+ iMeds.pl

Ultra-technekow fm generator radionuklidu (99Mo/99mTc) o aktywności macierzystego radionuklidu (99Mo): 2,15; 4,30; 6,45; 8,60; 10,75; 12,90; 17,20; 21,50; 25,80; 30,10; 34,40; 43,00 GBqUlotka Ultra-technekow fm

ULOTKA DLA PACJENTA

DRN 4329

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ultra-Technekow FM, generator radionuklidu (99Mo/99mTc)

Natrii pertechnetatis f9mTc) fissione formati solutio iniectabilis

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ultra-Technekow FM i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Ultra-Technekow FM

3.    Jak stosować Ultra-Technekow FM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ultra-Technekow FM

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST Ultra-Technekow FM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Ultra-Technekow FM jest stosowany do wykonywania badań różnych części ciała, takich jak:

•    tarczyca,

•    gruczoły ślinowe,

•    występowanie tkanki żołądka w lokalizacji odbiegającej od normy (uchyłek Meckela),

•    mózg,

•    serce i naczynia krwionośne,

•    krwawienie z żołądka i (lub) jelit,

•    przewody łzowe oczu.

Właściwym lekiem jest odpowiedni roztwór uzyskany z generatora radionuklidu zawierający substancję radioaktywną, z której możliwe jest uzyskanie innej substancji radioaktywnej. Uzyskana z generatora substancja może zostać zmieszana z substancją nie radioaktywną lub podawana osobno, a po podaniu do organizmu gromadzi się w określonych narządach.

Tę radioaktywną substancję można „sfotografować” stosując specjalną kamerę znajdującą się poza organizmem pacjenta. Na uzyskanym w ten sposób obrazie ocenia się rozkład substancji radioaktywnej w poszczególnych narządach i całym organizmie. Obraz taki zapewnia lekarzowi cenne informacje dotyczące budowy i czynności poszczególnych narządów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM Ultra-Technekow FM Kiedy nie stosować Ultra-Technekow FM

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na technet lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ultra-Technekow FM

Ten lek nie służy do radioterapii (leczenia z zastosowaniem promieniowania). Lekarz podejmie decyzję o podaniu pacjentowi tego leku, jedynie wtedy, gdy spodziewane korzyści przeważą nad ryzykiem.

Ultra-Technekow FM jest podawany przez specjalistów, którzy wezmą odpowiedzialność za wszelkie konieczne środki ostrożności.

Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczne jest podjęcie jakichkolwiek szczególnych środków ostrożności po zastosowaniu tego leku. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z lekiem, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o preparatach ziołowych.

Następujące leki mogą wpływać na wynik badania przeprowadzanego z zastosowaniem Ultra-Technekow FM:

   metotreksat, lek stosowany w leczeniu nowotworów, silnych zapaleń stawów i łuszczycy,

   atropina, stosowana np.:

-    do zmniejszania skurczów żołądka, jelit lub pęcherzyka żółciowego,

-    do zmniejszania wydzielania przez trzustkę,

-    w okulistyce,

-    przed podaniem znieczulenia,

-    do leczenia spowolnionego tętna lub

-    jako antidotum,

•    izoprenalina, lek stosowany do leczenia spowolnionego tętna,

•    leki przeciwbólowe.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Ciąża

Pacjentki będące w ciąży lub podejrzewające ciążę powinny powiadomić o tym lekarza. Lekarz zaleci stosowanie leku Ultra-Technekow FM w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy będzie to bezwzględnie konieczne, ponieważ lek ten może przynieść szkodę nienarodzonemu dziecku.

•    Karmienie piersią

Pacjentki powinny poinformować lekarza o karmieniu piersią. Lekarz może podjąć decyzję o opóźnieniu badania do chwili zakończenia karmienia piersią. Może także polecić pacjentce przerwanie karmienia piersią i odrzucenie wydzielanego w tym okresie mleka, aż do chwili, kiedy środek radioaktywny przestanie być obecny w organizmie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ultra-Technekow FM nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ Ultra-Technekow FM

Ultra-Technekow FM jest zawsze stosowany w warunkach szpitalnych lub zbliżonych do szpitalnych. Do jego podawania są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani członkowie personelu medycznego, którzy otrzymali szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się materiałami radioaktywnymi.

Lekarz podejmie decyzję o ilości zastosowanej substancji radioaktywnej z generatora Ultra-Technekow FM. Dawka ta zależy od zastosowanego badania.

Zostanie zastosowana możliwie jak najniższa dawka, zapewniająca odpowiednio wyraźne dane obrazowe. Zwykle dawka wynosi:

Przybliżona dawka u osób dorosłych i osób starszych wynosi:

•    2-925 MBq, w zastrzyku dożylnym lub w postaci kropli do oczu

(MBq jest jednostką stosowaną do pomiaru radioaktywności. Określa ona ilość materiału radioaktywnego.)

Dzieci w wieku poniżej 18 lat

W przypadku dzieci stosuje się dawki mniejsze, zależne od masy ciała lub pola powierzchni ich ciała. Metoda stosowania

Zwykle wystarczające jest wykonanie jednego zastrzyku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Ultra-Technekow FM

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ ten lek jest podawany pod nadzorem lekarza. Jednakże, gdyby doszło do przyjęcia większej dawki, lekarz zapewni odpowiednią terapię.

