+ iMeds.pl

Ubretid 0,5 mg/mlUlotka Ubretid

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ubretid, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Distigmini bromidům)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ubretid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ubretid

3.    Jak stosować lek Ubretid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ubretid

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK UBRETID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ubretid jest inhibitorem acetylocholinesterazy (enzymu znajdującego się w zakończeniach

nerwowych) i stosuje się go w leczeniu:

-    zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego ze zwiotczeniem mięśnia pęcherza w przebiegu chorób układu nerwowego (neurogennych zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego z hipotonią mięśnia wypieracza moczu, w ramach leczenia kompleksowego);

-    zaparć z powodu zwiotczenia mięśniówki jelit (zaparć atonicznych);

-    braku czynności jelit po operacjach (pooperacyjnej atonii jelit);

-    chorobliwego osłabienia siły mięśniowej lub zwiększonej nużliwości mięśni (miastenia)

(Myasthenia gravis).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU UBRETID

Kiedy nie stosować leku Ubretid:

-    nadwrażliwość (uczulenie) na distygminy bromek, brom lub dowolny z pozostałych składników leku Ubretid;

-    mechaniczna niewydolność jelit, zwężenie lub stany skurczowe jelit, dróg żółciowych lub dróg moczowych;

-    duszność z powodu skurczu dróg oddechowych (astma oskrzelowa);

-    zapalenie tęczówki;

-    zwiększone napięcie mięśniówki układu ruchu (miotonia);

-    parkinsonizm;

-    nadmierne wydzielanie hormonów tarczycy (nadczynność tarczycy);

-    niewyrównane osłabienie mięśnia sercowego (niewyrównaną niewydolność serca), świeży zawał serca, zaburzenia rytmu serca, w tym w szczególności zwolnienie tętna i blok przedsionkowo-komorowy (pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ubretid:

-    choroba wrzodowa żołądka;

-    choroba wrzodowa dwunastnicy;

-    padaczka (epilepsja);

-    zwolnienie rytmu serca;

-    niskie ciśnienie tętnicze;

-    stany zapalne jelit;

-    napadowe skurcze mięśniowe (tężyczka).

Stosowanie leku Ubretid z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczegółowe dane umieszczone są na końcu ulotki w informacjach dla personelu medycznego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku Ubretid u kobiet w ciąży. Chociaż w badaniach na zwierzętach nie obserwowano szkodliwego wpływu leku na płody, należy unikać jego stosowania w trakcie ciąży, w tym zwłaszcza w trakcie pierwszych 3 miesięcy. W przypadku bezwzględnych wskazań życiowych do stosowania leku należy przeprowadzić staranną analizę stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego krótkotrwałym podawaniem.

U noworodków urodzonych przez kobiety z chorobliwym osłabieniem siły mięśniowej lub zwiększeniem nużliwości mięśni (miastenią), leczone lekiem Ubretid, może występować przemijające osłabienie mięśniowe.

Nie jest pewne, czy Ubretid przenika do mleka kobiecego. Dlatego leku Ubretid nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

A Uwaga: lek może obniżać sprawność psychomotoryczną i zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Lek Ubretid może w niektórych przypadkach zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu ze względu na zaburzenia widzenia spowodowane zwężeniem źrenicy i osłabieniem ostrości wzroku przy zmianie odległości obserwowanych przedmiotów.

3. JAK STOSOWAĆ LEK UBRETID

Lek Ubretid może być podawany wyłącznie przez personel medyczny.

Na wszelki wypadek musi zawsze być dostępna atropina w ampułkach, aby zapewnić możliwość natychmiastowego przeciwdziałania potencjalnym objawom przedawkowania leku Ubretid,

0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.

Leku Ubretid nie należy podawać w jednej strzykawce z atropiną lub z innymi lekami.

Lek Ubretid wstrzykuje się do mięśnia (podaje się domięśniowo).

