

4 tydzień życia

24 godz.

Kurczęta odchowywane na nioski

0-3 dnia

3 dni

4 tydzień życia

24 godz.

9-12 tydzień

48 godz.

16-20 tydzień

48 godz.

Stada rodzicielskie

0-3 dnia)

3 dni

4 tydzień życia

24 godz

Program zapobiegania mykoplazmozie u indyków

Wick

Czas stosowania

Indyki rosnące

0-5 dnia

5 dni

4 tydzień życia

24 godz

Program leczenia mykoplazmozy

Czas stosowania

Broilcry

1-3 dni

Nioski i kuty odchowywane na nioski

2-3 dni

Indyki

2-3 dni


Cielęta:

Należy dodać do preparatu mleko-zastępczego lub wody do picia i zapewnić dwa razy dziennie podanie lg Tylanu solublc na cielę, co odpowiada 40 mg tylozyny/kg m.c./dzień przez 7 — 14 dni w zależności od efektów leczenia.

r

Świnic:

W leczeniu dyzenterii i enzootycznego zapalenia płuc Tylan solublc powinien być rozpuszczony w wodzie do picia, tak by zapewnić 25mg tylozyny /kg m.c./dzień ( co można otrzymać przez dodanie 0,25 g Tylanu solublc na litr wody).

W leczeniu i meta filak tyce ileitis Tylan solublc powinien być rozpuszczony w wodzie do picia, tak by zapewnić 5-10 mg tylozyny/kg m.c./dzień , (co można otrzymać przez dodanie 0,25 g Tylanu solublc na litr wody).

Należy stosować przez 3-10 dni ( do 24 godz. po ustąpieniu objawów)

Woda do picia lub preparat mleko-zastępczy powinien być przygotowany co 24

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne:

LD50 u drobiu przedstawia się następująco:

Kurczęta 5400mg/kg masy ciała (33 razy więcej od zalecanego stężenia) Indyki 6400 tng/kg masy ciała (27 razy więcej od Zalecanego stężenia)

U świń dzienna dawka 800 mg /kg masy ciała ( 32 razy więcej od zalecanego stężenia ) nic powoduje objawów toksycznych, może wystąpić przejściowa biegunka.

U cieląt dwukrotnie wyższa dawka i czas stosowanie nie powoduje żadnych ubocznych objawów.

4.11. Okres karencji:

Tkanki jadalne:

Kury - 1 dzień.

Indyki -1 dzień Świnie - 2 dni.

Bydło (Cielęta)-14 dni

Nie stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi..

Nic stosować u krów w laktacji, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE:

Grupa farmakoterapeutyczna: leki bakteryjne do stosowania wewnętrznego Kod ATC vet: QJ01FA90

5.1. Właściwości farmakodynamiczne:

Działanie przeciwbakferyjne tylozyny polega na hamowaniu syntezy białek wrażliwych mikroorganizmów. Spektrum aktywności obejmuje bakterie Gram-dodatnie, Mycoplasma spp. oraz niektóre bakterie Gram-ujcmnc, takie jak Pasteureiia spp.

Wartość MICW tylozyny dla szczepów europejskich Mycoplasma hyopnenmomae wynosi 0,125 (¿g/ml. Stężenia MBC odpowiadają zazwyczaj 1-2 rozcicńczeniom powyżej MIC. Proponuje się wartość odcięcia <0,25 pg/ml dla typu dzikiego.

Dla szczepów świńskich Pasteureiia mulłocida wartość MIC«*, wynosi 32 fig/ml; takie samo stężenie sugeruje się jako wartość odcięcia dla typu dzikiego ze względu na brak danych klinicznych. Taka sama wartość dotyczy szczepów bydlęcych P. mulłocida.

Dla większości szczepów Mycoplasmagallisepłicum poziom MIC wynosi 0,062 pg/ml, natomiast dla typu dzikiego proponuje się wartość odcięcia <4 fig/ml.

Jako makrolid pierścieniowy o 16 elementach, tylozyna różni się pod względem strukturalnym od makrolidów pierścieniowych o 14 elementach, takich jak erytromycyna. Największa różnica dotycząca bakterii Gram-dodatnich polega na tym, że tylozyna nie indukuje oporności, w odróżnieniu od erytromycyny. Głównym antybiotykiem makrolidowym, z którym tylozyna wykazuje oporność krzyżową, jest erytromycyna.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne:

Absorpcja: Tylozyna osiąga maksymalny poziom we krwi od 1 do 3 godzin po przyjęciu dawki doustnej, jednak jest ogólnie przyjmowane, że tyrozyna jest slabo do umiarkowanie wchłaniana, kiedy podawana jest u cieląt, świń kurcząt i indyków. 24 godziny po przyjęciu dawki doustnej poziom we krwi jest minimalny lub nic wykrywa się leku w ogóle. Biodostępność wynosi 1,7% u cieląt, 6,8% u świń i 10,7% u kurcząt i indyków.

Dystrybucja: Objętość dystrybucji tylozyny jest duża u wszystkich gatunków, co wskazuje na to, że ulega ona znacznej dystrybucji do tkanek, głównie do organów wydalniczych.. Zdolność komórek fagocytujących do kumulowania i transportowania makrolidów ułatwia organizmowi dostarczanie tylozyny do miejsca zakażenia.

Biotransformacja i eliminacja: Tylozyna jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Wykazano, że większość wydalanego materiału znajduje się w kale i składa się on z tylozyny (faktor A), relomycyny (faktor D) i dihydrodesmykozyny. Po podaniu doustnym 80% znakowanej tyrozyny jest wydalane w kale u cieląt, 94% u świń i odpowiednio 20% i 6%. U kurcząt 69% podanej dawki jest wydalane z kałem.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych:

Nic używane są substancje pomocnicze

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne :

Nieznane

6.3.    Okres ważności (w tym, jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 3 miesiące Okres ważności po rekonstytucji — 24 godziny.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano:

Worek LDPK/Papier/Aluminium zawierający 1,1 kg produktu.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

<    Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe

należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przcpisami>

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODOWIEDZIALNEGO:

Eh Lilly Regional Operations GmbH Kólblgasse 8 -10 A-1030 Wiedeń,

Austria

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENI DO OBROTU:

702/99

9.    DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU I PRZEDŁUŻENIA:

11/03/1999

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

20/11/2008

Tylan Soluble Powder, tylozyna 900 g/kg, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur, indyków, bydła i świń