Picie dużej ilości płynów i możliwie jak najczęstsze oddawanie moczu pomaga w szybszym usuwaniu substancji radioaktywnej z organizmu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ultra-Technekow FM może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    reakcje alergiczne, którym mogą towarzyszyć następujące objawy:

-    wysypka skórna, świąd

-    pokrzywka

-    opuchnięcie w różnych miejscach, np. opuchnięcie twarzy

-    duszność

-    rumień

-    śpiączka

•    reakcje krążeniowe, którym mogą towarzyszyć następujące objawy:

-    gwałtowne bicie serca, spowolnione bicie serca

-    omdlenie

-    niewyraźne widzenie

-    zawroty głowy

-    ból głowy

-    nagłe zaczerwienienie

•    reakcje ze strony układu pokarmowego, którym mogą towarzyszyć następujące objawy:

-    wymioty

-    nudności

-    biegunka

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia, którym mogą towarzyszyć następujące objawy:

-    stan zapalny skóry

-    ból

-    opuchnięcie

-    rumień

•    z działaniem promieniowania związane jest powstawanie nowotworów oraz wad dziedzicznych, jednakże ryzyko ich wystąpienia jest bardzo małe, ponieważ w procedurach diagnostycznych stosowane są bardzo małe dawki substancji radioaktywnych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ Ultra-Technekow FM

Generator radionuklidu Ultra-Technekow FM musi być przechowywany za odpowiednią osłoną laboratoryjną.

Nie stosować Ultra-Technekow FM po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Personel szpitala zapewni przechowywanie w odpowiedniej temperaturze, poniżej 25°C.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Ultra-Technekow FM

•    Substancją czynną leku jest radioaktywny technet [99mTc] w postaci roztworu nadtechnecjanu sodu. Dostarczany jest system (generator) zawierający molibden [99Mo], z którego można uzyskać radioaktywny technet [99mTc] i zebrać go w fiolce. System taki może zawierać różne dawki radioaktywności, w zakresie od 2150 do 43000 MBq. Dokładna dawka promieniowania zależy od ogólnej aktywności systemu (generatora) oraz ilości mililitrów płynu zebranego z systemu.

•    Ponadto lek zawiera: glinu tlenek, molibdenu trójtlenek, wodę do wstrzykiwań i sodu chlorek.

Jak wygląda Ultra-Technekow FM i co zawiera opakowanie

Ultra-Technekow FM jest generatorem zawierającym kolumnę wypełnioną tlenkiem glinu, na którym zaadsorbowany jest molibden [99Mo]. Znajdujący się za ołowianą osłoną generator jest umieszczony w zamkniętej puszce.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3 1755 Le Petten Holandia

Data zatwierdzenia ulotki

5

Ultra-Technekow FM

Charakterystyka Ultra-technekow fm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ultra-Technekow FM, generator radionuklidu (99Mo/99mTc).

2.    SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Radionuklid, technet (99mTc) powstaje w generatorze molibdenowo-technetowym (99Mo/99mTc) i ulega rozpadowi, emitując promieniowanie gamma o średniej energii 141 keV. Jego okres półtrwania wynosi 6,02 godzin. Uwzględniając okres półtrwania technetu (99Tc), wynoszący 2,13 x 105 lat, można uznać 99mTc za pozornie stabilny. Sterylny generator zawiera izotop macierzysty 99Mo, zaadsorbowany na tlenku glinu wypełniającym kolumnę generatora. Izotop 99Mo znajdujący się w kolumnie jest w stanie równowagi z powstającym izotopem potomnym 99mTc. Dostarczane generatory mają następujące aktywności macierzystego radionuklidu 99Mo, w ściśle określonym czasie odniesienia:

GBq

GBq

2,15

17,20

4,30

21,50

6,45

25,80

8,60

30,10

10,75

34,40

12,90

43,00

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Generator radionuklidu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Sterylny eluat z generatora, nadtechnecjan (99mTc) sodu może być stosowany jako odczynnik do znakowania zestawów do sporządzenia produktów radiofarmaceutycznych używanych w diagnostyce obrazowej, lub podawany bezpośrednio in vivo.

A. Podawany dożylnie, sterylny eluat nadtechnecjanu (99mTc) sodu jest wykorzystywany jako środek diagnostyczny w następujących badaniach:

•    Scyntygrafia tarczycy: bezpośrednie badanie obrazowe i pomiar wychwytu znacznika przez tarczycę, w celu uzyskania informacji o wielkości, lokalizacji, obecności guzów i czynności tego gruczołu, w chorobach tarczycy.

•    Scyntygrafia gruczołów ślinowych: ocena czynności ślinianek i drożności ich przewodów.

• Lokalizacja ektopowej błony śluzowej żołądka: wykrywanie uchyłka Meckela.

Scyntygrafia mózgu: identyfikacja miejsc uszkodzenia bariery krew-mózg spowodowanego przez nowotwór, zawał, krwawienie lub obrzęk, jeśli nie są dostępne inne metody.

B.    W przypadku stosowania połączonego z obróbką wstępną ze środkiem redukującym, mającą na celu uzyskanie erytrocytów znakowanych technetem (99mTc):

   Scyntygrafia serca i naczyń krwionośnych

-    angiokardioscyntygrafia:

*    ocena frakcji wyrzutowej komór serca

*    ocena całkowitej lub miejscowej ruchomości ścian mięśnia sercowego

*    analiza fazowa kurczliwości mięśnia sercowego

-    obrazowanie perfuzji narządów lub malformacji naczyniowych.