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi:

Dawka początkowa wynosi u dorosłych przeciętnie 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) domięśniowo. Kolejne wstrzyknięcie należy wykonać dopiero po upływie 24 godzin, po wystąpieniu maksymalnego nasilenia działania leku. W przypadku długotrwałego leczenia wskazane jest podawanie leku w odstępach 2 - 3 dni, aby podtrzymać jego działanie.

Zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego ze zwiotczeniem mięśnia pęcherza w przebiegu chorób układu nerwowego

Leczenie można rozpocząć od podania 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) leku Ubretid domięśniowo.

Dawkę tę, w razie potrzeby zwiększoną do 0,01 mg/kg masy ciała, powtarza się co 3 do 4 dni, aż do zauważalnego działania leku. Po pojawieniu się działania leku można je podtrzymywać poprzez doustne podawanie 1 do 2 tabletek leku Ubretid co 2 lub 3 dni.

Leczenie braku czynności jelit po operacjach

Zasadniczo, w zależności od ciężkości zabiegu chirurgicznego lub ginekologicznego, podaje się po upływie od 24 do 72 godzin od zabiegu dawkę 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) leku Ubretid domięśniowo. W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do 0,01 mg/kg masy ciała. Lek podaje się w odstępach od jednego do trzech dni.

Zaparcia z powodu zwiotczenia mięśniówki jelit

Na ogół stosuje się dawkę 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) dwa razy na tydzień do powrotu prawidłowej czynności jelit.

Chorobliwe osłabienie siły mięśniowej lub zwiększona nużliwość mięśni

Na ogół stosuje się dawkę od 0,5 mg (1 ampułka = 1 ml) do 0,75 mg (1Z ampułki) leku Ubretid co dwa dni.

W razie potrzeby dawkę można zwiększać w sposób indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta. Sposób stosowania:

Lek Ubretid, 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań jest przeznaczony do wstrzykiwania domięśniowego.

Na wszelki wypadek należy zawsze mieć do dyspozycji atropinę w postaci do wstrzykiwań, aby przeciwdziałać potencjalnym objawom przedawkowania.

Okres stosowania:

Okres leczenia zależy od przebiegu choroby i jest ustalany przez lekarza.

Dawkowanie w przypadku szczególnych grup pacjentów:

Nie są konieczne zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Ze względu na brak odpowiednich badań nie jest możliwe przedstawienie zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów w podeszłym wieku ( > 65 lat) konieczne jest zmniejszenie dawki.

Istnieją niewystarczające doświadczenia ze stosowaniem leku Ubretid u dzieci i młodzieży.

Informacje dotyczące sposobu przygotowania leku do stosowania:

Nacięta ampułka, nie jest konieczne nadpiłowanie szyjki.

Postępowanie z ampułkami typu OPC (one-point-cut).

Ampułkę trzymać w taki sposób, aby    Kolorowy punkt musi być skierowany do

kolorowy punkt był skierowany do góry.    góry!

Przelać w dół roztwór znajdujący się    Złamać szyjkę ampułki do dołu.

w górnej części ampułki poprzez postukanie w ampułkę lub wstrząśnięcie nią.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ubretid

Przedawkowanie leku Ubretid może prowadzić do wystąpienia „przełomu cholinergicznego”, który charakteryzuje się przede wszystkim wyraźnym osłabieniem mięśniowym (lub zwiększeniem osłabienia mięśniowego u chorych na miastenię). Jeżeli sytuacja ta nie zostanie rozpoznana, może dojść do zagrażającego życiu porażenia mięśniówki układu oddechowego. Innymi możliwymi objawami przedawkowania są: obniżenie ciśnienia tętniczego, skurcz mięśniówki układu oddechowego (skurcz oskrzeli), zwolnienie rytmu serca i paradoksalnie przyspieszenie rytmu serca.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ubretid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

W ocenie działań niepożądanych stosowano następujące kryteria częstości występowania:

bardzo często:

u więcej niż 1 na 10 leczonych

często:

u mniej niż 1 na 10, jednak u więcej niż 1 na 100 leczonych

niezbyt często:

u mniej niż 1 na 100, jednak u więcej niż 1 na 1000 leczonych

rzadko:

u mniej niż 1 na 1000, jednak u więcej niż 1 na 10.000 leczonych

bardzo rzadko:

u mniej niż 1 na 10 000 leczonych, w tym pojedyncze przypadki

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ubretid?

