+ iMeds.pl

Tylbian 110 mg/gCharakterystyka Tylbian

1. NAZWA PRODI K i ll LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Tylbian. 110 mg/g, granulat do sporządzania roztworu doustnego dla bydła. świń. kur i indyków.

2.    SKł.AI) JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.

Substancja czy nna:

Tylozyny winian    11o mg/ g

Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego, barwy białej do lekko kremowej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło. Świnia, kura. indyk.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt.

Produkt jest przeznaczony do leczenia następujących jednostek chorobowych u gatunków docelowych:

Bydło (cielęta):

•    enzootyczna bronchopneumonia cieląt oraz zapalenia płuc wywołane przez mykopla/my

(Mycoplasma dispar, M. bovis, M. hovirhmis i Ureaplasma diversion), Pasteurelia multocida, S latmlteimia haeniolytica;

Świnie:

•    rozrostowa enteropatia św iń (Lawsoiiia intracełfularis);

•    enzootyczne zapalenie plue (Mycoplasma hyopneumouiae Past eure Ha multocida);

•    zakaźne zanikowe zapalenie nosa (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida);

•    streptokokoza świń (Streptococcus suis):

Kury:

•    spirochetoza (Borrelia anseriua):

•    schorzenia układu oddechowego wywołane przez Mycoplasma spp.:

•    cholera (pastcrcloza) drobiu (Pasteurella multocida);

•    kontrola nekrotycznego zapalenia jelit (Clostridium perfrittgens);

Indyki:

•    schorzenia układu oddechowego wywołane przez Mycoplasma spp.;

•    kontroli zapalenia zatok na tle Mycoplasnut galliseplicum u indyków .

4.3    Przeciwwskazania.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tylo/ynę i inne antybiotyki makrolidowe (np. erytromycynę).

Nie podawać koniom, ponieważ, stosowanie tylozyny może prowadzić do zapalenia jelita ślepego u tego gatunku.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt.

Spożycie roztworu leczniczego może być zmienione na skutek choroby. Jeśli spożycie jest niewystarczające, należy zastosować leczenie pozajelitowe.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zw icr/ąt

Wrażliwość patogenów na tylozynę może być zmienna, dlatego stosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badania lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z danego przypadku. Jeśli nie jest to możliwe, terapię należy prowadzić w oparciu o dostępne lokalne dane epidemiologiczne, uwzględnieniem oficjalnych przepisów i wytycznych.

Niewłaściwe użycie produktu może sprzyjać selekcji drobnoustrojów opornych na tylozy nę.

Specjalne środki ostrożności dla osób podający cli produkt leczniczy weterynaryjny zw ierzętom Po przypadkowym kontakcie ze skórą ty lozy na może powodować reakcje skórne. Należy wówczas niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Podczas przygotowywania i podawania roztworu leczniczego należy zachować ostrożność w celu uniknięcia kontaktu z produktem. Należy używać odzieży i sprzętu ochronnego, na które składa się fartuch, rękaw ice i okulary ochronne.

4.6    Działaniu niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W wysokich terapeutycznych dawkach, preparat może być niekiedy powodem przemijającej osutki, biegunki, bądź wy nicow ania prostnicy u św iń.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Produkt może być stosowany w okresie ciąży.

4.S Interakcje z inny mi produktami leczniczy mi i inne rodzaje interakcji

Ty lozyna nasila działanie pochodnych kumaryny, alkaloidów sporyszu i gl i kokony koidów. Należy unikać podawania jej z preparatami naparstnicowymi. linkomycyną i innymi antybiotykami bakteriobójczymi. Działa syncrgistycznic z sulfamctoksazolcm i ryfampicyną. Pcnobarbital przyspiesza metabolizm antybiotyków makrolidowych. co może skutkować nieskutecznością działania antybiotyku. Aktywność tylozyny wzrasta wraz z pH. a obniża się w środowisku kwaśnym (niestabilna przy pH<4).

4.9 Dawkowanie i droga podawania

Produkt stosuje się przez 3-5 dni dokładnie mieszając (bezpośrednio przed podaniem) z paszą lub wodą. Cielęta i świnie: dawka dzienna wynosi od 8.8 mg do 13.2 mg winianu tylozyny na kg m.c. -praktycznie 0.08 do 0.12 g preparatu'kg m.c.

Drób (kury i indyki):

Zalecana dawka wynosi 36 mg ty łozy ny.1' kg masy ciala/dobe, co odpowiada 710 mg produktu Tylbian na kg masy ciała przez 3-5 kolejny ch dni.

Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy ptaków, które mają być leczone, należy obliczyć dokładną ilość dobową dla produktu I y Ibian za pomocą następującego wzoru:

= X mg produktu Tylbian na 1 litr wody do picia


710 mg produktu Tylbian / kg masy ciała/ dzień x średnia masa ciała (kg) _leczonych zwierząt_

średnie dzienne spożycie wody (I) przez jedno zwierzę

Woda / lekiem powinna stanowić jedyne źródło wody pitnej. Codziennie należy sporządzić świeże roztwory leku. Przy sporządzaniu roztworu Icku należy sporządzić rozcieńczenie wstępne do niew ielkiej ilości wody należy wsypać odmierzoną ilość preparatu i po dokładnym wymieszaniu dolać do odpowiedniej ilości wody.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania masa ciała leczonych zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej.

Spożycie wody jest zależne od stanu klinicznego zwierząt oraz warunków otoczenia. Należy to uwzględnić przy wyliczaniu stężenia roztworu W czasie upałów ilość wy pijanej wody może wzrastać 2-3-krotnic, co należy uwzględnić w dawkowaniu.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne.

