+ iMeds.pl

Uprox 0,4 mgUlotka Uprox

Ulotka dołączona do opakowania; Informacja dla użytkownika

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

UPROX

(Tamsulosini hydrochloridum)

0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek UPROX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku UPROX

3.    Jak stosować lek UPROX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek UPROX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK UPROX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tamsulosyna, substancja czynna leku UPROX jest tak zwanym blokerem receptorów alfai. Receptory alfai są zlokalizowane w gruczole krokowym, pęcherzu i cewce moczowej. Tamsulosyna hamuje skurcz mięśni gruczołu krokowego oraz cewki moczowej. Ułatwia to przepływ moczu przez cewkę moczową a także oddawanie moczu.

Lek UPROX, 0,4 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu stosuje się w leczeniu zaburzeń oddawania moczu spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego są utrudnienia w oddawaniu moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza i częste oddawanie moczu.

Lek UPROX jest stosowany wyłącznie u mężczyzn.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU UPROX Kiedy nie stosować leku UPROX

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na tamsulosynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6). Nadwrażliwość na tamsulosynę może objawiać się nagłym obrzękiem twarzy, języka lub gardła, trudnościami w oddychaniu i/lub świądem i wysypką.

•    Jeśli u pacjenta występowały w przeszłości zawroty głowy lub omdlenia spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi podczas zmiany postawy (np. podczas gwałtownego siadania lub wstawania).

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku UPROX należy poinformować lekarza:

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężkie schorzenie nerek.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiły zawroty głowy lub omdlenia podczas stosowania leku UPROX jak i podobnych leków.

•    Jeśli u pacjenta wystąpił nagły obrzęk rąk lub stóp, trudności w oddychaniu i/lub świąd lub wysypka wywołane reakcją alergiczną (obrzęk naczynioruchowy) podczas stosowania tamsulosyny.

•    Jeśli u pacjenta zaplanowano operację zaćmy (zmętnienia soczewki).

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy po zastosowaniu leku UPROX należy usiąść lub położyć się dopóki objawy nie ustąpią.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem UPROX należy przebadać pacjenta w celu upewnienia się, że objawy rzeczywiście spowodowane są powiększeniem gruczołu krokowego. Okresowe badania medyczne są konieczne aby monitorować przebieg choroby, która jest celem leczenia.

Inne leki i UPROX

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek UPROX może obniżać ciśnienie krwi kiedy jest zażywany łącznie z innymi blokerami alfa1. Diklofenak (lek przeciwzapalny i przeciwbólowy) i warfaryna (lek przeciwzakrzepowy) mogą wpływać na szybkość usuwania leku UPROX z ustroju.

Odnosi się to także do sytuacji kiedy wymienione leki stosowano w przeszłości lub będą stosowane w przyszłości.

UPROX z jedzeniem i piciem

Lek UPROX powinien być przyjmowany po pierwszym posiłku w ciągu dnia.

Jeśli lek UPROX jest przyjmowany na czczo może to zwiększyć liczbę działań niepożądanych lub nasilić ich intensywność.

Ciąża i karmienie piersią Nie dotyczy.

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy. W przypadku wystąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK UPROX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna kapsułka leku UPROX jeden raz na dobę po pierwszym posiłku.

Kapsułki należy przyjmować w całości, popijając szklanką wody.

Kapsułek nie wolno żuć.

Lekarz przepisuje właściwą dawkę i określa właściwy czas leczenia.

Nie należy dowolnie zmieniać dawki leku.

Jeżeli odnosi się wrażenie, że działanie leku UPROX jest za mocne lub za słabe należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku UPROX

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku UPROX należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku UPROX

Przy pominięciu zastosowania leku UPROX po pierwszym posiłku można go zastosować później w ciągu tego samego dnia po innym posiłku. Jeśli opuszczono jeden dzień należy kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniem lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości na tamsulosynę takie jak nagły obrzęk twarzy, gardła lub języka, trudności w oddychaniu, i/lub świąd i wysypka.

Donoszono o następujących działaniach niepożądanych podczas stosowania leku UPROX:

Częste (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy, nieprawidłowy wytrysk.

Niezbyt częste (u więcej niż 1 na 1 000, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, zawroty głowy szczególnie przy siadaniu lub wstawaniu, katar, zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka, astenia (brak siły).

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale u mniej niż 1 na 1 000): omdlenia, obrzęk rąk i stóp, trudności w oddychaniu, świąd i wysypka (obrzęk naczynioruchowy).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): bolesny, przedłużony i niechciany wzwód prącia (priapizm), ciężkie schorzenie z pęcherzami na skórze, ustach, oczach i genitaliach (zespół Stevensa-Johnsona).

Zaobserwowano powikłania po operacji katarakty (śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki - IFIS).

Inne działania niepożądane (zaobserwowane po wprowadzeniu leku na rynek): nieprawidłowy rytm serca (migotanie przedsionków, arytmia, przyspieszona czynność serca) i trudności z oddychaniem były również zgłaszane przez pacjentów przyjmujących tamsulosynę. Jednakże nie ustalono ani częstości tych objawów ani związku przyczynowego ze stosowaniem tamsulosyny.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK UPROX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć te leki, których się już nie używa . Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek UPROX

-    Substancją czynną leku jest tamsulosyna w postaci tamsulosyny chlorowodorku

-    Pozostałe składniki leku to:

Zawartość kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, talk.

Otoczka kapsułki: żelatyna, indygotyna (E 132), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

Tusz: żelaza tlenek czarny (E 172), szelak, glikol propylenowy.

Jak wygląda lek UPROX i co zawiera opakowanie

Lek UPROX to kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde. Kapsułki są pomarańczowo-oliwkowe, z wydrukowanym na czarno oznaczeniem TSL 0.4 i czarnym paskiem na obu końcach. Kapsułki zawierają białe lub białawe peletki.

Kapsułki pakowane są w blistry PVC/PE/PVDC/Al w tekturowym pudełku. Jedno opakowanie zawiera 30 lub 60 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórcy:

Podmiot odpowiedzialny:

Farma-Projekt Sp. z o. o Ul. Józefińska 2 30-529 Kraków

Wytwórcy:

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania S.L.

Castelló, 1

Poligono las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Hiszpania

Quinta-Analytica s.r.o Prazka 1486/18c 102 00 Prague 10 Czechy

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder strasse 51-61 59320 Ennigerloh Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2012

6

Uprox

Charakterystyka Uprox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

UPROX 0,4 mg, kapsułki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulozyny chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum) Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka powlekana o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda.

Pomarańczowo- oliwkowe kapsułki z wydrukowanym na czarno oznaczeniem TSL 0.4 i z czarnym paskiem na obu końcach. Kapsułki zawierają białe lub białawe peletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosować doustnie.

Jedną kapsułkę na dobę, po śniadaniu lub pierwszym posiłku dnia.

Kapsułkę należy połknąć w całości i nie należy jej kruszyć ani żuć, ponieważ zakłóca to powolne uwalnianie substancji czynnej.

W niewydolności nerek nie jest wymagana modyfikacja dawki. W łagodnej do średnio zaawansowanej niewydolności wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawki (patrz także punkt 4.3)

Brak wskazań do stosowania produktu leczniczego UPROX u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tamsulozynę, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy, lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie.

Ciężka niewydolność wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora adrenergicznego alfal, leczenie produktem leczniczym UPROX może spowodować spadek ciśnienia tętniczego, co w pojedynczych przypadkach może być przyczyną omdleń. Po wystąpieniu pierwszych objawów ortostatycznego spadku ciśnienia (zawroty głowy, uczucie osłabienia) pacjent powinien usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym UPROX pacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych chorób mogących powodować objawy zbliżone do występuj ących w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Wskazane jest uprzednie przeprowadzenie badania per rectum oraz, w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen -PSA). Badania te powinny być okresowo powtarzane.

Należy ostrożnie podchodzić do leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), gdyż nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów.