•    Diagnostyka i lokalizacja utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego

C.    Po wkropleniu porcji sterylnego eluatu nadtechnecjanu (99mTc) sodu do oka:

•    Scyntygrafia przewodu łzowego: ocena drożności przewodów łzowych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Eluat nadtechnecjanu (99mTc) sodu jest podawany dożylnie w aktywnościach o znacznej zmienności, zależnie od oczekiwanej informacji klinicznej oraz stosowanego sprzętu. Uzasadnione może być podanie innych dawek. Należy wziąć pod uwagę, że w każdym kraju lekarze są zobowiązani do przestrzegania określonych referencyjnych poziomów diagnostycznych oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. W przypadku niektórych wskazań konieczne może być zastosowanie wstępnej terapii produktami leczniczymi blokującymi tarczycę lub środkami redukującymi. Poniżej podano zalecane aktywności:

Dorośli i osoby starsze:

•    Scyntygrafia tarczycy: 18,5-80 MBq

Scyntygrafia wykonywana w 20 minut po podaniu dożylnym.

•    Scyntygrafia gruczołów ślinowych: 40 MBq

Scyntygrafia przeprowadzana niezwłocznie po podaniu dożylnym, w regularnych odstępach czasu, do 15 minut.

•    Scyntygrafia uchyłka Meckela: 400 MBq

Scyntygrafia przeprowadzana niezwłocznie po podaniu dożylnym, w regularnych odstępach czasu, do 30 minut.

•    Scyntygrafia mózgu: 370-800 MBq

Wykonuje się szybkie obrazy sekwencyjne niezwłocznie, w ciągu pierwszej minuty, po podaniu dożylnym znacznika a obrazy statyczne w 1 do 4 godzin później. Tarczycę i sploty naczyniowe mózgu należy zablokować, aby uniknąć nieswoistego wychwytu 99mTc.

•    Scyntygrafia serca i naczyń krwionośnych: 740-925 MBq

Erytrocyty są znakowane in vivo lub in vitro przez poddanie ich wcześniejszemu działaniu środka redukującego. Obrazy dynamiczne wykonuje się w okresie pierwszej minuty po podaniu dożylnym, a następnie wykonuje się zwykłe obrazy w okresie 30 minut.

•    Krwawienie z układu pokarmowego: 740-925 MBq

Erytrocyty są znakowane in vivo lub in vitro przez poddanie ich wcześniejszemu działaniu środka redukującego. Obrazy dynamiczne wykonuje się w okresie pierwszej minuty po podaniu dożylnym, a następnie wykonuje się zwykłe obrazy w odpowiednich odstępach czasu przez okres do 24 godzin.

Scyntygrafia przewodu łzowego: 2-4 MBq do każdego oka

Zakrapia się oko i wykonuje obrazy dynamiczne w czasie 2 minut, a następnie obrazy statyczne w odpowiednich odstępach czasu, w okresie 20 minut.

Dzieci i młodzież

Radioaktywność dawki podawanej dzieciom należy obliczyć na podstawie masy iub powierzchni ciała dziecka i dawki radioaktywności zalecanej dia osób dorosłych. Jednakże, według zaleceń Paediatric Risk Group of the European Association of Nuclear Medicine (EANM) radioaktywność dawki podawanej dzieciom jest obliczana na podstawie masy ciała według przedstawionej poniżej tabeli.

Część dawki dorosłego pacjenta:

3 kg

= 0,1

4 kg =

0,14

6 kg =

0,19

8 kg =

0,23

10 kg =

0,27

12 kg

= 0,32

14 kg =

0,36

16 kg =

0,40

18 kg =

0,44

20 kg

0,46

22 kg

= 0,50

24 kg =

0,53

26 kg =

0,56

28 kg =

0,58

30 kg

0,62

32 kg

= 0,65

34 kg =

0,68

36 kg =

0,71

38 kg =

0,73

40 kg

0,76

42 kg

= 0,78

44 kg =

0,80

46 kg =

0,82

48 kg =

0,85

50 kg

0,88

52-54

kg = 0,90

56-58 kg = 0,92

60-62 kg = 0,96

64-66 kg = 0,98

68 kg =

0,99

W przypadku bardzo małych dzieci (do 1 roku) konieczne jest zastosowanie minimalnej dawki równej 20 MBq (10 MBq w przypadku scyntygrafii tarczycy) do podania bezpośredniego lub dawki równej 80 MBq do znakowania erytrocytów, aby możliwe było uzyskanie danych obrazowych o wystarczającej jakości.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ten radiofarmaceutyczny produkt leczniczy może być odbierany, stosowany i podawany wyłącznie przez upoważniony personel. Zgoda na jego posiadanie, przechowywanie, przekazywanie i usuwanie zależy od obowiązujących licencji i przepisów wydawanych przez odnośne władze.

Radiofarmaceutyki przeznaczone do podawania pacjentom powinny być przygotowywane przez użytkownika w taki sposób, który spełnia wymagania zarówno bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy stosować odpowiednie zasady aseptyki, zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczącymi produktów leczniczych.

