+ iMeds.pl

Urokinase medac 500 000 j.m.Ulotka Urokinase medac

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

, 10 000 j.m., proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji , 50 000 j.m., proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji , 100 000 j.m., proszek    do sporządzania    roztworu    do wstrzykiwań lub    infuzji

, 250 000 j.m., proszek    do sporządzania    roztworu    do wstrzykiwań lub    infuzji

, 500 000 j.m., proszek    do sporządzania    roztworu    do wstrzykiwań lub    infuzji


Urokinase medac Urokinase medac Urokinase medac Urokinase medac Urokinase medac

Urokinasum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Urokinase medac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urokinase medac

3.    Jak stosować lek Urokinase medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Urokinase medac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Urokinase medac i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Urokinase medac. Substancją czynną jest urokinaza, który pomaga rozpuszczać skrzepliny krwi w:

•    płucach

•    żyłach głębokich

•    tętnicach obwodowych (np. w nogach)

•    centralnych cewnikach żylnych (cewniki umieszczone w dużych żyłach w szyi, klatce piersiowej lub pachwinie) i przetokach tętniczo-żylnych do hemodializy (chirurgicznie stworzone połączenie pomiędzy tętnicą a żyłą wykorzystywane do filtrowania krwi)

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urokinase medac

Lek Urokinase medac podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę z doświadczeniem w prowadzeniu tego typu terapii. Pacjent nie będzie proszony o samodzielne stosowanie leku.

Kiedy nie stosować leku Urokinase medac

•    jeśli pacjent ma uczulenie na urokinazę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta obecnie występuje krwawienie

•    jeśli u pacjenta występują deformacje naczyń krwionośnych

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nowotwór z ryzykiem krwawienia

•    jeśli u pacjenta występują problemy z krzepliwością krwi lub przyjmuje leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew)

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

•    jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki, zapalenie osierdzia, lub inne ostre zakażenie

•    jeśli pacjent przeszedł udar w ciągu ostatnich 2 miesięcy

•    jeśli pacjent niedawno przeszedł poważny zabieg chirurgiczny lub badanie takie jak nakłucie lędźwiowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Urokinase medac

•    jeśli u pacjenta wystąpiło niedawno krwawienie z przewodu pokarmowego

•    jeśli pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny inny niż zabieg chirurgiczny w obrębie klatki piersiowej lub neurochirurgiczny, niedawno przebyty poród, nakłucie naczyń nieobkurczających się

•    jeśli u pacjenta występują jamiste choroby płuc

•    jeśli u pacjenta występują choroby przewodu moczowego mogące skutkować krwawieniem (np. cewnik zakładany do przewodu moczowego)

•    jeśli pacjent ma problemy z sercem, szczególnie z zastawką mitralną, lub nieprawidłowy rytm serca, np. migotanie przedsionków

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek

•    jeśli pacjentka jest w ciąży

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba naczyń, szczególnie mózgowych

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, zwłaszcza powyżej 75 roku życia.

W takich okolicznościach lekarz zdecyduje, czy u pacjenta należy zastosować lek Urokinase medac. Podczas stosowania leku Urokinase medac lekarz zachowa szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta przeprowadzane są badania krwi, wstrzyknięcia domięśniowe lub jakiekolwiek inne procedury medyczne związane z wysokim ryzykiem krwawień, takie jak zabiegi na tętnicach.

Dzieci

Istnieje bardzo ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania urokinazy w rozpuszczaniu skrzeplin krwi w tętnicach obwodowych (np. w nogach) u dzieci. Dlatego też w takich przypadkach nie należy stosować urokinazy.

Urokinase medac a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a szczególnie jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    heparynę, dipirydamol i inne leki przeciwzakrzepowe lub inne mogące wpływać na krzepliwość

•    kwas acetylosalicylowy    (aspiryna)

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

•    dekstrany

•    środki kontrastowe

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Urokinase medac nie należy stosować w ciąży lub natychmiast po porodzie, chyba że jest to wyraźnie konieczne.

Nie wiadomo czy urokinaza przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu należy unikać karmienia piersią podczas terapii lekiem Urokinase medac.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Urokinase medac ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Urokinase medac

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz ustali dawkę i czas trwania terapii lekiem Urokinase medac w zależności od wskazania. Leku Urokinase medac nie można nigdy wstrzykiwać do mięśni lub pod skórę.