Działania niepożądane leku Ubretid są zależne od dawki i są przede wszystkim wynikiem oddziaływania leku na autonomiczny układ nerwowy (działania muskarynowe), a rzadziej na mięśniówkę (działania nikotynowe). Działania niepożądane są często pierwszym objawem przedawkowania.

Muskarynowe działania niepożądane (można im zapobiec _poprzez równoczesne _podawanie atropiny lub substancji o podobnym działaniu):

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często: biegunka, nudności, wymioty

często:    zwiększenie wydzielania śliny

niezbyt często: kurcze jelit, nadmierne nasilenie perystaltyki

Zaburzenia serca i naczyniowe bardzo często: zwolnienie rytmu serca niezbyt często: obniżenie ciśnienia tętniczego

Szczególne znacznie ma działanie leku na układ krążenia w okresie po operacjach chirurgicznych. Często pojawia się zwolnienie rytmu serca, a w pojedynczych przypadkach może nawet wystąpić zatrzymanie krążenia.

Możliwe są reakcje paradoksalne (przyspieszenie rytmu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia niezbyt często: nadmierna produkcja śluzu w oskrzelach

rzadko:    duszność z powodu skurczów dróg oddechowych z nadmierną produkcją śluzu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej bardzo często: napady zwiększonej potliwości

Zaburzenia oka

często:    zwężenie źrenic, nadmierne łzawienie

Nikotynowe działania niepożądane (nie można ich ograniczyć poprzez równoczesne podawanie atropiny lub substancji o podobnym działaniu):

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

rzadko: drżenia mięśniowe, kurcze mięśniowe, utrudnienie połykania, osłabienie mięśniowe, w krańcowych przypadkach porażenie mięśniowe wskutek blokady nerwowo-mięśniowej, które należy zróżnicować diagnostycznie z objawami chorobliwego osłabienia siły mięśniowej lub zwiększonej męczliwości mięśni (miastenii).

U kobiet z przemijającym brakiem krwawień miesiączkowych (czynnościowym zanikiem miesiączki) stosowanie leku Ubretid może spowodować pojawienie się przypominających miesiączkę krwawień.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK UBRETID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na oryginalnym opakowaniu i na ampułce.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ubretid

-    Substancją czynną jest distygminy bromek.

-    1 ampułka 1 ml zawiera 0,5 mg distygminy bromku.

-    Inne składniki leku to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek Ubretid i co zawiera opakowanie

Są to nacięte ampułki z przezroczystym, bezbarwnym roztworem. pH roztworu: 4,5-7, do podawania domięśniowego.

Wielkości opakowań: 25 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

Wytwórca

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austria

Data zatwierdzenia ulotki: 02/2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zwłaszcza w przypadku domięśniowego podawania leku może być konieczne natychmiastowe podanie atropiny i zastosowanie leczenia przeciwwstrząsowego, w tym sztucznego oddychania. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Leku Ubretid nie należy łączyć z depolaryzującymi substancjami zwiotczającymi mięśnie, ponieważ wiąże się to ze wzajemnym wzmocnieniem działania stosowanych leków (oddziaływania synergistyczne). Lek nadaje się wyłącznie do znoszenia działania niedepolaryzujących substancji zwiotczających mięśnie, przy czym w przypadku przedawkowania pochodnych kurary nie należy znacznie przekraczać zalecanego dawkowania.

W przypadku równoczesnego podawania leku Ubretid z siarczanem atropiny (w celu zmniejszenia muskarynowych działań niepożądanych) należy zachować ostrożność, ponieważ atropina może zamaskować występowanie początkowych objawów przedawkowania.

Interakcje z innymi lekami

Leki cholinolityczne, takie jak atropina i leki o działaniu podobnym do atropiny, oraz niektóre leki psychotropowe, takie jak trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, lit i leki antyhistaminowe, antagonizują działania muskarynowe leku Ubretid, w większości nie wywierając wpływu na jego działania nikotynowe.

Lek Ubretid antagonizuje działanie leków zwiotczających mięśnie z grupy pochodnych kurary (należy go odstawić przed operacjami chirurgicznymi).

Lek Ubretid może wydłużać działanie depolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np. suksametonium lub dekametonium), w związku z czym nie należy go łączyć z tymi lekami.

Równoczesne stosowanie leku Ubretid z dipirydamolem powoduje osłabienie działania leczniczego leku Ubretid.

Leki antyarytmiczne, takie jak chinidyna, prokainamid, propafenon lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, ze względu na ich właściwości parasympatykolityczne, osłabiają działanie leku Ubretid.

Glikokortykosteroidy mogą osłabiać działanie leku Ubretid. Zwłaszcza u pacjentów z miastenią może się to wiązać z koniecznością zwiększenia dawkowania leku Ubretid, co jednak zwiększa równocześnie ryzyko wystąpienia przełomu cholinergicznego.

Ponieważ leki cholinergiczne nasilają działanie inhibitorów esterazy, zawartych m.in. w wielu środkach owadobójczych, w przypadku pacjentów narażonych na kontakt z tego typu substancjami należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia tego typu interakcji.

Równoczesne stosowanie leku Ubretid i innych bezpośrednich lub pośrednich parasympatykomimetyków może spowodować wystąpienie przełomu cholinergicznego u pacjentów z miastenią.

U pacjentów leczonych wcześniej lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne możliwe są przypadki długotrwałej bradykardii i znacznego niedociśnienia tętniczego.

Szereg antybiotyków z grupy aminoglikozydów (przede wszystkim streptomycyna, neomycyna, kanamycyna) może powodować zaburzenia przenoszenia impulsów nerwowo-mięśniowych u chorych na miastenię. Z tego powodu może być u nich konieczne zwiększenie dawkowania.

Postępowanie przy przedawkowaniu

Postępowanie przy przedawkowaniu polega na natychmiastowym odstawieniu leku Ubretid i powolnym podawaniu dożylnym odtrutki - atropiny (w dawce 0,5 - 1 mg, ewentualnie do 2 mg siarczanu atropiny podskórnie, w przypadku ciężkich reakcji domięśniowo lub dożylnie). Zależnie od częstości tętna, dawkę tę można w razie potrzeby powtarzać w odstępach 2-4 godzin.

Konieczna jest diagnostyka różnicowa przełomu cholinergicznego z bardzo podobnym pod względem objawów przełomem miastenicznym. Ten ostatni wymaga natychmiastowego podania lub zwiększenia dawek leku Ubretid.

Występowaniu objawów muskarynowych (nudności, zwiększenie wydzielania śliny, wymioty, biegunka, skurcze układu pokarmowego, zwiększenie parcia na mocz, łzawienie, zwężenie źrenic, nadmierna produkcja wydzieliny oskrzelowej, skurcze oskrzeli, zwiększone wydzielanie potu, znaczna bradykardia i obniżenie ciśnienia tętniczego) można zapobiec poprzez równoczesne stosowanie atropiny lub substancji o podobnym do niej działaniu.

Występowaniu objawów nikotynowych (objawów mięśniowych, takich jak drżenia mięśniowe, kurcze mięśniowe lub uczucie osłabienia, w krańcowych przypadkach stany porażenia mięśniowego) nie można zapobiec poprzez równoczesne stosowanie atropiny lub substancji o podobnym do niej działaniu.

7

Ubretid

Charakterystyka Ubretid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ubretid 0,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ampułka 1 ml zawiera 0,5 mg distygminy bromku (Distigmini bromidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty, bezbarwny roztwór. pH roztworu: 4,5-7 .

Do podawania domięśniowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Neurogenne zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego z hipotonią mięśnia wypieracza moczu, w ramach leczenia kompleksowego.

