Imeds.pl

Uman Big 180 J.M./Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

UMAN BIG 180    roztwór do wstrzykiwań

Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek UMAN BIG i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku UMAN BIG

3.    Jak stosować lek UMAN BIG

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać UMAN BIG

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK UMAN BIG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek UMAN BIG jest roztworem immunoglobuliny ludzkiej przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Immunoglobuliny są białkami krwi i stanowią przeciwciała.

UMAN BIG jest stosowany w następuj ących terapiach:

•    zapobiegania nawrotom wirusowego zapalenia wątroby typu B po przeszczepie wątroby spowodowanym uszkodzeniem wywołanym przez wirus zapalenia wątroby typu B.

•    zapobiegania zapaleniu wątroby typu B dzięki natychmiastowemu podaniu przeciwciał powoduj ących uodpornienie u pacjenta w przypadkach:

•    w razie przypadkowego narażenia osób nieuodpornionych (tj. osób, które nie były szczepione przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B; włącznie z tymi, których szczepienie nie zostało całkowicie zakończone lub ich stan jest nieznany),

•    u pacjentów poddanych hemodializie (czyli u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wymagających oczyszczania krwi przez tzw. sztuczne nerki) aż do osiągnięcia skuteczności szczepienia,

•    u noworodków urodzonych przez matki będące nosicielkami wirusa zapalenia wątroby typu B,

•    u osób, które po szczepieniu nie wykazują odpowiedzi odpornościowej (tj. u osób, u których szczepienie nie było skuteczne) i tych, u których ciągłość zapobiegania jest konieczna, z powodu stałego ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU UMAN BIG Kiedy nie stosować leku UMAN BIG:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ludzkie immunoglobuliny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Na przykład, u osób z niedoborem immunoglobuliny A (IgA) mogą powstać we krwi przeciwciała przeciw immunoglobulinie A. UMAN BIG zawiera niewielką ilość IgA, dlatego u tych osób może wystąpić ciężka reakcja alergiczna.

Lekarz powinien przeanalizować korzyści zastosowania leku UMAN BIG w stosunku do potencjalnego ryzyka reakcji alergicznych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek UMAN BIG

Należy upewnić się, że lek UMAN BIG nie jest podawany do naczynia krwionośnego pacjenta ze względu na ryzyko wystąpienia wstrząsu (ostrej niewydolności krążenia).

U nosicieli antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby (HBsAg) typu B podanie leku nie przynosi efektu.

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości występują rzadko.

W rzadkich przypadkach immunoglobulina ludzka przeciw zapaleniu wątroby typu B może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną (gwałtowna reakcja ze spadkiem ciśnienia, zaburzeniem oddychania, omdleniem, czasem gorączką i reakcjami skórnymi) nawet u pacjentów, którzy dobrze tolerowali poprzednie leczenie z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej. Podejrzenie reakcji typu uczuleniowego lub anafilaktycznego wymaga natychmiastowego zaprzestania wstrzykiwania. W przypadku wystąpienia wstrząsu należy postępować według obowiązuj ących standardów medycznych leczenia wstrząsu.

Lek zawiera 3,9 mg sodu w 1 ml. Pacjenci kontrolujący stężenie sodu powinni uwzględnić w diecie ilość sodu w zależności od wymaganej dawki produktu.

Leki przygotowywane z ludzkiej krwi lub osocza poddawane są określonym procedurom, które maj ą zapobiec przeniesieniu zakażenia na leczonych pacjentów. Do tych procedur należą:

-    selekcja dawców krwi i osocza, której celem jest wykluczenie dawców mogących być źródłem zakażenia;

-    badanie osocza pod kątem obecności czynników zakaźnych/wirusów;

-    włączenie w procesie wytwarzania produktu metod, które inaktywuj ą lub usuwaj ą wirusy.

Pomimo powyższych środków zapobiegawczych nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych przez lek przygotowany z ludzkiej krwi lub osocza. Odnosi się to również do nieznanych lub niedawno poznanych wirusów i innych typów zakażenia.

Uważa się, że przedsięwzięte środki zapobiegawcze są skuteczne w stosunku do wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV), oraz wirusów bezotoczkowych, jak wirus zapalenia wątroby typu A (HAV).

Środki te mogą mieć ograniczoną skuteczność przeciwko wirusom bezotoczkowym, takim jak parwowirus B19.

Nie stwierdzono, że immunoglobuliny mogą być przyczyną zapalenia wątroby typu A lub zakażenia parwowirusem B19, ponieważ obecność przeciwciał może odgrywać istotną rolę zabezpieczaj ącą przed zakażeniami wirusowymi.

