Imeds.pl

Unguentum Camphoratum, 100 Mg/ G, Maść Dla Bydła, Koni, Owiec, Kóz, Świń I Psow 100 G/G

1.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

UNGUENTUM CAMPHORATUM, 100 mg/g, maść dla psów, bydła, owiec, kóz, koni i św $

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ


2.

Substancja czynna: kamfora 100 mg/g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Pies, bydło, owca, koza, koń, Świnia.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Chroniczne i podostre stany zapalne stawów, kaletek maziowych, ścięgien, mięśni, opłucnej, otrzewnej, nerwów obwodowych, naciągnięcia mięśni kończyn i ścięgien u bydła, koni, kóz, owiec, świń i psów.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować na uszkodzoną skórę i błony śluzowe.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie występują.

4.5    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

U małych zwierząt należy unikać pokrywania maścią dużych powierzchni ciała.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Nie występują.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W przypadku indywidualnej wrażliwości może wystąpić wyprysk kontaktowy.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w ciąży i laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

Preparat może zwiększać resorbcję innych leków stosowanych na skórę.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Preparat przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego. Maść wciera się 1-2 razy dziennie w skórę.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzieleniu pierwszej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie występuje.

4.11    Okres (-y) karencji Tkanki jadalne - 0 dni.

Mleko - 0 dni.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty stosowane miejscowo, w bólach stawów i mięśni

Kod ATCvet: QM02AX10

5.1    Właściwości farmakodynaniiczne

Kamfora działa bakteriobójczo i drażniąco na skórę. Nacieranie skóry powoduje lekki odczyn zapalny danej okolicy ciała i rozszerzenie naczyń krwionośnych skórnych, a także tkanek głębiej położonych np. mięśni, stawów, kaletek maziowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Pomimo braku szczegółowych liczbowych danych dotyczących farmakokinetyki, uważa się, że kamfora ze względu na charakter lipofiIowy, jest szybko i w znacznych ilościach absorbowana przez błony śluzowe i nieuszkodzoną skórę. Metabolizm kamfory odbywa się na drodze hydroksylacji i sprzęgania z kwasem glukuronowym. Kamfora i jej metabolity są wydalane przez płuca i wraz z moczem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Wazelina biała

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/ rozcieńczeniu lub rekonstytucji/ dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

1 rok.

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z który ch je wykonano

Pojemnik PP z zakrętką z PP zawierający 150 g. produktu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produktu leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew tel./fax.: 048 664 30 47, 664 65 51,664 65 26 e-mail: info@biowet-drwalew.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

466/98

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18.04.2006    r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.04.2006    r.

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.