Imeds.pl

Urosal 300 Mg + 300 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

UROSAL

300 mg+300 mg, tabletki

Methenaminum +Phenylis salicylas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Urosal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal

3. Jak stosować Urosal

4. Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Urosal

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    Co to jest Urosal i w jakim celu się go stosuje

Urosal działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych dzięki skojarzonej aktywności metenaminy i salicylanu fenylu.

Działa odkażająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Lek stosuje się w zapaleniu pęcherza moczowego, odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce i nieżycie jelit.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal Kiedy nie stosować leku Urosal

Nie należy zażywać leku Urosal, jeśli występuje nadwrażliwość na salicylany i fenol, niewydolność nerek, choroba wrzodowa, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczna znacznego stopnia, odwodnienie.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Urosal należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W przypadku astmy oskrzelowej nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

Inne leki i Urosal:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować z sulfonamidami. Z uwagi na zawartość salicylanów lek nasila działanie

leków przeciwzakrzepowych, przeciwgorączkowych, oraz leków mogących wpływać niekorzystnie na przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy. W przypadku leków przeciwzakrzepowych interakcja ta może powodować wystąpienie krwawień.

Stosowanie leku Urosal z jedzeniem i piciem

Stosować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach

Lek zawiera cukry - sacharozę i laktozę. Patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosal.

3.    Jak stosować Urosal

Doustnie: 3 razy na dobę 1 tabletka po jedzeniu, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie produktu leczniczego jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Urosal

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Urosal Należy niezwłocznie zażyć następną dawkę.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość działań niepożądanych określono następująco:

-    bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;

-    często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;

-    niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;

-    rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;

-    bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

-    częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia układu pokarmowego

Rzadko: podrażnienie jelit i bóle brzucha

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz

Częstość nieznana: krwinkomocz (obecność krwinek w moczu)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: skórne odczyny alergiczne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl}

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa.

5.    Jak przechowywać Urosal

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Urosal po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera Urosal

1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg fenylu salicylanu oraz substancje pomocnicze: skrobię ziemniaczaną, sacharozę, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię (typ A), laktozę jednowodną, talk, żelatynę, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda Urosal i co zawiera opakowanie

Opakowanie: pojemnik zawierający 20 tabletek, zamykany wieczkiem z osuszaczem, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS” Spółka z o.o., ul. Św. Elżbiety 6a 41-905 Bytom

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3