+ iMeds.pl

Ulfamid 20 mgUlotka Ulfamid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulfamid, 20 mg, tabletki powlekane Ulfamid, 40 mg, tabletki powlekane

Famotidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ulfamid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ulfamid

3.    Jak stosować lek Ulfamid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ulfamid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ulfamid i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynną leku Ulfamid jest famotydyna, należąca do leków blokujących receptory histaminowe H2. Famotydyna zmniejsza zarówno kwaśność jak i objętość wydzielanego soku żołądkowego.

Wskazania do stosowania:

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy.

Zespół Zollingera-Ellisona.

Zapalenie przełyku wywołane refluksem żołądkowo-przełykowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ulfamid Kiedy nie stosować leku Ulfamid:

-    jeżeli pacjent ma uczulenie na famotydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów receptora H2Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia wrzodu żołądka, lekarz powinien wykluczyć chorobę nowotworową żołądka.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lekarz odpowiednio zmniejszy dawkę dobową leku. Istnieje możliwość wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej z innymi inhibitorami receptora histaminowego H2.

W przypadku długotrwałego leczenia dużymi dawkami lekarz zleci badania kontrolujące liczbę krwinek oraz czynność wątroby. W przypadku długotrwałej choroby wrzodowej, należy unikać nagłego odstawienia leku po ustąpieniu objawów.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Ulfamid u dzieci.

Ulfamid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Wchłanianie niektórych leków (np. ketokonazolu, itrakonazolu, atazanawiru, amoksycyliny, preparatów zawierających żelazo) zależy od kwaśności soku żołądkowego, zatem należy przyjmować lek Ulfamid co najmniej dwie godziny po przyjęciu tych leków.

Leki zobojętniające kwas solny w żołądku mogą zmniejszać wchłanianie famotydyny i prowadzić do zmniejszenia jej stężenia w osoczu, dlatego należy przyjmować lek Ulfamid 1 do 2 godzin przed przyjęciem leków zobojętniających kwas solny w żołądku. Należy unikać jednoczesnego stosowania probenecydu (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) i leku Ulfamid.

Równoczesne podawanie famotydyny i tolazoliny może zmniejszać skuteczność tolazoliny. Famotydyna nie zaburza działania leków zapobiegających krzepnięciu krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe), antypiryny, aminopiryny, teofiliny, fenytoiny, diazepamu i propranololu. Badania z udziałem pacjentów ustabilizowanych za pomocą leczenia fenprokumonem nie wykazały farmakokinetycznych interakcji z famotydyną ani też wpływu na farmakokinetyczne lub przeciwzakrzepowe działanie fenprokumonu.

Ulfamid z jedzeniem, piciem i alkoholem

Ulfamid można przyjmować niezależnie od posiłków.

Pokarm nie ma znaczącego wpływu na leczenie famotydyną.

Badania z zastosowaniem famotydyny nie wykazały zwiększenia oczekiwanego stężenia alkoholu we krwi po spożyciu alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać stosowania famotydyny lub karmienia piersią, gdyż famotydyna przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów podczas stosowania famotydyny wystąpiły działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i ból głowy. Należy poinformować pacjentów, że powinni unikać prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub wykonywania czynności wymagających wzmożonej uwagi, jeśli wystąpią u nich te objawy.

3. Jak stosować lek Ulfamid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować wieczorem, przed snem, popijając wodą. Podczas stosowania leku dwa razy na dobę, jedną dawkę należy zażyć rano, a drugą wieczorem, przed snem. Lek należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz, nawet w przypadku poprawy po kilku dniach leczenia.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy: 1 tabletka 40 mg przed snem, przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy: 1 tabletka 20 mg przed snem przez kilka miesięcy.

Zapalenie przełyku wywołane refluksem żołądkowo-przełykowym: 1 tabletka 20 mg lub 40 mg (w

zależności od stopnia ciężkości choroby) dwa razy na dobę, przez 6 do 12 tygodni.