Podczas scyntygrafii mózgu, nadtechnecjan może być wychwytywany przez splot naczyniówkowy, co może prowadzić do mylnej interpretacji uzyskanego wyniku jako uszkodzenie bariery krew-mózg (wynik fałszywie dodatki). Aby uniknąć uzyskiwania takich wyników fałszywie dodatnich oraz zminimalizować napromienienie poprzez ograniczenie gromadzenia się nadtechnecjanu w tarczycy i śliniankach, przed rozpoczęciem scyntygrafii mózgu należy podać pacjentowi nadchloran potasu (patrz także punkt 5.2). W przypadku przeprowadzania scyntygrafii przewodów łzowych należy także przeprowadzić blokadę tarczycy i ślinianek nadchloranem potasu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z produktami leczniczymi opisywano w przypadku scyntygrafii mózgu, podczas której może dochodzić do zwiększonego wychwytu (99mTc)-nadtechnecjanu przez ściany komór mózgu, w wyniku zapalenia komór wywołanego przez metotreksat. W przypadku badań obrazowych jamy brzusznej produkty lecznicze takie, jak atropina, izoprenalina i przeciwbólowe produkty lecznicze mogą powodować opóźnienie opróżniania żołądka i zwłokę w dystrybucji (99mTc)-nadtechnecjanu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wykazano, że 99mTc (jako wolny nadtechnecjan) przechodzi przez barierę łożyskową.

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutycznych produktów leczniczych kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. Każda kobieta, u której nie pojawiło się jedno miesiączkowanie, musi być uznana za będącą w ciąży, do momentu, gdy ciąża zostanie potwierdzona lub wykluczona. W razie jakiejkolwiek niepewności, szczególnie ważnym jest, aby narażenie na działanie promieniowania było jak najmniejsze, wystarczające do uzyskania pożądanych informacji klinicznych. Należy rozważyć zastosowanie technik alternatywnych, w których nie jest wykorzystywane promieniowanie jonizujące.

Procedury z zastosowaniem radionuklidów wykonywane na kobiecie ciężarnej obejmują także dawki promieniowania, przy których narażony jest płód. W okresie ciąży należy przeprowadzać jedynie bezwzględnie niezbędne badania, jeśli oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko, na jakie narażona jest matka i płód.

Podanie dawki wynoszącej 800 MBq nadtechnecjanu (99mTc) sodu pacjentce powoduje pochłonięcie przez macicę dawki równej 6,5 mGy. Po uprzednim podaniu pacjentce środka blokującego, podanie dawki wynoszącej 800 MBq nadtechnecjanu (99mTc) sodu powoduje pochłonięcie przez macicę dawki równej 4,8 mGy. Podanie dawki równej 925 MBq 99mTc w postaci znakowanych erytrocytów powoduje pochłonięcie przez macicę dawki równej 3,6 mGy. Dawki przekraczające 0,5 mGy należy uznać za potencjalnie szkodliwe dla płodu.

Karmienie piersią

Przed podaniem radiofarmaceutycznego produktu leczniczego kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć, czy badanie diagnostyczne można opóźnić do chwili, kiedy kobieta zakończy karmienie piersią. Należy dokonać wyboru najodpowiedniejszego radiofarmaceutycznego produktu leczniczego. Jeśli podanie produktu uznane zostanie za niezbędne, należy na co najmniej 12 godzin przerwać karmienie piersią a porcje mleka narażone na działanie środka radiofarmaceutycznego należy odrzucić. Karmienie piersią można ponownie rozpocząć, gdy poziom aktywności w mleku nie będzie powodował narażenia dziecka na dawkę promieniowania przekraczającą 1 mSv.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ultra-Technekow FM nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Informacje dotyczące działań niepożądanych pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń. Donoszonymi typami reakcji były: reakcje anafilaktoidalne, wegetatywne, a także różnego rodzaju reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Nadtechnecjan (99mTc) sodu pochodzący z generatora Ultra-Technekow FM jest wykorzystywany do znakowania radioaktywnego różnorodnych związków. Te farmaceutyki charakteryzują się ogólnie większym potencjałem wywoływania działań niepożądanych, niż 99mTc. Z tego względu, zgłaszane działania niepożądane są raczej związane ze znakowanymi związkami, niż z samym 99mTc. Możliwe typy działań niepożądanych, występujących po dożylnym podaniu farmaceutyków znakowanych 99mTc, zależą od określonego, zastosowanego związku. Informacje na ten temat można uzyskać od producenta farmaceutyku, który poddawany jest znakowaniu.

Reakcje anafilaktoidalne:

Donoszono o występowaniu reakcji anafilaktoidalnych po dożylnym podaniu nadtechnecjanu 99mTc. Obejmują one różne objawy skórne i ze strony układu oddechowego, takie jak podrażnienie skóry, obrzęk lub bezdech.

Reakcje wegetatywne (zaburzenia układu nerwowego, żołądka i jelit):

Donoszono o występowaniu pojedynczych silnych reakcji wegetatywnych, jednakże, w większości donoszonych przypadków, działania wegetatywne obejmują reakcje ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności lub wymioty. Inne doniesienia dotyczą reakcji odnoszących się do wpływu nerwu błędnego na naczynia, takich jak ból głowy lub zawroty głowy. Uważa się, że oddziaływania wegetatywne są raczej związane ze środowiskiem wykonywania badania, niż z technetem (99mTc), w szczególności u pacjentów odczuwających lęk.

Zaburzenia ogólnoustrojowe i dotyczące miejsca podania leku

W innych doniesieniach opisywano miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Reakcje takie są związane z wynaczynieniem materiału radioaktywnego podczas jego wstrzykiwania. Donoszone reakcje dotyczą objawów od miejscowego obrzęku do zapalenia tkanki łącznej. Zależnie od podanej dawki radioaktywności oraz znakowanego związku, rozległe wynaczynienie może powodować konieczność zastosowania leczenia chirurgicznego.