•    Jeśli u pacjenta występują zakrzepy w płucach lub żyłach głębokich, lek Urokinase medac należy wstrzykiwać do żyły (zwykle ramiennej) przez kilka godzin do 3 dni. Po rozpuszczeniu zakrzepów pacjent może rozpocząć terapię przeciwzakrzepową (rozrzedzającą krew), aby zapobiec nawrotom.

•    Jeśli u pacjenta występują zakrzepy w tętnicy, lek Urokinase medac należy wstrzykiwać bezpośrednio do tętnicy do momentu rozpuszczenia zakrzepu.

•    Jeśli u pacjenta występują zatkane skrzepliną centralne cewniki żylne, lek Urokinase medac należy wstrzykiwać bezpośrednio do cewnika i pozostawić na godzinę przed usunięciem płynów. Działanie takie można powtarzać wiele razy, jeśli konieczne.

•    Jeśli u pacjenta występuje zatkana skrzepliną przetoka tętniczo-żylna do hemodializy, lek Urokinase medac należy zainstalować do obydwu odgałęzień przetoki. Działanie takie można powtarzać wiele razy, jeśli konieczne.

Stosowanie u dzieci

Lek Urokinase medac może być stosowany u dzieci w każdym wieku w leczeniu zablokowanych skrzepliną centralnych cewników żylnych, stosując te same procedury postępowania, co u pacjentów dorosłych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Urokinase medac może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie działania niepożądane. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią:

•    jakiekolwiek samoistne krwawienia, ponieważ urokinaza zwiększa ryzyko krwawień.

•    objawy reakcji alergicznej/nadwrażliwości takie jak

-    ucisk w klatce piersiowej lub problemy z oddychaniem

-    obrzęk powiek, twarzy lub ust

-    wysypka lub guzki na skórze, świąd

-    omdlenie (spadek ciśnienia tętniczego) lub zasinienie (sinica)

Wystąpić mogą inne działania niepożądane:

U niektórych pacjentów mogą wystąpić napady gorąca lub zimna (gorączka lub dreszcze), nudności i wymioty, ból pleców lub skrócenie oddechu w ciągu godziny od rozpoczęcia wlewu.

Bardzo często (wystąpiły częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    krwawienia

-    nienaturalne krwawienia, szczególnie z miejsc wkłucia lub ran

-    niewielka ilość krwi w moczu

-    krwotoki z nosa

-    krwawienie z dziąseł

-    krwiaki

•    zmiany w wynikach badań krwi

Często (wystąpiły u mniej niż 1 na 10 pacjentów i u więcej niż 1 na 100)

•    gorączka

•    dreszcze

•    krwotoki (w mózgu, z żołądka, w moczu, w mięśniach)

•    niewielkie fragmenty zakrzepów lub kryształki cholesterolu mogą się odłączyć i przepłynąć wraz z krwią powodując zatory w innym miejscu.

Niezbyt często (wystąpiły u mniej niż 1 na 100 pacjentów i u więcej niż 1 na 1000)

•    krwotok w wątrobie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Urokinase medac

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować leku Urokinase medac jeśli proszek w fiolce nie jest biały.

Po przygotowaniu lek użyć natychmiast. Raz przygotowanego roztworu nie pozostawiać do późniejszego użycia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Urokinase medac

Substancją czynną leku jest ludzka urokinaza.

Pozostałe składniki leku to: disodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, albumina ludzka.

Jak wygląda lek Urokinase medac i co zawiera opakowanie

Każda fiolka zawiera biały proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Każde opakowanie zawiera jedną fiolkę. Lek Urokinase medac dostępny jest w różnych mocach: 10 000 j.m., 50 000 j.m., 100 000 j.m., 250 000 j.m., 500 000 j.m.

Nie wszystkie moce produktu muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.

Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Podmiot odpowiedzialny:

APC Instytut Sp. z o.o.

Ul. Grójecka 22/24/4 02 301 Warszawa

Wytwórca:

| medae-medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.

Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Urokinase medac

Charakterystyka Urokinase medac

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Urokinase medac, 500 000 j.m., proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 500 000 j.m. ludzkiej urokinazy (Urokinasum) ekstrahowanej z ludzkiego moczu. Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wewnątrznaczyniowa liza zakrzepów krwi w następujących stanach:

•    rozległa ostra proksymalna zakrzepica żył głębokich

•    ostra masywna zatorowość płucna

•    ostra choroba zarostowa tętnic obwodowych z niedokrwieniem zagrażającym utratą kończyny

•    zatkana skrzepliną przetoka tętniczo-żylna do hemodializy

•    zatkane skrzepliną centralne cewniki żylne

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Urokinase medac powinien być stosowany jedynie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu chorób zakrzepowych w szpitalach, gdzie dostępne są odpowiednie metody diagnostyczne i obserwacyjne.