Zespół Zollingera-Ellisona: dawka początkowa to 1 tabletka 20 mg co 6 godzin. Dawka początkowa jest większa w przypadku stosowania innych inhibitorów receptorów histaminowych H2 przed rozpoczęciem przyjmowania famotydyny. Dawkę należy zwiększać stopniowo, zgodnie ze wskazówkami lekarza, aż do uzyskania optymalnego działania leku. W razie ciężkich dolegliwości, należy stosować dawkę nie większą niż 160 mg famotydyny co 6 godzin.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się podawanie famotydyny w dawce 20 mg na dobę lub 20 do 40 mg co 36 lub 48 godzin.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Ulfamid u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ulfamid

W razie zastosowania zbyt dużej dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Ulfamid

W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora kolejnej dawki, należy ją zażyć, z pominięciem dawki opuszczonej, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    ból głowy, zawroty głowy,

-    zaparcia, biegunka.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    jadłowstręt,

-    zaburzenia smaku,

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności i (lub) wymioty, ból lub wzdęcie brzucha, wzdęcia z oddawaniem wiatrów,

-    wsypka, świąd, pokrzywka,

-    zmęczenie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    leukopenia (zmniejszenie liczby białych    krwinek), trombocytopenia (zmniejszenie liczby

płytek krwi), neutropenia (nieprawidłowo mała liczba pewnego rodzaju krwinek białych -neutrofili), agranulocytoza (duże zmniejszenie liczby białych krwinek), pancytopenia (zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi),

-    ciężkie reakcje alergiczne,

-    odwracalne zaburzenia psychiczne, w tym depresja, zaburzenia lękowe, pobudzenie, dezorientacja, splątanie i omamy; bezsenność; zmniejszenie libido,

-    napady padaczkowe; drgawki toniczno-kloniczne (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek), parestezje, senność,

-    blok przedsionkowo-komorowy przy podaniu dożylnym antagonistów receptora H2,

-    śródmiąższowe zapalenie płuc, czasami    zakończone    zgonem,

-    zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna,

-    łysienie, zespół Stevensa-Johnsona (ciężka reakcja skórna charakteryzująca się wystąpieniem gorączki oraz ciężkiej wysypki z tworzeniem się pęcherzy na błonach śluzowych) / martwica toksyczno-rozpływna naskórka (ciężka reakcja skórna charakteryzująca się występowaniem dużych wiotkich pęcherzy na plamach rumieniowych, zwłaszcza w miej scach narażonych na ucisk, które szybko pękają, w wyniku czego tworzą się rozległe nadżerki) czasami zakończone zgonem,

-    bóle stawów, kurcze mięśni,

-    impotencja,

-    ucisk w klatce piersiowej.

Jeśli jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych pojawią się po przyjęciu leku Ulfamid, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku oraz skontaktować się z lekarzem: obrzęk rąk lub twarzy, warg, języka i (lub) gardła (oraz świszczący oddech lub trudności w połykaniu) lub wysypka o charakterze pokrzywki lub ciężkie reakcje skórne (zgłaszane bardzo rzadko w przypadku leków z tej grupy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ulfamid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ulfamid

-    Substancją czynną leku jest famotydyna. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg lub 40 mg famotydyny.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Ulfamid i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane

Opakowania: 10, 20 i 30 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Ulfamid

Charakterystyka Ulfamid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ulfamid, 20 mg, tabletki powlekane Ulfamid, 40 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg lub 40 mg famotydyny (Famotidinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy.

Zespół Zollingera-Ellisona.

Zapalenie przełyku wywołane refluksem żołądkowo-przełykowym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

40 mg przed snem, przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy 20 mg przed snem, przez kilka miesięcy.

Zapalenie przełyku wywołane refluksem żołądkowo-przełykowym

20 mg lub 40 mg (w zależności od stopnia ciężkości choroby) dwa razy na dobę, przez 6 do 12 tygodni.

Zespół Zollingera-EHisona

Dawka początkowa to 20 mg, co 6 godzin. Dawka początkowa jest większa w przypadku stosowania innych inhibitorów receptorów histaminowych H2 przed rozpoczęciem przyjmowania famotydyny. Dawkę należy zwiększać stopniowo, aż do uzyskania optymalnego działania leku. Największe dawki famotydyny stosowane przez pacjentów w ciężkich przypadkach wynosiły do 160 mg, podawane co 6 godzin.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jeśli klirens kreatyniny wynosi poniżej 10 ml/min, lub jeśli stężenie kreatyniny w surowicy krwi przekracza 265 pmol/l, zaleca się podawanie famotydyny w dawce 20 mg na dobę lub 20 do 40 mg odpowiednio co 36 lub 48 godzin. Jeśli klirens kreatyniny wynosi poniżej 30 ml/min, należy ostrożnie dobierać dawkę.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności famotydyny u dzieci.

Sposób podawania Podanie doustne

Produkt leczniczy działa najskuteczniej, jeśli przyjmowany jest wieczorem, przed snem. Podczas stosowania famotydyny dwa razy na dobę, jedną dawkę należy zażyć rano, a drugą wieczorem, przed snem.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Znana nadwrażliwość na inne leki z grupy antagonistów receptora H2, ponieważ w przypadku stosowania antagonistów receptora H2 zgłaszano występowanie nadwrażliwości krzyżowej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nowotwór żołądka

Przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z owrzodzeniem żołądka należy wykluczyć jego nowotworowy charakter. Ustąpienie objawów związanych z owrzodzeniem żołądka podczas leczenia produktem leczniczym Ulfamid nie wyklucza ich nowotworowego charakteru.

Zaburzenia, czynności nerek

Ponieważ famotydyna wydalana jest głównie przez nerki, należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku, gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, należy rozważyć zmniejszenie dawki dobowej (patrz punkt 4.2.).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem famotydyny u pacjentów w podeszłym wieku nie obserwowano zwiększenia częstości występowania lub rodzaju działań niepożądanych związanych z famotydyną. Nie ma konieczności zmiany dawki tylko ze względu na wiek pacjenta.

Ogólne

Istnieje możliwość wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej z innymi inhibitorami receptora histaminowego H2.

W przypadku długotrwałego leczenia dużymi dawkami famotydyny zaleca się kontrolowanie liczby krwinek oraz czynności wątroby.

W długotrwałej chorobie wrzodowej, należy unikać nagłego odstawienia famotydyny po ustąpienia objawów.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji

Nie określono klinicznie istotnych interakcji.

Zmiana pH soku żołądkowego może wpływać na biodostępność niektórych leków, powodując zmniejszenie wchłaniania atazanwiru.

Wchłanianie niektórych leków (np. ketokonazolu, itrakonazolu, amoksycyliny, preparatów żelaza) zależy od kwaśności soku żołądkowego. Famotydyna zmniejsza kwaśność soku żołądkowego, zatem należy ją przyjmować co najmniej dwie godziny po przyjęciu tych leków.

Leki zobojętniające kwas solny w żołądku mogą zmniejszać wchłanianie famotydyny i prowadzić do zmniejszenia jej stężenia w osoczu, dlatego należy przyjmować famotydynę 1 do 2 godzin przed przyjęciem leków zobojętniających kwas solny w żołądku. Probenecyd może opóźniać wydalanie famotydyny. Należy unikać jednoczesnego stosowania probenecydu i famotydyny.

Należy unikać przyjmowania sukralfatu w ciągu 2 godzin od przyjęcia famotydyny.

Równoczesne podawanie innych inhibitorów receptora H2 może znacznie zmniejszać skuteczność tolazoliny. Chociaż dotąd nie potwierdzono istnienia interakcji pomiędzy famotydyną i tolazoliną, jest ona prawdopodobna, toteż należy sprawdzić skuteczność działania tolazoliny na początku oraz końcu równoczesnego stosowania obu leków. Jeśli skuteczność działania tolazoliny ulega zmniejszeniu, jej dawkę należy ostrożnie zwiększyć lub zaprzestać podawania famotydyny.