Podczas operacji usuwania zaćmy u niektórych pacjentów przyjmuj ących lub leczonych w przeszłości tamsulozyną zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrom, IFIS - rodzaj zespołu małej źrenicy). Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki zwiększa ryzyko powikłań podczas wykonywania operacji.

Według niepublikowanych doniesień jest pomocne odstawienie tamsulozyny na 1-2 tygodni przed zabiegiem usunięcia zaćmy, ale korzyści wynikające z takiego postępowania nie zostały ustalone. Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki opisywano także u pacjentów, którzy odstawili tamsulozynę na dłuższy czas przed operacją zaćmy.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulozyną u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia zaćmy. Podczas kwalifikacji do zabiegu operacyjnego chirurdzy operuj ący zaćmę i okuliści powinni zebrać wywiad, czy pacjenci z zaplanowanymi zabiegami usunięcia zaćmy są lub byli leczeni tamsulozyną, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w razie wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas operacji.

Zaleca się ostrożne stosowanie tamsulozyny z silnym (np. ketokonazol) lub średnio aktywnym (np. erytromycyna) inhibitorem CYP3A4. W przypadku silnego inhibitora CYP3A4, oczekuje się przedłużonego wzrostu osoczowego stężenia tamsulozyny, który może jeszcze dalej wzrastać w przypadku gdy pacjent należy do grupy wolno metabolizujących w zakresie CYP2D6 (patrz punkt 4.5). W przypadku nieoczekiwanego narastania działań niepożądanych u pacjenta należy ocenić

aktywność metaboliczną CYP2D6.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji zostały przeprowadzone jedynie u dorosłych.

Nie obserwowano interakcji chlorowodorku tamsulozyny podczas jednoczesnego podawania z atenololem, enalaprylem lub teofiliną. Jednoczesne podawanie z cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia tamsulozyny w osoczu, natomiast podawanie z furosemidem - zmniejszenie. Ponieważ stężenia mieszczą się w granicach terapeutycznych, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

In vitro, ani diazepam, ani propranolol, trichlorometiazyd, chlormadynon, amitryptylina, diklofenak, glibenklamid, symwastatyna ani warfaryna nie zmieniaj ą stężenia wolnej frakcji tamsulozyny w ludzkim osoczu. Podobnie, tamsulozyna nie zmienia stężeń w osoczu wolnych frakcji diazepamu, propranololu, trichlorometiazydu czy chlormadynonu.

Jednakże diklofenak i warfaryna mogą przyspieszać eliminacj ę tamsulozyny.

Jednoczesne podawanie tamsulozyny z silnymi inhibitorami CYP3A4 może prowadzić do zwiększenia ekspozycji na tamsulozynę. Jednoczesne podawanie ketokonazolu (silnego inhibitora CYP3A4) skutkowało wzrostem AUC i Cmax tamsulozyny, odpowiednio 2,8 i 2,2 razy. Niełatwo zidentyfikować wolno metabolizujących w zakresie CYP2D6 i dlatego u tych pacjentów istnieje zagrożenie znaczącym wzrostem ekspozycji na tamsulozynę kiedy tamsulozyna jest podawana jednocześnie z silnymi inhibitorami CYP3A4. Stąd u pacjentów z fenotypem CYP2D6 odpowiadającym za wolny metabolizm tamsulozyna nie powinna być podawana jednocześnie z silnymi inhibitorami CYP3A4. Tamsulozynę należy podawać ostrożnie ze średnio mocnymi inhibitorami CYP 3A4. Jednoczesne podanie tamsulozyny z paroksetyną, silnym inhibitorem CYP2D6, skutkowało wzrostem Cmax i AUC tamsulozyny, odpowiednio 1,3 i 1,6 razy. Jednakże wzrosty te nie miały znaczenia klinicznego.

Jednoczesne podawanie z innymi antagonistami receptora alfal- adrenergicznego może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie dotyczy ponieważ produkt leczniczy UPROX jest przeznaczony do stosowania u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Należy jednak uprzedzić pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy.

