Imeds.pl

Unguentum Zinci Oxydati, 100 Mg/G, Maść Dla Psów, Bydła, Koni, Owiec, Kóz I Świń 10 G/100g

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

UNGUENTUM ZINCI OXYDATI, 100 mg/g, maść dla psów, bydła, koni, owiec, kóz i świń

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Substancja czynna: Cynku tlenek 100 mg/g.

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Pies, bydło, koń, owca, koza, Świnia.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Otarcia skóry, pęknięcia, skaleczenia, sączące zapalenia skóry, owrzodzenia skóry i ochrona ran w okolicy krocza.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować na świeże rany.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie występują.

4.5    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Nie występują.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Nie występują.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych przy miejscowym stosowaniu preparatu.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie ma przeciwwskazań do stosowania w ciąży i laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Miejsca zmienione chorobowo należy smarować maścią 1-2 razy dziennie.

4.10    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzieleniu pierwszej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie występuje.

4.11    Okres (-y) karencji Tkaniki jadalne - 0 dni.

Mleko - 0 dni.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE


Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dermatologiczne. Leki zmiękczające i osłaniające.

Kod ATCvet QD02AB

5.1    Właściwości farmakodynatniczne

Tlenek cynku jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych przebiegających w skórze. Odgrywa ważną rolę w gojeniu się ran. Gromadzi się on w większej ilości w okolicy rany, głównie zaś w tkance ziarninującej, co uzasadnia celowość podawania tlenku cynku w maściach na rany. Przyspiesza on proces powstawania blizny i warunkuje jej trwałość. Brak cynku powoduje zmniejszenie syntezy tryptofanu i wykorzystania szeregu aminokwasów niezbędnych do budowy strukturalnych białek skóry. Ponadto cynk warunkuje odporność skóry na infekcje i choroby grzybicze.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Preparat stosuje się zewnętrznie na skórę. Działa wysuszająco na błony śluzowe i rany, przeciwświądowo i przeciwzapalnie. Preparat wykazuje działanie miejscowe i nie wchłania się do krążenia ogólnego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Parafina ciekła Polisorbat 60 Gliceryna Wazelina biała

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3    Okres ważności (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

12 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać, w temperaturze poniżej 15 °C.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pojemnik z PP z zakrętka z PP zawierający 150 g.produktu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego łub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew tel./fax.: 048 664 30 47, 664 65 51,664 65 26 e-mail: info@biowet-drwalew.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

815/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17.06.2005    r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.04.2006    r.

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.