+ iMeds.pl

Ultrafastin 25 mg/g (2,5%)Ulotka Ultrafastin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ULTRAFASTIN 25 mg/g (2,5%) żel

Ketoprofenum lysinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ultrafastin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ultrafastin

3.    Jak stosować lek Ultrafastin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ultrafastin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ultrafastin i w jakim celu się go stosuje

Lek Ultrafastin jest lekiem do stosowania miejscowego. Zawarta w nim substancja czynna -ketoprofen w postaci soli lizynowej należy do grupy niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym (NLPZ). Ketoprofen dobrze wchłania się przez nieuszkodzoną skórę. Nie wykazuje tendencji do kumulacji w organizmie. Lek metabolizowany jest w wątrobie i wydalany w moczu w postaci nieaktywnych metabolitów.

Lek Ultrafastin przeznaczony jest do stosowania w leczeniu:

-    bólu pourazowego mięśni i stawów;

-    zapalenia ścięgien.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ultrafastin Kiedy nie stosować leku Ultrafastin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas tiaprofenowy, fenofibrat, filtry UV lub perfumy;

-    jeśli pacjent ma choroby alergiczne skóry;

-    jeśli pacjent ma choroby zakaźne przebiegające ze zmianami skórnymi;

- jeśli pacjent ma oparzenia;

- jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę;

-    u dzieci poniżej 15 lat;

-    u kobiet od szóstego miesiąca ciąży.

Leczonej powierzchni skóry nie można poddawać działaniu promieni słonecznych (nawet gdy niebo jest zachmurzone), a także promieni UV w solarium, w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku.

Natychmiast zaprzestać stosowania leku w przypadku wystąpienia reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest jedną z substancji pomocniczych stosowanych w różnych kosmetykach i środkach higienicznych takich jak: szampon, preparaty do stosowania po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów w celu opóźnienia rozpadu pod wpływem światła).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Narażenie na działanie światła słonecznego (nawet, gdy niebo jest zachmurzone) lub promieni UVA na obszary skóry na które zastosowano lek Ultrafastin może spowodować poważne reakcje skórne (nadwrażliwość na światło słoneczne).

Dlatego konieczne jest:

-    chronienie leczonych obszarów skóry poprzez noszenie odzieży w trakcie leczenia i dwa tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku, w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne. Podczas leczenia i w okresie 2 tygodni po jego zakończeniu należy unikać ekspozycji na światło słoneczne (także solarium);

-    dokładne umycie rąk po każdorazowym zastosowaniu leku Ultrafastin, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym;

Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku rozwoju jakichkolwiek reakcji skórnych po zastosowaniu leku Ultrafastin.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem Ultrafastin.

Nie należy stosować leku na duże powierzchnie ciała.

Nie należy stosować leku pod opatrunki okluzyjne.

Podczas długotrwałego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych.

Nie należy przekraczać zalecanego okresu stosowania ze względu na wzrastające wraz z wydłużeniem czasu stosowania ryzyko rozwoju kontaktowego zapalenia skóry i reakcji nadwrażliwości.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłą astmą w połączeniu z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, zapaleniem zatok i/lub polipowatością nosa. U pacjentów tych występuje wyższe ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na kwas acetylosalicylowy i / lub NLPZ niż u reszty populacji.

Stosowanie leku Ultrafastin żel u pacjentów z niewydolnością krążenia, z zaburzeniami czynności nerek, wątroby

Ketoprofen należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością krążenia, zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, ponieważ opisywano pojedyncze przypadki ogólnoustrojowych działań niepożądanych składających się na zaburzenia czynności nerek.

Bezpieczeństwo stosowania produktu u dzieci nie zostało określone.

Ultrafastin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ketoprofen stosowany miejscowo wchłania się nieznacznie, z tego względu występowanie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pierwszy i drugi trymestr ciąży

Należy unikać stosowania ketoprofenu podczas pierwszego i drugiego trymestru cięży.

Trzeci trymestr ciąży

Stosowanie leku od szóstego miesiąca ciąży jest przeciwwskazane.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych leku Ultrafastin mających wpływ na zdolność kierowania pojazdami i na obsługiwanie maszyn.

Lek Ultrafastin zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Ultrafastin

Lek Ultrafastin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Żel do stosowania miejscowego, na skórę.

Dorośli

2 do 3 razy na dobę niewielką ilość żelu nanosić na skórę w obrębie bolesnego miejsca i masować przez kilka minut. Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 1 tydzień.