-    Zaparcia atoniczne.

-    Pooperacyjna atonia jelit.

-    Myasthenia gravis.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podczas stosowania produktu Ubretid należy uwzględnić opóźniony początek i długotrwały okres działania tego leku, a także indywidualną reakcję pacjenta na jego zastosowanie. Dlatego, zwłaszcza w przypadku podawania pozajelitowego, dawkowanie należy ustalać indywidualnie, w zależności od takich czynników, jak masa ciała i stan układu autonomicznego.

Ogólne wskazówki na temat dawkowania:

Dawka początkowa wynosi u dorosłych przeciętnie 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) domięśniowo. Kolejne wstrzyknięcie należy wykonać dopiero po upływie 24 godzin, po wystąpieniu maksymalnego nasilenia działania leku.

Dawkowanie w zależności od wskazań do stosowania:

Neurogenne zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego z hipotonią mięśnia wypieracza moczu: Leczenie można rozpocząć od podania 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) produktu Ubretid domięśniowo. Dawkę tę w razie potrzeby zwiększoną do 0,01 mg/kg masy ciała powtarza się co 3 do 4 dni, aż do zauważalnego działania leku. Po pojawieniu się działania leku można je podtrzymywać poprzez doustne podawanie 1 do 2 tabletek produktu Ubretid co 2 lub 3 dni.

Zaparcia atoniczne:

Na ogół stosuje się dawkę 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) dwa razy na tydzień do powrotu prawidłowej czynności jelit.

Pooperacyjna atonia jelit:

Zasadniczo, w zależności od ciężkości zabiegu chirurgicznego lub ginekologicznego, podaje się po upływie od 24 do 72 godzin od zabiegu dawkę 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) produktu Ubretid domięśniowo.

W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do 0,01 mg/kg masy ciała. Lek podaje się w odstępach od jednego do trzech dni.

Myasthenia gravis:

Na ogół stosuje się dawkę od 0,5 mg (1 ampułka = 1ml) do 0,75 mg (1% ampułki) produktu Ubretid co dwa dni. W razie potrzeby dawkę można zwiększać w sposób indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta.

Sposób podawania:

Do wstrzykiwania domięśniowego.

Na wszelki wypadek należy zawsze mieć do dyspozycji atropinę w postaci do wstrzykiwań, aby przeciwdziałać potencjalnym objawom przedawkowania.

Okres stosowania:

Okres leczenia zależy od przebiegu choroby i jest ustalany przez lekarza.

Dawkowanie w przypadku szczególnych grup pacjentów:

Nie są konieczne zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Ze względu na brak odpowiednich badań nie jest możliwe przedstawienie zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) konieczne jest zmniejszenie dawki.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Ubretid u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na distygminy bromek, brom lub inny składnik występujący w produkcie;

-    mechaniczna niewydolność jelit, zwężenie lub stany skurczowe przewodu pokarmowego, dróg żółciowych lub dróg moczowych;

-    astma oskrzelowa;

-    zapalenie tęczówki;

-    miotonia;

-    parkinsonizm;

-    nadczynność tarczycy;

-    niewyrównana niewydolność serca, świeży zawał serca, zaburzenia rytmu serca, w tym w szczególności bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

-    choroba wrzodowa żołądka;

-    choroba wrzodowa dwunastnicy;

-    padaczka;

-    bradykardia;

-    niedociśnienie tętnicze;

-    stany zapalne jelit;

-    tężyczka.

Przed podjęciem leczenia neurogennych zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego należy wykluczyć istnienie wewnątrzpęcherzowej przeszkody utrudniającej odpływ moczu.

W ramach leczenia należy unikać nadmiernego wzrostu ciśnienia śródpęcherzowego i zwracać szczególną uwagę na ochronę górnych dróg moczowych.

W przypadku pooperacyjnego stosowania produktu Ubretid u pacjentów z zespoleniami krętniczo-odbytniczymi może dojść do zwiększenia pooperacyjnych wycieków z zespolenia.