Zależnie od wskazań, produkt Urokinase medac podawany jest ogólnoustrojowo przez wlew dożylny, miejscowo przez wlew dotętniczy poprzez cewnik podczas arteriografii lub miejscowo przez wkraplanie.

Nie wolno go podawać przez wstrzyknięcia podskórne lub domięśniowe.

Instrukcje dotyczące rekonstytucji i dalszego rozcieńczania znajdują się w punkcie 6.6.

Dorośli

Dawkowanie można modyfikować indywidualnie, zależnie od stanu klinicznego.

Jako wytyczne należy stosować poniższe schematy dawkowania.

Zakrzepica żył głębokich

Produkt Urokinase medac należy podawać przez wlew dożylny do żyły obwodowej, stosując dawkę początkową wynoszącą 4400 j .m./kg mc. w ciągu 10 - 20 min, a następie dawkę podtrzymującą wynoszącą 100 000 j.m. na godzinę przez 2 - 3 dni.

Zatorowość płucna

Produkt Urokinase medac należy podawać przez wlew dożylny do żyły obwodowej, stosując dawkę początkową wynoszącą 4400 j .m./kg mc. w ciągu 10 - 20 min, a następie dawkę podtrzymującą wynoszącą 4400 j.m./kg mc. na godzinę przez 12 godzin.

Choroba zarostowa tętnic obwodowych

Produkt Urokinase należy podawać miejscowo przez dotętniczy stopniowany wlew poprzez cewnik, stosując dawkę początkową wynoszącą 4000 j .m. /min (tj. 240 000 j .m. na godzinę) przez 2 - 4 godziny lub do czasu przywrócenia przepływu do przodu, a następnie dawkę wynoszącą 1000 - 2000 j .m./min do całkowitej lizy lub maksymalnie przez 48 godzin.

Zatkana skrzepliną przetoka tętniczo-żylna do hemodializy

Produkt Urokinase medac należy podawać miejscowo przez wymuszony okresowy wlew (typu pulse spray) do obydwu odgałęzień przetoki w stężeniu od 5000 do 25 000 j.m./ml do osiągnięcia całkowitej dawki wynoszącej 250 000 j.m. W razie konieczności podanie można powtarzać co 30-45 minut, maksymalnie do 2 godzin.

Zatkane skrzepliną centralne cewniki żylne

Produkt Urokinase medac należy rozpuścić w soli fizjologicznej w stężeniu 5000 j.m./ml. Objętość wystarczającą do całkowitego wypełnienia światła zatkanego cewnika należy wkroplić i albo zamknąć na 20 do 60 minut, albo przepchnąć porcjami roztworu soli fizjologicznej przed aspiracją lizatu. Procedurę w razie potrzeby można powtórzyć.

Szczególne grupy pacjentów

•    Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w wieku powyżej 65 lat dostępne dane są ograniczone i nie wiadomo, czy reagują oni inaczej niż pacjenci młodsi. Produkt Urokinase medac należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

•    Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby: U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki. W takich przypadkach stężenie fibrynogenu nie powinno spadać poniżej 100 mg/dl.

Dzieci i młodzież

Istnieje bardzo ograniczone doświadczenie w stosowaniu urokinazy u dzieci z chorobą zakrzepowo-zatorową naczyń i nie należy stosować urokinazy w tym wskazaniu.

Produkt Urokinase medac można stosować u dzieci w każdym wieku w przypadku zatkanych skrzepliną centralnych cewników żylnych, stosując tę samą procedurę zamykania, co u osób dorosłych.

Monitorowanie terapii

Przed rozpoczęciem terapii trombolitycznej należy wykonać testy hemostazy, tj. hematokryt, liczba płytek, czas trombinowy (TT) i czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT).

Jeżeli podawano heparynę, należy ją odstawić, a aPTT przed wdrożeniem terapii urokinazą powinien być poniżej dwukrotności prawidłowej wartości kontrolnej.

W celu podawania ogólnoustrojowego za wystarczające uznawane jest zwykle 3-5-krotne wydłużenie TT zmierzone po wdrożeniu terapii. Korzystając z wyników testów krzepnięcia i aktywności fibrynolitycznej nie można jednak w sposób wiarygodny przewidzieć skuteczności ani ryzyka krwawienia.