Pokarm nie ma znaczącego wpływu na leczenie famotydyną.

Famotydyna nie wchodzi w interakcje z lekami metabolizowanymi przez układ cytochromu P-450, dlatego nie zaburza metabolizmu doustnych leków przeciwzakrzepowych (warfaryny), antypiryny, aminopiryny, teofiliny, fenytoiny, diazepamu i propranololu.

Badania przy zastosowaniu zieleni indocyjaninowej jako wskaźnika wątrobowego przepływu krwi i (lub) ekstrakcji wątrobowej nie wykazały znaczących zmian.

Badania z udziałem pacjentów ustabilizowanych za pomocą leczenia fenprokumonem nie wykazały farmakokinetycznych interakcji z famotydyną ani też wpływu na farmakokinetyczne lub przeciwzakrzepowe działanie fenprokumonu.

Dodatkowo badania z zastosowaniem famotydyny nie wykazały zwiększenia oczekiwanego stężenia alkoholu we krwi po spożyciu alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania famotydyny u kobiet w ciąży.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Ulfamid w czasie ciąży, dlatego też może on być stosowany w ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Lekarz przed podjęciem decyzji o stosowaniu produktu leczniczego Ulfamid w czasie ciąży, powinien rozważyć potencjalny stosunek korzyści do ryzyka wynikający ze stosowania famotydyny.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać stosowania famotydyny lub karmienia piersią, gdyż famotydyna przenika do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U niektórych pacjentów podczas stosowania famotydyny wystąpiły działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i ból głowy. Należy poinformować pacjentów, że powinni unikać prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub wykonywania czynności wymagających wzmożonej uwagi, jeśli wystąpią u nich te objawy (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy Ulfamid jest na ogół dobrze tolerowany.

-    Bardzo często (> 1/10)

-    Często (> 1/100 do <1/10)

-    Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100)

-    Rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000)

-    Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia;

trombocytopenia;

neutropenia;

agranulocytoza;

pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, obrzęk oczodołu)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

odwracalne zaburzenia psychiczne, w tym depresja, zaburzenia lękowe, pobudzenie, dezorientacja, splątanie i omamy; bezsenność; zmniej szenie libido

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy; zawroty głowy

zaburzenia smaku

napady padaczkowe; drgawki toniczno-kloniczne (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek); parestezje; senność

Zaburzenia serca

blok przedsionkowo-komorowy przy podaniu dożylnym antagonistów receptora H2

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

śródmiąższowe zapalenie płuc, czasami zakończone zgonem

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, zaparcia

suchość błony śluzowej jamy ustnej; nudności i (lub) wymioty; ból lub wzdęcia brzucha; wzdęcia z oddawaniem wiatrów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zaburzenia aktywności

enzymów

wątrobowych;

zapalenie wątroby;

żółtaczka

cholestatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd pokrzywka

łysienie; zespół Stevensa-

Johnsona/martwica

toksyczno-rozpływna naskórka czasami zakończone zgonem

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

ból stawów; kurcze mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

Zaburzenia ogólne oraz stany w miejscu podania

zmęczenie

ucisk w klatce piersiowej

Działania niepożądane - nieustalony związek przyczynowo-skutkowy

Rzadko zgłaszano przypadki ginekomastii, jednakże w kontrolowanych badaniach klinicznych częstość występowania nie była większa niż w grupie placebo.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 E-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Działania niepożądane przy przedawkowaniu są podobne to działań niepożądanych obserwowanych w czasie zwykłego doświadczenia klinicznego (patrz punkt. 4.8).

Pacjenci z zespołem Zollingera-Ellisona tolerowali dawki do 800 mg/dobę podawane przez ponad rok bez wystąpienia znaczących działań niepożądanych.

