Imeds.pl

Uronezyr 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Uronezyr, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Uronezyr i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Uronezyr

3.    Jak stosować lek Uronezyr

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Uronezyr

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Uronezyr i w jakim celu się go stosuje

Lek Uronezyr należy do grupy leków zwanych inhibitorami 5 a-reduktazy.

Powodują one zmniejszenie objętości gruczołu krokowego (prostaty) u mężczyzn.

Lek Uronezyr jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego (tj. nienowotworowego) rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH). Powoduje zmniejszenie chorobowo powiększonego gruczołu krokowego, poprawia przepływ moczu i łagodzi objawy wywołane przez łagodny rozrost tego gruczołu, zmniejsza ryzyko nagłej niemożności oddania moczu (znane jako ostre zatrzymanie moczu) oraz konieczności leczenia chirurgicznego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Uronezyr

Kiedy nie stosować leku Uronezyr

-    jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    u kobiet (patrz również „Ciąża i karmienie piersią”)

-    u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Uronezyr należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

-    Jeśli u pacjenta występuje duża ilość zalegającego moczu w pęcherzu po oddaniu moczu i (lub) znacznie zmniejszony przepływ moczu, pacjent powinien być ściśle monitorowany w kierunku zwężenia dróg moczowych.

-    Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby, stężenie finasterydu we krwi może być zwiększone.

-    Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może być w ciąży, pacjent powinien unikać narażania partnerki na kontakt ze swoim nasieniem, które może zawierać niewielkie ilości leku.

- Jeśli pacjent ma wykonywane badanie PSA (badanie stosowane do wykrywania raka gruczołu krokowego), należy poinformować lekarza o przyjmowaniu finasterydu. Finasteryd może wpływać na stężenie substancji badanej we krwi, PSA.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy lub dotyczyło pacjenta.

Należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi jakiekolwiek zmiany w obrębie tkanki gruczołów sutkowych, takie jak: guzki, ból, powiększenie gruczołów sutkowych lub wydzielina z gruczołu sutkowego, ponieważ mogą to być objawy ciężkiego stanu, tak jak rak piersi.

Lek Uronezyr a inne leki

Lek Uronezyr zazwyczaj nie wpływa na działanie innych leków. Nie odnotowano żadnych znaczących interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Uronezyr z jedzeniem i piciem

Uronezyr może być przyjmowany z posiłkiem lub bez.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Uronezyr jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać tabletek powlekanych leku Uronezyr, zwłaszcza przełamanych ani rozkruszonych. Jeśli finasteryd zostanie wchłonięty przez skórę lub po przyjęciu doustnym przez kobietę spodziewającą się dziecka płci męskiej, dziecko to może się urodzić z deformacją narządów płciowych.

Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może być w ciąży, pacjent powinien albo unikać narażania partnerki na kontakt ze swoim nasieniem (np. przez stosowanie prezerwatywy) lub przerwać leczenie finasterydem. Jeśli partnerka, która jest w ciąży będzie miała kontakt z lekiem Uronezyr, należy poradzić się lekarza.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych sugerujących, że lek Uronezyr wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Uronezyr zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Uronezyr

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę (co odpowiada 5 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować na czczo lub w trakcie posiłku. Tabletki powlekane należy połykać w całości, nie należy ich dzielić ani rozkruszać.

Mimo widocznej szybko poprawy, konieczne może być leczenie przez przynajmniej sześć miesięcy, aby ocenić, czy osiągnięta została korzystna odpowiedź na leczenie.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek Uronezyr. Nie należy zbyt wcześnie przerywać leczenia, ponieważ może nastąpić nawrót objawów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak danych dotyczących stosowania finasterydu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Uronezyr u pacjentów poddawanych hemodializie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Jeśli pacjent będzie miał wrażenie, że działanie leku Uronezyr jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Uronezyr

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub jeśli jakiekolwiek tabletki zostaną przyjęte przez kogoś innego, należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą jakiekolwiek pozostałe tabletki lub puste opakowanie w celu łatwiejszej identyfikacji.

Pominięcie zastosowania leku Uronezyr

W przypadku pominięcia dawki leku Uronezyr, należy przyjąć ją tak szybko, jak tylko możliwe, chyba że jest to pora zastosowania kolejnej dawki, w takim przypadku należy kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Uronezyr

Nie należy przerywać stosowania leku Uronezyr bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W celu dokonania oceny działań niepożądanych, przyjęto następujący opis częstości.

Bardzo często - występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często - występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów Niezbyt często - występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów Rzadko - występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów Bardzo rzadko - występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki Częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i zmniejszony popęd seksualny. Działania te zazwyczaj występują na początku leczenia, ale u większości pacjentów zazwyczaj nie utrzymują się długo pomimo kontynuacji leczenia.

Badania diagnostyczne

Często: zmniejszenie objętości ejakulatu (nasienia).

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: kołatanie serca.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka.

Częstość nieznana: świąd, pokrzywka.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk ust i twarzy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Częstość nieznana: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Często: impotencja.

Niezbyt często: zaburzenia wytrysku, tkliwość piersi, powiększenie piersi.

Częstość nieznana: ból jąder, zaburzenia erekcji, które mogą trwać po przerwaniu leczenia, zaburzenia płodności u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia. Po przerwaniu leczenia finasterydem obserwowano normalizację lub poprawę jakości nasienia.

Zaburzenia psychiczne

Często: zmniejszenie popędu seksualnego.

Częstość nieznana: depresja.

Lek Uronezyr może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych PSA.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Uronezyr

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Uronezyr

Substancją czynną leku jest finasteryd. Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (200M), celuloza mikrokrystaliczna (PH102), skrobia żelowana, kukurydziana (1500), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu dokuzynian, magnezu stearynian.

Otoczka:

Opadry Blue 03A80928 o składzie:

HPMC 2910/hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132), lak aluminiowy, talk, żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Uronezyr i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane w kolorze niebieskim, kształt okrągły, z wytłoczeniem „H” po jednej stronie i „37” po drugiej stronie.

Lek Uronezyr jest dostępny w blistrach zawierających: 28, 30, 90 lub 120 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Polska

Wytwórca/Importer:

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Sudwestpark 50 90449 Nurnberg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

AXXON Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa Tel.+48 22 8554093 Fax +48 22 8554095

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015

5