Kontynuacja leczenia

W celu zapobiegania nawrotom zakrzepicy, należy następnie wdrożyć stosowanie leków przeciwzakrzepowych, pod warunkiem, że aPTT wynosi poniżej dwukrotności prawidłowej wartości kontrolnej.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Aktywne istotne klinicznie krwawienie

•    Tętniak i malformacje tętniczo-żylne

•    Nowotwór wewnątrzczaszkowy lub inny nowotwór z ryzykiem krwotoku

•    Obniżona krzepliwość krwi (skłonność do krwotoków, jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi, samoistna fibrynoliza) i ciężka trombocytopenia

•    Ciężkie niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (skurczowe > 200 mmHg, rozkurczowe > 100 mmHg; retinopatia nadciśnieniowa III lub IV stopnia)

•    Ostre zapalenie trzustki, zapalenie osierdzia, bakteryjne zapalenie wsierdzia, sepsa

•    Niedawno przebyty epizod mózgowo-naczyniowy (np. w ciągu 2 miesięcy)

•    Niedawno przebyty uraz, w tym resuscytacja sercowo-płucna, operacja w obrębie klatki piersiowej lub operacja neurochirurgiczna (np. w ciągu 2 miesięcy)

•    Niedawno przebyta poważna operacja do czasu pierwotnego zagojenia ran, niedawno przebyta biopsja narządu, nakłucie lędźwiowe, aortografia przezlędźwiowa (np. w ciągu 10 dni)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W następujących stanach ryzyko krwawienia może być zwiększone i należy je rozważyć względem przewidywanych korzyści:

•    Niedawno przebyte ciężkie krwawienie z układu pokarmowego

•    Niedawno przebyty zabieg chirurgiczny inny niż zabieg chirurgiczny w obrębie klatki piersiowej lub neurochirurgiczny, niedawno przebyty poród, nakłucie naczyń nieobkurczających się

•    Zaburzenia krzepliwości o umiarkowanym nasileniu, w tym spowodowane ciężkimi chorobami wątroby lub nerek

•    Jamiste choroby płuc

•    Choroby układu moczowo-płciowego z istniejącymi lub potencjalnymi źródłami krwawienia (np. wszczepienie cewnika pęcherza)

•    Wysokie prawdopodobieństwo skrzepliny w lewej części serca (np. zwężenie zastawki mitralnej z migotaniem przedsionków) z możliwością ryzyka zatoru mózgu

•    Stwierdzona septyczna choroba zakrzepowa

•    Ciężka choroba naczyń mózgowych

•    Pacjenci w podeszłym wieku (szczególnie powyżej 75 lat)

Podawanie urokinazy jednocześnie z innymi lekami fibrynolitycznymi, przeciwzakrzepowymi lub lekami przeciwpłytkowymi może dodatkowo nasilać ryzyko poważnego krwawienia (patrz punkt 4.5).

W razie wystąpienia krwawienia u pacjentów otrzymujących urokinazę może ono być trudne do kontrolowania. Pomimo, że urokinaza jest przeznaczona do wytwarzania odpowiednich ilości plazminy w celu przeprowadzenia lizy wewnątrznaczyniowych złogów fibryny, inne złogi fibryny, w tym te, które zapewniają hemostazę (w miejscach wkłucia igły, wprowadzenia cewnika, nacięcia, itd.) również podlegają lizie i może wystąpić krwawienie z takich miejsc. Często występuje przesączanie krwi z miejsc urazu przezskórnego.

Podczas terapii urokinazą istnieje wysokie ryzyko występowania siniaków lub tworzenia krwiaków, zwłaszcza po wstrzyknięciach domięśniowych. Należy unikać wstrzyknięć domięśniowych i niepotrzebnego dotykania pacjenta. Nakłucia żylne i inwazyjne zabiegi na żyłach należy wykonywać możliwie najrzadziej i ostrożnie, w celu zminimalizowania krwawienia. Jeżeli krwawienie z miejsca objętego zabiegiem inwazyjnym nie jest poważne, można kontynuować terapię urokinazą, uważnie obserwując pacjenta; należy natychmiast wdrożyć miejscowe środki, takie jak zastosowanie ucisku.

Należy unikać inwazyjnych zabiegów na tętnicach przed leczeniem urokinazą i w jego trakcie w celu zminimalizowania krwawienia. Jeżeli nakłucie tętnicy jest absolutnie konieczne, powinien je wykonać lekarz doświadczony w wykonywaniu takich zabiegów, raczej w arterię promieniową lub barkową niż udową. Należy zastosować bezpośredni ucisk w miejscu nakłucia przez co najmniej 30 minut, założyć opatrunek uciskowy i często kontrolować to miejsce pod kątem występowania krwawienia.

W razie wystąpienia ciężkiego krwawienia po ogólnoustrojowym podawaniu urokinazy należy natychmiast przerwać wlew i wdrożyć środki mające na celu kontrolowanie krwawienia. Można stosować leki zwiększające objętość osocza inne niż dekstrany w celu uzupełnienia niedoborów objętości krwi; w przypadku znacznej utraty krwi bardziej preferowane jest podawanie koncentratu krwinek czerwonych niż krwi pełnej. Jeżeli wymagane jest bardzo szybkie odwrócenie fibrynolizy, można rozważyć podanie leku antyfibrynolitycznego takiego jak kwas epsilon-aminokapronowy (patrz punkt 4.9).

Produkt Urokinase medac to wysokooczyszczony enzym produkowany z ludzkiego moczu. Zawiera także albuminę z ludzkiej surowicy. Produkty wytwarzane z materiałów pochodzenia ludzkiego mogą przenosić czynniki zakaźne. Procedury kontrolowania takich zagrożeń znacznie zmniejszają ryzyko przenoszenia czynników zakaźnych, ale nie mogą go całkowicie wyeliminować.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwzakrzepowe

Doustne leki przeciwzakrzepowe lub heparyna mogą nasilać ryzyko krwotoku i nie należy ich stosować jednocześnie z urokinazą.

Substancje aktywne wpływające na czynność płytek

Z uwagi na zwiększone ryzyko krwotoku należy unikać jednoczesnego podawania urokinazy i substancji aktywnych, które wpływają na czynność płytek (np. kwasu acetylosalicylowego, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dipirydamolu, dekstranów).

Środki kontrastowe

Środki kontrastowe mogą opóźniać fibrynolizę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania urokinazy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są niewystarczające, jeżeli chodzi o wpływ na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój poporodowy. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Jednak niskocząsteczkowe fragmenty urokinazy i aktywna plazmina przenikają przez łożysko.

Urokinazy nie należy stosować bez wyraźnej konieczności podczas ciąży ani w okresie bezpośrednio po porodzie.

Nie wiadomo, czy urokinaza przenika do mleka matki. Podczas leczenia urokinazą należy unikać karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Krwotok

Najczęstszym i najcięższym działaniem niepożądanym terapii urokinazą jest krwotok. Stan hemostatyczny u pacjenta poddawanego urokinazie może być znacznie bardziej zmieniony niż w przypadku heparyny lub terapii lekami przeciwzakrzepowymi - pochodnymi kumaryny.

Podczas terapii urokinazą występowało ciężkie samoistne krwawienie, w tym przypadki zgonów spowodowanych krwotokiem mózgowym. Mniej ciężkie samoistne krwawienie występowało około dwukrotnie częściej niż podczas terapii heparyną. Pacjenci z występującymi uprzednio zaburzeniami hemostazy są bardziej narażeni na ryzyko samoistnego krwawienia.

Reakcje nadwrażliwości

W przeciwieństwie do streptokinazy, według doniesień urokinaza jest nieantygenowa. Informowano jednak o rzadkich przypadkach łagodnych reakcji alergicznych, w tym skurczu oskrzeli i wysypce. Ponadto zgłaszano bardzo rzadkie przypadki śmiertelnej anafilaksji.

Reakcje na wlew

Sporadycznie informowano o występowaniu gorączki i dreszczy, w tym drgawek, u pacjentów otrzymujących urokinazę. W celu złagodzenia dyskomfortu spowodowanego gorączką wywołaną przez urokinazę wystarczające jest zwykle leczenie objawowe; nie należy jednak stosować kwasu acetylosalicylowego.

Inne reakcje na wlew zgłaszane podczas terapii urokinazą obejmują duszność, sinicę, niedotlenienie, kwasicę, ból pleców oraz nudności i (lub) wymioty; reakcje te występowały zwykle w ciągu jednej godziny od rozpoczęcia wlewu urokinazy.

