Imeds.pl

Unguentum Iodo - Camphoratum (10 Mg + 50 Mg + 100 Mg)/ G, Maść Dla Bydła, Koni, Owiec I Kóz (10 Mg + 50 G + 100 G) /G

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

UNGUENTUM IODO - CAMPHORATUM, (10 mg + 50 mg + 100 mg)/g, maść dla bydła/koni, owiec i kóz

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Substancja czynna: jod - 10 mg /g, jodek potasu - 50 mg/g, kamfora - 100 mg/g Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, koń, owca, koza.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Preparat działa silnie antyseptycznie, rozgrzewająco, wywołuje przekrwienie tkanki podskórnej i wzmaga resorbcję wysięku. Podstawowe wskazania do stosowania to następujące schorzenia: zapalenie i obrzęk węzłów chłonnych, podostre i przewlekłe zapalenia gruczołu mlekowego, zapalenie torebek ścięgnowych i ścięgien stawów, stłuczenia, ropnie, krwiaki, zapalenie żył po pozażylnym podaniu środków drażniących, przewlekłe zapalenie pępka.

4.3    Przeciwwskazania

Maści nie należy stosować na uszkodzona skórę oraz w ostrych stanach zapalnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jod lub/i kamforę.

4.5    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zachować szczególna ostrożność przy stosowaniu maści w okolicach oczu. Nie pozwalać zwierzętom na zlizywanie maści.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

W czasie nanoszenie leku na skórę należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi.

Po zakończeniu zabiegu należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W przypadku indywidualnej wrażliwości może wystąpić wyprysk kontaktowy.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

Kamfory nie powinno się stosować z antypiryną, wodzianem chloralu, mentolem, naftolem, fenolem, pirymidyną i tymolem. Jodu nie stosuje się z solami rtęci, alkaliami, alkaloidami, garbnikami, solami żelazowymi, substancjami skrobiowymi i olejkami eterycznymi. Przy stosowaniu zewnętrznym interakcje z innymi lekami nie mają większego znaczenia.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Podanie na skórę. Preparat należy wcierać w chorą skórę nad chorymi tkankami i narządami 1-2 razy dziennie, przez okres konieczny do uzyskania efektu terapeutycznego. Tam, gdzie jest to możliwe wskazane jest założenie opatrunku. U zwierząt z silna okrywą włosową wskazane jest wystrzyżenie chorego miejsca.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzieleniu pierwszej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przy bardzo częstym stosowaniu na dużych obszarach skóry może dojść sporadycznie do zatrucia jodem. Występuje wtedy osłabienie mięśnia sercowego, nitkowate, słabo napięte tętno, białkomocz, nieżyt błon śluzowych, nadczynność tarczycy, brak apetytu. W leczeniu stosuje się środki nasercowe. W przypadku maści ze względu na niska zawartość jodu (1%) nie ma to praktycznego znaczenia.

4.11    Okres (-y) karencji Tkanki jadalne - 0 dni.

Mleko-0 dni.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty stosowane miejscowo, w bólach stawów i mięśni

Kod ATCvet QM02AX10

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Właściwości lecznicze maści wynikają ze skojarzonego działania wchodzących w skład preparatu substancji czynnych. Kamfora stosowana zewnętrznie działa lekko drażniąco, rozgrzewająco i antyseptycznie. Powoduje przekrwienie skóry, z której jest wchłaniana tylko w nieznacznym stopniu. Jod działa silnie antyseptycznie. Naniesiony na skórę działa drażniąco i wywołuje przekrwienie. Zresorbowany jod pobudza czynność tarczycy. Syncrgistyczne działanie obu składników czynnych prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych zarówno w skórze, jak i tkankach głębiej położonych. Usprawnienie krążenia ułatwia dostęp leków i naturalnych składników krwi do chorych tkanek oraz ich oczyszczenie z toksycznych produktów przemiany materii. Wzmożona zostaje resorpcja wysięku zapalnego. Rozszerzenie naczyń następuje skutek podrażnienia skórnych receptorów czuciowych. Powstały przy tym impuls wędruje nie tylko dośrodkowo, ale i odśrodkowo antydromowo), docierając zarówno do skóry, jaki narządów głębiej położonych, wywołując w nich stan przekrwienia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Jod jest wchłaniany przez skórę, przechodząc w organizmie w jodki i jodany. W obrębie tkanek jod niszczy bakterie, grzyby w stężeniach, które nie wpływają ujemnie na tkanki. Tylko część jodu łączy

się z protoplazmą komórek drobnoustrojów, reszta jodu przenika w głąb tkanek i może być częściowo wchłonięta przez organizm. Kamfora natomiast jest wchłaniana tylko w nieznacznym stopniu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Wazelina żółta Lanolina

Woda oczyszczona

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/ rozcieńczeniu łub rekonstytucji/ dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pojemnik PP z zakrętką PP zawierające 150 g.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego łub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew tel./fax.: 048 664 30 47, 664 65 51,664 65 26 e-mail: info@biowet-drwalew.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

653/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

01.04.2005 r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.07.2003 r.

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.