+ iMeds.pl

Unguentum undecylenicum (50 mg + 200 mg)/gUlotka Unguentum undecylenicum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

UNGUENTUM UNDECYLENICUM, (50 mg + 200 mg)/g, maść

(Acidum undecylenicum + Zinci undecylenas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Unguentum undecylenicum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Unguentum undecylenicum

3. Jak stosować Unguentum undecylenicum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Unguentum undecylenicum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Unguentum undecylenicum i w jakim celu się go stosuje

Unguentum undecylenicum jest maścią przeznaczoną wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancje czynne kwas undecylenowy i cynku undecylenian, o działaniu grzybobójczym na dermatofity (rodzaje Epidermophyton floccosum, Trichophyton i Microsporum). Lek działa nie tylko na grzybnię, ale także na zarodniki grzybów.

Wskazania

Lek stosuje się w miejscowym leczeniu:

-    grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy;

-    powierzchniowych postaci grzybicy strzygącej;

-    łupieżu pstrego.

Lek stosuje się zapobiegawczo i leczniczo.

Grzybica skóry pachwin - rozpoczyna się zwykle w głębi fałdu pachwinowego i szerząc się obwodowo zajmuje obszar do ud, niekiedy przesuwa się na wzgórek łonowy oraz w kierunku krocza.

Grzybica stóp i dłoni - występuje najczęściej między palcami. Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja, złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Grzybica ta pojawia się również na podeszwowym sklepieniu stopy (podbiciu). Swędzenie, ból, stan zapalny, wysiew pęcherzyków mogą mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymuj ącej się grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci.

Grzybica skóry głowy - powierzchowna grzybica skóry owłosionej dotyczy głównie dzieci, objawia się ogniskami chorobowymi, w których włosy obłamuj ą się, wyglądaj ąc jak przystrzyżone a skóra w tym miejscu jest zaczerwieniona, łuszczy się i swędzi.

Grzybica strzygąca skóry gładkiej - może występować na całym ciele, ogniska najczęściej występuj ą na skórze nieosłoniętej (twarz, ręce, szyja). Na skórze gładkiej pojawić się mogą ogniska obrączkowato-pęcherzykowe. Ogniska są wyraźnie odgraniczone od otoczenia, na obwodzie występują wykwity grudkowe, pęcherzykowe i krostkowe. Świąd jest rozmaicie nasilony, niekiedy znaczny.

Łupież pstry - występuje najczęściej na skórze klatki piersiowej i ramion, gdzie pojawiają się małe plamy początkowo o barwie różowo-żółtawej, przybierające odcienie ciemniejsze, rozrastające się i zlewające się w większe ogniska, o ostro zarysowanych, nieregularnych granicach. Pod wpływem promieni słonecznych powstają odbarwienia w miejscach grzybicy, z przebarwieniem skóry otaczającej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Unguentum undecylenicum Kiedy nie stosować Unguentum undecylenicum:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas undecylenowy, cynku undecylenian lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    na zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym;

-    na błony śluzowe;

-    w okolicach oczu;

-    na rozległe powierzchnie skóry;

-    u dzieci w wieku do 11 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

-    jeśli stosuje się lek u osób z chorobami nerek;

-    jeśli stosuje się lek u osób w podeszłym wieku; u osób w podeszłym wieku należy stosować lek na niewielkie powierzchnie skóry.

Inne leki i Unguentum undecylenicum

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Unguentum undecylenicum nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Stosowanie u kobiet w ciąży lub karmiących piersią - wyłącznie na zlecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Unguentum undecylenicum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Unguentum undecylenicum zawiera etylu parahydroksybenzoesan i metylu parahydroksybenzoesan. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    Jak stosować Unguentum undecylenicum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, miejsca chorobowo zmienione pokrywać 2 razy na dobę cienką warstwą maści. Leczenie kontynuować, pomimo ustąpienia objawów, co najmniej przez 2 do 3 tygodni.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Unguentum undecylenicum

Nie są znane objawy przedawkowania leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami

1    zalecanym sposobem stosowania.

Lek przypadkowo spożyty może powodować nudności, wymioty, biegunkę, ból głowy, zaburzenia węchowe, obrzęki stawów i węzłów chłonnych.

W razie spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania Unguentum undecylenicum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Unguentum undecylenicum

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej zdefiniowano w następujący sposób:

bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów);

często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów);

niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów);

rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów);

bardzo rzadko (występuj ące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rzadko:

Mogą wystąpić miejscowe objawy podrażnienia skóry, pieczenie, wysypka.

Lek może drażnić błony śluzowe.

Nieznana częstość:

Z uwagi na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu (E 214) i metylu parahydroksybenzoesanu (E 218), lek może powodować wystąpienie pokrzywki oraz reakcji alergicznych (możliwe reakcje typu późnego).

Niekiedy mogą wystąpić natychmiastowe reakcje alergiczne z pokrzywką i skurczem oskrzeli.

W takim przypadku należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Unguentum undecylenicum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Unguentum undecylenicum

-    Substancjami czynnymi leku są kwas undecylenowy i cynku undecylenian.

1 g maści zawiera 50 mg kwasu undecylenowego i 200 mg cynku undecylenianu.

-    Pozostałe składniki to: wazelina biała, euceryna bezwodna, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), etylu parahydroksybenzoesan (E 214).

Jak wygląda Unguentum undecylenicum i co zawiera opakowanie

Unguentum undecylenicum jest kremową jednorodną maścią o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu lub polipropylenu, zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema. rze szow .pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 4 z 4

Unguentum undecylenicum

Charakterystyka Unguentum undecylenicum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

UNGUENTUM UNDECYLENICUM, (50 mg + 200 mg)/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 50 mg kwasu undecylenowego (Acidum undecylenicum) i 200 mg cynku undecylenianu (Zinci undecylenas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan metylu (E 218) i parahydroksybenzoesan etylu (E 214).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jednorodna kremowa masa o charakterystycznym zapachu

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy, powierzchniowych postaci grzybicy strzygącej, łupieżu pstrego.

Preparat stosowany zapobiegawczo i leczniczo.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione pokrywać 2 razy na dobę cienką warstwą maści. Leczenie kontynuować, pomimo ustąpienia objawów, co najmniej przez 2 do 3 tygodni.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu:

-    w nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    na zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym;

-    na błony śluzowe;

-    w okolicach oczu;

-    na rozległe powierzchnie skóry;

-    u dzieci w wieku do 11 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożnie stosować u osób z chorobami nerek.

U osób w podeszłym wieku, ze względu na ścieńczenie i wysuszenie skóry, zaleca się stosowanie maści na niewielkie powierzchnie skóry, gdyż może być zwiększone wchłanianie kwasu undecylenowego i jego soli.

Z powodu zawartości w produkcie leczniczym etylu parahydroksybenzoesanu (E 214). i metylu parahydroksybenzoesanu (E 218), produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania kwasu undecylenowego i jego soli u kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że będzie to niezbędne, po rozważeniu korzyści do ryzyka.

Nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania u kobiet karmiących piersią, dlatego leku nie należy stosować w okresie laktacji, chyba że będzie to niezbędne, po rozważeniu korzyści do ryzyka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Unguentum undecylenicum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Bardzo często >1/10 Często    >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1 000 do <1/100 Rzadko    >1/10 000 do <1/1 000

Bardzo rzadko <1/10 000

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: miejscowe objawy podrażnienia skóry, pieczenie, wysypka.

Może wystąpić podrażnienie błon śluzowych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Z uwagi na zawartość parahydroksybenzoesanu etylu i parahydroksybenzoesanu metylu, produkt może powodować wystąpienie pokrzywki i uogólnionych odczynów nadwrażliwości (mogą być opóźnione). Niekiedy mogą wystąpić natychmiastowe reakcje alergiczne z pokrzywką i skurczem oskrzeli. W takim przypadku należy przerwać leczenie.

4.9.    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania produktu leczniczego w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Produkt przypadkowo spożyty może powodować nudności, wymioty, biegunkę, ból głowy, zaburzenia węchowe, obrzęki stawów i węzłów chłonnych.

W razie spożycia produktu pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania w dermatologii, leki złożone do stosowania miejscowego, zawierające kwas undecylenowy, kod ATC: D 01 AE 54

Kwas undecylenowy oraz jego sole wykazują umiarkowane działanie przeciwgrzybicze i słabsze przeciwbakteryjne.

Kwas undecylenowy i jego sole działają grzybobójczo na dermatofity (rodzaje Epidermophyton floccosum, Trichophyton i Microsporum) oraz słabo przeciwbakteryjnie. Działają nie tylko na grzybnię, ale także na zarodniki grzybów.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Preparat o miejscowym działaniu, wchłanianie do organizmu jest znikome.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W dostępnym piśmiennictwie nie ma doniesień o badaniach nad wpływem kwasu undecylenowego i jego soli na rozrodczość zwierząt doświadczalnych. W danych literaturowych dotyczących toksyczności kwasu undecylenowego po podaniach wielokrotnych nie ma doniesień o zmianach morfologicznych i (lub) histopatologicznych w obrębie narządów rozrodczych samic i samców szczurów i myszy. W standardowym teście Ames’a wykluczono właściwości mutagenne kwasu undecylenowego i jego ewentualnych metabolitów powstaj ących pod wpływem enzymów mitochondrialnych z wątroby szczurów indukowanych Aroclorem 1254 dla szczepów Salmonella typhimurium.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała

Euceryna bezwodna

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Etylu parahydroksybenzoesan (E 214)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu lub polipropylenu, zawierająca 30 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów

e-mail: chema@chema. rze szow .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2681

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 kwietnia 1988 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 kwietnia 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 4 z 4

Unguentum undecylenicum