W poniższej tabeli zebrano typy obserwowanych reakcji oraz towarzyszące im objawy. Ze względu na fakt, że analiza mogła obejmować wyłącznie doniesienia spontaniczne, nie jest możliwe wskazanie częstości.

Działania niepożądane uporządkowane wg układów i narządów

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana1 2: reakcje anafilaktoidalne (np. bezdech, śpiączka, pokrzywka, rumień, wysypka, świąd, obrzęk w różnych lokalizacjach, np. obrzęk twarzy)

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana2: reakcje związane z wpływem nerwu błędnego na naczynia (np. omdlenie, częstoskurcz, rzadkoskurcz, ból głowy, niewyraźne widzenie, nagłe zaczerwienienie)

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana2: wymioty, nudności, biegunka

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkt radiofarmaceutyczny do diagnostyki, kod ATC: V09F X01. Nie obserwowano aktywności farmakologicznej w zakresie dawek podawanych w celach diagnostycznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Jon nadtechnecjanowy charakteryzuje się podobną dystrybucją biologiczną, co jod i jony nadchloranowe, gromadząc się przejściowo w gruczołach ślinowych, splotach naczyniowych mózgu, żołądku (błonie śluzowej żołądka) oraz tarczycy, z których ulega uwolnieniu w niezmienionej postaci. Jon nadtechnecjanowy wykazuje także tendencję do gromadzenia się w obszarach zwiększonego unaczynienia, lub tam, gdzie przepuszczalność naczyń odbiega od normy, w szczególności gdy uprzednie podanie środków blokujących hamuje jego wychwyt przez struktury gruczołowe. 99mTc nie występuje selektywnie w płynie mózgowo-rdzeniowym. Po podaniu dożylnym, (99mTc)-nadtechnecjan ulega dystrybucji w układzie naczyniowym, z którego usuwany jest zgodnie z trzema zasadniczymi mechanizmami.

•    Szybkie usuwanie, zależne od równowagi dyfuzji w płynie tkankowym.

•    Usuwanie o pośrednim tempie, zależne od stężenia nadtechnecjanu w tkankach gruczołowych, głównie w tarczycy, śliniankach i gruczołach dna żołądka, w których występuje mechanizm pompy jonowej.

•    Powolne usuwanie, za pośrednictwem filtracji kłębuszkowej w nerkach, zależne od tempa wydzielania moczu.

Klirens osoczowy charakteryzuje się czasem półtrwania wynoszącym w przybliżeniu 3 godziny. Wydalanie w okresie pierwszych 24 godzin po podaniu odbywa się głównie z moczem (około 25%). Wydalanie z kałem następuje po kolejnych 48 godzinach. Około 50% podanej aktywności zostaje wydalone w ciągu pierwszych 50 godzin. Gdy selektywny wychwyt (99mTc)-nadtechnecjanu przez struktury gruczołowe jest zahamowany przez podanie środków blokujących, wydalanie odbywa się tymi samymi drogami, lecz z większym klirensem nerkowym. Gdy (99mTc)-nadtechnecjan jest podawany po wcześniejszym zastosowaniu środków redukujących, takich jak medroniancyny, powodujących obciążenie erytrocytów cyną, około 95% podanej aktywności ulega wychwytowi przez erytrocyty, gdzie ulega wiązaniu. Niezwiązany (99mTc)-nadtechnecjan jest usuwany przez nerki. Radioaktywność w osoczu stanowi zwykle poniżej 5% aktywności stwierdzanej wewnątrz naczyń. Dalsze losy 99mTc są ściśle związane z losem znakowanych tym radionuklidem erytrocytów, i aktywność jest usuwana bardzo powoli. Uważa się jednak, że występuje pewien niski poziom usuwania aktywności z erytrocytów pozostających w krążeniu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest informacji dotyczących ostrej, podostrej lub przewlekłej toksyczności po podaniu dawki pojedynczej lub dawek powtarzanych. Dawka nadtechnecjanu (99mTc) sodu podawanego podczas klinicznych procedur diagnostycznych jest bardzo mała i, poza reakcjami alergicznymi, nie donoszono o występowaniu żadnych innych działań niepożądanych.

Toksyczny wpływ na reprodukcję. Pokonywanie bariery łożyska przez 99mTc z podanego dożylnie nadtechnecjanu (99mTc) sodu badano u myszy. Stwierdzono, że macica osobników ciężarnych zawiera aż 60% wstrzykniętej dawki 99mTc, jeśli wstrzyknięcie nie było poprzedzone wcześniejszym podaniem nadchloranu. Badania przeprowadzone na ciężarnych myszach w okresie ciąży, ciąży i laktacji oraz samej laktacji wykazały obecność zmian w potomstwie, obejmujących mniejszą masę ciała, brak owłosienia i bezpłodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Glinu tlenek Molibdenu trójtlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Dotychczas nie poznano żadnych niezgodności farmaceutycznych.

6.3    Okres ważności

Okres ważności tego produktu leczniczego wynosi 9 dni od daty kalibracji.

Eluat z generatora radionuklidu musi zostać zastosowany w okresie 8 godzin.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Zaleca się przechowywanie generatora za odpowiednią osłoną laboratoryjną.

Eluat z generatora radionuklidu należy przechowywać w lodówce (2°C -8°C). Przechowywanie musi odbywać się zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi materiałów radioaktywnych.

Wymagania dotyczące przechowywania i transportu:

Generator - nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, nie zmrażać.

Fiolki (Techne Vial i Sterile Vial) - nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

0,9% roztwór sodu chlorku (Ultra-Technekow FM Eluent) - nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Eluat z generatora - przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Generator

Opakowanie zawiera:

Generator + zestaw do elucji (7 fiolek podciśnieniowych + 1 fiolka do zabezpieczenia igły elucyjnej + 1 butelka zawierająca 100 ml 0,9 % roztworu sodu chlorku (Ultra-Technekow FM Eluent) + 7 wacików do dezynfekcji + 7 etykiet)

Rodzaj opakowania:

Generator w ołowianej osłonie i metalowej puszce.

Zestaw do elucji: fiolki sterylne podciśnieniowe ze szkła typu I o pojemności 11 ml lub 25 ml (Techne Vial) zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym zamknięciem, fiolka sterylna ze szkła typu I o pojemności 5 ml do zabezpieczenia igły elucyjnej (Sterile Vial) zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym zamknięciem, butelka ze szkła typu I zamknięta korkiem z gumy butylowej i aluminiowym zamknięciem, waciki do dezynfekcji oraz etykiety, całość w pudełku z polistyrenu i w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Radiofarmaceutyczne produkty lecznicze mogą być stosowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie upoważnienia do pracy z radionuklidami. Ten radiofarmaceutyczny produkt leczniczy może być odbierany, stosowany i podawany wyłącznie przez upoważniony personel szpitalny w warunkach klinicznych. Zgoda na jego posiadanie, przechowywanie, przekazywanie i usuwanie zależy od obowiązujących licencji i (lub) przepisów wydawanych przez odnośne władze. Radiofarmaceutyki powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób, który spełnia wymagania zarówno bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy stosować odpowiednie zasady aseptyki, zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczącymi produktów leczniczych.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mallinckrodt Medical B.V. Westerduinweg 3 1755 Le Petten Holandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Zgodnie z dokumentem ICRP 80, dawki promieniowania pochłonięte przez pacjenta po bezpośrednim podaniu nadtechnecjanu (99mTc) sodu są następujące:

(I) Bez uprzedniego stosowania środka blokującego:

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi (mGy/MBq)

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

0,0037

0,0047

0,0072

0,011

0,019

Ściana pęcherza

0,018

0,023

0,030

0,033

0,060

Powierzchnie kości

0,0054

0,0066

0,0097

0,014

0,026

Mózg

0,0020

0,0025

0,0041

0,0066

0,012

Piersi

0,0018

0,0023

0,0034

0,0056

0,011

Pęcherzyk żółciowy

0,0074

0,0099

0,016

0,023

0,035

Przewód pokarmowy

- Ściana żołądka

0,026

0,034

0,048

0,078

0,16

- Jelito cienkie

0,016

0,020

0,031

0,047

0,082

- Okrężnica

0,042

0,054

0,088

0,14

0,27

- Ściana wstępnicy

0,057

0,073

0,12

0,20

0,38

- Ściana zstępnicy

0,021

0,028

0,045

0,072

0,13

Serce

0,0031

0,0040

0,0061

0,0092

0,017

Nerki

0,0050

0,0060

0,0087

0,013

0,021

Wątroba

0,003

8

0,0048

0,0081

0,013

0,022

Płuca

0,002

6

0,0034

0,0051

0,007

9

0,014

Mięśnie

0,003

2

0,0040

0,0060

0,009

0

0,016

Przełyk

0,002

4

0,0032

0,0047

0,007

5

0,014

Jajniki

0,010

0,013

0,018

0,026

0,045

Trzustka

0,005

6

0,0073

0,011

0,016

0,027

Szpik kostny czerwony

0,003

6

0,0045

0,0066

0,009

0

0,015

Gruczoły ślinowe

0,009

3

0,012

0,017

0,024

0,039

Skóra

0,001

8

0,0022

0,0035

0,005

6

0,010

Śledziona

0,004

3

0,0054

0,0081

0,012

0,021

Jądra

0,002

8

0,0037

0,0058

0,008

7

0,016

Grasica

0,002

4

0,0032

0,0047

0,007

5

0,014

Tarczyca

0,022

0,036

0,055

0,12

0,22

Macica

0,008

1

0,010

0,015

0,022

0,037

Inne tkanki

0,003

5

0,0043

0,0064

0,009

6

0,017

Dawka skuteczna (mSv/MBq)

0,013

0,017

0,026

0,042

0,079

(II) Z uprzednim stosowaniem środka blokującego:

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi (mGy/MBq) po podaniu środka blokującego

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

0,0029

0,0037

0,0056

0,0086

0,016

Ściana pęcherza

0,030

0,038

0,048

0,050

0,091

Powierzchnie kości

0,0044

0,0054

0,0081

0,012

0,022

Mózg

0,0020

0,0026

0,0042

0,0071

0,012

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi (mGy/MBq) po podaniu środka blokującego