Jako podstawę do oceny częstości zdarzeń niepożądanych stosowano następującą konwencję:

Bardzo często Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko


> 1/10

>    1/100 do < 1/10

>    1/1 000 do < 1/100

>    1/10 000 do < 1/1000 < 1/10 000

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko    Reakcje nadwrażliwości, w tym duszność, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie

twarzy, pokrzywka, wysypka Bardzo rzadko    Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często    Krwotoki z miej sc wkłucia, ran

Krwiak

Krwotok z nosa, krwawienie z dziąseł Krwiomocz (mikroskopowy)

Często    Krwotok wewnątrzczaszkowy

Krwotok z układu pokarmowego, krwotok zaotrzewnowy Krwotok z układu moczowo-płciowego Krwotok do mięśni

Zatorowość, w tym zatory cholesterolowe Niezbyt często    Krwotok wewnątrzwątrobowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często    Gorączka, dreszcze

Badania laboratoryjne

Bardzo często    Spadek stężenia hematokrytu bez wykrywalnego klinicznie krwotoku

Przej ściowy wzrost aktywności aminotransferaz

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Krwotok występujący podczas leczenia urokinazą można kontrolować przez miejscowy ucisk i kontynuować leczenie. W razie wystąpienia ciężkiego krwawienia leczenie urokinazą należy przerwać i podawać inhibitory takie jak aprotynina, kwas epsilon-aminokapronowy, kwas p-aminoetylobenzoesowy lub kwas traneksamowy. W poważnych przypadkach należy podawać, w zależności od potrzeb, ludzki fibrynogen, czynnik XII, koncentrat krwinek czerwonych lub krew pełną. W celu skorygowania niedoboru objętości należy unikać podawania dekstranów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: B01A D04, leki przeciwzakrzepowe.

Produkt Urokinase medac to wysokooczyszczona postać naturalnie występującej urokinazy ludzkiej ekstrahowanej z moczu. Urokinaza występuje w dwóch odmiennych postaciach cząsteczkowych - o wysokiej masie cząsteczkowej (około 54 000 daltonów) i o niskiej masie cząsteczkowej (około 33 000 daltonów). Produkt Urokinase medac zawiera ponad 85 % postaci HMW (o wysokiej masie cząsteczkowej).

Urokinaza jest środkiem trombolitycznym, który przekształca plazminogen w plazminę (fibrynolizynę), enzym proteolityczny, który degraduje fibrynę, jak również fibrynogen i inne białka osocza. Aktywność urokinazy prowadzi do zależnego od dawki spadku stężenia plazminogenu i fibrynogenu i do zwiększonego występowania produktów degradacji plazminy i fibryny, które mają działanie przeciwzakrzepowe i wzmacniają działanie heparyny. To działanie utrzymuje się przez 12 - 24 godzin od zakończenia wlewu urokinazy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Urokinaza jest szybko usuwana z krwiobiegu przez wątrobę - okres półtrwania wynosi od 10 do 20 minut. Nieaktywne produkty degradacji są wydalane z żółcią, wydalanie zachodzi głównie przez nerki.

Eliminacja jest opóźniona u pacjentów z chorobą wątroby i zaburzeniem czynności nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest przedklinicznych danych o bezpieczeństwie mających dodatkową wartość dla lekarza przepisującego lek.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu wodorofosforan dwunastowodny,

Sodu diwodorofosforan dwuwodny,

Albumina ludzka.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak jest dostępnych informacji na temat utraty aktywności w pojemnikach z PCW lub woreczkach/strzykawkach z tworzywa sztucznego.

6.3    Okres ważności

34 miesiące

Po pierwszym otwarciu do natychmiastowego użycia.

Należy natychmiast zużyć materiał po rekonstytucji.

Udowodniono, że stabilność chemiczna i fizyczna w temperaturze pokojowej po rekonstytucji i rozcieńczeniu wynosi 72 godziny. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po rekonstytucji i rozcieńczeniu. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, czas przechowywania w trakcie stosowania oraz warunki przed użyciem należą do odpowiedzialności użytkownika i zwykle nie wynoszą więcej niż 24 godziny w temp. 2°C do 8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła borokrzemianowego typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej i uszczelniona aluminiowym kapslem typu „flip-off’.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Proszek do sporządzania roztworu do wlewów należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań i dodatkowo rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub roztworem glukozy 5% lub glukozy 10%.

Proszek należy poddać rekonstytucji w następujący sposób:

Dla fiolek 500 000 j.m. użyć 10 ml wody do wstrzykiwań.

Po rekonstytucji roztwór musi być przezroczysty i bezbarwny.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Urokinase medac