+ iMeds.pl

Uronat 315 mgUlotka Uronat

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Uronat, 315 mg, kapsułki twarde

Solidaginis virgaureae herba extractum siccum - suchy wyciąg z ziela nawłoci pospolitej

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Uronat ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2-4 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Uronat i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Uronat

3.    Jak przyjmować lek Uronat

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Uronat

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK URONAT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Uronat zawiera Solidaginis virgaureae herba extractum siccum - suchy wyciąg z ziela nawłoci pospolitej.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w poniższych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Tradycyjnie, jako środek zwiększający ilość moczu. Do stosowania pomocniczo w leczeniu łagodnych dolegliwości układu moczowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU URONAT Kiedy nie przyjmować leku Uronat

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (wyciąg z nawłoci pospolitej) lub na rośliny z rodziny Asteracae Compositae, takie jak np.: rumianek, nagietek, krwawnik, mniszek, arnika, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Uronat.

-    U pacjentów z obrzękami spowodowanymi chorobami nerek lub niewydolnością krążenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Uronat

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produktu leczniczego Uronat nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Jeśli podczas stosowania tego leku wystąpią objawy takie jak, gorączka, ból podczas oddawania moczu, kurcze lub krwiomocz, należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania porady.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania moczopędnych produktów leczniczych.

Przyjmowanie leku Uronat z jedzeniem i piciem

Lek można zażywać z jedzeniem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania leku Uronat u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3.    JAK ZAŻYWAĆ LEK URONAT

Lek Uronat należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tradycyjnie, jako środek zwiększający ilość moczu. Do stosowania pomocniczo w leczeniu łagodnych dolegliwości układu moczowego.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

4 razy dziennie po 1 kapsułce.

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Kapsułki należy połykać popijając je odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Podczas leczenia należy pamiętać o piciu zwiększonej ilości płynów bezkofeinowych.

Czas leczenia:

Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Jeśli po tym czasie objawy nie ustąpią, należy zweryfikować rozpoznanie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Uronat

Jeśli pacjent przez pomyłkę przyjął zbyt dużo kapsułek lub dziecko połknęło kapsułki z lekiem, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą ulotkę o leku, opakowanie i pozostałe kapsułki.

Pominięcie przyjęcia leku Uronat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki. Należy zażyć kolejną kapsułkę o należnej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano zgodnie z następującą klasyfikacją:

Bardzo często (>1/10),

często (>1/100, <1/10),

niezbyt często (>1/1000, < 1/100),

rzadko (> 1/10 000, < 1/1000),

bardzo rzadko (< 1/10 000),

nie znane (nie można podać częstości występowania na podstawie dostępnych danych).

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Częstość działań niepożądanych nie jest znana. Jeżeli wystąpią inne działania niepożądane niewymienione powyżej, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK URONAT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Uronat po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Uronat

- Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z ziela nawłoci pospolitej. Każda kapsułka twarda zawiera 315 mg Solidaginis virgaureae herba extractum siccum - suchy wyciąg z ziela nawłoci pospolitej DER: 5-7: 1 co odpowiada 1 575 mg - 2 205 mg ziela nawłoci pospolitej. Ekstrahent: etanol 30% (m/m) .

-    Ponadto lek zawiera: otoczka kapsułki - żelatyna, tytanu dwutlenek (E171); zawartość kapsułki: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Uronat i co zawiera opakowanie

Lek jest dostarczany w postaci twardych kapsułek koloru białego.

Opakowanie zawiera 30 kapsułek (3 blistry po 10 kapsułek) lub 60 kapsułek (6 blistrów po

10 kapsułek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka (logo NP Pharma Sp. z o.o.) e-mail: kontakt@np-pharma.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

15

Uronat

Charakterystyka Uronat

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Uronat, 315 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera 315 mg Solidaginis virgaureae herba extractum siccum - suchy wyciąg z ziela nawłoci pospolitej DER: 5-7: 1 co odpowiada 1 575 mg - 2 205 mg ziela nawłoci pospolitej. Ekstrahent: etanol 30% (m/m).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda, koloru białego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w poniższych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.1    Wskazania do stosowania

Tradycyjnie, jako środek zwiększający ilość moczu. Do stosowania pomocniczo w leczeniu łagodnych dolegliwości układu moczowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

4 razy dziennie po 1 kapsułce.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produktu leczniczego Uronat nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania Podanie doustne.

Kapsułki należy połykać popijając je odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Podczas leczenia należy pamiętać o piciu zwiększonej ilości płynów bezkofeinowych.

Czas leczenia

Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Jeśli po tym czasie objawy nie ustąpią, należy zweryfikować rozpoznanie.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować u pacjentów z obrzękami spowodowanymi zaburzeniami czynności nerek i niewydolnością krążenia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego Uronat nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Jeśli podczas stosowania tego produktu leczniczego wystąpią objawy jak, gorączka, dysuria, kurcze lub krwiomocz, należy zweryfikować rozpoznanie.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania moczopędnych produktów leczniczych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego podczas ciąży. Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią. Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu Solidago virgaurea L. na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano zgodnie z następującą klasyfikacją:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000),

nie znane (nie można podać częstości występowania na podstawie dostępnych danych).

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Częstość działań niepożądanych nie jest znana. Jeżeli wystąpią inne działania niepożądane niewymienione powyżej, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki moczopędne;

Kod ATC: nie nadany

Dokładny mechanizm działania preparatów zawierających Solidago virgaurea L. nie został poznany.

Wszystkie podane poniżej informacje są oparte na dobrze udokumentowanych obserwacjach wynikających z tradycyjnego stosowania Solidago virgaurea L.

Wyniki wielu badań przedklinicznych wskazują, że Solidago virgaurea L. wykazuje działanie moczopędne, spazmolityczne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Niemniej jednak, nie potwierdzono znaczenia wyników badań przedklinicznych w przeprowadzonych badaniach klinicznych u ludzi.

Chociaż to leczenie fitoterapeutyczne jest szeroko stosowane w schorzeniach układu moczowego, brak jest szczegółowego, naukowego wytłumaczenia mechanizmu działania diuretycznego Solidago virgaurea L.

Nie udowodniono, aby żaden z pojedynczych składników wyizolowanych z Solidago virgaurea L. był odpowiedzialny za działanie diuretyczne, w związku z tym uważa się, że takie działanie wykazuje mieszanina składników zawarta w tej roślinie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych dotyczących właściwości farmakokinetycznych Solidago virgaurea L.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych dotyczących ostrej toksyczności, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Otoczka kapsułki Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E171).

Zawartość kapsułki Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko kartonowe zawierające 30 kapsułek (3 blistry po 10 kapsułek) lub 60 kapsułek (6 blistrów po 10 kapsułek).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Uronat