Zaleca się, aby za każdym razem przy zastosowaniu UMAN BIG, zapisać nazwę i numer serii w celu możliwości identyfikacji leku.

Wpływ na wyniki badań krwi

Jeżeli pacjent otrzymał lek UMAN BIG, przed pobraniem krwi do badania należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

UMAN BIG może wpływać na wyniki niektórych testów serologicznych na obecność przeciwciał przeciw czerwonym krwinkom.

Dzieci i młodzież

Brak specjalnych zaleceń dotyczących środków zapobiegawczych lub monitorowania u dzieci i młodzieży.

Stosowanie UMAN BIG z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane sa bez recepty.

Nie wolno mieszać UMAN BIG z innymi lekami.

Żywe atenuowane szczepionki wirusowe

W okresie 3 miesięcy od podania leku UMAN BIG może on wywierać wpływ na odpowiedź immunologiczną uzyskaną po podaniu szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy, takie jak wirus różyczki, świnki, odry i ospy wietrznej. Po podaniu UMAN BIG, należy zachować przynajmniej 3 miesięczną przerwę przed szczepieniem szczepionką zawierającą żywe atenuowane wirusy.

Po zaszczepieniu szczepionkami zawieraj ącymi żywe atenuowane wirusy immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B należy podać w okresie trzech do czterech tygodni; w przypadku konieczności podania immunoglobuliny ludzkiej przeciw zapaleniu wątroby typu B w ciągu trzech do czterech tygodni po szczepieniu, należy ponownie wykonać szczepienie trzy miesiące po podaniu immunoglobuliny ludzkiej przeciw zapaleniu wątroby typu B.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania tego leku u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych i dlatego należy podawać go ostrożnie kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym piersią. Doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania immunoglobulin sugeruj ą, że nie należy spodziewać się żadnego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, na płód ani na noworodka.

Karmienie piersią

Immunoglobuliny przenikaj ą do mleka ludzkiego i mogą brać udział w przenoszeniu ochronnych przeciwciał do organizmu noworodka.

Płodność

Doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania immunoglobulin sugeruj ą, że nie należy spodziewać się żadnego szkodliwego wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK UMAN BIG

UMAN BIG należy podawać domięśniowo.

Przed użyciem lek należy doprowadzić do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Usunąć ochronny pasek z gumowego korka i wciągnąć roztwór strzykawką do wstrzykiwań. Zmienić igłę i podawać.

Po opróżnieniu fiolki i napełnieniu strzykawki, lek należy podać natychmiast.

Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny albo jasnożółty, lub jasnobrązowy Nie stosować roztworów, które są nieprzezroczyste lub maj ą osad.

Przy konieczności zastosowania większej objętości (>2 ml u dzieci lub >5 ml u dorosłych), zaleca się podawać w różne miejsca ciała w podzielonych dawkach.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dawkowanie

Odpowiednia dawka dla pacjenta zostanie ustalona przez lekarza.

Zazwyczaj stosowane jest następujące dawkowanie:

Zapobieganie nawrotom wirusowego zapalenia wątroby typu B po przeszczepie wątroby spowodowanym uszkodzeniem wątroby wywołanym przez wirusa zapalenia wątroby typu B:

Dorośli:

Zalecane dawkowanie: 2160 j.m. domięśniowo co 15 dni po przeszczepie, nie licząc pierwszego tygodnia po operacji. W przypadku długotrwałego leczenia dawkowanie to należy dostosować tak, aby utrzymać w osoczu stężenie przeciwciał przeciw antygenowi HBs powyżej 100 j .m./l u pacjentów HBV-DNA ujemnych oraz powyżej 500 j.m./l u pacjentów HBV-DNA dodatnich.

W razie potrzeby należy rozważyć równoczesne zastosowanie odpowiednich leków wirusostatycznych jako standardowej profilaktyki ponownego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B.

Dzieci i młodzież:

Stosowanie produktu leczniczego UMAN BIG u dzieci nie jest właściwe we wskazaniu zapobiegania nawrotom wirusowego zapalenia wątroby typu B po przeszczepie wątroby spowodowanym uszkodzeniem wywołanym przez wirusa zapalenia wątroby typu B.

Zapobieganie zapaleniu wątroby typu B w następujących przypadkach:

Zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w razie przypadkowego narażenia u osób nieuodpornionych:

co najmniej 500 j.m., w zależności od stopnia ekspozycji na zakażenie, jak najszybciej po ekspozycji, najlepiej w przeciągu 24 - 72 godzin.

Immunoprofilaktyka zapalenia wątroby typu B u pacjentów poddanych hemodializie:

8-12 j.m./kg, maksymalnie 500 j.m., co 2 miesiące do uzyskania serokonwersji (wystąpienia przeciwciał w surowicy) po szczepieniu.

Zapobieganie zapaleniu wątroby typu B u noworodków, których matki są nosicielami wirusa zapalenia wątroby typu B, przy porodzie lub jak najszybciej po urodzeniu:

30-100 j.m./kg. Podanie immunoglobuliny ludzkiej przeciw wirusowi hepatitis B może wymagać powtórzenia do uzyskania serokonwersji po szczepieniu.

We wszystkich wymienionych przypadkach szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest wysoce zalecane. Pierwsza dawka szczepienia może być podana w tym samym dniu, co immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jednak w różnych miejscach ciała.

W przypadku osób, które po szczepieniu nie wykazuj ą odpowiedzi odpornościowej (niemierzalne przeciwciała przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) po szczepieniu i tych, u których ciągła profilaktyka jest konieczna, można rozważyć podawanie co 2 miesiące 500 j .m. dorosłym i 8 j .m./kg dzieciom.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku UMAN BIG

Nie są znane konsekwencje przedawkowania.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, UMAN BIG może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W tabeli poniżej grupy układów i narządów podane są zgodnie z klasyfikacją MedDRA.

Częstość działań niepożądanych podano według konwencji: bardzo często (> 1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Brak jest wystarczaj ących danych z badań klinicznych dotyczących częstości występowania działań niepożądanych. Zaobserwowano następujące działania niepożądane:__


Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Nieznana

Wstrząs anafilaktyczny

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Nieznana

Zaburzenia serca

Przyspieszone bicie serca (częstoskurcz)

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Obniżone ciśnienie krwi (hipotensja)

Nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Nieznana

Wymioty

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne

Nieznana

Zaczerwienienie skóry (rumień)

Nieznana

Swędzenie

Nieznana

Świąd

Nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów

Nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Gorączka

Nieznana

Złe samopoczucie

Nieznana

Dreszcze

Nieznana

W miej scu wstrzyknięcia: ból

Niezbyt często

W miej scu wstrzyknięcia: obrzęk, rumień, stwardnienie, uczucie ciepła, świąd, wysypka, swędzenie

Nieznana


Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku UMAN BIG.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Dzieci i młodzież

Należy spodziewać się, że częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są takie same jak u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (,<aktualny adres>) e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ UMAN BIG

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać UMAN BIG w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku UMAN BIG jeśli roztwór jest mętny lub widoczny jest osad (patrz również: “Jak wygląda lek UMAN BIG i co zawiera opakowanie” w punkcie 6. INNE INFORMACJE).

Nie stosować UMAN BIG po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na etykiecie. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek UMAN BIG

Substancją czynną leku jest immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

UMAN BIG 180 j.m./1 ml

UMAN BIG 540 j.m./3 ml

Białka ludzkie

100-180 g/l

100-180 g/l

w tym immunoglobulina ludzka co najmniej

90%

90%

przeciwciała przeciw antygenowi HBs (anty-HBs) nie mniej niż

180 j.m./fiolka (180 j.m./ml)

540 j.m./fiolka (180 j .m./ml)

Rozkład podklas IgG:

IgG1 63,7%

IgG2 31,8%

IgG3 3,3%

IgG4 1,2%

Maksymalna zawartość IgA wynosi 300 mikrogramów/ml.

Pozostałe składniki leku to glicyna, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek UMAN BIG i co zawiera opakowanie

UMAN BIG jest roztworem do wstrzykiwań.

Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny albo jasno żółty, lub jasnobrązowy; w czasie przechowywania może wykazywać lekkie zmętnienie lub niewielki osad.

•    UMAN BIG 180 j.m. roztwór do wstrzykiwań: fiolka po 180 j.m. w 1 ml

•    UMAN BIG 540 j .m. roztwór do wstrzykiwań: fiolka po 540 j.m. w 3 ml

Podmiot odpowiedzialny

Kedrion S.p.A. - Loc. Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca) Włochy.

Wytwórca

Kedrion S.p.A. - S.S. 7 bis Km 19,5, S. Antimo (Napoli), Włochy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MB&S Medical Business and Science ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa tel/faks. 22 851 52 08

Data zatwierdzenia ulotki: 01/2014

Strona 7 z 7