W przypadku równoczesnego podawania produktu Ubretid z siarczanem atropiny (w celu zmniejszenia muskarynowych działań niepożądanych) należy zachować ostrożność, ponieważ atropina może zamaskować występowanie początkowych objawów przedawkowania.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki cholinolityczne, takie jak atropina i leki o działaniu podobnym do atropiny, oraz niektóre leki psychotropowe, takie jak trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, lit i leki antyhistaminowe, antagonizują działania muskarynowe produktu Ubretid, w większości nie wywierając wpływu na jego działania nikotynowe.

Distygminy bromek antagonizuje działanie leków zwiotczających mięśnie z grupy pochodnych kurary (należy go odstawić przed operacjami chirurgicznymi).

Distygminy bromek może wydłużać działanie depolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np. suksametonium lub dekametonium), w związku z czym nie należy go łączyć z tymi lekami.

Równoczesne stosowanie distygminy bromku z dipirydamolem powoduje osłabienie działania leczniczego distygminy bromku.

Leki antyarytmiczne, takie jak chinidyna, prokainamid, propafenon lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, ze względu na ich właściwości parasympatykolityczne, osłabiają działanie distygminy bromku.

Glikokortykosteroidy mogą osłabiać działanie distygminy bromku. Zwłaszcza u pacjentów z miastenią może się to wiązać z koniecznością zwiększenia dawkowania distygminy bromku, co jednak zwiększa równocześnie ryzyko wystąpienia przełomu cholinergicznego.

Ponieważ leki cholinergiczne nasilają działanie inhibitorów cholinesterazy, zawartych m.in. w wielu środkach owadobójczych, w przypadku pacjentów narażonych na kontakt z takimi substancjami należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia tego typu interakcji.

Równoczesne stosowanie distygminy bromku i innych bezpośrednich lub pośrednich parasympatykomimetyków może spowodować wystąpienie przełomu cholinergicznego u pacjentów z miastenią.

U pacjentów leczonych wcześniej lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne możliwe są przypadki długotrwałej bradykardii i znacznego niedociśnienia tętniczego.

Szereg antybiotyków z grupy aminoglikozydów (przede wszystkim streptomycyna, neomycyna, kanamycyna) może powodować zaburzenia przenoszenia impulsów nerwowo-mięśniowych u chorych na miastenię. Z tego powodu może być u nich konieczne zwiększenie dawkowania.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania distygminy bromku u kobiet w ciąży. Chociaż w badaniach na zwierzętach nie obserwowano działania teratogennego leku, należy unikać jego stosowania w trakcie ciąży, w tym zwłaszcza w pierwszym trymestrze. W przypadku bezwzględnych wskazań życiowych do stosowania leku należy przeprowadzić staranną analizę stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego krótkotrwałym podawaniem.

U noworodków urodzonych przez kobiety z miastenią leczoną distygminy bromkiem może występować przemijające osłabienie mięśniowe. Uważa się, że objawy miastenii u noworodka są spowodowane przenikaniem przez łożysko przeciwciał z grupy immunoglobuliny G przeciwko receptorom acetylocholinowym.

Nie jest pewne, czy substancja czynna produktu Ubretid przenika do mleka kobiecego. Dlatego produktu Ubretid nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Distygminy bromek może w niektórych przypadkach zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu ze względu na zwężenie źrenicy i zaburzenia akomodacji powodujące niewyraźne widzenie.

4.8    Działania niepożądane

W ocenie działań niepożądanych stosowano następujące kryteria częstości występowania:

bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Działania niepożądane produktu Ubretid są zależne od dawki, mają przede wszystkim charakter muskarynowy, rzadziej nikotynowy, przy czym często są pierwszym objawem przedawkowania.

