Imeds.pl

Ultrafastin 25 Mg/G (2,5%)

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ULTRAFASTIN 25 mg/g (2,5%) żel

Ketoprofenum lysinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ultrafastin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ultrafastin

3.    Jak stosować lek Ultrafastin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ultrafastin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ultrafastin i w jakim celu się go stosuje

Lek Ultrafastin jest lekiem do stosowania miejscowego. Zawarta w nim substancja czynna -ketoprofen w postaci soli lizynowej należy do grupy niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym (NLPZ). Ketoprofen dobrze wchłania się przez nieuszkodzoną skórę. Nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie. Lek metabolizowany jest w wątrobie i wydalany w moczu w postaci nieaktywnych metabolitów.

Lek Ultrafastin przeznaczony jest do stosowania w leczeniu:

-    bólu pourazowego mięśni i stawów;

-    zapalenia ścięgien.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ultrafastin Kiedy nie stosować leku Ultrafastin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas tiaprofenowy, fenofibrat, filtry UV lub perfumy;

-    jeśli pacjent ma choroby alergiczne skóry;

-    jeśli pacjent ma choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi;

- jeśli pacjent ma oparzenia;

- jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę;

-    u dzieci poniżej 15 lat;

-    u kobiet od szóstego miesiąca ciąży.

Leczonej powierzchni skóry nie można poddawać działaniu promieni słonecznych (nawet gdy niebo jest zachmurzone), a także promieni UV w solarium, w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku.

Natychmiast zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest jedną z substancji pomocniczych stosowanych w różnych kosmetykach i środkach higienicznych takich jak: szampon, preparaty do stosowania po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów w celu opóźnienia rozpadu pod wpływem światła).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Narażenie na działanie światła słonecznego (nawet, gdy niebo jest zachmurzone) lub promieni UVA na obszary skóry na które zastosowano lek Ultrafastin może spowodować poważne reakcje skórne (nadwrażliwość na światło słoneczne).

Dlatego konieczne jest:

-    chronienie leczonych obszarów skóry poprzez noszenie odzieży w trakcie leczenia i dwa tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku, w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne. Podczas leczenia i w okresie 2 tygodni po jego zakończeniu należy unikać ekspozycji na światło słoneczne (także solarium);

-    dokładne umycie rąk po każdorazowym zastosowaniu leku Ultrafastin, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym;

Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku rozwoju jakichkolwiek reakcji skórnych po zastosowaniu leku Ultrafastin.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem Ultrafastin.

Nie należy stosować leku na duże powierzchnie ciała.

Nie należy stosować leku pod opatrunki okluzyjne.

Podczas długotrwałego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych.

Nie należy przekraczać zalecanego okresu stosowania ze względu na wzrastające wraz z wydłużeniem czasu stosowania ryzyko rozwoju kontaktowego zapalenia skóry i reakcji nadwrażliwości.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłą astmą w połączeniu z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, zapaleniem zatok i/lub polipowatością nosa. U pacjentów tych występuje wyższe ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na kwas acetylosalicylowy i / lub NLPZ niż u reszty populacji.

Stosowanie leku Ultrafastin żel u pacjentów z niewydolnością krążenia, z zaburzeniami czynności nerek, wątroby

Ketoprofen należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością krążenia, zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, ponieważ opisywano pojedyncze przypadki ogólnoustrojowych działań niepożądanych składających się na zaburzenia czynności nerek.

Bezpieczeństwo stosowania produktu u dzieci nie zostało określone.

Ultrafastin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ketoprofen stosowany miejscowo wchłania się nieznacznie, z tego względu występowanie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pierwszy i drugi trymestr ciąży

Należy unikać stosowania ketoprofenu podczas pierwszego i drugiego trymestru cięży.

Trzeci trymestr ciąży

Stosowanie leku od szóstego miesiąca ciąży jest przeciwwskazane.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych leku Ultrafastin mających wpływ na zdolność kierowania pojazdami i na obsługiwanie maszyn.

Lek Ultrafastin zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Ultrafastin

Lek Ultrafastin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Żel do stosowania miejscowego, na skórę.

Dorośli

2 do 3 razy na dobę niewielką ilość żelu nanosić na skórę w obrębie bolesnego miejsca i masować przez kilka minut. Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 1 tydzień.

Zastosowanie większej dawki leku Ultrafastin niż zalecana

Przedawkowanie ketoprofenu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku naniesienia na skórę zbyt dużej ilości żelu należy nadmiar zmyć wodą.

Należy uwzględnić możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku omyłkowego spożycia żelu mogą wystąpić: senność, nudności i wymioty, w zależności od ilości połkniętej substancji. Spożycie dużych dawek może być przyczyną zahamowania czynności oddechowych, śpiączki, drgawek, krwawienia z przewodu pokarmowego, zwiększenia lub zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, ostrej niewydolności nerek.

Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina lekarz wykona płukanie żołądka i zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Ultrafastin

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować leczenie nanosząc i wmasowując w skórę zalecaną ilość żelu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku Ultrafastin obserwowano następujące działania niepożądane .

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mniej niż u 1 na 100 pacjentów): miejscowe reakcje skórne takie jak rumień, wyprysk, świąd i uczucie pieczenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (mniej niż u 1 na 1000 pacjentów): (zaburzenia dermatologiczne) nadwrażliwość na światło i pokrzywka. Ciężkie reakcje takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów): nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości.

Inne działania (wpływ na przewód pokarmowy, nerki) wynikają z przenikania substancji czynnej przez skórę, są więc uzależnione od ilości użytego żelu, leczonej powierzchni skóry, stopnia wchłaniania przez tkankę, czasu trwania terapii oraz zastosowania lub nie opatrunku.

U pacjentów z alergią na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ może wystąpić napad astmy oskrzelowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ultrafastin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Ultrafastin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu opakowania lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ultrafastin

Substancją czynną leku jest sól lizynowa ketoprofenu. 1 g żelu zawiera 25 mg soli lizynowej ketoprofenu.

Pozostałe składniki leku to: makrogol 200, troloamina, karbomer 980, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ultrafastin i co zawiera opakowanie

Lek jest jasnożółtym, lekko opalizującym żelem. W pudełku tekturowym znajduje się tuba aluminiowa membranowa, zamykana zakrętką z przebijakiem zawierająca 50 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz, tel: 43/ 822 89 47

Data ostatniej aktualizacji ulotki: