+ iMeds.pl

Tymianek i podbiał 100 mg + 100 mgUlotka Tymianek i podbiał

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

TYMIANEK I PODBIAŁ

(100 mg + 100 mg)/pastylkę, pastylki twarde

(Thymi herbae extractum spissum + Tussilaginis farfarae folii extractum spissum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tymianek i Podbiał i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem lekuTymianek i Podbiał

3.    Jak stosować lek Tymianek i Podbiał

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tymianek i Podbiał

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TYMIANEK I PODBIAŁ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania

Tymianek i Podbiał to tradycyjny produkt leczniczy roślinny w postaci pastylek o działaniu powlekającym. Zawarte w preparacie polisacharydy śluzowe tworzą warstwę ochronną, która łagodzi podrażnienia i powstrzymuje działania odruchowe błony śluzowej gardła, a tym samym łagodzi kaszel.

Tymianek i Podbiał to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TYMIANEK I PODBIAŁ Kiedy nie należy stosować leku Tymianek i Podbiał

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z ziela tymianku lub wyciąg z ziela podbiału lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienione w punkcie 6.

-    Jeśli pacjent jest uczulony na inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae - dawniej Compositae), np. rumianek, jeżówkę, arnikę lub jasnotowatych (Lamiaceae - dawniej Labiatae), np. szałwię.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

-    Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenia należy zgłosić się do lekarza.

-    1 pastylka zawiera nie więcej niż 0,15 pg alkaloidów pirolizydynowych. Nie zaleca się przekraczania rekomendowanej maksymalnej dawki dziennej 6 pastylek, ani przewlekłego stosowania leku, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby przy nadużywaniu leku. Nie zaleca się stosowania pastylek przez zbyt długi okres czasu, tj. nie dłużej niż 4 do 6 tygodni w roku.

-    Leku nie należy stosować łącznie z innymi lekami złożonymi, zawierającymi liście podbiału lub wyciągi z liści podbiału.

-    Ze względu na obecność cukru lek należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.

Dzieci poniżej 12 lat: Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Inne leki i Tymianek i Podbiał

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Oddziaływanie (interakcje) pastylek Tymianek i Podbiał z innymi lekami nie jest znane.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócic się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować w okresie ciąży.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn nie jest znany.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tymianek i Podbiał

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powienien skontaktowac się z lekarzem przed przyjęciem leku.

LekTymianek i Podbiał zawiera 1,6 g sacharozy i 1,7 g glukozy na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TYMIANEK I PODBIAŁ

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - ssać po 1 pastylce co 4 - 6 godzin.

Dawka maksymalna to 6 pastylek na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

Pastylki TYMIANEK i PODBIAŁ należy ssać powoli co wzmaga wydzielanie śliny, która zwilżając błonę śluzową jamy ustnej i gardła zmniejsza nasilenie kaszlu.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenia należy zgłosić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tymianek i Podbiał

Przedawkowanie grozi w przypadku przekroczenia maksymalnej dziennej dawki 6 pastylek. Przewlekłe stosowanie w dawce powyżej 6 pastylek na dobę (powyżej 1 pg alkaloidów pirolizydynowych) może prowadzić do zmian w wątrobie.

Pominięcie zastosowania leku Tymianek i Podbiał

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tymianek i Podbiał

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócic się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano reakcje nadwrażliwości (w tym szok anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy) oraz zaburzenia trawienia. Częstotliwość występowania takich działań niepożądanych nie jest znana. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TYMIANEK I PODBIAŁ

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od wilgoci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniupo Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowch pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tymianek i Podbiał

-    Substancjami czynnymi leku są: gęsty wodny wyciąg z ziela tymianku (Thymi herbae extractum spissum, DER 3,5-4,5:1) 100 mg oraz gęsty wodny wyciąg z liścia podbiału (Tussilaginis farfarae folii extractum spissum, DER 4,5-6,0:1) 100 mg.

-    Pozostałe składniki to: sacharoza, glukoza ciekła i glukoza jednowodna.

Jak wygląda lek Tymianek i Podbiał i co zawiera opakowanie

Lek Tymianek i Podbiał ma postać pastylek barwy brunatnej, o kształcie płaskiego walca, obustronnie lekko wypukłych, o charakterystycznym ziołowym smaku i zapachu; dopuszcza się obecność pęcherzyków powietrza.

Opakowanie jednostkowe zawiera 8, 16, 24 lub 32 pastylki.