Zastosowanie większej dawki leku Ultrafastin niż zalecana

Przedawkowanie ketoprofenu stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku naniesienia na skórę zbyt dużej ilości żelu należy nadmiar zmyć wodą.

Należy uwzględnić możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli lek został omyłkowo spożyty należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku omyłkowego spożycia żelu mogą wystąpić: senność, nudności i wymioty, w zależności od ilości połkniętej substancji. Spożycie dużych dawek może być przyczyną zahamowania czynności oddechowych, śpiączki, drgawek, krwawienia z przewodu pokarmowego, zwiększenia lub zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, ostrej niewydolności nerek.

Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina lekarz wykona płukanie żołądka i zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Ultrafastin

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować leczenie nanosząc i wmasowując w skórę zalecaną ilość żelu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku Ultrafastin obserwowano następujące działania niepożądane .

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mniej niż u 1 na 100 pacjentów): miejscowe reakcje skórne takie jak rumień, wyprysk, świąd i uczucie pieczenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (mniej niż u 1 na 1000 pacjentów): (zaburzenia dermatologiczne) nadwrażliwość na światło i pokrzywka. Ciężkie reakcje takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów): nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości.

Inne działania (wpływ na przewód pokarmowy, nerki) wynikają z przenikania substancji czynnej przez skórę, są więc uzależnione od ilości użytego żelu, leczonej powierzchni skóry, stopnia wchłaniania przez tkankę, czasu trwania terapii oraz zastosowania lub nie opatrunku.

U pacjentów z alergią na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ może wystąpić napad astmy oskrzelowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ultrafastin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Ultrafastin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu opakowania lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ultrafastin

Substancją czynną leku jest sól lizynowa ketoprofenu. 1 g żelu zawiera 25 mg soli lizynowej ketoprofenu.

Pozostałe składniki leku to: makrogol 200, troloamina, karbomer 980, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ultrafastin i co zawiera opakowanie

Lek jest jasnożółtym, lekko opalizującym żelem. W pudełku tekturowym znajduje się tuba aluminiowa membranowa, zamykana zakrętką z przebijakiem zawierająca 50 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz, tel: 43/ 822 89 47

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ultrafastin

Charakterystyka Ultrafastin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ULTRAFASTIN, 25 mg (2,5%) żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 25 mg (2,5%) soli lizynowej ketoprofenu (Ketoprofenum lysinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoe san.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Bóle pourazowe mięśni i stawów, zapalenie ścięgien.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Żel do stosowania miejscowego, na skórę.

Dorośli:

2 do 3 razy na dobę niewielką ilość żelu nanosić na skórę w obrębie bolesnego miejsca i masować przez kilka minut. Po zastosowaniu żelu należy umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 1 tydzień.

Dzieci:

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ketoprofenu u dzieci nie zostały ustalone.

Nie należy stosować produktu Ultrafastin w postaci żelu u dzieci do 15 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie.

-    Znane reakcje nadwrażliwości takie jak objawy astmy, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa po zastosowaniu ketoprofenu, fenofibratu, kwasu tiaprofenowego, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (Niesterydowych Leków Przeciwzapalnych).

-    Zmiany skórne jak egzema lub trądzik oraz stany zapalne skóry i otwarte rany.

-    Alergia skórna w wywiadzie po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego, fenofibratu lub filtrów UV lub perfum.

-    Ekspozycja na światło słoneczne, nawet wówczas, gdy niebo jest zachmurzone, a także promienie UV w solarium, w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu.

-    Trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6.).

-    Stosowanie u dzieci poniżej 15 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ketoprofen należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością krążenia, zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, ponieważ opisywano pojedyncze przypadki ogólnoustrojowych działań niepożądanych składających się na zaburzenia czynności nerek.

Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunki okluzyjne.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym.

Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku rozwoju jakichkolwiek reakcji skórnych, w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen.

Zalecane jest chronienie leczonych obszarów skóry, poprzez noszenie odzieży podczas stosowania produktu i dwa tygodnie po zaprzestaniu aplikacji, aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne. Podczas leczenia i w okresie 2 tygodni po jego zakończeniu należy unikać ekspozycji na światło słoneczne (także solarium).

Po każdorazowym zastosowaniu produktu należy dokładnie umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Podczas długotrwałego wmasowywania w skórę zaleca się założenie rękawiczek ochronnych.

Nie należy przekraczać zalecanego okresu stosowania ze względu na wzrastające wraz z wydłużeniem czasu stosowania ryzyko rozwoju kontaktowego zapalenia skóry i reakcji nadwrażliwości.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z przewlekłą astmą w połączeniu z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, zapaleniem zatok i/lub polipowatością nosa. U pacjentów tych występuje wyższe ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na kwas acetylosalicylowy i / lub NLPZ niż u reszty populacji.

Nie należy stosować produktu leczniczego na duże powierzchnie ciała.

Bezpieczeństwo stosowania produktu u dzieci nie zostało określone.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ketoprofen stosowany miejscowo wchłania się nieznacznie, z tego względu występowanie interakcji z innymi produktami leczniczymi jest mało prawdopodobne.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących ketoprofenu stosowanego miejscowo. Poniższe dane dotyczą ketoprofenu o działaniu ogólnym.

Pierwszy i drugi trymestr ciąży

Bezpieczeństwo stosowania ketoprofenu w ciąży nie było badane, należy unikać stosowania ketoprofenu podczas pierwszego i drugiego trymestru cięży.

Trzeci trymestr ciąży

W trzecim trymestrze ciąży, wszystkie inhibitory syntetazy prostaglandyn, w tym ketoprofen mogą wywołać toksyczne uszkodzenie serca, płuc i nerek u płodu. Pod koniec ciąży, może wystąpić wydłużenie czasu krwawienia u matki i dziecka. Z tego powodu stosowanie ketoprofenu jest przeciwwskazane w ostatnim trymestrze ciąży.

Okres karmienia piersią

Brak jest danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka matki. Nie zaleca się stosować produktu leczniczego Ultrafastin u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących działań niepożądanych produktu leczniczego Ultrafastin mających wpływ na zdolność kierowania pojazdami i na obsługiwanie maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane zestawione są według częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, według następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu immunologicznego

-    nie znana: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    niezbyt często: miejscowe reakcje skórne takie jak rumień, wyprysk, świąd i uczucie pieczenia.

-    rzadko: (zaburzenia dermatologiczne) nadwrażliwość na światło i pokrzywka. Ciężkie reakcje takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    bardzo rzadko: nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Inne działania (wpływ na przewód pokarmowy, nerki) wynikają z przenikania substancji czynnej przez skórę, są więc uzależnione od ilości użytego żelu, leczonej powierzchni skóry, stopnia wchłaniania przez tkankę, czasu trwania terapii oraz zastosowania lub nie opatrunku.

U pacjentów z alergią na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ może wystąpić napad astmy oskrzelowej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Przedawkowanie ketoprofenu w postaci żelu do stosowania miejscowego jest mało prawdopodobne. W przypadku omyłkowego spożycia żelu mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane (senność, nudności i wymioty) w zależności od ilości połkniętej substancji. Spożycie dużych dawek może być przyczyną zahamowania czynności oddechowych, śpiączki, drgawek, krwawienia z przewodu pokarmowego, zwiększenia lub zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, ostrej niewydolności nerek. Należy zastosować środki i wdrożyć leczenie objawowe zwykle stosowane w przypadku leczenia zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż 1 godzina należy wykonać płukanie żołądka i zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe produkty lecznicze przeciwzapalne do stosowania miejscowego, w bólach mięśni i stawów. kod ATC: M 02 AA 10

Ultrafastin jest produktem leczniczym do stosowania miejscowego. Zawarta w nim substancja czynna ketoprofen jest pochodną kwasu fenylopropionowego i należy do grupy niesteroidowych produktów leczniczych o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Mechanizm działania przeciwzapalnego nie jest w pełni wyjaśniony. Ketoprofen hamuje syntezę prostaglandyn i leukotrienów.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Ketoprofen dobrze wchłania się przez nieuszkodzoną skórę i wywiera miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wchłanianie i dystrybucja uzależniona jest od grubości skóry, tkanki podskórnej i jej ukrwienia oraz rozległości nacieków zapalnych. Po zastosowaniu miejscowym stężenie ketoprofenu w okolicy miejsca podania jest podobne jak po podaniu doustnym, a stężenie w osoczu wykazuje wartość 60-krotnie mniejszą. Ketoprofen nie wykazuje tendencji do kumulacji w ustroju. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany w moczu w postaci nieaktywnych metabolitów.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 200 Trolamina Karbomer 980

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt leczniczy należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa membranowa, zamykana zakrętką z przebijakiem zawierająca 50 g żelu w tekturowym pudełku.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4923

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego wpisu do rejestru: 28 kwietnia 2000 r.

Data przedłużenia rejestru: 13 maja 2005 roku, 28 października 2008 roku

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Ultrafastin