Imeds.pl

Unguentum Olei Jecoris Aselli 400 Mg/1 G

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO UNGUENTUM OLEI JECORIS ASELLI

400 mg/g, maść dla koni, bydła, owiec, kóz, świń i psów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Substancja czynna: olej wątłuszowy Typ B - 400 mg/g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE4.3

4.4

4.5


4.6

4.7.

4.8

4.9


4.10


Docelowe gatunki zwierząt

Koń, bydło, owca, koza, Świnia, pies.

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie uszkodzeń skóry wywołanych przez czynniki fizyczne takie jak: oparzenia, odmrożenia, odleżyny. Stosuje się w ostrych schorzeniach skóry o nieznanej etiologii, przy suchych trudno gojących się ranach. Jako środek pomocniczy w leczeniu owrzodzeń i zapaleń różnego tła.

Przeciwwskazania

Nie stosować na sączące trudno gojące się rany.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie występują.

Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Nie występują.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Nie występują.

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie są znane.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Preparat można stosować w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Preparat do stosowania zewnętrznego. Maść wciera się 1 lub 2 razy dziennie w miejsca zmienione chorobowo. Można stosować okłady.

Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie występują.

4.11 Okres (-y) karencji Tkanki jadalne - 0 dni.

Mleko - 0 dni.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna; Inne leki dermatologiczne. Inne preparaty dermatologiczne. Kod ATCvet QD11A

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Głównym składnikiem czynnym preparatu jest tran rybi. O właściwościach farmakologicznych tranu rybiego decyduje zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, głównie witaminy A i D, oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych takich jak kwas linolowy i linolenowy.

Witamina A działa na nabłonki decydując o ich odporności miejscowej oraz pobudzając komórki nabłonkowe do wzrostu. Obecność jej pobudza regeneracje naskórka i przyspiesza proces gojenia się ran.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu miejscowym preparatu substancje czynne penetrują przez naskórek do głębiej położonych warstw skóry. Cienka warstwa preparatu o charakterze ochronnym zmniejsza utratę wody i poprawia uwodnienie warstwy rogowej naskórka a kompozycja gwarantuje skuteczność leczniczą przy stosowaniu na skórę suchą, stwardniałą lub łuszczącą się.

Doskonałe rezultaty uzyskuje się w leczeniu uszkodzeń skóry wywołanych przez czynniki fizyczne takie jak np.: oparzenia, odmrożenia, odleżyny, w ostrych schorzeniach skóry o nieznanej etiologii, przy suchych trudno gojących się ranach oraz jako środek pomocniczy w leczeniu owrzodzeń i zapaleń różnego typu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Parafina stała Lanolina Wazelina żółta

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego / rozcieńczeniu lub rekonstutucji / dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania 60 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze 2 - 8 °C.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pojemnik PP z zakrętką PP zawierający 150 g preparatu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

992/00

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

01.04.2005 r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

{MM/RRRR} lub <miesiąc RRRR>

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.