4.8 Działania niepożądane

Często

(>1/100,

<1/10)

Niezbyt

często

(>1/1 000, <1/100)

Rzadko

(>1/10 000, <1/1 000)

Bardzo

rzadko

(<1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy (1,3%)

ból głowy

omdlenia

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

niedoci śnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpirsia

zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia,

biegunka,

nudności,

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka,

świąd,

pokrzywka

obrzęk

naczynioruchowy

zespół

Stevens-

Johnsona

Zaburzenia układu rozrodczego

zaburzenia

wytrysku

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

Obserwowany podczas chirurgii zaćmy rodzaj zespołu małej źrenicy zwany śródoperacyjnym zespołem

wiotkiej tęczówki został zgłoszony w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w związku z leczeniem tamsulozyną (patrz również punkt 4.4).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek: obok działań niepożądanych wymienionych powyżej, w połączeniu ze stosowaniem tamsulozyny opisywano migotanie przedsionków, arytmie, przyspieszenie akcji serca i duszność. Wymienione działania niepożądane raportowane spontanicznie pochodzą z badań porejestracyjnych z całego świata i dlatego częstości tych zdarzeń i ich związku przyczynowego z tamsoluzyną nie można ustalić z całą pewnością.

4.9 Przedawkowanie Objawy

Przedawkowanie tamsulozyny może potencjalnie wywołać ciężkie niedociśnienie tętnicze krwi. Obserwowano ciężkie niedociśnienie po przedawkowaniu różnego stopnia. Największą dawką tamsulozyny, podaną przypadkowo, było 12 mg, co spowodowało ból głowy i nie wymagało hospitalizacji.

Leczenie

W przypadku nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi w wyniku przedawkowania należy zastosować leczenie podtrzymujące układ sercowo-naczyniowy. W celu przywrócenia prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca pacjent powinien się położyć. Gdyby było to nieskuteczne, należy zastosować leki zwiększające objętość krwi krążącej, i w razie konieczności leki zwężające naczynia krwionośne. Należy monitorować czynność nerek i zastosować środki ogólnie wspierające. Prawdopodobnie dializa byłaby nieskuteczna ponieważ tamsulozyna jest silnie związana z białkami osocza.

W celu zmniejszenia wchłaniania można prowokować wymioty. W przypadku spożycia dużych ilości leku można zastosować płukanie żołądka, podawanie węgla leczniczego oraz osmotycznych środków przeczyszczaj ących, takich jak siarczan sodu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora adrenergicznego alfa1.

Kod ATC: G04C A02. Preparaty do stosowania wyłącznie w leczeniu chorób gruczołu krokowego. Mechanizm działania

Tamsulozyna wiąże się swoiście i konkurencyjnie z postsynaptycznymi receptorami adrenergicznymi alfa1, szczególnie z podtypami alfa1A i alfa1D, co powoduje rozkurcz mięśniówki gładkiej gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Efekty farmakodynamiczne

UPROX zwiększa maksymalny przepływ moczu. Zmniejsza przeszkodę na drodze odpływu moczu w wyniku rozkurczu mięśniówki gładkiej gruczołu krokowego i cewki moczowej, tym samym poprawiaj ąc mikcj ę.

Poprawia również objawy związane z magazynowaniem moczu w których istotną rolę odgrywa niestabilność pęcherza moczowego.

Wymieniony wpływ na problemy magazynowania moczu i mikcję utrzymuje się podczas chronicznego leczenia. Konieczność zabiegu chirurgicznego lub cewnikowania jest znacząco opóźniona.

Leki alfal-adrenolityczne mogą zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi poprzez zmniejszanie oporu obwodowego. Nie obserwowano klinicznie istotnego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi podczas leczenia chlorowodorkiem tamsulozyny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tamsulozyna szybko wchłania się z jelit i jest prawie w całości biodostępna. Wchłanianie zmniejsza się Bezpośrednio po posiłku. Równomierność wchłaniania zapewnia stałe zażywanie tamsulozyny po śniadaniu. Tamsulozyna wykazuje farmakokinetykę liniową.

