+ iMeds.pl

Urosal 300 mg + 300 mgUlotka Urosal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

UROSAL

300 mg+300 mg, tabletki

Methenaminum +Phenylis salicylas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Urosal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal

3. Jak stosować Urosal

4. Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Urosal

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    Co to jest Urosal i w jakim celu się go stosuje

Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych dzięki skojarzonej aktywności metenaminy i salicylanu fenylu.

Działa odkażająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Lek stosuje się w zapaleniu pęcherza moczowego, odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce i nieżycie jelit.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal Kiedy nie stosować leku Urosal

Nie należy zażywać leku Urosal, jeśli występuje nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność nerek, choroba wrzodowa, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczna znacznego stopnia, odwodnienie.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Urosal należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W przypadku astmy oskrzelowej nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

Inne leki i Urosal:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować z sulfonamidami. Z uwagi na zawartość salicylanów lek nasila działanie

leków przeciwzakrzepowych, przeciwgorączkowych, oraz leków mogących wpływać niekorzystnie na przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy. W przypadku leków przeciwzakrzepowych interakcja ta może powodować wystąpienie krwawień.

Stosowanie leku Urosal z jedzeniem i piciem

Stosować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach

Lek zawiera cukry - sacharozę i laktozę. Patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal.

3.    Jak stosować Urosal

Doustnie: 3 razy na dobę 1 tabletka po jedzeniu, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie produktu leczniczego jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Urosal

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Urosal Należy niezwłocznie zażyć następną dawkę.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość działań niepożądanych określono następująco:

-    bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;

-    często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;

-    niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;

-    rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;

-    bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

-    częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia układu pokarmowego

Rzadko: podrażnienie jelit i bóle brzucha

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz

Częstość nieznana: krwinkomocz (obecność krwinek w moczu)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: skórne odczyny alergiczne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl}

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa.

5.    Jak przechowywać Urosal

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Urosal po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera Urosal

1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg fenylu salicylanu oraz substancje pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, sacharozę, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię (typ A), laktozę jednowodną, talk, żelatynę, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda Urosal i co zawiera opakowanie

Opakowanie: pojemnik zawierający 20 tabletek, zamykany wieczkiem z osuszaczem, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS” Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Urosal

Charakterystyka Urosal

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

UROSAL, 300 mg + 300 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY:

1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy (Methenaminum) i 300 mg fenylu salicylanu (Phenylis salicylas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna i sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Urosal jest stosowany w zapaleniu pęcherza moczowego, w odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce, nieżycie jelit.

4.2.    Dawkowanie i sposób podania

Podanie doustne: 3 razy na dobę po 1 tabletce po jedzeniu, popijając wodą.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność nerek, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność choroby, kwasica metaboliczna znacznego stopnia, odwodnienie.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku astmy oskrzelowej nie stosować bez porozumienia z lekarzem. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy i fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, ani z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stosować z sulfonamidami. Z uwagi na zawartość salicylanów, produkt leczniczy działa synergicznie z lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwgorączkowymi, oraz lekami mogącymi niekorzystnie wpływać na przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy. W przypadku leków przeciwzakrzepowych interakcja ta może powodować wystąpienie krwawień.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do 1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość.

Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaburzenia układu pokarmowego Rzadko: podrażnienie jelit i bóle brzucha Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz

Częstość nieznana: krwiomocz Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: skórne odczyny alergiczne

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Brak danych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki urologiczne; kod ATC: G04BX

Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych dzięki skojarzonemu działaniu metenaminy i salicylanu fenylu.

Po podaniu doustnym salicylan fenylu ulega w jelitach hydrolizie do fenolu i kwasu salicylowego. Mechanizm przeciwdrobnoustrojowego działania fenolu zależy od stężenia. Fenol w stężeniu 0,2% działa bakteriostatycznie, w stężeniu 1,3% grzybobójczo, powyżej 2% bakteriobójczo.

Działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe salicylanów polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy, enzymu aktywującego jeden ze szlaków przemian kwasu arachidonowego. Końcowymi produktami tego procesu są prostaglandyny, prostacyklina i tromboksany, które należą do przekaźników procesów zapalnych. Zahamowanie działania cykloksygenazy prowadzi do zmniejszenia nasilenia objawów stanu zapalnego.

Metonimia działa przeciwbakteryjnie głównie w drogach moczowych i żółciowych. Przeciwdrobnoustrojowe działanie w drogach moczowych zależy od stopnia hydrolizy z powstawaniem formaldehyd w moczu. Formaldehyd jest skuteczny w zwalczaniu wszystkich drobnoustrojów dróg moczowych. Stężenie formaldehydu zależy od pH i objętości moczu, jednak nie udokumentowano, by zakwaszenie moczu zwiększało skuteczność leczniczą metenaminy.

Połączenie metenaminy i salicylanu fenylu w jednym produkcie leczniczym umożliwia kompleksowe leczenie oraz profilaktykę zakażeń układu moczowego i dróg żółciowych poprzez wpływ na przyczynę choroby (działanie przeciwdrobnoustrojowe i odkażające fenolu oraz formaldehydu), oraz na objawy infekcji (działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe salicylanów).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Metenamina jest produktem kondensacji formaldehydu z amoniakiem. Jest trwała w środowisku obojętnym i zasadowym, natomiast w kwaśnym rozpada się z uwolnieniem formaldehydu. Ponieważ przeciwdrobnoustrojowo działa uwalniający się formaldehyd, metenamina jest skuteczna tylko w środowisku kwaśnym.

Oba składniki produktu leczniczego są wydalane głównie przez nerki i w mniejszej części z żółcią.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana Sacharoza Magnezu stearynian Karboksymetyloskrobia (typ A)

Laktoza j ednowodna

Talk

Żelatyna

Sodu laurylosiarczan

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik zamykany wieczkiem z osuszaczem, w tekturowym pudełku.

20 tabletek

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie ma specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.2. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS” Spółka z o.o. ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1864

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.09.1969 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Urosal