Imeds.pl

Urofort

Ulotka

UROFORT

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

UROFORT

Płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można było ją przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 4 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Urofort i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed rozpoczęciem stosowania leku Urofort

3.    Jak stosować lek Urofort

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Urofort

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Urofort i w jakim celu się go stosuje Wskazania do stosowania

Urofort jest stosowany tradycyjnie w leczeniu łagodnych i nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych, objawiających się pieczeniem podczas oddawania moczu lub częstym oddawaniem moczu u kobiet, kiedy poważne schorzenia zostały wykluczone przez lekarza. Lek zwiększający ilość moczu i poprawiający przepływ w drogach moczowych w łagodnych dolegliwościach układu moczowego.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.    Informacje ważne przed rozpoczęciem stosowania leku Urofort Kiedy nie stosować leku Urofort

■    Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego lub rośliny z rodziny astrowatych/złożonych (Asteraceae dawniej Compositae)

   Jeśli u pacjenta występują stany chorobowe, w których zalecane jest przyjmowanie niewielkich ilości płynów

■    Jeśli u pacjenta występują obrzęki spowodowane ograniczeniem czynności serca i nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

■    Stosowanie produktu leczniczego u mężczyzn wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej

■    Jeżeli podczas stosowania produktu leczniczego występują objawy takie jak gorączka, trudności w oddawaniu moczu, skurcze, lub krew w moczu, należy skonsultować się z lekarzem

■    Urofort zawiera wyciąg z liści mącznicy, przez co może powodować zabarwienie moczu na kolor zielonkawo-brunatny

■    Ten produkt leczniczy zawiera 40-50% (V/V) etanolu (alkoholu). Pojedyncza dawka leku (8 ml) zawiera do 3,16 g etanolu, co odpowiada 80 ml piwa lub 33 ml wina. Preparat może działać szkodliwie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz dzieci, a także osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby czy padaczką. Ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym może wpływać na działanie innych leków. Ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

■ Jednoczesne przyjmowanie z syntetycznymi diuretykami (lekami moczopędnymi) nie jest zalecane

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Lek Urofort a inne leki

Dotychczas nie obserwowano interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano. Ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Po przyjęciu leku pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Urofort Dorośli

8 ml produktu leczniczego 2 razy dziennie.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Sposób podawania

Płyn przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą. Lek należy przyjmować po posiłku.

Czas stosowania

Leku Urofort nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy utrzymują się dłużej niż 4 dni lub się nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Urofort

Nie badano. Może nastąpić osłabienie zdolności psychofizycznych oraz nudności i wymioty. Pominięcie przyjęcia dawki leku Urofort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie odnotowano. Mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle brzucha, reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Urofort

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Dopuszczalne jest lekkie zmętnienie powstałe w czasie przechowywania. Leku nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Urofort:

1 ml płynu doustnego Urofort zawiera 1 ml wyciągu płynnego złożonego (1:1) z Arctostaphylos uva-ursi L. (liść mącznicy) / Solidago virgaurea L. (ziele nawłoci) / Urtica dioica L. (ziele pokrzywy) (45/35/20). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 50% (V/V). Zawartość etanolu w produkcie 40-50% (V/V).

Jak wygląda lek Urofort i co zawiera opakowanie

Opakowanie produktu leczniczego Urofort stanowi butelka ze szkła barwnego, z nakrętką z polietylenu oraz załączoną miarką z polipropylenu, umieszczone w kartoniku. Opakowanie zawiera 100 g produktu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne ”Leki Natury” Tadeusz Polański ul. Zielona 30 08-500 Ryki Tel: 81 865 10 69

Data opracowania ulotki: