+ iMeds.pl

Tymogen 12,5 mgUlotka Tymogen

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tymogen, 12,5 mg, tabletki powlekane

Tianeptinum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Tymogen i w jakim celu się go    stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Tymogen

3.    Jak przyjmować Tymogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tymogen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tymogen i w jakim celu się go stosuje

Tianeptyna jest substancją o działaniu przeciwdepresyjnym stosowaną w leczeniu lekkiej, umiarkowanej lub ciężkiej depresji.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Tymogen

Kiedy nie przyjmować leku Tymogen:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na tianeptynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje lub w okresie minionych dwóch tygodni przyjmował inhibitory MAO czyli leki zawierające następujące substancje aktywne: fenelzynę, tranylocyprominę lub izokarboksazyd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tymogen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjent jest w depresji i doświadcza napadów lęku, może rozważać zachowania autoagresywne (samouszkodzenie) lub nawet samobójstwo. Tego rodzaju myśli mogą być silniejsze na początku kuracji, ponieważ działanie leków przeciwdepresyjnych rozpoczyna się dopiero po pewnym czasie. Na ogół poprawę odczuwa się po dwóch tygodniach leczenia a niekiedy nawet później.

Myśli samobójcze, myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie mogą być szczególnie intensywne, jeśli:

•    pacjent w przeszłości rozważał samouszkodzenie lub samobójstwo;

• pacjent jest osobą dorosłą w młodym wieku; w badaniach klinicznych wykazano zwiększone ryzyko zachowań samobójczych podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi.

Jeśli pacjent doświadcza myśli o samouszkodzeniu lub samobójczych, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych i poproszenie ich o zapoznanie się z tą ulotką. Pacjent może poprosić krewnych lub przyjaciół by go poinformowali, jeśli ich zdaniem objawy depresji lub lęku się nasiliły lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu pacjenta.

Jeśli konieczny jest zabieg w znieczuleniu ogólnym, pacjent powinien przed zabiegiem powiedzieć lekarzowi prowadzącemu i (lub) anestezjologowi o przyjmowaniu leku Tymogen. W takim przypadku leczenie należy przerwać na 24 do 48 godzin przed planowaną operacją.

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjent był uzależniony od narkotyków lub alkoholu.

Tymogen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje lub w okresie minionych dwóch tygodni przyjmował inhibitory MAO czyli leki zawierające następujące substancje aktywne: fenelzynę, tranylocyprominę lub izokarboksazyd.

Jeśli pacjent stosuje konopie indyjskie lub leki zawierające pochodne konopi indyjskich, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ opisywano przypadki przyspieszenia tętna oraz splątania podczas jednoczesnego stosowania konopi indyjskich i trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych.

Tymogen z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Tymogen należy przyjmować przed głównymi posiłkami lub w ich trakcie.

Podczas leczenia tianeptyną nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się stosowania tianeptyny.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia tianeptyną niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmniejszenie czujności. Pacjent powinien sprawdzić jaki jest skutek działania tianeptyny, a dopiero następnie można rozważyć czy bezpieczne jest prowadzenie pojazdu, stosowanie narzędzi, obsługiwanie maszyn lub wykonywanie innych czynności wymagających koncentracji.

3.


Jak przyjmować lek Tymogen

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 (jedna) tabletka 12,5 mg trzy razy na dobę (jedna tabletka rano, jedna około południa i jedna wieczorem) przed głównymi posiłkami lub w ich trakcie. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

U osób w wieku powyżej 70 lat lub cierpiących na niewydolność nerek lekarz może zmniejszyć dawkę do dwóch tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania tianeptyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tymogen

Po przypadkowym przyjęciu zbyt wielu tabletek należy się natychmiast skontaktować z lekarzem, farmaceutą lub zgłosić do szpitala. Objawy, które mogą wystąpić to uczucie dezorientacji, napady drgawkowe, senność, suchość w jamie ustnej oraz problemy z oddychaniem, szczególnie gdy lek przyjmowany był z alkoholem.

Pominięcie przyjęcia leku Tymogen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Dawkę pominiętą należy przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej tabletki, należy pominąć zapomnianą dawkę.

Przerwanie przyjmowania leku Tymogen

Nie przerywać stosowania leku, jeśli nie zalecił tego lekarz.

Nie należy nagle przerywać leczenia tianeptyną. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych dawkę należy stopniowo zmniejszać przez 7-14 dni.

W razie dodatkowych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli w trakcie leczenia lub bezpośrednio po jego zakończeniu wystąpią myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100)

•    Przyspieszenie tętna

•    Nieregularna praca serca

•    Ból w klatce piersiowej

•    Bezsenność

•    Ospałość

•    Zawroty głowy

•    Ból głowy

•    Dreszcze

•    Osłabienie

•    Drżenia mięśniowe

•    Duszność

•    Suchość w j amie ustnej

•    Zaparcia

•    Ból brzucha

•    Nudności

•    Wymioty

•    Niestrawność

•    Biegunka

•    Wzdęcia

•    Zgaga

•    Ból grzbietu

•    Ból mięśni

•    Osłabienie apetytu

•    Nagłe zaczerwienienie twarzy (uderzenia gorąca)

•    Zmniejszenie siły mięśniowej

•    Uczucie ucisku w gardle

•    Koszmary senne

•    Zaburzenia widzenia

•    Omdlenie lub uczucie zbliżaj ącego się omdlenia

•    Ból brzucha

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1 000)

•    Wysypka skórna

•    Świąd skóry

• Nadużywanie leku lub uzależnienie lekowe szczególnie u osób w wieku poniżej 50 lat, które w przeszłości były uzależnione od leków lub alkoholu.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

• Myśli i zachowania samobójcze podczas leczenia lub bezpośrednio po jego odstawieniu.

•    Trądzik

•    Pęcherze na skórze

•    Stan dezorientacji

•    Halucynacje

•    Wykonywanie niezależnych od woli ruchów ciała

• Obniżony poziom sodu w osoczu krwi

•    Zwiększony poziom enzymów wątrobowych

Choroba wątroby z objawami takimi jak nudności, wymioty, utrata apetytu, gorączka, zażółceniu skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu (zapalenie wątroby). W wyj ątkowych przypadkach objawy te mogą być ciężkie.

Nasilenie i częstość występowania większości działań niepożądanych zmniejsza się w miarę upływu leczenia i na ogół nie wymaga przerwania kuracji.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Tymogen

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu kartonowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tymogen

Substancją czynną jest tianeptyna sodowa (12,5 mg).

Pozostałe składniki:

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E 421)

Skrobia kukurydziana Karmeloza sodowa Powidon (K-30)

Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Substancja Opadry AMB 80W68912 zawierająca: Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Lecytynę

Guma ksantan

Jak wygląda Tymogen i co zawiera opakowanie

Tymogen 12,5 mg to owalne tabletki barwy białej lub zbliżonej do białej, bez wytłoczeń. Dostępne są opakowania po 1, 15, 30, 60 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca:

Lupin (Europe) Limited Victoria Court, Bexton Road Knutsford, Cheshire, WA4 6PJ Wielka Brytania

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Ireland

Mylan Hungary Kft.

H-2900, Komarom Mylan utca 1 Hungary

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2015

Tymogen

Charakterystyka Tymogen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tymogen, 12,5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 12,5 mg tianeptyny sodowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana

Owalne tabletki wielkości 9 mm o barwie białej lub zbliżonej do białej, bez wytłoczeń.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie lekkiej, umiarkowanej lub ciężkiej depresji.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie: 1 (jedna) tabletka 12,5 mg 3 razy na dobę (1 tabletka rano, 1 około południa i 1 tabletka wieczorem) przed głównymi posiłkami lub w ich trakcie.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku ponad 70 lat dawkę należy zmniejszyć do dwóch tabletek na dobę. Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania tianeptyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy zmniejszyć dawkę do dwóch tabletek na dobę. Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u pacjentów uzależnionych od alkoholu, również z marskością wątroby.

Jeśli konieczne jest zakończenie lub przerwanie leczenia tianeptyną, dawkę należy stopniowo zmniejszać przez 7-14 dni.

