Imeds.pl

Ubretid 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ubretid, 5 mg, tabletki

(Distigmini bromidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ubretid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ubretid

3.    Jak stosować lek Ubretid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ubretid

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK UBRETID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ubretid jest inhibitorem acetylocholinesterazy (enzymu znajdującego się w zakończeniach nerwowych) i stosuje się go w leczeniu:

-    zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego ze zwiotczeniem mięśnia pęcherza w przebiegu chorób układu nerwowego (neurogenne zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego z hipotonią mięśnia wypieracza moczu, w ramach leczenia kompleksowego);

-    zaparcia z powodu zwiotczenia mięśniówki jelit (zaparcia atoniczne);

-    chorobliwe osłabienie siły mięśniowej lub zwiększona nużliwość mięśni (miastenia)

(Myasthenia gravis).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU UBRETID Kiedy nie stosować leku Ubretid

-    nadwrażliwość (uczulenie) na bromek distygminy, brom lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Ubretid;

-    mechaniczna niedrożność jelit, zwężenie lub stany skurczowe jelit, dróg żółciowych lub dróg moczowych;

-    duszność z powodu skurczu dróg oddechowych (astma oskrzelowa);

-    zapalenie tęczówki;

-    zwiększone napięcie mięśniówki układu ruchu (miotonia);

-    parkinsonizm;

-    nadmierne wydzielanie hormonów tarczycy (tyreotoksykoza);

-    niewyrównane osłabienie mięśnia sercowego (niewyrównana niewydolność serca), świeży zawał serca, zaburzenia rytmu serca, w tym w szczególności zwolnienie tętna i blok przedsionkowo-komorowy (pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ubretid

-    choroba wrzodowa żołądka;

-    choroba wrzodowa dwunastnicy;

-    padaczka (epilepsja);

-    zwolnienie rytmu serca;

-    niskie ciśnienie tętnicze;

-    stany zapalne jelit;

- napadowe skurcze mięśniowe (tężyczka).

Stosowanie leku Ubretid z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczegółowe dane umieszczone są na końcu ulotki w informacjach dla personelu medycznego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku Ubretid u kobiet w ciąży. Chociaż w badaniach na zwierzętach nie obserwowano szkodliwego wpływu leku na płody, należy unikać jego stosowania w trakcie ciąży, w tym zwłaszcza w trakcie pierwszych 3 miesięcy. W przypadku bezwzględnych wskazań życiowych do stosowania leku należy przeprowadzić staranną analizę stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego krótkotrwałym podawaniem.

U noworodków urodzonych przez kobiety z chorobliwym osłabieniem siły mięśniowej lub zwiększeniem nużliwości mięśni (miastenią), leczone lekiem Ubretid, może występować przemijające osłabienie mięśniowe.

Nie jest pewne, czy Ubretid przenika do mleka kobiecego. Dlatego leku Ubretid 5 mg tabletki nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

A Uwaga: lek może obniżać sprawność psychomotoryczną i zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Lek Ubretid może w niektórych przypadkach zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu ze względu na zaburzenia widzenia spowodowane zwężeniem źrenicy i osłabieniem ostrości wzroku przy zmianie odległości obserwowanych przedmiotów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ubretid

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK UBRETID

Lek Ubretid należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Ubretid należy uwzględnić opóźniony początek i długotrwały okres działania tego leku, a także indywidualną reakcję pacjenta na jego zastosowanie. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie. Zależy od ogólnego stanu pacjenta, zwłaszcza od wyjściowego stanu autonomicznego układu nerwowego.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi:

Początkowo podaje się po 1 tabletce codziennie rano na czczo, pół godziny przed śniadaniem, aż do wystąpienia działania terapeutycznego. Zazwyczaj po pierwszym tygodniu leczenia przechodzi się na stosowanie leku co dwa lub trzy dni (po 1 do 2 tabletki).

Dawkę dobową przyjmuje się jednorazowo.