Podmiot odpowiedzialny

Omega Pharma Poland Sp. z o.o. [+logo]

Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa

tel. (22) 489 54 51, fax (22) 489 54 52 Wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „EWA” S.A. ul. Zamkowy Folwark 9 63-700 Krotoszyn

Data zatwierdzenia ulotki:

Tymianek i Podbiał

Charakterystyka Tymianek i podbiał

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TYMIANEK I PODBIAŁ(100 mg + 100 mg)/pastylkępastylki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne:

Thymi herbae extractum spissum (3,5-4,5:1) ekstrahent - woda do ekstrakcji

Tussilaginis farfarae folii extractum spissum (4,5-6,0:1) ekstrahent - woda do ekstrakcji


100 mg 100 mg

Substancje pomocnicze: sacharoza, glukoza ciekła, glukoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pastylki twarde

Pastylki barwy brunatnej, o kształcie płaskiego walca, obustronnie lekko wypukłe, o charakterystycznym ziołowym smaku i zapachu; dopuszcza się obecność pęcherzyków powietrza.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.1    Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - ssać po 1 pastylce co 4 - 6 godzin.

Dawka maksymalna 6 pastylek na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Pastylki Tymianek i Podbiał należy ssać powoli co wzmaga wydzielanie śliny, która zwilżając błonę śluzową jamy ustnej i gardła zmniejsza nasilenie kaszlu.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenia należy zgłosić się do lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nadwrażliwość na inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae - dawniej Compositae) lub jasnotowatych (Lamiaceae - dawniej Labiatae).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

1 pastylka zawiera nie więcej niż 0,15 ąg alkaloidów pirolizydynowych. Z tego względu nie zaleca się stosowania pastylek przez zbyt długi okres czasu, tj. nie dłużej niż 4 do 6 tygodni w ciągu roku.

Nie zaleca się przekraczania rekomendowanej maksymalnej dawki dobowej 6 pastylek, ani przewlekłego stosowaniaproduktu leczniczego Tymianek i Podbiał, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby przy jego nadużywaniu.

Nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami złożonymi, zawierającymi liście podbiału lub wyciągi z liści podbiału.

Ze względu na obecność cukru produkt należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Dzieci poniżej 12 lat: Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje produktu leczniczego Tymianek i Podbiałz innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie stosować w okresie karmienia.

Płodność

Wpływ na płodność nie jest znany.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn nie jest znany.

4.8 Działania niepożądane

Nie stwierdzano działań niepożądanych w zalecanych dawkach dobowych tj. poniżej 1 pg alkaloidów pirolizydynowych (co odpowiada 6 pastylkom).

Obserwowano reakcje nadwrażliwości (w tym szok anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy) oraz zaburzenia trawienia. Częstotliwość występowania takich działań niepożądanych nie jest znana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może wystąpić w przypadku przekroczenia maksymalnej dobowej dawki 6 pastylek. Długotrwałe stosowanie w dawce przekraczającej 1 pg alkaloidów pirolizydynowych na dobę może prowadzić do uszkodzenia wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Wiedza o skuteczności działania produktu leczniczego Tymianek i Podbiał wynika wyłącznie z długiego okresu stosowania.

Stosuje się jako środek powlekający, łagodzący podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła oraz wywołany przez podrażnienie kaszel.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy zawiera gęste wyciągi, w których skład wchodzą m.in. składniki lotne. Uważa się, że olejki eteryczne uwalniają się już w jamie ustnej i przez dobrze ukrwioną błonę śluzową dostają się do krwioobiegu.

Dystrybucja:

Część lotnych substancji wydala się z krwi do powietrza wydychanego. W wątrobie łączą się z kwasem glukuronowym i są wydalane z moczem.

Metabolizm alkaloidów pirolizydynowych został dobrze poznany: po wchłonięciu z przewodu pokarmowego docierają żyłą wrotną do wątroby, gdzie zostają przekształcone do monoestrów, a następnie do struktury necyny, również do N-tlenków. Reakcja ta w przypadku nienasyconych alkaloidów pirolizydynowych prowadzi do ich detoksykacji.

Eliminacja alkaloidów przebiega przede wszystkim przez nerki (66% - 75% wydalane jest z moczem), z kałem wydalane jest 14% - 18%, a w powietrzu wydechowym znajduje się 0,2% - 0,5%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań przedklinicznych dla produktu.

Produkt zawiera w ilości nie więcej niż 0,15 pg na pastylkę alkaloidy pirolizydynowe, które charakteryzują się wysoką toksycznością i mogą powodować uszkodzenia wątroby. Przy zalecanym dawkowaniu (do 6 pastylek na dobę) i ograniczeniach w czasie stosowania produkt uważany jest za bezpieczny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

1566 mg 1218 mg 516 mg


Sacharoza Glukoza ciekła Glukoza j ednowodna

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od wilgoci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

8, 16, 24 lub 32 pastylki (1, 2, 3 lub 4 blistry z folii PVC/PVDC/Al) umieszczone w kartoniku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0733

9. DATAWYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:20.03.1992r. Data wydania przedłużenia pozwolenia: 25.02.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Tymianek i Podbiał