Postępowanie przy przedawkowaniu

Po przyjęciu zbyt dużej dawki, pacjent powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Zalecane postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje usunięcie niewchłoniętego leku z przewodu pokarmowego, nadzór kliniczny oraz leczenie podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie wrzodowej oraz w chorobie refluksowej przełyku, antagoniści receptora H 2; kod ATC: A02BA03.

Mechanizm działania

Famotydyna wiąże się w sposób swoisty i odwracalny z receptorami histaminowymi H2, w sposób kompetycyjny zapobiegając działaniu histaminy oraz hamując podstawowe i stymulowane wydzielanie kwasu solnego i pepsyny; w efekcie objętość i kwaśność soku żołądkowego ulegają redukcji.

Podobnie jak w przypadku innych leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego, famotydyna może powodować łagodną i odwracalną hipergastrynemię. Famotydyna nie wpływa na działanie receptorów H histaminowych.

Działanie pojedynczej dawki famotydyny utrzymuje się przez 12 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie i dystrybucja

Po podaniu doustnym famotydyny wchłania się 40% do 45% dawki. Wpływ pokarmu na biodostępność leku jest nieznaczny. Maksymalne stężenie famotydyny w osoczu występuje po upływie 1 do 3,5 godzin od chwili jej przyjęcia oraz jest proporcjonalne do dawki.

Famotydyna ulega związaniu z białkami osocza w 16%. Pozorna objętość dystrybucji wynosi

1.2    l/kg mc. Famotydyna przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko, a także przenika do mleka matki.

Metabolizm

Famotydyna jest metabolizowana w wątrobie.

Eliminacja.

Famotydyna jest wydalana w 20% do 40% po podaniu doustnym w postaci niezmienionej z moczem, reszta jest wydalana z kałem. Niewielka ilość famotydyny pojawia się w moczu w postaci nieaktywnego metabolitu. Okres półtrwania u zdrowych ochotników wynosi około 3 godzin; u pacjentów z niewydolnością nerek może ulec znacznemu wydłużeniu.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz dzieci i młodzież

Parametry farmakokinetyczne u zdrowych pacjentów w podeszłym wieku oraz u dzieci nie różnią się znacząco od parametrów u osób dorosłych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane podczas konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa, toksyczności powtarzanych dawek, toksyczności genetycznej, potencjalnego działania rakotwórczego czy toksycznego wpływu na reprodukcję, nie stanowią szczególnego ryzyka dla człowieka.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano toksycznego działania famotydyny, nawet po doustnym podaniu bardzo dużych dawek. Wartość LD 50 u myszy i szczurów wynosiła w przybliżeniu 8000 mg/kg mc. lub więcej; natomiast u psów wynosiła 6000 mg/kg mc.

Po długotrwałym podawaniu dużych dawek (do 2000 mg/kg mc. dobę), u szczurów nie obserwowano żadnych toksycznych działań lub jedynie minimalne. Duże dawki nie miały również wpływu na reprodukcję u szczurów. Nie stwierdzono bezpośredniego wpływu fetotoksycznego u królików po doustnym podawaniu famotydyny w dawkach do 500 mg/kg mc./dobę; samoistne poronienia obserwowano jednak u niektórych samic, u których spożycie pokarmu było ograniczone.

Nie ma dowodów na rakotwórcze lub mutagenne działanie leku u myszy i szczurów otrzymujących duże dawki famotydyny.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna

Skrobia kukurydziana Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Glikol propylenowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Aluminium/PVC/PVDC, w tekturowym pudełku Opakowania: 10, 20 i 30 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ulfamid, 20 mg: pozwolenie nr R/2732 Ulfamid, 40 mg: pozwolenie nr R/2862

9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Ulfamid, tabletki powlekane, 20 mg

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.06.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 201.01.2014 r.

Ulfamid, tabletki powlekane, 40 mg

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.06.1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.01.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Ulfamid