4.3. Przeciwwskazania

- Stosowanie z inhibitorami MAO

Należy zachować odstęp dwóch tygodni między zakończeniem leczenia inhibitorem MAO a rozpoczęciem leczenia tianeptyną, a także odstęp co najmniej 24 godzin w przypadku zastępowania tianeptyny inhibitorem MAO.

- Nadwrażliwość na tianeptynę lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Próba samobójcza/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja związana jest z podwyższonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samouszkodzenia i popełnienia samobójstwa (zachowania samobójcze).

Ryzyko to utrzymuje się do momentu uzyskania klinicznie istotnej remisji. W związku z tym, że poprawa stanu klinicznego może nastąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, należy ściśle monitorować stan pacjenta do momentu jej uzyskania. Zgodnie z danymi klinicznymi ryzyko popełnienia samobójstwa może wzrosnąć na bardzo wczesnym etapie leczenia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub wyrażaj ący istotne myśli samobójcze przed rozpoczęciem leczenia narażeni są na wyższe ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub zachowań samobójczych i powinni być ściśle obserwowani w trakcie leczenia. Metaanaliza badań klinicznych kontrolowanych placebo z użyciem leków przeciwdepresyjnych u dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wykazała zwiększone w stosunku do placebo ryzyko zachowań samobójczych u dorosłych pacjentów w wieku poniżej 25 lat stosujących leki przeciwdepresyjne. Podczas leczenia, szczególnie w początkowej fazie, oraz w przypadku zmiany dawkowania leków, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji, a szczególnie tych z grupy wysokiego ryzyka.

Pacjentów (oraz ich rodzinę i przyjaciół) należy ostrzec, iż konieczna jest obserwacja, czy nie dochodzi do pogorszenia stanu klinicznego, pojawienia się myśli lub zachowań samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu; a w przypadku wystąpienia powyższych objawów o konieczności natychmiastowego zasięgnięcia porady lekarskiej.

-    Jak w przypadku wszystkich innych leków psychotropowych, podczas leczenia tianeptyną należy unikać alkoholu.

-    W przypadku konieczności wykonania znieczulenia ogólnego anestezjolog powinien być poinformowany o stosowaniu u pacjenta tianeptyny, podawanie leku należy wstrzymać na 24 lub 48 godzin przed zabiegiem.

-    W nagłych przypadkach zabieg chirurgiczny może być wykonany bez interwencyjnego wypłukiwania leku z organizmu, przy czym pacjent powinien być dokładnie monitorowany przez cały okres pooperacyjny.

-    Podobnie jak innych leków psychotropowych, tianeptyny nie należy odstawiać nagle; dawkę należy stopniowo zmniejszać w okresie 7 do 14 dni.

-    W przypadku dodatniego wywiadu w kierunku uzależnienia od alkoholu lub leków należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia zwiększenia dawki.

-    Nie podawać dawki większej niż zalecana.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania tianeptyny w leczeniu depresji u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, bowiem w tej grupie wiekowej nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności tego leku. W badaniach klinicznych wśród dzieci i młodzieży leczonych innymi lekami przeciwdepresyjnymi zachowania związane z samobójstwem (próby i myśli samobójcze) oraz wrogość (przeważnie agresja, zachowanie opozycyjne i buntownicze) były częściej obserwowane niż u dzieci i nastolatków otrzymujących placebo.

Przeciwwskazane jest skojarzone stosowanie inhibitorów MAO i tianeptyny ze względu na ryzyko zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia, hipertermii, drgawek i zgonu. Skojarzone stosowaniem inhibitorów MAO i innych leków przeciwdepresyjnych może wywoływać ciężkie i niekiedy powodujące zgon interakcje. Z tego powodu, jeśli konieczne jest stosowanie inhibitorów MAO, leczenie tianeptyną należy zakończyć na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem podawania inhibitorów MAO.

W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

Podczas leczenia tianeptyną może nastąpić przejście z depresji do manii lub stanów hipomaniakalnych.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji - Z nieodwracalnymi inhibitorami MAO (iproniazyd)

Ryzyko zapaści sercowo-naczyniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek i zgonu.

Podczas jednoczesnego leczenia z inhibitorami MAO lub innymi lekami przeciwdepresyjnymi bądź tuż po zakończeniu takiego leczenia mogą wystąpić ciężkie interakcje, niekiedy prowadzące do zgonu. Dlatego leczenie tianeptyną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończeniu terapii inhibitorem MAO (leczenie inhibitorem MAO można rozpocząć po 24 godzinach od zakończenia terapii tianeptyną).

Tianeptyna jest głównie metabolizowana poprzez beta-oksydację, bez udziału układu cytochromu P-450. Z tego powodu nie obserwowano ani nie oczekuje się interakcji lekowych związanych z cytochromem P-450.

Obserwowano działanie antagonistyczne w przypadku skojarzonego stosowania z mianseryną.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas skojarzonego stosowania z lekami o depresyjnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Podczas leczenia tianeptyną nie zaleca się spożywania alkoholu.

U pacjentów stosujących trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i konopie indyjskie opisano kilka przypadków nagłej tachykardii i delirium o umiarkowanym nasileniu.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Preferowane jest utrzymanie stanu równowagi psychicznej u matki przez cały okres ciąży.

Jeśli w celu zapewnienia tej równowagi konieczne jest stosowanie farmakoterapii, wówczas powinna ona być rozpoczynana lub kontynuowana przy zastosowaniu koniecznej dawki przez całą ciążę i, jeśli możliwe, w postaci monoterapii.

Wyniki badań na zwierzętach są zachęcające, jednak dane kliniczne nadal są niewystarczające.

Zważywszy na te dane, preferowane jest nie stosowanie tianeptyny w ciąży, bez względu na spodziewany termin porodu. Jeśli rozpoczęcie lub kontynuowanie leczenia tianeptyną podczas ciąży okaże się absolutnie niezbędne, wówczas przy monitorowaniu noworodka należy wziąć pod uwagę profil farmakologiczny tego leku.

Karmienie piersią

Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne przenikają do mleka kobiecego, w związku z czym w okresie leczenia tym lekiem nie zaleca się karmić piersią.

Płodność

Badania płodności nie wykazały istotnego wpływu na płodność u szczurów (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych badań wpływu na płodność u ludzi.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U niektórych pacjentów może wystąpić obniżenie czujności. Osobom prowadzącym pojazdy lub obsługuj ącym maszyny należy zatem zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia senności podczas stosowania tego produktu.

4.8. Działania niepożądane

Podczas leczenia tianeptyną obserwowano następujące działania niepożądane (kolejność zgodna z częstością występowania):

Bardzo często (>1/10), często (od >1/100 do <1/10), niezbyt często (od >1/1000 do <1/100), rzadko (od >1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie można dokonać oceny na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często:    Jadłowstręt.

Częstość nieznana: Hiponatremia.

Zaburzenia psychiczne:

Często:    Koszmary senne.

Niezbyt często:    Nadużywanie leku lub uzależnienie lekowe szczególnie u osób

w wieku poniżej 50 lat z dodatnim wywiadem w kierunku uzależnienia od leków lub alkoholu.

Częstość nieznana:

• Podczas stosowania tianeptyny lub wkrótce po jej odstawieniu opisywano przypadki myśli lub zachowań samobójczych (patrz punkt 4. 4).

Stan splątaniowy, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często:    Bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, lipotymia, dreszcze, omdlenie,

drżenia mięśniowe.

Częstość nieznana: Zaburzenia pozapiramidowe, dyskinezy

Zaburzenia oka:

Często: Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia serca:

Często:    Tachykardia, skurcze dodatkowe, ból w klatce piersiowej.

Zaburzenia naczyniowe:

Często:    Nagłe zaczerwienienie skóry (uderzenia gorąca).

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często:    Duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często:    Ból żołądka, ból brzucha, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty,

niestrawność, biegunka, zaparcia, wzdęcia, zgaga.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Częstość nieznana: Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, które w wyj ątkowych przypadkach może być nasilone.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:    Wysypka plamisto-grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka.

Częstość nieznana: Trądzik, pęcherzowe zapalenie skóry w wyjątkowych przypadkach.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często:    Ból mięśni, ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często:    Osłabienie, uczucie ucisku w gardle.

Nasilenie i częstość występowania większości działań niepożądanych zmniejsza się w miarę upływu leczenia i na ogół nie wymaga jego przerwania.