Dawkowanie w zależności od wskazań do stosowania:

Zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego ze zwiotczeniem mięśnia pęcherza w przebiegu chorób układu nerwowego

Zaleca się, aby w pierwszych dniach leczenia, aż do wystąpienia poprawy, stosować codziennie po 1 tabletce leku Ubretid rano na czczo, pół godziny przed śniadaniem. Do podtrzymania działania leczniczego wystarczy na ogół podawanie 1 do 2 tabletek co dwa lub trzy dni.

Leczenie można również rozpocząć od podawania 1 ampułki leku Ubretid 0,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań, domięśniowo. Podobną dawkę, którą można w razie potrzeby zwiększyć do 0,01 mg/kg masy ciała, podaje się co 3 do 4 dni aż do wystąpienia skutków działania leku.

Po pojawieniu się działania leku można je podtrzymywać poprzez doustne podawanie 1 do 2 tabletek leku Ubretid co 2 lub 3 dni.

Zaparcia z powodu zwiotczenia mięśniówki jelit

Początkowo podaje się po 54 tabletki na dobę pół godziny przed śniadaniem, ze zwiększaniem tej dawki co trzeci dzień o 4 tabletki do maksymalnie 2 tabletek na dobę. Leczenie prowadzi się do uzyskania powrotu prawidłowej czynności jelit, która powinna wystąpić w ciągu maksymalnie 14 dni. Lek podaje się wyłącznie w przypadku bezwzględnych wskazań do jego stosowania, pod obserwacją, ze względu na znaczne ryzyko przedawkowania lub kumulacji.

Chorobliwe osłabienie siły mięśniowej lub zwiększona męczliwość mięśni

Zasadniczo wystarcza leczenie drogą doustną. W pierwszym tygodniu stosuje się po 1 tabletce na dobę rano na czczo, pół godziny przed śniadaniem. W drugim tygodniu dawkę dobową zwiększa się do 14 tabletki, a w trzecim tygodniu do 2 tabletek na dobę. W przypadku konieczności zastosowania leczenia pozajelitowego podobnie silne działanie zmniejszające objawy miastenii można uzyskać w wyniku zastosowania leku Ubretid 0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.

Sposób stosowania:

Dawkę dobową należy przyjąć jednorazowo, na czczo, pół godziny przed śniadaniem, popijając niewielką ilością płynu.

W przypadku, gdy ze względu na wcześniejsze lub równoczesne spożycie pokarmów znaczna część podanego leku Ubretid nie wchłonie się do organizmu i nie wywrze działania, bezwzględnie zabronione jest wyrównawcze przyjęcie leku w ciągu kilku następnych godzin, gdyż wiąże się to z ryzykiem niekontrolowanej kumulacji leku w organizmie.

Okres stosowania:

Okres leczenia zależy od przebiegu choroby i jest ustalany przez lekarza.

Lek Ubretid zasadniczo nadaje się do długotrwałego stosowania.

Dawkowanie w przypadku szczególnych grup pacjentów:

Nie są konieczne zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Ze względu na brak odpowiednich badań nie jest możliwe przedstawienie zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) konieczne jest zmniejszenie dawki.

Istnieją niewystarczające doświadczenia ze stosowaniem leku Ubretid u dzieci i młodzieży.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ubretid

Przedawkowanie leku Ubretid może prowadzić do wystąpienia „przełomu cholinergicznego”, który charakteryzuje się przede wszystkim wyraźnym osłabieniem mięśniowym (lub zwiększeniem osłabienia mięśniowego u chorych na miastenię). Jeżeli sytuacja ta nie zostanie rozpoznana, może dojść do zagrażającego życiu porażenia mięśniówki układu oddechowego. Innymi możliwymi objawami przedawkowania są: obniżenie ciśnienia tętniczego, skurcz mięśniówki układu oddechowego (skurcz oskrzeli), zwolnienie rytmu serca i paradoksalnie przyspieszenie rytmu serca.