Po pojedynczej dawce produktu leczniczego UPROX po jedzeniu, maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 6 godzinach, a w stanie stacjonarnym, który występuje po 5 dniach ciągłego podawania, stężenie Cmax jest około dwóch trzecich większe aniżeli to obserwowane po podaniu pojedynczym. Chociaż wyniki te obserwowano u pacjentów w podeszłym wieku, podobnych można oczekiwać, u młodszych pacjentów.

Stwierdza się znaczną zmienność u tego samego pacjenta w poziomie osoczowym zarówno po pojedynczym jak i wielokrotnym dawkowaniu.

Dystrybucja

U ludzi około 99% tamsulozyny wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji jest niewielka (około 0,2 l/kg).

Tamsulozyna w niewielkim stopniu ulega efektowi pierwszego przejścia, jest wolno metabolizowana. Większa część tamsulozyny występuje w osoczu w postaci niezmienionej. Tamsulozyna jest metabolizowana w wątrobie.

U szczurów w zasadzie nie obserwowano pobudzenia enzymów mikrosomalnych wątroby pod wpływem tamsulozyny.

Wyniki in vitro sugerują, że CYP3A4 i także CYP2D6 biorą udział w metabolizmie tamsulozyny z możliwym udziałem innych izoenzymów CYP. Zahamowanie enzymów metabolizujących leki,

CYP3A4 i CYP2D6, może prowadzić do wzrostu ekspozycji na tramsulozynę (patrz punkt 4.4. i 4.5). Żaden z metabolitów nie wykazuje większej aktywności niż substancja wyjściowa.

Eliminacja

Produkt leczniczy, tamsulozyna, i jego metabolity są wydalane głównie w moczu; ocenia się, że ilość wydalana w postaci niezmienionej aktywnej substancji wynosi około 9%.

Po pojedynczej dawce UPROX zastosowanej po jedzeniu, a także u pacjentów w stanie stacjonarnym zmierzony okres półtrwania tamsulozyny wynosi, odpowiednio, około 10 godzin i 15 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po pojedynczych i wielokrotnych dawkach przeprowadzono u myszy, szczurów i psów. Ponadto badano toksyczny wpływ na reprodukcję u szczurów, działanie rakotwórcze u myszy i szczurów oraz genotoksyczność in vivo i in vitro.

Ogólny profil toksyczności, jaki obserwowano po dużych dawkach tamsulozyny, jest zgodny ze znanymi działaniami farmakologicznymi antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych.

Po zastosowaniu bardzo dużych dawek obserwowano zmiany zapisu EKG u psów. Uważa się, że taka odpowiedź nie ma znaczenia klinicznego. Tamsulozyna nie wykazuje istotnych właściwości genotoksycznych.

Obserwowano zwiększenie częstości zmian proliferacyjnych gruczołów sutkowych u samic szczurów i myszy. Prawdopodobnie było to spowodowane hiperprolaktynemią i występowało tylko po zastosowaniu dużych dawek. Uznano, że nie ma to znaczenia klinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Zawartość kapsułki

celuloza mikrokrystaliczna,

kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer

polisorbat 80

sodu laurylosiarczan

trietylu cytrynian

talk

Otoczka kapsułki

żelatyna

indygotyna (E 132)

tytanu dwutlenek (E 171) żelaza tlenek żółty (E 172) żelaza tlenek czerwony (E 172) żelaza tlenek czarny (E 172)

Tusz

szelak

żelaza tlenek czarny (E 172) glikol propylenowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

36 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Blistry przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Pojemnik na tabletki przechowywać szczelnie zamknięty.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PE/PVDC/Aluminiowe w tekturowym pudełku oraz pojemniki HDPE na tabletki z polipropylenową zakrętką zabezpieczoną przed dziećmi, zawierające 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 lub 200 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

6.7.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Farma-Projekt Sp. z o.o. Ul. Józefińska 2 30-529 Kraków

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12008

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.01.2006

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Uprox