Piersi

0,0017

0,0022

0,0032

0,0052

0,010

Pęcherzyk żółciowy

0,0030

0,0042

0,0070

0,010

0,013

Przewód pokarmowy

- Ściana żołądka

0,0027

0,0036

0,0059

0,0086

0,015

- Jelito cienkie

0,0035

0,0044

0,0067

0,010

0,018

- Okrężnica

0,0036

0,0048

0,0071

0,010

0,018

- Ściana wstępnicy

0,0032

0,0043

0,0064

0,010

0,017

- Ściana zstępnicy

0,0042

0,0054

0,0081

0,011

0,019

Serce

0,0027

0,0034

0,0052

0,0081

0,014

Nerki

0,0044

0,0054

0,0077

0,011

0,019

Wątroba

0,0026

0,0034

0,0053

0,0082

0,015

Płuca

0,0023

0,0031

0,0046

0,0074

0,013

Mięśnie

0,0025

0,0031

0,0047

0,0072

0,013

Przełyk

0,0024

0,0031

0,0046

0,0075

0,014

Jajniki

0,0043

0,0054

0,0078

0,011

0,019

Trzustka

0,0030

0,0039

0,0059

0,0093

0,016

Szpik kostny czerwony

0,0025

0,0032

0,0049

0,0072

0,013

Skóra

0,0016

0,0020

0,0032

0,0052

0,0097

Śledziona

0,0026

0,0034

0,0054

0,0083

0,015

Jądra

0,0030

0,0040

0,0060

0,0087

0,016

Grasica

0,0024

0,0031

0,0046

0,0075

0,014

Tarczyca

0,0024

0,0031

0,0050

0,0084

0,015

Macica

0,0060

0,0073

0,011

0,014

0,023

Inne tkanki

0,0025

0,0031

0,0048

0,0073

0,013

Dawka skuteczna (mSv/MBq)

0,0042

0,0054

0,0077

0,011

0,019

Dawka skuteczna wynikająca z podania 800 MBq nadtechnecjanu (99mTc) sodu wynosi 10,4 mSv. Po uprzednim podaniu pacjentowi środka blokującego, podanie 800 MBq nadtechnecjanu (99mTc) sodu powoduje przekazanie dawki skutecznej równej 3,36 mSv.

Szacunkowa dawka promieniowana pochłonięta przez soczewkę oka w wyniku podania nadtechnecjanu (99mTc) sodu w procedurze scyntygrafii przewodów łzowych wynosi 0,038 mGy/MBq.

(III) Dawki promieniowania pochłonięte przez pacjenta po dożylnym podaniu erytrocytów znakowanych 99mTc są następujące:

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę akty

(mGy/MBq

wności podaną pacjentowi

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

0,0099

0,012

0,020

0,030

0,056

Ściana pęcherza

0,0085

0,011

0,014

0,017

0,031

Powierzchnie kości

0,0074

0,012

0,019

0,036

0,074

Mózg

0,0036

0,0046

0,0075

0,012

0,022

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę akty

(mGy/MBq

wności podaną pacjentowi

Piersi

0,0035

0,0041

0,0070

0,011

0,019

Pęcherzyk żółciowy

0,0065

0,0081

0,013

0,020

0,030

Przewód pokarmowy

- Ściana żołądka

0,0046

0,0059

0,0097

0,014

0,025

- Jelito cienkie

0,0039

0,0049

0,0078

0,012

0,021

- Okrężnica

0,0037

0,0048

0,0075

0,012

0,020

- Ściana wstępnicy

0,0040

0,0051

0,0080

0,013

0,022

Ściana zstępnicy

0,0034

0,0044

0,0069

0,010

0,018

Serce

0,023

0,029

0,043

0,066

0,11

Nerki

0,018

0,022

0,036

0,057

0,11

Wątroba

0,013

0,017

0,026

0,040

0,072

Płuca

0,018

0,022

0,035

0,056

0,11

Mięśnie

0,0033

0,0040

0,0061

0,0094

0,017

Przełyk

0,0061

0,0070

0,0098

0,015

0,023

Jajniki

0,0037

0,0048

0,0070

0,011

0,019

Trzustka

0,0066

0,0081

0,013

0,019

0,033

Szpik kostny czerwony

0,0061

0,0076

0,012

0,020

0,037

Skóra

0,0020

0,0024

0,0038

0,0062

0,012

Śledziona

0,014

0,017

0,027

0,043

0,081

Jądra

0,0023

0,0030

0,0044

0,0069

0,013

Grasica

0,0061

0,0070

0,0098

0,015

0,023

Tarczyca

0,0057

0,0071

0,012

0,019

0,036

Macica

0,0039

0,0049

0,0074

0,011

0,019

Inne tkanki

0,0035

0,0045

0,0073

0,013

0,023

Dawka skuteczna (mSv/MBq)

0,0070

0,0089

0,014

0,021

0,039

Dawka skuteczna wynikająca z podania 925 MBq erytrocytów znakowanych 99mTc wynosi 6,48 mSv.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH


Schemat generatora Ultra-Technekow FM:

1    Górna pokrywa

2    Stacja elucyjna

3    Komora butelki z eluentem

4    Plastikowa osłona igły eluentu

5    Gumowa osłona igły eluatu

6    Igła wylotowa eluatu

7    Zawór bezpieczeństwa

8    Zawór do elucji częściowej

9    Pierścień zamykający

10    Filtr powietrza do elucji częściowej

11    Igła wlotowa dla sterylnego powietrza

12    Igła zasilająca w eluent

13    Filtr powietrza dla butelki z eluentem

14    Obudowa

15    Osłona ołowiana (ekran)

16    Obudowa osłony ołowianej

17    Kolumna generatora

Instrukcja stosowania

Elucja musi być przeprowadzana w miejscu zapewniającym zachowanie sterylności generatora. Przygotowanie

1 Zdjąć uszczelkę, otworzyć pierścień zamykający i odłożyć razem z górną pokrywą.

2    Umieścić generator Ultra-Technekow FM za odpowiednią osłoną laboratoryjną, ustawiając tak, aby stacja elucyjna skierowana była ku przodowi.

UWAGA: Igły pod osłonami są sterylne, a generator pod pokrywą jest czysty. Dlatego dezynfekcja z zastosowaniem środków odkażających zawierających alkohol nie jest pożądana i może niekorzystnie wpłynąć na wydajność uzyskiwania (99mTc)-nadtechnecjanu.

3    Zdjąć samozatrzaskową pokrywkę z komory butelki eluentu, zdjąć (i zachować) plastikową osłonę igły wlotowej i osadzić butelkę z eluentem w uchwycie.

4    Zdjąć samozatrzaskową pokrywkę z komory sterylnej fiolki i umieścić ją w sterylnej osłonie fiolki.

5 Zdjąć (i zachować) gumową osłonę z igły wylotowej i osadzić sterylną fiolkę w osłonie w stacji elucyjnej.

Eluda

1    Zdjąć samozatrzaskową pokrywkę z komory określonej fiolki Techne Vial, zdezynfekować korek, odczekać, aż środek odkażający całkowicie wyparuje i umieścić fiolkę w osłonie Ultra Vial. (Uwaga: osłona Ultra Vial nie znajduje się w opakowaniu produktu).

(Fiolka Techne Vial zawiera resztkową ilość wody, pozostałą po procesie sterylizacji.)

2 Zastąpić sterylną fiolkę w osłonie osłoną Ultra Vial, upewniając się, że okienko ze szkła ołowiowego skierowane jest ku przodowi.

3 Rozpoczyna się elucja. Proces można przerwać, zależnie od żądanej objętości eluatu ((99mTc)-nadtechnecjanu; stężenie/ml). Elucję zawsze kończy się, przekręcając osłonę Ultra Vial o ćwierć obrotu, popychając ją ku dołowi i odczekując kilka sekund (działanie to powoduje napełnienie fiolki Techne Vial sterylnym powietrzem).

4 Zastąpić fiolkę Techne Vial w osłonie nową, nie używaną, sterylną fiolką w osłonie.

Nie wolno przerywać elucji, ciągnąc fiolkę Techne Vial ku górze, bez wykonania ćwierćobrotu!

Eluaty, które nie są klarowne lub bezbarwne należy odrzucić.

Usuwanie odpadów i zwrot generatora

1    Zdjąć i usunąć używaną sterylną fiolkę oraz butelkę z eluentem.

2    Ponownie założyć oryginalną osłonę na igły wlotowe.

3    Przeprowadzić elucję pozostałych mililitrów płynu z generatora (patrz: Elucja). Generator jest teraz suchy.

4    Ponownie założyć oryginalną osłonę na igłę wylotową.

5    Zamknąć system generatora górną pokrywą i zamknąć pierścień zamykający.

6    Umieścić generator w odpowiednim miejscu do chwili spadku promieniowania do poziomu odpowiedniego, dla jego usunięcia.

Uwaga: W niektórych krajach istnieje możliwość zwrotu zużytych generatorów. Aby uzyskać informacje na temat takiej możliwości lub szczegółowe dane dotyczące rozbiórki, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem producenta.

Podawanie radioaktywnych produktów leczniczych stwarza niebezpieczeństwo skażenia dla osób postronnych, np. moczem lub wymiocinami pacjenta. Należy zatem przestrzegać zasad ochrony radiologicznej, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

13

1

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana2: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. zapalenie tkanki łącznej, ból, rumień, obrzęk)

2

Działania niepożądane pochodzące ze spontanicznego zgłaszania

W przypadku każdego pacjenta, narażenie na działanie promieniowania jonizującego musi być uzasadnione spodziewanymi korzyściami terapeutycznymi. Aktywność podanej dawki musi być taka, aby związana z nią dawka promieniowania była możliwie jak najmniejsza, a jednocześnie zapewniała otrzymanie zamierzonego wyniku diagnostycznego lub leczniczego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworów i efektów dziedzicznych.

Dane dostępne z badań z zakresu medycyny jądrowej wskazują, że takie działania niepożądane występują z małą częstotliwością, ponieważ dawki promieniowania są bardzo małe. W przypadku większości procedur diagnostycznych z zakresu medycyny jądrowej, dostarczany efektywny równoważnik dawki (ang. effective dose equivalent - EDE) jest mniejsza niż 20 mSv. W niektórych okolicznościach uzasadnione może być stosowanie większych dawek.

Ten produkt leczniczy nie zawiera składników o działaniu lub wpływie, którego znajomość miałaby istotne znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego jego stosowania.

4.9 Przedawkowanie

W wypadku podania większej niż zamierzona dawki promieniowania z nadtechnecjanem (99mTc) sodu, pochłoniętą dawkę należy, w miarę możliwości, obniżyć zwiększając wydalanie radionuklidu z organizmu. Metodami obniżania możliwego, szkodliwego wpływu są: częste oddawanie moczu oraz stymulowanie diurezy oraz wydalania kału. W przypadku przedawkowania erytrocytów znakowanych 99mTc, niewiele można zrobić w zakresie terapii wspomagającej, ponieważ wydalanie znacznika zależy od normalnego procesu hemolizy krwinek.

Ultra-Technekow FM