Pominięcie zażycia leku Ubretid

W przypadku przyjęcia za mało o jedną tabletkę leku Ubretid, nie należy stosować za następnym razem dawki większej niż zalecana w celu uzupełnienia tej pominiętej.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ubretid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

W ocenie działań niepożądanych stosowano następujące kryteria częstości występowania:

bardzo często:

u więcej niż 1 na 10 leczonych

często:

u mniej niż 1 na 10, jednak u więcej niż 1 na 100 leczonych

niezbyt często:

u mniej niż 1 na 100, jednak u więcej niż 1 na 1000 leczonych

rzadko:

u mniej niż 1 na 1000, jednak u więcej niż 1 na 10 000 leczonych

bardzo rzadko:

u mniej niż 1 na 10 000 leczonych, w tym w pojedyncze przypadki

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ubretid?

Działania niepożądane leku Ubretid są zależne od dawki i są przede wszystkim wynikiem oddziaływania leku na autonomiczny układ nerwowy (działania muskarynowe), a rzadziej na mięśniówkę (działania nikotynowe). Działania niepożądane są często pierwszym objawem przedawkowania.

Muskarynowe działania niepożądane (można im zapobiec _poprzez równoczesne _podawanie atropiny lub substancji o _podobnym działaniu):

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często: biegunka, nudności, wymioty

często:    zwiększenie wydzielania śliny

niezbyt często: kurcze jelit, nadmierne nasilenie perystaltyki

Zaburzenia serca i naczyniowe bardzo często: zwolnienie rytmu serca niezbyt często: obniżenie ciśnienia tętniczego

Szczególne znacznie ma działanie leku na układ krążenia w okresie po operacjach chirurgicznych. Często pojawia się zwolnienie rytmu serca, a w pojedynczych przypadkach może nawet wystąpić zatrzymanie krążenia.

Możliwe są reakcje paradoksalne (przyspieszenie rytmu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia niezbyt często: nadmierna produkcja śluzu w oskrzelach

rzadko:    duszność z powodu skurczów dróg oddechowych z nadmierną produkcją śluzu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej bardzo często: napady zwiększonej potliwości

Zaburzenia oka

Często:    zwężenie źrenic, nadmierne łzawienie

Nikotynowe działania niepożądane (nie można ich ograniczyć poprzez równoczesne podawanie atropiny lub substancji o _podobnym działaniu):

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

rzadko: drżenia mięśniowe, kurcze mięśniowe, utrudnienie połykania, osłabienie mięśniowe, w krańcowych przypadkach porażenie mięśniowe wskutek blokady nerwowo-mięśniowej, które należy zróżnicować diagnostycznie z objawami chorobliwego osłabienia siły mięśniowej lub zwiększonej nużliwości mięśni (miastenii).

U kobiet z przemijającym brakiem krwawień miesiączkowych (czynnościowym zanikiem miesiączki) stosowanie leku Ubretid może spowodować pojawienie się przypominających miesiączkę krwawień.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK UBRETID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i na blistrze.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Ubretid

-    Substancją czynną jest distygminy bromek. 1 tabletka zawiera 5 mg distygminy bromku.

-    Inne składniki leku to: magnezu stearynian, talk, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana i laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Ubretid i co zawiera opakowanie

Białe, obustronnie płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami i rowkami umożliwiającymi dzielenie na 4 części po jednej stronie oraz oznakowaniem „UB5,0” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie połowy.

Wielkości opakowań: po 20 i 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

Wytwórca

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Austria

Data zatwierdzenia ulotki: 02/2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zwłaszcza w przypadku domięśniowego podawania leku może być konieczne natychmiastowe podanie atropiny i zastosowanie leczenia przeciwwstrząsowego, w tym sztucznego oddychania. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Leku Ubretid nie należy łączyć z depolaryzującymi substancjami zwiotczającymi mięśnie, ponieważ wiąże się to ze wzajemnym wzmocnieniem działania stosowanych leków (oddziaływania synergistyczne). Lek nadaje się wyłącznie do znoszenia działania niedepolaryzujących substancji zwiotczających mięśnie, przy czym w przypadku przedawkowania pochodnych kurary nie należy znacznie przekraczać zalecanego dawkowania.