Muskarynowe działania niepożądane (można im zapobiec poprzez równoczesne podawanie atropiny lub substancji o podobnym działaniu):

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często: biegunka, nudności, wymioty

często:    zwiększenie wydzielania śliny

niezbyt często: kurcze jelit, nadmierne nasilenie perystaltyki

Zaburzenia serca i naczyniowe bardzo często: bradykardia niezbyt często: niedociśnienie tętnicze

Szczególne znacznie ma działanie leku na układ krążenia w fazie pooperacyjnej. Często pojawia się bradykardia, w pojedynczych przypadkach prowadząca nawet do zatrzymania krążenia.

Możliwe są reakcje paradoksalne (tachykardia, nadciśnienie tętnicze).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia niezbyt często: nadmierna produkcja wydzieliny oskrzelowej rzadko:    skurcze oskrzeli z nadmierną produkcją wydzieliny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej bardzo często: napady zwiększonej potliwości

Zaburzenia oka

Często:    zwężenie źrenic, nadmierne łzawienie

Nikotynowe działania niepożądane (nie można ich ograniczyć poprzez równoczesne podawanie atropiny lub substancji o podobnym działaniu):

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

rzadko: drżenia mięśniowe, kurcze mięśniowe, utrudnienie połykania, osłabienie mięśni, w krańcowych przypadkach porażenie mięśni wskutek blokady nerwowo-mięśniowej, które należy zróżnicować diagnostycznie z objawami miastenii.

U kobiet z przemijającym czynnościowym zanikiem miesiączki stosowanie produktu Ubretid może spowodować pojawienie się przypominających miesiączkę krwawień.

4.9 Przedawkowanie

Podobnie jak w przypadku wszystkich substancji o działaniu cholinergicznym, znaczne przedawkowanie distygminy bromku może prowadzić do wystąpienia „przełomu cholinergicznego”. Charakteryzuje się on przede wszystkim nasilającym się osłabieniem mięśni, a ostatecznie zagrażającym życiu porażeniem mięśniówki oddechowej. Innymi możliwymi objawami przedawkowania są obniżenie ciśnienia tętniczego, skurcz oskrzeli, bradykardia i paradoksalnie tachykardia; pacjent wymaga wówczas hospitalizacji.

Może być konieczne zastosowanie sztucznego oddychania.

Działania muskarynowe występujące w przypadku znacznego przedawkowania distygminy bromku można ograniczać poprzez podanie odtrutki - atropiny (w dawce 0,5 - 1 mg, ewentualnie do 2 mg siarczanu atropiny podskórnie, w przypadku ciężkich reakcji domięśniowo lub dożylnie). Ze względu na długotrwałe działanie bromku distygminy podanie atropiny należy kilkakrotnie powtórzyć.

Reaktywatory cholinesterazy, np. obidoksym wywierają słabsze działanie antagonistyczne wobec inhibitorów typu distygminy bromku niż podanie cholinesteraz surowiczych.

Konieczna jest diagnostyka różnicowa przełomu cholinergicznego z bardzo podobnym pod względem objawów przełomem miastenicznym. Ten ostatni wymaga natychmiastowego podania lub zwiększenia dawek distygminy bromku.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory cholinesterazy.

Kod ATC: N07AA03

Bromek distygminy należy do grupy pośrednio działających parasympatykomimetyków typu kwasu karbaminowego i jest odwracalnym inhibitorem cholinesterazy. Reaguje z katalizującym hydrolizę estrową centrum cząsteczki enzymu acetylocholinesterazy, z powstaniem estrów kwasu karbaminowego, co wiąże się z zahamowaniem rozszczepiania acetylocholiny. Powoduje to wzmocnienie i wydłużenie działania tej ostatniej. W oku prowadzi to do skurczu mięśnia rzęskowego, zwężenia źrenicy, zahamowania akomodacji i obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, w sercu - do obniżenia częstości rytmu i szybkości przewodzenia impulsów elektrycznych, w oskrzelach - do skurczu mięśniówki i zwiększenia wydzielania śluzu, w przewodzie pokarmowym - do zwiększenia wydzielania śluzu w żołądku i w jelicie cienkim i do zwiększenia napięcia i perystaltyki w całym przewodzie pokarmowym. Lek powoduje ponadto skurcz pęcherzyka żółciowego, moczowodu i wypieracza pęcherza oraz zwiększenie wydzielania potu. W obrębie mięśniówki szkieletowej po podaniu niewielkich dawek produktu stwierdza się zwiększenie pobudliwości (drżenia), a po podaniu dużych dawek trwałą depolaryzację (porażenia). Distygmina prawie nie rozpuszcza się w tłuszczach i w zwykłych warunkach nie przechodzi przez barierę krew-mózg, w związku z czym jej działanie na ośrodkowy układ nerwowy pojawia się wyłącznie w przypadku uszkodzenia tej bariery.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Podobnie jak inne inhibitory cholinesterazy, distygminy bromek jest czwartorzędowym związkiem amonowym, w związku z czym wiąże się z acetylocholinesterazą silniej niż inhibitory cholinesterazy zawierające tylko jedną grupę amonową. Powoduje to również wydłużenie czasu wydalania substancji z moczem po uwarunkowanym enzymatycznie rozszczepieniu hydrolitycznym.