Brak danych.

4.11    Okres (->) karencji

Tkanki jadalne:

Kury . indy ki, świnie - 0 dni.

Bydło - 14 dni.

Nic stosować u krów w okresie laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nic stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spoży cia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapcutyczna: l eki przeciw baktery jne do stosowania ogólnego. Makrolidy

i linkosamidy

Kod ATCvci:QJ0IFA90

5.1 Właściwości farmakodymimiczne

Winian tylozyny należy do makrolidów, jego budowa chemiczna jest zbliżona do budowy erytromycyny. Jest produkowany przez Streptomyces fradiae. Jest to biały do ciemnożółtego proszek nieznacznie rozpuszczalny w wodzie (winian tylozyny w wodzie rozpuszcza się dobrze) i rozpuszczalny w alkoholu (winian tylozyny jest słabiej rozpuszczalny w alkoholu od ty lozyny zasady ). Uważa się. że ty łozy na jest bardzo dobrze rozpuszczalna w tłuszczach. Podobnie jak erytromycyna, ty łozy na jest niestabilna w środowisku kwaśnym (pH<4) tworząc desmykozynę. Tylozyna ma działanie bakteriostatyczne, jednak w wysokich dawkach może mieć działanie bakteriobójcze. Makrolidy nie łącząc się / rybosomami hamują translokację białek, co prowadzi do przerwania tworzenia wiązań peptydowych i w len sposób hamują syntezę białek wewnątrz komórek. Ty lozyna hamuje syntezę białek przy podjednostce tybosomalnej SOS. Hamuje ona łączenie się dwu składników ry bosemu: pcptydylo-r-RNA i aminoaeylo-/-RNA. Tylozyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. W związku z tym, że tylozyna nic przechodzi przez błonę milochondrialną, nie wpływa negatywnie na szpik kostny, jak ma to miejsce z innymi antybiotykami wiążącymi się z rybosomami i przekraczającymi tę błonę (np. chloramfenikol). Spektrum działaniu tylozyny obejmuje bakterie Gram-dodatnie (np. Sfrcptococcus sp, Staphytococcus sp.) i mykoplazmy. Większość Pseudoniontts sp.. Kschericllia coli i Klebsiella są oporne na tylozynę. Pomiędzy tylo/yną a innymi makrolidowymi antybiotykami występuje oporność krzyżowa. Oporność bakterii na tylozynę jest powodowana przez N6-dcmctylację adeniny w rybosomach bakteryjnych. Winian tylozyny zwiększa odporność komórkową u kurcząt po podaniu doustnym.. Hamuje także proces kolonizacji patogennych szczepów coli w jelitach.

Tylozyiia jest szeroko dystiybuowana w organizmie: jest znajdowana w żółci, gruczole stcrczowym. płynie otrzewnowym, opłucnowym, wątrobie, śledzionie, sercu, płucach i nerkach. Nie przechodzi bariery krew/mózg w stopniu pozwalającym osiągnąć w mózgu stężenie lecznicze, jednakże przechodzi przez łożysko osiągając poziom leczniczy w płodzie, lylozyna jest metabolizowana w wątrobie na drodze dcmctylacji. Metabolity i tylozyna są wydalane (około 90% w formie /metabolizowanej) przede wszystkim z żółcią, a także z moczcniTylozyna po doustnym podaniu wchłania się osiągając u cieląt po t,lux= 3 godziny stężenie w surowicy C\„„ 2.8 pgónl: natomiast u kurcząt średnie stężenie tylozyny po 8 godzinaclt od podattia mieszaniny wynosiło 0.89 pg/ml. Okres biologicznego półtrwania tu u krów wynosi 1.893 godziny, stała eliminacji K{| 0.366. objętość dystrybucji V,r 1.87 llcg. AUC“ 19.73 gg*min/l po podaniu domięśniowym. Wartości dla bydła t„u, = 60 minut, Cmł<* 4.44 gòni.

U drobiu parametry farmakologiczne tylozyny po podaniu doustnym wynosiły: (.'„„=1.2 gòni. tm„=

1.5 h, AUC>3,5 pg/mL-h; t,,= 0,53 h", t,,* =1.9 h. t,.^=2.07 h, MRT=3 h. Vj=0.85 Ukg. Cl=4.40 ml/min/kg

6.    DANE FAKMACK1 TYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Laktoza jednowodna.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

lylozyna jest niestabilna w środowisku kwaśnym (pll<4) tworząc desmykozynę.

6.3    Okres ważności

3 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży 24 godziny po rckonstytucji produktu leczniczego zgodnie z instrukcją.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowy wać w ory ginalny m opakowaniu w celu ochrony przed św iatłem i w ilgocią.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25’C.

Chronić przed mrozem.

Po rekonstytucji produktu leczniczego należy zużyć w ciągu 24 godzin zgodnie z instrukcją.

Nie uży wać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Pojemnik z PP z wieczkiem z PE z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

100 g

6.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niczużytego produktu leczniczego wetery naryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w sposób zgodny / obowiązującymi przepisami.

Veloquinol Biowct Sp. zo.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14 66-400 Gorzów Wlkp.

«(095)728 55 00(01) fax (095) 735 90 43 E-mail: info@veioquinol.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 884/99

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11/12/2008 r.

14/05/2014 r.

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZAC JI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WET ERY N A RYJ N EGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nic dotyczy.

Tylbian