W przypadku równoczesnego podawania leku Ubretid z siarczanem atropiny (w celu zmniejszenia muskarynowych działań niepożądanych) należy zachować ostrożność, ponieważ atropina może zamaskować występowanie początkowych objawów przedawkowania.

Interakcje z innymi lekami

Leki cholinolityczne, takie jak atropina i leki o działaniu podobnym do atropiny, oraz niektóre leki psychotropowe, takie jak trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, lit i leki antyhistaminowe, antagonizują działania muskarynowe leku Ubretid, w większości nie wywierając wpływu na jego działania nikotynowe.

Lek Ubretid antagonizuje działanie leków zwiotczających mięśnie z grupy pochodnych kurary (należy go odstawić przed operacjami chirurgicznymi).

Lek Ubretid może wydłużać działanie depolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np. suksametonium lub dekametonium), w związku z czym nie należy go łączyć z tymi lekami.

Równoczesne stosowanie leku Ubretid z dipirydamolem powoduje osłabienie działania leczniczego leku Ubretid.

Leki antyarytmiczne, takie jak chinidyna, prokainamid, propafenon lub leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, ze względu na ich właściwości parasympatykolityczne, osłabiają działanie leku Ubretid.

Glikokortykosteroidy mogą osłabiać działanie leku Ubretid. Zwłaszcza u pacjentów z miastenią może się to wiązać z koniecznością zwiększenia dawkowania leku Ubretid, co jednak zwiększa równocześnie ryzyko wystąpienia przełomu cholinergicznego.

Ponieważ leki cholinergiczne nasilają działanie inhibitorów esterazy, zawartych m.in. w wielu środkach owadobójczych, w przypadku pacjentów narażonych na kontakt z tego typu substancjami należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia tego typu interakcji.

Równoczesne stosowanie leku Ubretid i innych bezpośrednich lub pośrednich parasympatykomimetyków może spowodować wystąpienie przełomu cholinergicznego u pacjentów z miastenią.

U pacjentów leczonych wcześniej lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne możliwe są przypadki długotrwałej bradykardii i znacznego niedociśnienia tętniczego.

Szereg antybiotyków z grupy aminoglikozydów (przede wszystkim streptomycyna, neomycyna, kanamycyna) może powodować zaburzenia przenoszenia impulsów nerwowo-mięśniowych u chorych na miastenię. Z tego powodu może być u nich konieczne zwiększenie dawkowania.

Postępowanie przy przedawkowaniu

Postępowanie przy przedawkowaniu polega na natychmiastowym odstawieniu leku Ubretid i powolnym podawaniu dożylnym odtrutki atropiny (w dawce 0,5 - 1 mg, ewentualnie do 2 mg

siarczanu atropiny podskórnie, w przypadku ciężkich reakcji domięśniowo lub dożylnie). Zależnie od częstości tętna, dawkę tę można w razie potrzeby powtarzać w odstępach 2-4 godzin.

Konieczna jest diagnostyka różnicowa przełomu cholinergicznego z bardzo podobnym pod względem objawów przełomem miastenicznym. Ten ostatni wymaga natychmiastowego podania lub zwiększenia dawek leku Ubretid.

Występowaniu objawów muskarynowych (nudności, zwiększenie wydzielania śliny, wymioty, biegunka, skurcze układu pokarmowego, zwiększenie parcia na mocz, łzawienie, zwężenie źrenic, nadmierna produkcja wydzieliny oskrzelowej, skurcze oskrzeli, zwiększone wydzielanie potu, znaczna bradykardia i obniżenie ciśnienia tętniczego) można zapobiec poprzez równoczesne stosowanie atropiny lub substancji o podobnym do niej działaniu.

Występowaniu objawów nikotynowych (objawów mięśniowych, takich jak drżenia mięśniowe, kurcze mięśniowe lub uczucie osłabienia, w krańcowych przypadkach stany porażenia mięśniowego) nie można zapobiec poprzez równoczesne stosowanie atropiny lub substancji o podobnym do niej działaniu.

7