Wchłanianie

Substancje te w niewielkim stopniu przechodzą przez błony komórkowe, nie przenikają przez barierę krew-mózg i w związku z tym nie wpływają na działanie acetylocholiny jako przekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek nie wpływa również istotnie na przekazywanie impulsów w zwojach autonomicznego układu nerwowego.

Bezwzględna dostępność biologiczna postaci doustnej wynosi 4,65%.

Dystrybucja

Po podaniu domięśniowym 0,5 mg distygminy bromku okres półtrwania zahamowania enzymatycznego (tj. działania hamującego na acetylocholinesterazę) wynosi 40 godzin, a po podaniu doustnym 10 mg distygminy bromku - 38 godzin. Ponowne podanie distygminy bromku prowadzi do uzyskania stanu równowagi zahamowania acetylocholinesterazy, bez objawów kumulacji działania.

Metabolizm

Ponieważ produkt leczniczy zawiera dwie czwartorzędowe grupy amonowe, silniej wiąże się z acetylocholinesterazą i znacznie dłużej wydala się z moczem, po uwarunkowanym enzymatycznie rozszczepieniu hydrolitycznym, niż inhibitory cholinesterazy zawierające tylko jedną grupę amonową.

Eliminacja

Badania ze znakowanym radioaktywnie produktem leczniczym wykazały, że po podaniu dożylnym z kałem wydala się 4% podanej dawki, a przez nerki - 85%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność przewlekła/toksyczność podostra:

W badaniach nad toksycznością podostrą u szczurów i królików stwierdzono, że podczas przewlekłego podawania neostygminy rozwija się tolerancja, którą przypisuje się zmniejszeniu liczby receptorów acetylocholinowych.

Potencjalne właściwości mutagenne i rakotwórcze:

Nie przeprowadzono wystarczających badań nad mutagennością neostygminy. Dostępne badania nie wskazują na możliwość występowania działań mutagennych. Nie przeprowadzono długotrwałych badań nad właściwościami rakotwórczymi leku.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono zagrożeń dla płodu ani oznak potencjalnych teratogennych właściwości distygminy bromku. Brak jest wiarygodnych danych na temat właściwości teratogennych lub mutagennych leku stosowanego u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek, woda do wstrzykiwań, kwas solny ( do ustalenia pH).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Distygminy nie należy podawać w jednej strzykawce z atropiną lub z innymi lekami.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2-8°C).

Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Opakowanie zawierające 25 ampułek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Nacięta ampułka.

Nie jest konieczne nadpiłowanie szyjki.

Postępowanie z ampułkami typu OPC (one-point-cut).


punkt był skierowany do góry.

Przelać w dół roztwór    Złamać szyjkę ampułki do

znajdujący się w górnej    dołu.

części ampułki poprzez

postukanie w ampułkę lub

wstrząśnięcie nią.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2758

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.08.1978 r. / 24.06.1999 r. / 27.09.2004 r. / 06.06.2005 r. / 05.11.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11/2012

Strona 8

Ubretid