W większości przypadków trudno jest odróżnić działania uboczne tianeptyny i objawy somatyczne zgłaszane przez chorych w depresji.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Objawy

Badania kliniczne z przedawkowaniem tianeptyny (maksymalna dawka 2250 mg w dawce pojedynczej) wykazały oznaki i objawy, które obejmowały: stan splątania, drgawki, senność, suchość w ustach, trudności w oddychaniu, głównie gdy tianeptyna została podana w połączeniu z alkoholem.

Leczenie

We wszystkich przypadkach przedawkowania należy przerwać leczenie i ściśle obserwować stan pacjenta.

-    Wykonać płukanie żołądka.

-    Monitorować parametry krążeniowe, oddechowe, metaboliczne i nerkowe.

-    Wszelkie objawy kliniczne leczyć objawowo, w szczególności stosować wspomaganie oddechu i wyrównywać zaburzenia metaboliczne i nerkowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne, inne leki przeciwdepresyjne. Kod ATC: N06AX14

W badaniach na zwierzętach obserwowano następujące efekty działania tianeptyny:

•    Tianeptyna nasila spoczynkową aktywność neuronów piramidowych hipokampa

i przyspiesza ich regenerację po okresie funkcjonalnego zahamowania aktywności.

•    Tianeptyna przyspiesza wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach hipokampa i kory mózgu.

Działanie tianeptyny u ludzi:

•    Wpływ na zaburzenia nastroju — efekt pośredni pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi o działaniu stymulującym i lekami przeciwdepresyjnymi działaj ącymi uspokajaj ąco.

•    Wyraźne działanie na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, związane z lękiem i zaburzeniami nastroju.

•    Wpływ na osobowość i zaburzenia zachowania u alkoholików podczas detoksykacji.

Tianeptyna nie wpływa na:

•    Procesy snu i czuwania.

•    Układ cholinergiczny (brak obj awów cholinolitycznych).

•    Układ sercowo-naczyniowy.

•    Nie wywołuje uzależnienia lekowego.

5.2.


Właściwości farmakokinetyczne

Lek szybko i całkowicie wchłania się w przewodzie pokarmowym.

Po szybkiej fazie dystrybucji tianeptyna w znacznym (około 94%) stopniu wiąże się z białkami. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie w przebiegu beta-oksydacji i N-demetylacji. Tianeptyna cechuje się krótkim (2,5 godz.) okresem półtrwania w fazie eliminacji. Z moczem wydala się 8% związku w postaci niezmienionej i niemal wszystkie metabolity.

Pacjenci w podeszłym wieku

Badania farmakokinetyczne w grupie długotrwale leczonych pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) wykazały, że okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy o 1 godzinę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

W badaniach wykazano znikomy wpływ przewlekłej choroby alkoholowej na parametry farmakokinetyczne, również u pacjentów z marskością wątroby.

Pacjenci z niewydolnością nerek

W badaniach wykazano, że okres półtrwania w fazie eliminacji jest dłuższy o 1 godzinę.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności po podaniu dawek powtarzanych u gryzoni i innych zwierząt nie stwierdzono poważnych szkodliwych lub nieoczekiwanych efektów.

W badanich wpływu na rozrodczość nie wykazano swoistego oddziaływania a w szczególności działania embriotoksycznego lub teratogennego. W badaniach nie stwierdzono mutagennego działania tianeptyny ani głównych metabolitów. Na podstawie badań na szczurach i myszach nie stwierdzono działania kancerogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol (E 421)

Skrobia kukurydziana Karmeloza sodowa Powidon (K-30)

Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Substancja Opadry AMB 80W68912 zawierająca: Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Lecytyna

Guma ksantanowa

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3. Okres ważności

2 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki zawierające tianeptynę sodową są pakowane w blistry PCV/Aclar/Aluminium lub PCV/PVDC/Aluminium. Opakowania blistrowe są dostarczane w pudełkach tekturowych.

Dostępne są opakowania po 1, 15, 30, 60 lub 90 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie można wykluczyć ryzyka skażenia środowiska.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19728

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10/02/2012

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wrzesień 2014

Tymogen